2561-รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีรายละเอียด
2
แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562
3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
4
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะอันดับตำแหน่งเลขที่วุฒิวิชาเอกวัน เดือน ปีเกิด
วัน เดือน ปี
ปีเกษียณ
5
ที่บรรจุ
6
1นายคณาวุฒิ พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.377029ปริญญาเอกการจัดการ21/ก.ย./250609/พ.ค./25272566
7
2นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.4(3)79019ศษ.ม.การบริหารการศึกษา01/มี.ค./250216/พ.ค.25232562
8
3นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.356135กศ.ม.การบริหารการศึกษา24/มิ.ย./250905/ส.ค./25342569
9
4นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.345615ค.บ.ประวัติศาสตร์26/ม.ค./251712/มิ.ย./25442577
10
5นางสาวบังอร ศรีเนตรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3884ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ05/ม.ย./250607/ต.ค./25342566
11
6นางสาววรรณภา ทองรองครูครูชำนาญการพิเศษคศ.31562ค.บ.การบริหารการศึกษา01/ก.พ./250226/มิ.ย./25232562
12
7นายทวีชัย ใจพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.34197ศศ.ม.สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา01/มิ.ย./251107/พ.ค./25362571
13
8นายปรมินทร์ แก้วดีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.311181วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา11/มี.ค./252322/ส.ค./25462583
14
9นางสาวฐิติพร มีเดชครูครูชำนาญการพิเศษคศ.347030ศศ.ม.
การวิเคราะห์และการวางแผนการศึกษา
11/ต.ค./251608/ก.ย./25402577
15
10นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์งามครูครูชำนาญการพิเศษคศ.347487วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา01/พ.ค./252624/พ.ค./25502586
16
11นางประพิศ งางามครูครูชำนาญการพิเศษคศ.347601วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา17/มี.ค./251919/พ.ค./25412579
17
12นางกัญญารัตน์ พรหมคุณครูครูชำนาญการพิเศษคศ.378857กศ.ม.หลักสูตรและการสอน27/ก.ค./251401/มิ.ย./25372574
18
13นางสาวมุกดา บรรณบุบผาครูครูชำนาญการพิเศษคศ.379056วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา20/ก.พ./250506/มี.ค./25352565
19
14
นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.379150กศ.ม.คณิตศาสตร์26/ธ.ค./251806/ธ.ค./25382579
20
15นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.279430ศษ.ม.การบริหารการศึกษา01/มิ.ย./252216/พ.ค./25522582
21
16นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลครูครูชำนาญการพิเศษคศ.379521วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา22/ธ.ค./251227/ส.ค./25362573
22
17นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.380442กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา24/ก.ค./250502/มิ.ย./25292565
23
18นางสาวฎายิน ลีลาครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3106467ศษ.ม.หลักสูตร และการสอน26/พ.ค./251714/พ.ค./25412577
24
19นางเกศรา จันทร์แสงครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3107522ค.บ.บรรณารักษ์22/ก.พ./250523//พ.ค./25292565
25
20นางปราณีต ใจพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3110024ค.บ.ภูมิศาสตร์14/ก.พ./251317/ส.ค./25362573
26
21นางอละสา เถาว์รินทร์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3111214วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์05/ธ.ค./251823/ก.ค./25422579
27
22นายคงกะพัน ชัยพรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3121128ค.บ.เคมี01/มี.ค./252101/ส.ค./25452589
28
23นายวิจักษณ์ ทองเพชรครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3121169ค.บ.
อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างก่อสร้าง)
04/ก.พ./251507/มิ.ย./25392575
29
24นายสุภรณ์ พรมหมคุณครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3123394ศษ.ม.การบริหารการศึกษา24/ม.ค./251216/ก.ค./25362572
30
25นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3124432ศศ.บ.การจัดการทั่วไป01/เม.ย./251117/ต.ค./25402571
31
26นางสาวสมกมล มีดีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.3129234ศษ.ม.ภาษาไทย16/ก.พ./251107/พ.ค./25362571
32
27นางสุพัตรา อินลีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.311147ค.บ.สังคมศึกษา21/เม.ย./250407/พ.ค./25272564
33
28นายพิเชฐ อินลีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.365087ค.บ.พลศึกษา23/เม.ย./250220/พ.ค./25232562
34
29นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวชครูครูชำนาญการพิเศษคศ.29317วท.ม.เคมี27/ต.ค./252815/พ.ค./25522589
35
30นางสาวดวงสมร กาบมาลีครูครูชำนาญการพิเศษคศ.346947ศษ.ม.ภาษาอังกฤษ17/มี.ค./251808/ก.ย./25402578
36
31
นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี
ครูครูชำนาญการคศ.211182กศ.ม.การบริหารการศึกษา07/ส.ค./251208/ก.ย./25402572
37
32
นางกรภัทร โชติเจริญปรีดา
ครูครูชำนาญการคศ.240688วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา09/ส.ค./252002/ส.ค./25532580
38
33นายสรวิชญ์ ส่างภพครูครูชำนาญการคศ.2471(ส)กศ.ม.การวิจัยการศึกษา17/มี.ค./252001/ธ.ค./25532580
39
34นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพองครูครูชำนาญการคศ.2805(ส)วท.บ.เคมี04/พ.ค./252726/มิ.ย./25512587
40
35นางรัตนาภรณ์ หัดโถครูครูชำนาญการคศ.2508ศษ.ม.การบริหารการศึกษา18/ม.คง/252102/พ.ค./25542581
41
36นางสาวอนัญญา ยอดจักรครูครูชำนาญการคศ.23458(สข2)ศษ.ม.การบริหารการศึกษา12/ก.ย./252702/พ.ค./25542587
42
37นางจงรัก ประทุมชาติครูครูชำนาญการคศ.24805(สข2)วท.บ.คณิตศาสตร์17/ก.ค./252924/พ.ค./25542589
43
38ว่าที่ ร.ท.ประหยัด หัดโถครูครูชำนาญการคศ.247608ศษ.ม.การบริหารการศึกษา02/ม.ค./251802/พ.ค./25542578
44
41นายปิยะพงษ์ ป้องกันครูครูชำนาญการคศ.2131021วท.บ.คณิตศาสตร์27/พ.ย./252429/มิ.ย./25522585
45
42นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่ครูครูชำนาญการคศ.178293กศ.บ./ศษ.ม.
ภาษาอังกฤษ/การบริหารการศึกษา
03/ต.ค./253015/ส.ค./25542591
46
39นางสาวกรประภา สระแก้วครู-คศ.178506วท.ม.ชีววิทยาศึกษา06/ต.ค./252221/ส.ค./25462582
47
40นางสาวจามจุรี ชำบุญมีครู-คศ.1126420วท.บ.ชีววิทยา08/ก.ย./252912/พ.ย./25552589
48
45นายสุรศักดิ์ บุญมางามครู-คศ.14934ค.บ.อุตสาหกรรม07/ก.ค./252208/ม.ค./25592582
49
46นางสุประวีณ์ ทานะครู-คศ.14413(ลย)ค.บ./ศษ.ม.เกษตรกรรม/การบริหารฯ26/ก.ค./251008/ม.ค./25592570
50
47นางสาวจุฑามาศ คำเอี่ยมครู-คศ.15553(สข2)ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ18/ม.ค./253205/มิ.ย./25582592
51
49นางสาวอริศศา ดาทองครู-คศ.179003ศษ.ม.การบริหารการศึกษา26/เม.ย./252202/ธ.ค./25582582
52
43นายศุภชัย ทิมพะปะทังครูผู้ช่วย-
ครูผู้ช่วย
8451ศศ.บ.ศิลปศึกษา11/พ.ย./252618/เม.ย./25602587
53
44นางจิรวรรณ ศรีนามครูผู้ช่วย-
ครูผู้ช่วย
9435ศศ.บ.(4ปี)สังคมศึกษา12/ส.ค./252318/เม.ย./25602583
54
48นายศักดิ์ชัย อุไรครูผู้ช่วย-
ครูผู้ช่วย
116333วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา16/พ.ค./252217/ต.ค./25592582
55
50นางสาวบุญญิศา ลัดดาครูผู้ช่วย-
ครูผู้ช่วย
17916ศษ.บ./บธ.บ.
บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)
13/มิ.ย./251815/ต.ค./25512578
56
57
58
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
อันดับ
59
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษคศ.3
60
1127
61
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
คศ.4(3)
62
331
63
ครูครูชำนาญการพิเศษคศ.2
64
422611
65
ครูผู้ช่วยครูชำนาญการคศ.1
66
4107
67
ครูผู้ช่วย
68
4
69
รวมรวมรวม
70
504050
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...