Toetusvõimalused_ettevõtlus
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Toetuse maksjaMeetme nimiPiirkondTaotluse tähtaegToetatavad tegevusedKes saavad taodelda (oü, as, kov, mtü, SA jne)Max toetuse määr %Min. toetusesummaMax. toetusesummaTäpsem infoAbikõlbulikud kulud
2
PRIAPõllumajandus ja kalandusvaldkonna toetusedKogu valdavatudhttp://www.pria.ee/docs/essential_resources/235.xls?-----
3
KredexPäikesepaneelide investeeringutoetusKogu valdavatudToetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.Ettevõtted, MTÜd ja KOV allasutused (taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond.)30%-€30,000https://kredex.ee/et/teenused/energiatohususe-suurendamiseks/paikesepaneelide-investeeringutoetus
4
ArchimedesNutika spetsialiseerumise rakendusuuringudKogu vald30/09/20201) Meetme tegevuse eesmärgist ja oodatavatest tulemustest tulenevalt toetatakse ettevõtteid nende huvides kasvuvaldkondades läbiviidavate rakendusuuringute, mis toimuvad avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel. 2) Kasvuvaldkondades toetatakse ettevõtteid nende huvides tootearenduse, mis toimub avalikes TA asutustes, läbiviimise rahastamisel. 3) Toetatakse ainult nende rakendusuuringute ja tootearenduste läbiviimise rahastamist, kus taotleja osaleb projektis omapoolse rahalise panusega. 4) Rakendusuuringuid või tootearendust ei rahastata nendes avalikes TA asutustes, kellel on toetust taotlevas äriühingus või tema partneris osalus, asutaja- või liikmeõigused või kelle rahastajaks ta olulisel määral on. 5) Toetust ei anta projektile, mille raames on punktis 1 või 2 nimetatud tegevused alustatud enne taotluse esitamist. 6) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, siis taotluse esitamise nõue enne tegevustega alustamist ei kohaldu.AS ja OÜ25-70%€20,000€2,000,000http://adm.archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/
5
EASEttevõtte arenguprogrammKogu valdavatudEttevõtte arenguprogrammis osalemine ei tähenda niivõrd raha taotlemist ja saamist, vaid igakülgset abi ettevõtte strateegilise vaate ja pikaajalise plaani paikasaamiseks.Ettevõte saab kasutada personaalse kliendihalduri, diagnostiku ja mentori teenuseid, kes tunnevad ettevõtte teekonda ning oskavad avada vajalikke uksi või leida ekspertnõu.OÜ, AS---https://www.eas.ee/teenus/ettevotte-arenguprogramm-2/
6
EASVälismessitoetusKogu valdavatudToetusega pakume Eesti ettevõtjatele tuge valdkondlikel messidel osalemiseks, et seeläbi tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, laiendada kontaktvõrgustikku ja suurendada ekspordivõimekust.OÜ, AS80%-€50,000https://www.eas.ee/teenus/valismessitoetus/
7
EASTootearendustoetus EurostarsKogu valdavatudväikese- ja keskmise suurusega ettevõtetel teha riikidevahelist teadus- ja arenduskoostööl põhinevat tootearendust.OÜ, AS60%-€300,000
https://www.eas.ee/teenus/tootearendustoetus-eurostars/
8
EASVälisvärbamise toetusKogu valdavatudVälisvärbamise toetuse abil soovime toetada välisriigist info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialistide värbamist, mis aitaks leevendada IKT spetsialistide puudust kõigis sektorites.OÜ, AS100%-?https://www.eas.ee/teenus/valisvarbamise-toetus/
9
EASÜhisstendid rahvusvahelistel ärimessidelKogu valdavatudEASi jaoks on oluline aidata Eesti ettevõtetel välisturgudel edu saavutada ning riikliku ühisstendi korraldamisega rahvusvahelistel ärimessidel soovib EAS seda eesmärki täita. Riiklikud ühisstendid loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele.OÜ, AS100%--https://www.eas.ee/teenus/uhisstendid-rahvusvahelistel-arimessidel/
