Bio/CS 290, Bio599: Introduction to Bioinformatics (NAU, Spring 2015) : Sheet1