โครงการประเมินวามพึงพอใจ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDFGHIJKLMNO
1
ประทับเวลา1.ศูนย์เครือข่าย2.ชื่อโรงเรียน
3. ชื่อ-สกุลผู้รับผิดชอบ
4. ตำแหน่ง
6. ส่งรูปภาพหน้าจอ (การปักหมุด)
7.กรอกแบบสอบถามที่เว็บไซต์ https://citizensurvey.info.go.th/
ที่อยู่อีเมล
2
25/5/2018, 13:00:0407เจ้าปู่40020040 บ้านภูเหล็กส้มโอครู
https://drive.google.com/open?id=1RNrvS1nGoaMqL99rleXVr1GqcvdRFN9Z
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
3
25/5/2018, 13:33:1721พญาแฮด40020211 บ้านหนองเต่านายประหยัด มะลาดครู
https://drive.google.com/open?id=1g-pPV8rSywglRgEsFUuwgnwcGyZ7iage
กรอกแบบสอบถามแล้ว
4
25/5/2018, 13:46:5601ชนบท40020160 บ้านท่าม่วงนางสาวจิราพร ผาไหมครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1Hh2jSK6zhv7n3myH7f16IyTPpV98Vata
กรอกแบบสอบถามแล้ว
5
25/5/2018, 14:17:0902ภูระงำ40020147 บ้านหัวนากลางนายพิทักษ์ เขตคามครู
https://drive.google.com/open?id=1IFal227oP9-CEzjGfgVQLJ1rYvjjy7fK
กรอกแบบสอบถามแล้ว
6
25/5/2018, 14:26:1812สวนหม่อน
40020122 โนนเขวาประชารักษ์
นางจุรีรัตน์ มอญขาม
ครู
https://drive.google.com/open?id=15T4crlvk5N23679MxnVZ71j_JSmtPCAj
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
7
25/5/2018, 14:32:0807เจ้าปู่40020040 บ้านภูเหล็ก
นางสาวพรรณนภา นิลจุลกะ
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1rCDGJaGJQTpnLNr6uxKr2GeOPslwUwYL
กรอกแบบสอบถามแล้ว
8
25/5/2018, 14:35:4712สวนหม่อน
40020122 โนนเขวาประชารักษ์
นางจุรีรัตน์ มอญขาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1sm_NPqoIP8wssfq39MkcxQPoqtWVmOc6
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
9
25/5/2018, 14:47:3515ท่าศาลา40020091 บ้านโนนเค็ง
นายบุญเทียม เรืองสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1k8ILlPZdcXn6T1QuJQnohuLHmFK6_3MB
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
10
25/5/2018, 14:49:5908บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
นางสาวณิชชา สันตชิตครูธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1dpzA6qtV-65Vz3nQNtW1PS9IqkcJxA7I
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
11
25/5/2018, 14:53:0104เมืองไผ่
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ
นางสาวนภามาศ​ ​หรี่อินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1m6MTp35WzoNR0CBuKSaqtZP9_CxpaaB1
กรอกแบบสอบถามแล้ว
12
25/5/2018, 14:57:5309ปราสาทเปือยน้อย40020059 ชุมชนบ้านหัวขัวนายอนุชา สุภาครู
https://drive.google.com/open?id=14NDcR7X07ww35UthWmt40aPDcZpsbd0J
กรอกแบบสอบถามแล้ว
13
25/5/2018, 15:00:4807เจ้าปู่
40020050 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
นายพิษณุ ผาลาครูจิตอาสา
https://drive.google.com/open?id=1kreSHC1PYpEDwnkTVq_IoMUyubTLgD0h
กรอกแบบสอบถามแล้ว
14
25/5/2018, 15:09:2112สวนหม่อน40020121 ไตรมิตรศึกษา
นางสาววรรณวดี ไกรบำรุง
ครู
https://drive.google.com/open?id=1xA0MxfpjN3FMjgq4SIO3jlT6dJNpQG7_