10
EASArendusosakKogu valdavatudArendusosak on oma olemuselt eeluuringuid toetav meede. Arendusosaku tulem peab võimaldama ettevõtjal koos pädevate teenusepakkujatega saada igakülgne teadmine, kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.OÜ, AS70%-€20,000https://www.eas.ee/teenus/arendusosak/
11
EASDigitoetusKogu valdavatud
digitaalsete tehnoloogiate, robotite ning automatiseerimiseks vajaliku koolituse korraldamine oma töötajatele;
automatiseerimiseks vajaliku immateriaalse ja materiaalse põhivara, digitaalsete tehnoloogiate, robotite ostmine, arendamine ja juurutamine taotleja tarneahelas;
ettevõtja tervikliku ressursiplaanimise tarkvara arendamine;
tootmistegevuse süsteemi arendamine ja integreerimine;
digitaalsete tehnoloogiatega seotud tarkvara litsentsi omandamine ja rakendamine;
tootmisseadmete ühendamine omavahel ning võrku;
tootmisseadmete ja tarkvarade ühendamine klientide ja tarnijatega;
pilvetehnoloogiate kasutuselevõtt;
ennetava hoolduse süsteemide väljaarendamine;
andmeanalüüsi ja masinõppesüsteemide väljaehitamine;
koostöörobotite soetamine ja integreerimine ressursiplaanimise ja tootmistegevuse süsteemiga;
tarkvararobotite kasutuselevõtt ja integreerimine äriprotsessidesse;
virtuaal- ja liitreaalsuse lahenduste integreerimine äriprotsessidesse;
kolmemõõtmelise prototüüpimise väljaehitamine;
sensoorika integreerimine äriprotsessidesse;
küberturvalisuse ja andmekaitse süsteemide kasutuselevõtt;
andmete visualiseerimise kasutuselevõtt;
tarneahela protsesside planeerimise ja materjalivoogude prognoosimise lahenduste väljatöötamine ja juurutamine
Abikõlblikud kulud (peavad olema otseselt seotud toetatavate tegevustega):
Töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtjad90%-€200,000https://www.eas.ee/teenus/digitoetus/
12
EASTugiteenus- ja arenduskeskuste toetusKogu valdavatudEestisse rajatav tugiteenuskeskus võib olla rahvusvahelise kontserni äritegevust toetav raamatupidamise-, finants-, personali- (välja arvatud tööjõu rendi), hankimise-, insener-tehnilise projekteerimise-, klienditoe- ja tehnilise teenuse (näiteks hoolduse ja remondi), ning infotehnoloogiaga seotud tugifunktsioonide täitmiseks (sealhulgas tarkvara ja riistvara arendamiseks) mõeldud keskus.Eestis registreeritud rahvusvahelisse kontserni kuuluv ettevõtja, kelle tegevus on suunatud tugiteenuse pakkumisele või kes täidab kontsernis arendustegevuse funktsiooni.65%-€200,000https://www.eas.ee/teenus/tugiteenus-ja-arenduskeskuste-toetus/
Toetusmäärad täpsemalt
13
EASLoomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamineKogu vald08/02/2019Toetatakse piirkonna või valdkonna turutõrkest, nõudlusest ja potentsiaalist lähtuva loomeettevõtluse arengut toetava taristu välja arendamist ja/või loomeettevõtjate tootlikkust ja toodete lisandväärtust suurendava tehnoloogia soetamist.Eraõiguslikud juriidilised isikud80%-€1,000,000https://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-taristu-ja-tehnoloogilise-voimekuse-arendamine/
14
EASTööstusettevõtja tootearenduse toetusKogu valdavatudtöötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
vahendite ja seadmete kulud vastavalt nende kasutusajale projektis;
tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste sisseostmine;
tootearenduseks vajalike materjalide ja tarvikute soetamine.
tööstusettevõtted45%-€500,000https://www.eas.ee/teenus/toostusettevotja-tootearenduse-toetus/
15
EASDigidiagnostikaKogu valdavatudToetuse eesmärk on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostikate koostamist.ettevõtja, kelle põhitegevusala on töötlev tööstus või mäetööstus70%-€15,000https://www.eas.ee/teenus/digidiagnostika/
16
EASTurismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetusKogu valdavatudteenuse arendamine rahvusvahelisele sihtturule; teenuse arendamine senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile; protsesside, sealhulgas personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsesside arendamine ja rakendamine; unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine. Toetatav ärimudeli uuendamise projekt peab sisaldama vähemalt kolme eelnevat tegevust.AS; OÜ60%€20,000€150,000https://www.eas.ee/teenus/turismiettevotete-arimudelite-rakendamise-toetus/Täpsustatud seaduses
17
EASLoomemajanduse koostööprojektide toetusKogu valdavatudToetus on suunatud loome- ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele, milles osalevad ettevõtjad arendavad oma tooteid, teenuseid, ärimudeleid ning nende müüki ja turundust. Meetme tulemusena suureneb ettevõtete lisandväärtus ja ekspordisuutlikkus.AS; OÜ ettevõtjad, kes ei tegutse loomemajanduse valdkondades ja kes kaasavad arendusprojekti elluviimisel loomesektori ettevõtjaid.50%-€20,000https://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-koostooprojektide-toetus/https://www.riigiteataja.ee/akt/116012018004
18
EASSuurinvestori toetusKogu valdavatudToetatakse uute suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist, sh tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Investeeringuna toetatakse investeeringut materiaalsesse või immateriaalsesse põhivarasse seoses uue ettevõtte asutamisega või olemasoleva ettevõtte poolt ettevõtja jaoks uue tootmisvaldkonna tootmisüksuse rajamisega.Eestis registreeritud töötleva tööstuse sektoris tegutsevad ettevõtjad.10%€1,000,000€3,000,000https://www.eas.ee/teenus/suurinvestori-toetus/taotleja tootmisprotsessis vajaliku uue materiaalse põhivara ostmise kulu; materiaalse põhivara ostuhinnas sisalduv tarnija poolne seadistamise ja häälestamise kulu; materiaalse põhivara transpordikulu ja vara transportimiseks vajalik kindlustuskulu; uue materiaalse põhivara ostmisega kaasnev immateriaalse vara (näiteks seadme tarkvara, litsents) kulu juhul, kui see arvatakse taotleja põhivara hulka ning see jääb seotuks projektiga, mille jaoks toetust antakse.
19
EASRahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetusKogu valdavatudRahvusvaheliste sündmuste välisturundust, meediakampaaniaid ning korraldusEestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-ide üksused70%-€65,000https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-kultuurisundmuste-toetus/
20
RTKStarditoetusKogu valdavatudMateriaalse põhivara soetamine. Transport, seadistamine ja paigaldus. Turundus. Rakendustarkvara soetamine või arendamine. Personalikulud.alustavale ettevõtjale, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud.80%-€15,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/starditoetus
21
EASEttevõtjate võrkudega liitumise programmKogu valdavatudProgrammist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.Tegutsev või alustav ettevõtja, kes on taotluse esitamise hetkeks äriregistris registreeritud60%-€100,000https://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/liitumistasu – võrguettevõtja võetav tasu võrguga ühendamise eest; tingimuste muutmise tasu – võrguettevõtja võetav tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest; võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulud, tingimusel, et toetuse taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või projekteerimislepingut, mille täitmise vahendeid soovitakse käesoleva määruse alusel taotleda.
22
EASLoomemajanduse eksporditoetusKogu valdavatudPersonalikulud, lähetuskulud, seminaride ja koolitustega seotud kuluderaõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades.70%-€50,000https://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-eksporditoetus/
23
EASInnovatsiooniosakKogu valdavatudkoostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes ei ole varem innovatsiooniosaku toetust saanud.80%-€4,000https://www.eas.ee/teenus/innovatsiooniosak/
24
EASTehnoloogia arenduskeskusedKogu valdavatudTeadus-arendustegevuste, sh eeluuringute, rakendusuuringute ja tootearenduse läbiviimine.
Tehnoloogia Arenduskeskuse organisatsiooni arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh personali koolitamine, organisastiooniinnovatsiooni elluviimisega seotud tegevused ning turundustegevuste arendamine.
Ettevõtted60%-€7,000,000
https://www.eas.ee/teenus/tehnoloogia-arenduskeskused/
25
EASRahvusvaheliste konverentside toetusKogu valdavatudkonverentsi turunduskulud välisriikides, turundustegevustesse Eestit kui turismi sihtkohta tutvustavate sõnumite lisamine;
konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate isikute (näiteks esinejate ja tehnilise abipersonali) transpordi- ja majutuskulud;
konverentsi läbiviimiseks vajaliku tehnika ja ruumide rendiga seotud kulud;
konverentsi korraldamise ja teenindamisega seotud kulud, näiteks konverentsi korraldusteenus, parkimiskorraldusteenus, erivajadustega inimestele ligipääsetavuse tagamise kulud, tõlketeenus;
Eestit kui turismi sihtkohta tutvustava ekskursiooni korraldamise kulud;
ava- ja lõpuürituse korraldamisega seotud kulud, näiteks esinejate tasud, ruumide rent, toitlustamine;
konverentsi külastajate statistika ja tagasiside kogumise ning analüüsimisega seotud kulud;
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele viitamisega seotud kulud;
Eesti turunduskontseptsiooni kasutamisega seotud kulud.
Ettevõtted, MTÜ, KOV70%-€30,000
https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-konverentside-toetus/
26
KIKEttevõtete ressursitõhusus: ressursiaudtidKogu valdavatudülevaatliku või detailse auditi tegemiseks;mäetööstus või töötlev tööstus50%-€7,500https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/ettevotete-ressursitohusushttps://www.riigiteataja.ee/akt/130092016006?leiaKehtiv
27
KIKEttevõtete ressursitõhusus: investeeringudKogu valdavatudMeetme raames toetatakse ettevõtete innovaatilisi energia- ja ressursitõhususe investeeringuid.mäetööstus või töötlev tööstus50%€100,000€2,000,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/ettevotete-ressursitohusushttps://www.riigiteataja.ee/akt/101072016008
28
ErametsakeskusMetsa inventeerimise toetusKogu vald16/12/19
Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist.
Erametsaomanik läbi metsaühistu
--Metsa inventeerimise kulu
http://www.eramets.ee/toetused/metsa-inventeerimise-toetus/
29
ErametsakeskusMetsa uuendamise toetusKogu vald01/06/19 (I voor) 02/12/19 (II voor)Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistu kaudu toetust küsides on toetuse määrad kaks korda suuremad.--Toetuse määrad, kui taotluse esitab metsaühistu:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta.

Toetuse määrad, kui taotluse esitab erametsaomanik:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 48 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 200 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 48 eurot hektari kohta.
http://www.eramets.ee/toetused/metsa-uuendamise-toetus/
30
Leader (Valgamaa partnerluskogu)Töökohad ja teenused - ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomineEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)13/09/2019Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusseMikroettevõte või SA või MTÜEttevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%;€2,000€30,000Meede 1.1Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
31
Leader (MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkond)Tegevussuund 1: kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine

Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine

Tegevussuund x: Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi
veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel“
Rannu ja Rõngujärgmine voor pole veel teadakalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine

Majandustegevuse mitmekesistamine

Koelmualade loomine või taastamine ja kalaliigi
veekogusse asustamine riikliku majandamiskava alusel“
KOV, ettevõtted, SA, MTÜ50-100%€1,000€1,000,000http://www.vortskalandus.ee/projektitoetuste_taotlemine/http://www.vortskalandus.ee/images/uploads/projektitoetuse_puhul_on_abikolblikud_jargmised_kulud.pdf
32
Leader (Võrtsjärve Ühendus)Konkurentsivõimeline ettevõtlusEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)23/09/2019avatudRõngu, Rannu, KolgaJaani, Võhma ja Kõo, tegutsev ettevõtja ning sihtasutus ja mittetulundusühing, mille asutajatest või liikmetest üle 50% on ettevõtjad.60%€1,000€45,000Meede 1Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
33
Leader (TAS)Väiketootmise ja teenuste arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/01/20201)Kohalikul ressursil baseeruvate toodete ja teenuste arendamine: äriline rakendamine, sh vastav tootearendus, turundus jms. 2) aiandus- ja põllumajandussaaduste väärindamine, Kohaliku toidu töötlemine ja arendamine: turundus jms.Mikroettevõtted (osaühingud, aktsiaseltsid, täisühingud, usaldusühingud, tulundusühistud, füüsilisest isikust ettevõtjad) Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd)50%€2,500€70,000Meede 1.1Väiketootmise ja -töötlemise ning teenuste arendamiseks vajalikud investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn toetavate pehmete tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms). Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisja teadmussiirde projektide korral Innovaatiliste ühisprojektide teostamine tootearenduseks jms Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Projektijuhtimise kulud (ainult ühis- ja teadmussiirde projektide korral)
34
Leader (TAS)Turismiettevõtluse arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/01/20201)Piirkondlikku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine:
teenuste arendamine, sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused jms.
2) Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ning avalikus kasutuses olevate
turismiobjektide arendamine.
Mikroettevõtted (osaühingud, aktsiaseltsid, täisühingud, usaldusühingud, tulundusühistud, füüsilisest isikust ettevõtjad) Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd) KOV(ainult tegevus 2 lõikes)50%€2,500€70,000Meede 1.2Turismitoodete ja -teenuste arendamiseks vajalikud investeeringu ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn toetavate pehmete tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms). Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisja teadmussiirde projektide korral Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Projektijuhtimise kulud (ainult ühis- ja teadmussiirde projektide korral, v.a KOV)
35
Leader (TAS)TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/01/20201) Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine 2) (mh nt ühisturunduse arendamine, Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms)Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), KOV, Mikroettevõtted80% - kolmanda sektori organisatsioonid; KOV ; mikroettevõtted ja teised kuni 50%.€5,000€70,000Meede 3.1Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused, seminarid, õppereisid, messid. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühis- ja koostööprojektide korral Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või rajatistesse (mille otsesteks kasusaajateks on enamus võrgustiku liikmetest, vajalik kirjalik tõendusmaterjal) Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid)
36
Leader (TAS)Regionaalsete ja rahvusvahelise koostöö edendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)30/01/20201) Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine.

2) Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine, sh koostöö edendamine Tartu ja Elva linnaga teenuste tagamiseks ja arendamiseks.
Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), KOV, Mikroettevõtted80% - kolmanda sektori organisatsioonid; KOV ; mikroettevõtted ja teised kuni 50%.€10,000€70,000Meede 3.2Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused, seminarid, õppereisid, messid jms. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühis- ja koostööprojektide korral Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või rajatistesse (mille otsesteks kasusaajateks on enamus võrgustiku liikmetest, vajalik kirjalik tõendusmaterjal) Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid)
37
KIKJäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamineKogu vald15/03/2019Jäätmejaamade ja –majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. ​Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, sh korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamist, kui ringlussevõtt on tõendatud.KOV, SA, AS, OÜ50-75%-€5,000,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/jaatmete-ringlussevott-ja-korduskasutuseks-ettevalmistaminehttps://www.riigiteataja.ee/akt/127022018008
38
KIKKalanduse programmKogu valdKevad 2020kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või nendele juurdepääsu tagamist; seminaride, koolituste, kalapüügivõistluste ja muude ürituste (õpitoad, teabepäevad) korraldamist, et arendada õiguskuuleka ja säästva kalanduse alast teadlikkust; kalavarude kasutamisega seotud andmete ning teabe kogumist ja avaldamist; kalandusliitude osalemist rahvusvahelises kalandusalases koostöös ja rahvusvaheliste kalandusürituste läbiviimist Eestis; harrastuskalapüügi arengukavas nimetatud keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu (näiteks juurdepääsuteede, paadisildade, vettelaskmis- ja parkimiskohtade, püügiplatvormide, teavitustahvlite) arendamist avalikes huvides. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot ilma käibemaksuta.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.??€50,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kalanduse-programm-1
39
KIKKeskkonnateadlikkuse programmKogu vald15/03/2019toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.KOV, , äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
40
KIKLooduskaitse programmKogu vald15/03/2019kaitstavate liikidega seotud uuringuid ja nende liikide seisundi parandamist; riiklikult kaitstavate parkide hooldamist ja taastamist; ekspertiise hindamaks kaitse- ja hoiualade seisukorda ja tõhusust; probleemliikide tõrjet; kaitsealuste liikide tekitatud kahjude hindamist ja hüvitamist; metsloomade rehabilitatsiooni; kaitstavate loodusobjektide hooldamist; poollooduslike koosluste taastamist; kaitsealade külastuskeskuste väljaarendamist; matkaradade ja nendega seotud taristu rajamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/looduskaitse-programm-0
41
KIKMaapõue programmKogu vald15/03/2019maavarade säästlikku kasutamist ja maastike korrastamist ning maavarade teabe korrastamist ja levitamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/maapoue-programm-0
42
KIKMetsanduse programmKogu vald15/03/2019metsanduse pikaajaliste arengusuundade ellurakendamine, metsade uuendamise ja taasmetsastamise tagamine, metsaökosüsteemide kaitse, erametsanduse arendamine ühistegevuse ning erametsaomanike organisatsioonide tugevdamise kaudu, säästva metsanduse koolituste, teavituse ja uuringute edendamine, jahiulukiarvu taastusvaruna säilimise tagamine, ulukikahjustuse ulatuse vähendamine ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusteadlikkuse tõstmine.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/metsanduse-programm-1
43
KIKRingmajanduse programmKogu vald15/03/2019Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ja aitavad võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm
44
KIKVeemajanduse programmKogu vald15/03/2019reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivatele nõuetele ja reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist; nõuetekohase joogiveevarustuse tagamisega seoses toetatakse joogivee süsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist koos joogivee puhastusseadmetega ning põhjavee hea seisundi säilitamist; jääkreostusega seoses toetatakse pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel; arendustöödega seoses toetatakse veemajanduse võimalikult paremaks korraldamiseks vajalikke uuringuid ning arendustöid; siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiuga seoses toetatakse tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada nende head või väga head seisundit või ökoloogilist potentsiaali.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.90%-€400,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6
45
MuinsuskaitseametAjaloomälestisedKogu vald30/09/2019
Ajaloomälestiste (va hooned) puhul toetatakse:
hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
restaureerimist, konserveerimist ja remonttöid (sh hauatähised - ja piirded, piirdemüürid ja väravad, monumendid, dekoratiivskulptuurid);
infostendide paigaldamist;
uuringute (sh inventeerimise) teostamist.

Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid teeb õpilaslaager, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).
Objekti valdaja100%-€35,000
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
46
MuinsuskaitseametArheoloogimälestisedKogu vald30/09/2019
Arheoloogiamälestiste puhul toetatakse:
hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
infostendide paigaldamist;
uuringute (päästekaevamised) teostamist

Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid tehakse talgutena või teeb neid omanik ise, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).
Objekti valdaja100%-€35,000
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
47
MuinsuskaitseametKunstimälestisedKogu vald30/09/2019
Kunstimälestiste puhul toetatakse eseme konserveerimist ja restaureerimist.
Objekti valdaja100%-€35,000
https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
48
Erametsakeskus
Metsamaaparandustööde toetus
Kogu vald02/09/2019
Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.
metsaühistu ja erametsaomanik (füüsiline isik ja juriidiline isik)
--€10,000
http://www.eramets.ee/toetused/metsamaaparandustoode-toetus/
49
ErametsakeskusNatura metsa toetusKogu vald01/04/2019
Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.
Erametsaomanik (füüsiline ja juriidiline isik)
--kuni 110€/ha aastas
http://www.eramets.ee/toetused/natura-metsa-toetus/
50
ErametsakeskusPärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetusKogu vald01/06/2019Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.metsaühistu ja erametsaomanik (füüsiline isik ja juriidiline isik)80%-€3,196http://www.eramets.ee/toetused/parandkultuuri-sailitamise-toetus/1) Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas oleva ja erametsamaal paikneva lisas 3 nimetatud pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud;
2) omatöö;
3) konsulendi hinnang pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta;
4) konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedile.
51
Erametsakeskus
Vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine
Kogu valdUus voor eeldatavasti 2019 I kvartalis
Vääriselupaik on ala, kus on suur tõenäosus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemiseks. Tegemist on väljaspool kaitstavat loodusobjekti asuva alaga. Sellise ala kaitseks saab erametsaomanik sõlmida Erametsakeskusega lepingu, kes hüvitab metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjud ja kulud
erametsaomaniku liik: füüsiline isik, juriidiline isik
--
metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjud ja kulud
http://www.eramets.ee/toetused/vaariselupaiga-kaitseks-lepingu-solmimine/
52
Erametsakeskus
Metsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine)
Kogu vald
selleks aastaks lõppenud
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetust saab 2018. aastal küsida hooldusraieks kuni 30aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks ja ulukikahjustuste ennetamiseks. Metsaühistud saavad toetuse abil soetada metsatöödeks vajalikke seadmeid ja tarvikuid.
metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik.
50%-159€/ha
http://www.eramets.ee/toetused/metsameede/
53
RTKRegionaalsete kompetentsikeskuste arendamineKogu valdsuletudKompetentsikeskuse taristu arendamine. Kompetentsikeskuse rahvusvahelistumine. Kompetentsikeskuse valdkonnas teadmiste ning oskuste kogumine ja levitamine (sealhulgas seminaride, koolituste, infopäevade või samalaadsete ürituste korraldamine). Nõustamis- ja tugiteenuste pakkumine testimiseks ja katsetamiseks. Valdkondlike analüüside, teadus- ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimine (sh koostöös ettevõtjatega).SA või MTÜ, teadus-ja arendusasutus, haridusasutus, piirkonna ettevõtete ühendus, ettevõtjate esindusorganisatsioon, piirkonna KOV85%€10,000€120,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/regionaalsete-kompetentsikeskuste
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...