ฺB-OBEC โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ข้อมูล ณ 07/06/2017 เวลา 11.44
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สถานะการยืนยันข้อมูลของโรงเรียนในเขต
2
39010000 - สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ระบบ B-OBEC ข้อมูล ณ 07/06/2017 เวลา 11.44
3
การยืนยันข้อมูล
4
ที่smiscodepercodeโรงเรียนผู้ยืนยัน
วันที่ยืนยัน (ต้องยืนปี 2560 เท่านั้น)
5
139010001760043โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาชลมาศ วงศ์ละ1 ธ.ค. 2559 : 10:09
6
239010002760044บ้านโนนอุดม
7
339010003760045ยางหลวงพิทยาคมศุภมาส เรืองจันทร์7 มิ.ย. 2560 : 09:35
8
439010004760047ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
9
539010005760048บ้านโนนสว่าง
10
639010006760049บ้านกุดจิก
11
739010007760014บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นางสาวอลิศิรา ณ นคร13 ธ.ค. 2559 : 13:55
12
839010008760066บ้านหนองกุง
13
939010009760069ชุมชนนาคำไฮวิทยา
14
1039010010760071บ้านกุดฉิมเสาวลักษณ์ อ่อนน้อย13 ธ.ค. 2559 : 13:57
15
1139010011760023บ้านนามะเฟือง
16
1239010012760024บ้านทรายงาม
17
1339010013760025บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
18
1439010014760026บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
19
1539010015760027บ้านกุดเต่า
20
1639010016760028บ้านนาอ่าง
21
1739010017760057บ้านโนนขมิ้น
22
1839010018760058บ้านห้วยโจด
23
1939010019760062บ้านโนนคูณ
24
2039010020760063บ้านนาเลิงกิตติพง์ พรหมกรุง31 พ.ค. 2560 : 10:30
25
2139010021760064บ้านห้วยไร่
26
2239010022760073ร่มเกล้าปาณัฐ อินอภัย7 มิ.ย. 2560 : 10:49
27
2339010023760074บ้านโนนทันนางนิตยา กุสลจีรัง1 มิ.ย. 2560 : 11:31
28
2439010024760077บ้านอ่างบูรพานางกมลทิพย์ สุภาแดง7 มิ.ย. 2560 : 08:59
29
2539010025760078บ้านภูพานคำ
30
2639010026760020บ้านหินคูณ
นางกนกวรรณ เหลาวงค์ศรี
5 มิ.ย. 2560 : 17:09
31
2739010027760022บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อนางเตือนใจ สามล29 พ.ย. 2559 : 12:54
32
2839010028760016บ้านโคกกุงนายเฉลียว มาลา25 พ.ย. 2559 : 09:25
33
2939010029760017บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
34
3039010030760018บ้านดอนนาดี
35
3139010031760019บ้านข้องโป้เอื้อมพร อุ่นใจ6 มิ.ย. 2560 : 13:33
36
3239010032760015ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา
37
3339010033760041บ้านห้วยค้อ
38
3439010034760035บ้านโคกม่วยสมศักดิ์ พาลกุล6 มิ.ย. 2560 : 10:00
39
3539010035760036บ้านพร้าว
40
3639010036760037บ้านบกโนนเรียงนายทศพร พรหมจารย์23 พ.ย. 2559 : 21:19
41
3739010037760038บ้านศรีสุขนาล้อม
42
3839010039760040บ้านโนนสูงใหม่วังทองนายจิตยุทธ สีหะ29 พ.ย. 2559 : 11:43
43
3939010040760054บ้านบุ่งบก
44
4039010041760055ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
45
4139010042760050โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
46
4239010043760051บ้านโคกน้ำเกี้ยง
47
4339010044760052บ้านลาด
48