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
15
25/5/2018, 15:18:1907เจ้าปู่40020013 บ้านหนองแวงไร่พชร พงศธรโยธินเจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1-phRZTb6xYTrhckJalXGMVIH7NsnC8HM
กรอกแบบสอบถามแล้ว
16
25/5/2018, 15:28:5008บ้านลานป่าปอ40020032 บ้านลาน
นางสาวธิติมา แก้วมาลา
ครูธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1Sqei-EF-l6ReNVdqV0-Q0WKEJ1A8a2q0
กรอกแบบสอบถามแล้ว
17
25/5/2018, 15:29:4112สวนหม่อน
40020122 โนนเขวาประชารักษ์
นางจุรีรัตน์ มอญขาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1MhMoBlBlQ36YXDMKdVSnG5YtFjWP4tcY
กรอกแบบสอบถามแล้ว
18
25/5/2018, 15:36:2112สวนหม่อน
40020125 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
นางสาวทิพรัตน์ สุดวิเศษ
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=10oQcUU_-52BmveTCARviezSLMK2SNbVZ
กรอกแบบสอบถามแล้ว
19
25/5/2018, 15:41:4809ปราสาทเปือยน้อย
40020058 บ้านหินฮาวลำวังชู
นางสาวบานเย็็น ศรีรงไชย
ครู
https://drive.google.com/open?id=1nRL8KKKAB7-QwvlraVfnzx1QOFiZL_11
กรอกแบบสอบถามแล้ว
20
25/5/2018, 15:46:1311เมืองมัญจา40020070 บ้านโจด
นายกันตพัฒน์ คำหว่าน
ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1AXiNx6eB0EWsFM9M6vdysDG0UkYRqMql
กรอกแบบสอบถามแล้ว
21
25/5/2018, 15:48:3916คำแคน40020083 บ้านคำปากดาวนางสาวกัลยา คำนนท์ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1rh21MN6X0KcZIovG5N74-HsQ0wElAYkr
กรอกแบบสอบถามแล้ว
22
25/5/2018, 15:54:5409ปราสาทเปือยน้อย
40020060 ไตรคามประชาพัฒนา
นายเดชา ประตาครู
https://drive.google.com/open?id=1g2mQn9jDM124WJy8mYL4vFCAn5utgocO
กรอกแบบสอบถามแล้ว
23
25/5/2018, 15:58:2511เมืองมัญจา40020070 บ้านโจด
นายกันตพัฒน์ คำหว่าน
ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1ViAymd5ImmTrdNRx2fU9qJjOKCeSQvhE
กรอกแบบสอบถามแล้ว
24
25/5/2018, 16:00:0504เมืองไผ่
40020001 ประเสริฐแก้วอุทิศ
นางสาสนภามาศ​ หรี่อินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1MI2rkv-rSp06vk8hZf2wgCbTI4jxEAOa
กรอกแบบสอบถามแล้ว
25
25/5/2018, 16:01:2008บ้านลานป่าปอ40020032 บ้านลาน
นางสาวธิติมา แก้วมาลา
ครูธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1EATe-M1YZRcgAXCm9xy2Zs-htRo7DEzm
กรอกแบบสอบถามแล้ว
26
25/5/2018, 16:36:03
20ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
40020172 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
นายญัตติพงษ์​ ชูสอนครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1MTy-bkHT0c_2NphEH8zhUdhLd6wEtr0M
กรอกแบบสอบถามแล้ว
27
25/5/2018, 16:37:1408บ้านลานป่าปอ
40020028 บ้านผักหวานโนนสวาง
นายปิยะพงษ์ วงษ์โคกสูง
ครู
https://drive.google.com/open?id=1bE5CT7VsH9S4cAOQ60KHK_-4__XF7Kl8
กรอกแบบสอบถามแล้ว
28
25/5/2018, 17:01:0008บ้านลานป่าปอ
40020029 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
นางสาวณิชชา สันตชิต
ครูธุรการในโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1CzHEwpVgKetnvALmVE54-ibDlCG4-cH3
กรอกแบบสอบถามแล้ว
29
25/5/2018, 17:29:4218นาข่า40020102 บ้านนาข่า
นายจิรานุวัฒน์ คีรีวรรณ
พนักงานราชการ
https://drive.google.com/open?id=1lWlw2C4G_sMxTXooylSFF49hO3Dq065m
กรอกแบบสอบถามแล้ว
30
26/5/2018, 19:20:4106บ้านไผ่เมืองเพีย40020023 บ้านชีกกค้อ
นางสาวกิตติยา อ่อนละมุล
ครูชำนาญการ
https://drive.google.com/open?id=1k_R8YrWvOoxUq4zoJhGH3fcO1zfXjojU
กรอกแบบสอบถามแล้ว
31
28/5/2018, 8:51:2412สวนหม่อน40020124 บ้านสวนหม่อนนางพอใจ ปิ่นสุวรรณครู
https://drive.google.com/open?id=1oK6Gu-ASgzSgH7ZFhczCd2rHgSRiBBXM
กรอกแบบสอบถามแล้ว
32
28/5/2018, 9:09:4512สวนหม่อน40020123 บ้านมูลตุ่น
นางนภาภรณ์ วรรณพงษ์
ครู
https://drive.google.com/open?id=1cUNMQFQKmakLZ4UuH7L1jAVS7_O2FcsI
กรอกแบบสอบถามแล้ว
33
28/5/2018, 9:17:3312สวนหม่อน40020126 บ้านวังแคนนางพรนภา กมลปรีดีครู
https://drive.google.com/open?id=16M0phLc0vaAUXqTNNXwZ5XEMDzAJGXjC
กรอกแบบสอบถามแล้ว
34
28/5/2018, 9:25:5508บ้านลานป่าปอ
40020039 บ้านหนองดู่ดอนเปือย
นางสาวศุภลักษณ์ ผือลองชัย
ครู
https://drive.google.com/open?id=1RL15cJh1NcPUtBH4RM-425WSzZeUzr0D
กรอกแบบสอบถามแล้ว
35
28/5/2018, 9:31:3711เมืองมัญจา
40020073 บ้านหนองม่วงหลุบคา
นางสุวิมล คงพาครูพี่เลี้ยง
https://drive.google.com/open?id=1isVkXu2Tje2uTaRcwPfM13fKqfimJMpG
กรอกแบบสอบถามแล้ว
36
28/5/2018, 10:11:4316คำแคน40020086 บ้านห้วยแล้ง
นายศุภกิตติ์ ชนะโยธา
ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=17HP_l4tqdxNZdWMdVP-WsPFFgvi_nbYx
กรอกแบบสอบถามแล้ว
37
28/5/2018, 10:12:3814โพนเพ็ก
40020115 โพนเพ็กพัฒนวิทยา
นางสาวศุภรัตน์ พื้นหัวสระ
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1FwcC8xN99BaIQumRntspsFNoW8BI0TTk
กรอกแบบสอบถามแล้ว
38
28/5/2018, 10:20:4806บ้านไผ่เมืองเพีย
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง
นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์
ครู คศ.3
https://drive.google.com/open?id=1H29dF0orefz0xidR9XCAmXCL_qaYdYgU
กรอกแบบสอบถามแล้ว
39
28/5/2018, 10:30:5906บ้านไผ่เมืองเพีย
40020017 บ้านเป้าประชาบำรุง
นายฉัตรมงคล กระพี้สัตย์
ครู คศ.3
https://drive.google.com/open?id=1Q-yUuQthMlRyvhSFkFmMQN2ash0AuBoM
กรอกแบบสอบถามแล้ว
40
28/5/2018, 10:32:4416คำแคน40020081 บ้านคำโซ่ศุภกิตติ์ ชนะโยธาธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1cp_32idztpqOmgeG1VB9Jr0JYMVth5O8
กรอกแบบสอบถามแล้ว
41
28/5/2018, 10:39:4417โคกนางาม
40020108 บ้านเสาเล้าหินแตก
นางนภารัตน์ รุจิชยากูร
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1xzP77tPsvvQB5IJUJOtwtppzYgGJWR29
กรอกแบบสอบถามแล้ว
42
28/5/2018, 10:41:3814โพนเพ็ก40020118 บ้านห้วยฮวก
นางสาวศุภรัตน์ พื้นหัวสระ
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1nwVjnmECaxnSSv-eAYlT-S5NQOoysSoE
กรอกแบบสอบถามแล้ว
43
28/5/2018, 10:57:4614โพนเพ็ก
40020117 หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
นางสาวศุภรัตน์ พื้นหัวสระ
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1s897lsH-Qw1mGfBEWUT5cm9axXnw1Sj0
กรอกแบบสอบถามแล้ว
44
28/5/2018, 11:05:2808บ้านลานป่าปอ
40020035 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
นางสาววรรณวิสา ชัยแก้ว
พนักงานราชการ
https://drive.google.com/open?id=1T7rJO6WH-mpy_3ZLU6aWzwauD2vdz--b
กรอกแบบสอบถามแล้ว
45
28/5/2018, 11:18:5207เจ้าปู่40020042 บ้านหนองรูแข้นายพชร พงศธรโยธินเจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1FKG7LU6f5ds2FexDjp4CabhVOtSY6Bze
กรอกแบบสอบถามแล้ว
46
28/5/2018, 11:35:2512สวนหม่อน
40020119 บ้านกอกป่าผุวิทยา
นางสาวทิพรัตน์ สุดวิเศษ
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1T2awEU-e0-TV4qNBj9A4U3sXPMYjN1wZ
กรอกแบบสอบถามแล้ว
47
28/5/2018, 12:14:1108บ้านลานป่าปอ40020034 บ้านหนองตับเต่า
นายเสมียน ธุระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1yAlx94-EDm2Qel3eeG4m4Dpzy69dMnWa
กรอกแบบสอบถามแล้ว
48
28/5/2018, 12:51:3012สวนหม่อน
40020120 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
นายประมวล ผอนนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1zlLxmEec4U1Lq9Dffrm1Fyk1G3tbYuYH
กรอกแบบสอบถามแล้ว
49
28/5/2018, 13:05:0415ท่าศาลา
40020088 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
นายสุพจน์ เอ็นดูครู
https://drive.google.com/open?id=1O4Hqi0M94C3ysuQaJBzhifuouVY1Xzqc
กรอกแบบสอบถามแล้ว
50
28/5/2018, 13:06:1915ท่าศาลา40020094 บ้านหัวนา
นายเทียนชัย เบ้าจรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=17LvFBaMb3VX66Yl9eKXqOvYPpKs80dMv
กรอกแบบสอบถามแล้ว
51
28/5/2018, 13:08:3408บ้านลานป่าปอ40020036 บ้านป่าปอนางสาวสุมาลี ลาหลงครู
https://drive.google.com/open?id=1M7I5HHVlBaeqd1PpsTQyEKkns8SyauBe
กรอกแบบสอบถามแล้ว
52
28/5/2018, 13:13:3304เมืองไผ่
40020009 วัดจันทร์ประสิทธิ์
นภามาศ​ หรี่อินทร์เจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1uouq0FiGAAso9AZnGeXCMir9oatmuzkx
กรอกแบบสอบถามแล้ว
53
28/5/2018, 13:16:4923โคกสำราญ40020198 บ้านหนองหัวช้าง
นายสราวุธ กุลสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=1B7qIXUEjSv7qpGmY_OBzrMJC6vBhBtPp
กรอกแบบสอบถามแล้ว
54
28/5/2018, 14:09:2207เจ้าปู่
40020012 บ้านทางพาดหนองแวงโอง
นายพชรพงศธรโยธิน
https://drive.google.com/open?id=1D5cPIFXXodLNXb4Ai6znKrgi0rg80g3B
กรอกแบบสอบถามแล้ว
55
28/5/2018, 14:12:4501ชนบท
40020138 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย
จันธิวา สีพันดอนผู้อำนวยการ
https://drive.google.com/open?id=1jYwMNjSLIdrSAwDTptsQs0liMf2Zhpsn
กรอกแบบสอบถามแล้ว
56
28/5/2018, 14:14:4918นาข่า40020099 หัวห้วยหัวฝายนางสุพรรณี จุลลายครู
https://drive.google.com/open?id=1O3wuEjwclm1Tr11AhQ00edYhYqRUaA-1
กรอกแบบสอบถามแล้ว
57
28/5/2018, 14:25:0608บ้านลานป่าปอ40020031 บ้านขามป้อมนายสมบูรณ์ ชัยนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1w-Qb-OsMiJB-8pwsiCzkLjqlKrryXGY0
กรอกแบบสอบถามแล้ว
58
28/5/2018, 14:51:1608บ้านลานป่าปอ40020031 บ้านขามป้อมนายสมบูรณ์ ชัยนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1fUOXq6NL7jtVHrPzcKYmYwusFGtp3dUS
กรอกแบบสอบถามแล้ว
59
28/5/2018, 15:11:4916คำแคน40020085 บ้านป่าดู่
นางสุดารัตน์ ตาปราบ
ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1j-UoOVc_5laQ_HyhdSLIuLshYWFBpwWR
กรอกแบบสอบถามแล้ว
60
28/5/2018, 15:12:4503โนนพะยอมวังแสง
40020155 บ้านหูลิงโนนศิลา
นางมลทิชา จันทร์วันครูชำนาญการพิเศษ
https://drive.google.com/open?id=15q1B5N-1_l-BnDObAl_NMO9syg-5mDBO
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
61
28/5/2018, 15:26:5723โคกสำราญ40020192 บ้านดอนปอแดง
นายปฏิวัติ แถวโนนงิ้ว
ธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1InWQXsO7P-0kP7nVGXSWI2kLKxQb5oUX
กรอกแบบสอบถามแล้ว
62
28/5/2018, 15:31:3902ภูระงำ40020163 บ้านทุ่มห้วยนางสาวธิดา ละทารุณครูธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1FX4UMNNyt1-_02rZn2cZQ4d3pRu-dotP
กรอกแบบสอบถามแล้ว
63
28/5/2018, 15:35:4802ภูระงำ
40020167 บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา
นางสาวธิดา ละทารุณครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1kckmDxbHXJzyDJNgAxKB_nL8ex1CZyWo
กรอกแบบสอบถามแล้ว
64
28/5/2018, 15:39:3418นาข่า40020097 เหล่าใหญ่วิทยานายปิยะชาติ ชอบค้าครูอัตราจ้าง
https://drive.google.com/open?id=13Ft_Gj7uzDG2Bzc2wv45RUpurYsoqdaN
กรอกแบบสอบถามแล้ว
65
28/5/2018, 16:03:0621พญาแฮด40020210 หนองแซงวิทยาคมนายศักดา ศรีผาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1sDC2RY-Glb5pfABQpq21a0tVZ4RnJ2Gy
กรอกแบบสอบถามแล้ว
66
28/5/2018, 16:53:4218นาข่า40020098 สวัสดีนางราตรี สีหานูครู
https://drive.google.com/open?id=1Y0ZhtaiHILROjwTtSeKt5VKDZLur4-kL
กรอกแบบสอบถามแล้ว
67
28/5/2018, 16:53:5604เมืองไผ่
40020007 บ้านไผ่ประถมศึกษา
กฤษฎา ปั้นมีสีครู
https://drive.google.com/open?id=11Gmo-AxjkTm9tVh5svZeky7ACgm_7O18
กรอกแบบสอบถามแล้ว
68
28/5/2018, 17:04:1901ชนบท
40020161 บ้านวังเวินกุดหล่ม
กนกวรรณ วันโพนทองครูผู้ช่วย
https://drive.google.com/open?id=11tOi_qFegwtVaFA9DC8_JL0rFtJn4Uyk
กรอกแบบสอบถามแล้ว
69
28/5/2018, 18:13:4414โพนเพ็ก
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา
นายพูนพงษ์ โลหิตยาครู
https://drive.google.com/open?id=1B-cj_zPkoWmAvSBtc7o0UDrzEX6jkcLQ
กรอกแบบสอบถามแล้ว
70
28/5/2018, 18:19:1014โพนเพ็ก
40020116 หนองหญ้าปล้องวิทยา
นายพูนพงษ์ โลหิตยาครู
https://drive.google.com/open?id=1YVLXJn7OmZ0ZEpVcldbBnu_ymXTTfXUk
กรอกแบบสอบถามแล้ว
71
28/5/2018, 18:47:5906บ้านไผ่เมืองเพีย40020018 บ้านหนองผือกอบง
นางอุไรลักษณ์ จิตแสง
ครู คศ.3
https://drive.google.com/open?id=1EUwDb8SAzLKkWpvQbPh23r3PiCc3hm_3
กรอกแบบสอบถามแล้ว
72
28/5/2018, 20:59:5419บ้านโคกนาแพง40020182 ชุมชนบ้านโคก
นายนพรัตน์ ทุมคำปัญจรัส
ครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1i-NeKzlqLMiNIQDwZ402pNDLC4yvrdFf
กรอกแบบสอบถามแล้ว
73
28/5/2018, 21:01:2819บ้านโคกนาแพง40020180 ดอนหมู
นายนพรัตน์ ทุมคำปัญจรัส
ครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1oJDnBYN2AUMEXBHamQhK7nCLmq19N_xL
กรอกแบบสอบถามแล้ว
74
28/5/2018, 21:47:34
05แคนเหนือหนองน้ำใส
40020044 เก่านาโนมีวิทยา
นางสาวผกานันท์ พร้อมพรั่ง
ครู
https://drive.google.com/open?id=1Rl2v8gzFiP0oGm_w55kAt77giMYpI4XD
กรอกแบบสอบถามแล้ว
75
29/5/2018, 10:10:3711เมืองมัญจา
40020069 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
กลิ่นละมัย สิทธิศักดิ์
ครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1OgtaBHX0tCQnz5LmaBi6NtIIcQPDvCkB
กรอกแบบสอบถามแล้ว
76
29/5/2018, 12:22:2008บ้านลานป่าปอ40020036 บ้านป่าปอสุมาลี ลาหลงครู
https://drive.google.com/open?id=1H01hIdVpVkiG-8fNupyDm2DbtxDUlQVp
กรอกแบบสอบถามแล้ว
77
29/5/2018, 16:06:2703โนนพะยอมวังแสง
40020139 โนนพะยอมพิทยไพศาล
นายภูวเนศวร์ ศรีทองครู
https://drive.google.com/open?id=11ekLoQr9e09schuy-IwQuuyeEFYagOD_
กรอกแบบสอบถามแล้ว
78
29/5/2018, 16:50:3711เมืองมัญจา
40020072 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
นายธนพงษ์ คาดสนิทครู
https://drive.google.com/open?id=1IpPmF12nhp8KMDbzDPt7uA8R7iaavEs9
กรอกแบบสอบถามแล้ว
79
29/5/2018, 17:49:5306บ้านไผ่เมืองเพีย
40020048 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
กิตตินันท์ ใสชิตครูอัตราจ้าง
https://drive.google.com/open?id=1tQvbg6I7RPOYQCwozlvHKf0Z_Gu8o6VF
กรอกแบบสอบถามแล้ว
80
30/5/2018, 8:01:4111เมืองมัญจา40020076 บ้านบัวจินตนา ผาจันทร์ครูอัตราจ้าง
https://drive.google.com/open?id=17tiYdiTlwGsVT0EkeLn1hzPWcCDSXQOf
กรอกแบบสอบถามแล้ว
81
30/5/2018, 8:25:5403โนนพะยอมวังแสง
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
นายสุพัฒน์ กุลชัยครูผู้ช่วย
https://drive.google.com/open?id=1QrCCVHLoWn8IvIwz_bAs2Av-U0cU2qtk
กรอกแบบสอบถามแล้ว
82
30/5/2018, 9:25:4017โคกนางาม40020107 บ้านนางาม
นางสาวพวงผกา เคนโพธิ์
ครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1Sg_gYP3MwlGtEBRMjD9k7MS5yeboebXU
กรอกแบบสอบถามแล้ว
83
30/5/2018, 9:27:1517โคกนางาม
40020105 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น
นางสาวพวงผกา เคนโพธิ์
ครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1GRQpe_a_NZO2YdlrhV-Y1S-NqorkQ0sO
กรอกแบบสอบถามแล้ว
84
30/5/2018, 9:28:2817โคกนางาม40020106 บ้านแจ้งทัพม้า
นางสาวพวงผกา เคนโพธิ์
ครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1R2VOnNk3iz_sKxq8L1vsellG3XVsCuVR
กรอกแบบสอบถามแล้ว
85
30/5/2018, 10:09:0315ท่าศาลา40020089 บ้านท่าสวรรค์
นายพนมศักดิ์ นาโพนงาม
ครู ค.ศ.1
https://drive.google.com/open?id=19UENjvNrnU3dpjXGdbmScRQ-Mig3LP7_
กรอกแบบสอบถามแล้ว
86
30/5/2018, 10:14:1904เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
นางสาวขนิศกัณฐ์มณี ศรีรักษา
ครู คศ.3
https://drive.google.com/open?id=1Ju6UAo_C4WWlZVddHy2uldWEA70YJNEO
กรอกแบบสอบถามแล้ว
87
30/5/2018, 10:40:0114โพนเพ็ก40020112 บ้านโนนคุตนางจิราพร กองสีครู
https://drive.google.com/open?id=1iF8N9NlXIyeH9fBLvovFThhf3KBKKih_
กรอกแบบสอบถามแล้ว
88
30/5/2018, 10:41:1516คำแคน40020082 บ้านคำน้อยกัลยา คำนนท์ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1cr_xLON9EDQEPBQM82Fv0QpV5IeH5AOJ
กรอกแบบสอบถามแล้ว
89
30/5/2018, 10:41:3406บ้านไผ่เมืองเพีย40020026 บ้านละว้านางจารุวรรณ ไร่ขามธุรการการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1crzC6geiz7qIP7n5HKhPYPDgUeyJxEMk
กรอกแบบสอบถามแล้ว
90
30/5/2018, 10:43:1704เมืองไผ่40020019 บ้านเกิ้งนางสาวอริศรา ตาไขเจ้าหน้าที่ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1DdvT9W3goMr_XQzQiM67Hs5wVYANWVCT
กรอกแบบสอบถามแล้ว
91
30/5/2018, 11:08:0504เมืองไผ่
40020021 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
วรรษมนตร์ เดชบุรัมย์
ครู คศ.3
https://drive.google.com/open?id=1CNTFyqRE9AI19g-T2B-CHF4q11PgNXVO
ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถาม
92
30/5/2018, 11:23:1122โนนสมบูรณ์
40020200 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก
นางสาวเกศริน ลิขิตเจริญพัฒนา
ครูผู้ช่วย
https://drive.google.com/open?id=1llSMFlmenDrwhN51hoOgT95fuES_ZndP
กรอกแบบสอบถามแล้ว
93
30/5/2018, 11:29:3418นาข่า
40020103 บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัว
นายประวัติ ศรีคิรินทร์
ครู
https://drive.google.com/open?id=13wKlku-th5QzC84pbhGaFaecKd-Vtjbl
กรอกแบบสอบถามแล้ว
94
30/5/2018, 11:31:0318นาข่า40020100 บัวเหลือง
นางนภารัตน์ รุจิชยากูร
ธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1LnU9m9NBzY41rBxVezHyoNoCPjk_lgpc
กรอกแบบสอบถามแล้ว
95
30/5/2018, 11:34:4102ภูระงำ40020151 บ้านปอแดงธิดา ละทารุณครูธุรการโรงเรียน
https://drive.google.com/open?id=1O56eVCAoLQuUBKBbUqxUVYWWueqoddNQ
กรอกแบบสอบถามแล้ว
96
30/5/2018, 11:35:0603โนนพะยอมวังแสง
40020140 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง
นายสุพัฒน์ กุลชัยครูผู้ช่วย
https://drive.google.com/open?id=1qaOdMUTOzPdunh5ht4-NCCFIIVfOsmOX
กรอกแบบสอบถามแล้ว
97
30/5/2018, 11:38:3809ปราสาทเปือยน้อย40020054 บ้านโกน้อยนายกีรติ จิณรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกน้อย
https://drive.google.com/open?id=1ordLHsFMXavjE-fOqJPnAbLUMK62EhUu
กรอกแบบสอบถามแล้ว
98
30/5/2018, 12:22:4710วังม่วง40020064 บ้านห้วยโป่ง
นางสาวมนฤดี คิดเข่ม
ครู
https://drive.google.com/open?id=1WV1z8Vb8VFMtDBMXmS2U24UmyLJ-ZPU6
กรอกแบบสอบถามแล้ว
99
30/5/2018, 12:30:3517โคกนางาม
40020104 บ้านโคกสูงพิทยาคาร
นายผดุงศักดิ์ โลกาครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1oNmyKu485Uk2WBDZT8wutz2nIZ2OgqLt
กรอกแบบสอบถามแล้ว
100
30/5/2018, 12:32:0317โคกนางาม40020109 บ้านหนองสองห้องนายผดุงศักดิ์ โลกาครูธุรการ
https://drive.google.com/open?id=1_lpKvxEfAYSA-1M9aC4NRMCmDF_dbGT-
กรอกแบบสอบถามแล้ว
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu