ผลการคัดกรองตาพระสงฆ์ และแม่ชีเพื่อส่งต่อ/รักษาโรคตาต้อกระจก สภากาขาดไทย 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
5
1
พระครู
ศักดิ์ชัย สุวโจ (ทับบรรดิษฐ์)
49
วัดปรือใหญ่
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
6
2พระสมบัติ สุจินฺโณ47
วัดปรือใหญ่
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
7
3พระแก้ว ยกพล(อิสสโร)84
วัดสนามสามัคคี
โสน
ขุขันธ์
8
4พระ
บันเทิง สิริสาโร(ธรรมพร)
40
วัดปริอใหญ่
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
9
5พระ
อุดมศักดิ์ เตชปุญฺโญ
35
วัดปรือใหญ่
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
10
6พระเสวย วงษ์ขันธ์58
วัดค่ายนิคม
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
11
7พระเจ็น แพงมา68ค่ายนิคม
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
12
8พระรุน เทาศิริ62ค่ายนิคม
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
13
9พระ
มานพ ฐานิสสโร (อุปมัย)
61โคกเพชร
โคกเพชร
ขุขันธ์
14
10พระสุวน ลับโคษา66โคกเพชร
โคกเพชร
ขุขันธ์
15
11พระไชย บุตรดี60เสลา
โคกเพชร
ขุขันธ์
16
12พระสิทธิ์ ปสาโท/ดี55เสลานาก๊อก
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
17
13พระชาติชาย46เสลา
โคกเพชร
ขุขันธ์
18
14พระสังวิด ขุมเงิน50เสลา
โคกเพชร
ขุขันธ์
19
15พระ
สุขสัญญา กตปุญโญ
46โนนสำราญ
โคกเพชร
ขุขันธ์
20
16พระปัญญา ในทอง42โนนสำราญ
โคกเพชร
ขุขันธ์
21
17พระวินัย สิงห์เงิน31โนนสำราญ
โคกเพชร
ขุขันธ์
22
18พระ
สุรินทร์ พันธ์ดี
36โนนสำราญ
โคกเพชร
ขุขันธ์
23
19พระบุญ จันลา63
โนนเจียงเฒ่า
จะกง
ขุขันธ์
24
20พระพัฒ ประชุม60
โนนเจียงเฒ่า
จะกง
ขุขันธ์
25
21
พระครู
สุทิน วงษ์ทอง59จะกงจะกง
ขุขันธ์
26
22พระ
จำเนียร กระโพธิ์
59จะกงจะกง
ขุขันธ์
27
23พระสุทิน อุรา64จะกงจะกง
ขุขันธ์
28
24พระวิชัย จันลา46จะกงจะกง
ขุขันธ์
29
25พระสร้าง สุขวินัย72จะกงจะกง
ขุขันธ์
30
26พระสง่า ธงชัย45ไลย์พัฒนาจะกง
ขุขันธ์
31
27พระ
ประกายเพ็รช สะดวก
40ไลย์พัฒนาจะกง
ขุขันธ์
32
28พระ
ตน กิตติสาโร (วิเศษพงษ์)
72โนนสาย
สำโรงตาเจ็น
ขุขันธ์
33
29พระ
นิมิตร ผักไหม(ชาคโร)
69เสลานาก๊อก
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
34
30พระพลา แสงแดง45เสลานาก๊อก
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
35
31พระประจวบ บุญเลิศ52บุตาฮีง
ห้วยใต้
ขุขันธ์
36
32
พระครู
เขมจิตสุนทร (สุนทร สุบินนิมิตร์)
58ถ้ำสระพงษ์
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
37
33
แม่ชี
จำรงค์ สาสนสนธิ์
75ถ้ำสระพงษ์
ปรือใหญ่
ขุขันธ์
38
34พระตึ่ง โชติยาโน65
บ้านหนองคล้า
โสน
ขุขันธ์
39
35พระลัย อินทะหอม73
บ้านหนองคล้า
โสน
ขุขันธ์
40
36พระโฮม แสงมาศ79
บ้านหนองคล้า
โสน
ขุขันธ์
41
37พระ
สุวรรณ์ การะเกตุ
61
บ้านหนองคล้า
โสน
ขุขันธ์
42
38พระ
ชุม ยโสธโร แหวนวงษ์
76ดองกำเม็ด
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
43
39พระ
สมจิตร์ โอภาโส โพคา
69ตราง
ดองกำเม็ด
ขุขันธ์
44
40พระ
มี ปีรปัญโญ (เทาศิริ)
63
เคาะกุปวารีย์
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
45
41พระ
ชาญ ตจิตโต (พงษ์วัน)
83
เคาะกุปวารีย์
ศรีตระกูล
ขุขันธ์
46
42พระสรัตน์ บุญตา55
วัดตรอยนิคม
หนองฉลอง
ขุขันธ์
47
43พระด้วง ศรีมุม81
วัดบ้านแทรง
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
48
44พระสิงห์ บานชื่น66
วัดบ้านแทรง
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
49
45พระริด แพงวิเศษ84
วัดบ้านราษีพัฒนา
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
50
46พระเอ็ม สนใจ75
วัดบ้านคะนาสามัคคี
ห้วยสำราญ
ขุขันธ์
51
47พระสาด ศรีลาชัย72
บ้านกวางขาว
นิคมพัฒนา
ขุขันธ์
52
48พระขาว เงินขาว86
วัดบ้านสี่แยกนาเจริญ
โสน
ขุขันธ์
53
49พระสิงห์ มังคโล84
สี่แยกนาเจริญ
โสน
ขุขันธ์
54
50พระอ่อน สีลธโร78
หนองผือเทพสถิตย์
โสน
ขุขันธ์
55
51พระ
ทองคำ จารุธรรมโม (ระงับภัย)
66วัดบ้านโสนโสน
ขุขันธ์
56
52พระ
สากล กิตอสาโร (วงค์นรินทร์)
58
วัดป่าหนองผือเทพสถิตย์
โสน
ขุขันธ์
57
53พระ
ธรรมศักดิ์ ธรรมทีโป(ธรรมบรรเทิง)
75วัดบ้านโสนโสน
ขุขันธ์
58
54พระ
บุญสงค์ ประทุมราช
85วัดบ้านโสนโสน
ขุขันธ์
59
55พระรี ใจสุระ71บ้านทะลอกใจดี
ขุขันธ์
60
56พระอาวร อาจภักดี77บ้านทะลอกใจดี
ขุขันธ์
61
57พระสา จาตูม75บ้านทะลอกใจดี
ขุขันธ์
62
58พระเยือน จันทร์โทร62บ้านทะลอกใจดี
ขุขันธ์
63
59พระลิน สมาธิ81บ้านใจดีใจดี
ขุขันธ์
64
60พระเด่น สายเนตร43บ้านใจดีใจดี
ขุขันธ์
65
61พระไทยงวน ใจศรี56บ้านใจดีใจดี
ขุขันธ์
66
62พระ
สัมพันธ์ บูชาธรรม
71
บ้านพะเยียว
ใจดี
ขุขันธ์
67
63พระศรศักดา ศรีเลิศ24
บ้านพะเยียว
ใจดี
ขุขันธ์
68
64พระพนม อุตมาน52บ้านสวายโสน
ขุขันธ์
69
65พระเลื่อน อินสุระ60บ้านขนุนโสน
ขุขันธ์
70
66พระสมลัด บำรุง43
วัดบ้านหนองเข็ง
กฤษณา
ขุขันธ์
71
67พระพุฒ โปงเปว76
วัดบ้านสวัสดี
กฤษณา
ขุขันธ์
72
68พระสุมิตร สุขสงวน32
วัดบ้านสวัสดี
กฤษณา
ขุขันธ์
73
69พระประมวญ สาอนันต์50
วัดบ้านสวัสดี
กฤษณา
ขุขันธ์
74
70พระเพ็ง พลพันธ์68
วัดบ้านกฤษณา
กฤษณา
ขุขันธ์
75
71พระพิทักษ์ ทิพพรหม32
วัดบ้านกฤษณา
กฤษณา
ขุขันธ์
76
72พระยอดรัก ประมวล21
วัดบ้านกฤษณา
กฤษณา
ขุขันธ์
77
73พระ
สิทธิเดช เสาเมือง
49
สำนักสงฆ์หนองกันแจ่ม
หัวเสือ
ขุขันธ์
78
74พระสัฃวาล ประจญ69
สำนักสงฆ์หนองกันแจ่ม
หัวเสือ
ขุขันธ์
79
75พระเว็ด จันทสุข73
สำนักสงฆ์หนองกันแจ่ม
หัวเสือ
ขุขันธ์
80
76พระ
ทรงศักดิ์ ส่องแสง
37
สำนักสงฆ์หนองกันแจ่ม
หัวเสือ
ขุขันธ์
81
77พระธวัช สมพงษ์70บ้านสวงษ์
หัวเสือ
ขุขันธ์
82
78พระพิศาล ผิงละออง48บ้างสวงษ์
หัวเสือ
ขุขันธ์
83
79พระสงวน ศรีชัย63
ประปุนราษฎ์บำรุง
หัวเสือ
ขุขันธ์
84
80พระชวน บุตรมาลา55
ประปุนราษฎ์บำรุง
หัวเสือ
ขุขันธ์
85
81พระทอง สาระชาติ71
ประปุนราษฎ์บำรุง
หัวเสือ
ขุขันธ์
86
82พระแก้ว สว่างภพ61
บ้านหัวเสือ
หัวเสือ
ขุขันธ์
87
83พระ
บุญศรี ธรรมบรรเทิง
84อาวอยโสน
ขุขันธ์
88
84พระ
ศรีจันทร์ บุตรวงษ์
70อาวอยโสน
ขุขันธ์
89
85พระ
เสงี่ยม จินดาวงษ์
63อาวอยโสน
ขุขันธ์
90
86พระชม ตะเคียนราม65อาวอยโสน
ขุขันธ์
91
87พระมัย มีรินทะ 61อาวอยโสน
ขุขันธ์
92
88พระพิน สิงหาชาติ53อาวอยโสน
ขุขันธ์
Loading...
Main menu