4439010045760053บ้านห้วยหามต่างนางอุไรวรรณ บัวลอย6 มิ.ย. 2560 : 14:05
49
4539010046760008บ้านห้วยลึก
50
4639010047760009บ้านตำแยพัทธมน อินทรคำดี1 มิ.ย. 2560 : 13:34
51
4739010048760010บ้านคึมชาดห้วยบง
52
4839010049760011บ้านนาวังเวินกนกนิภา พลท้าว6 มิ.ย. 2560 : 10:32
53
4939010050760005บ้านลำภู
54
5039010051760006อนุบาลหนองบัวลำภู
นางสาวงลักษณ์ มุกดาม่วง
6 มิ.ย. 2560 : 13:03
55
5139010053760004พิศาลวิทยา
56
5239010054760001หนองบัววิทยายน
57
5339010055760002บ้านวังหมื่นนายบวร กัปโก31 พ.ค. 2560 : 13:41
58
5439010056760021บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
59
5539010057760042บ้านสุขเกษม
60
5639010058760075บ้านห้วยทราย
61
5739010059760076บ้านภูพานทอง
62
5839010060760003บ้านเสาเล้าสุพรรษา คำภาสัน28 พ.ย. 2559 : 11:13
63
5939010061760012บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
64
6039010062760013
ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
65
6139010063760046บ้านดอนยานาง
66
6239010064760065บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
67
6339010065760067บ้านหินลับศิลามงคล
68
6439010066760068บ้านหนองบัวโซมสายธาร ศักดา5 มิ.ย. 2560 : 21:45
69
6539010067760070บ้านโคกกลางโนนงามรุ่งทิวา สารีอาจ5 มิ.ย. 2560 : 11:33
70
6639010068760072บ้านหนองปลาขาว
71
6739010069760061หนองหว้าวิทยาสรรค์นางนภาพร สกุลธรรม30 พ.ย. 2559 : 09:58
72
6839010070760059บ้านเพ็กเฟื้อย
73
6939010071760060บ้านหนองผำโคกสวรรค์ปรียานุช แคนติื6 มิ.ย. 2560 : 05:56
74
7039010072760029หัวนาศึกษาวิทย์
75
7139010073760030บ้านข่าดอนเข็มนางปนิตตา โสโท26 มี.ค. 2560 : 18:54
76
7239010074760031บ้านดินทรายอ่อน
77
7339010075760032บ้านโนนสวรรค์หนองแกจิราภรณ์ ทิวาวงษ์5 มิ.ย. 2560 : 08:59
78
7439010076760056บ้านดอนหันนายกฤษฎา การีชุม5 มิ.ย. 2560 : 14:49
79
7539010077760033บ้านโนนม่วงมาลิณี หลักคำ1 มิ.ย. 2560 : 15:01
80
7639010078760034บ้านหนองแสงนาล้อม
81
7739010079760257ชุมชนบ้านกุดดู่
82
7839010080760258บ้านหนองแวงนายยุทธนา มาลี6 มิ.ย. 2560 : 11:10
83
7939010081760259บ้านหนองเม็ก
84
8039010082760260บ้านโสกช้างchurairut loonprom31 มี.ค. 2560 : 22:14
85
8139010083760261บ้านหัวขัว
86
8239010084760262นิคมสงเคราะห์ 2
87
8339010085760263บ้านกุดคอเมย
88
8439010086760284โคกม่วงประชาสรรค์
89
8539010087760285ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
90
8639010088760286บ้านข่าน้อย
91
8739010089760287หนองปิงบุ่งบกวิทยา
92
8839010090760295บ้านวังมน
93
8939010091760296บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
94
9039010092760264บ้านโคกใหญ่
95
9139010095760267บ้านหนองตานา
96
9239010096760268บ้านหนองสะแบงนายสุภาพ มูลทา4 เม.ย. 2560 : 12:09
97
9339010097760269บ้านโนนปอแดงอังสนา ไพรตื่น17 พ.ค. 2560 : 13:38
98
9439010098760290นิคมสงเคราะห์วิทยา
99
9539010099760291บ้านโคกสะอาดนายสุพจน์ หลาบหนองแสง22 พ.ย. 2559 : 10:55
100
9639010100760292บ้านดงบาก
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu