ข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ครูวรวิทย์ ไชยวงศ์คต รวบรวม)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ปีการศึกษาชื่อ - นามสกุลระดับชั้นสถาบันคณะ /แผนกสาขาวิชาหมายเหตุ
2
2559นางสาวประทุมทอง วิไลย์ม.6/3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาประเภทรับตรง กิจกรรมดี
3
2559นางสาวธิดาทิพย์ แสนชาติม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาประเภทรับตรง คนดี
4
2559นางสาวปาริชาติ นาสว่างม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์การศึกษาพิเศษประเภทรับตรง คนดี
5
2559นางสาวทักษพร ถายะเดชม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์การศึกษาพิเศษประเภทรับตรง เรียนดี
6
2559นายณัฐพล นิลศรีม.6/3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
2559นางสาวม.6/3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
2559นายนรินทร์ คุณมี
ม.6/3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
ประเภทรับตรง
9
2559นายสุรวงค์ ศรีงาม
ม.6/3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทรับตรง
10
2559นางสาวประทุมทอง วิไลย์ม.6/3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทรับตรง
11
2559นางสาวธิดาทิพย์ แสนชาติม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทรับตรง
12
2559นางสาวอรนัฐ เกลี้ยงกลิ่นม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการรัฐประศาสนศาสตร์ประเภทรับตรง
13
2559นายธนากร คิดระเบียบม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการรัฐประศาสนศาสตร์ประเภทรับตรง
14
2559นางสาววงเดือน นำสุยม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตรเทคโนโลยีอาหารประเภทรับตรง
15
2559นางสาวแพรพรรณ ไวแสงม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตรสัตวศาสตร์ประเภทรับตรง
16
2559นางสาวธัญรดา สมสร้อยม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการการบัญชีประเภทรับตรง
17
2559นางสาวทักษพร ถายะเดชม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการการบัญชีประเภทรับตรง
18
2559นางสาวอาทิตยา เกลี้ยงกลิ้นม.6/1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการการบัญชีประเภทรับตรง
19
2559นางสาววิจิตรา เพียโคตรม.6/3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการการบัญชีประเภทรับตรง
20
2559นางสาวเพียรพรรณ บุญงอกม.6/3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการการบัญชีประเภทรับตรง
21
2559นายนัฐพล นิลศรีม.6/3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประเภทรับตรง
22
2559นายเอกพร สายแววม.6/3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประเภทรับตรง
23
2558นางสาวกาญจนา แสงฤทธิ์ม.6/1มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทรับตรง
24
2558นายจักรภัทร สุวรรณชัยรบม.6/1มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยการบินนานาชาตินักบินพาณิชย์ตรีประเภทรับตรง
25
2558นางสาวทรรศน์มน กันยาศัยม.6/1มหาวิทยาลัยแม่โจ้บริหารธุรกิจการตลาดประเภทรับตรง
26
2558นางสาวทรรศน์มน กันยาศัยม.6/1มหาวิทยาลัยกรุงเทพนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ประเภทรับตรง ทุนประกายเพชร
27
2558นายอภิชาติ บุตรวิชาม.6/3มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาสอบคัดเลือก
28
2558นางสาวทรรศน์มน กันยาศัยม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาประเภทรับตรง (กิจกรรม)
29
2558นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษาประเภทรับตรง (คนดี)
30
2558นางสาววรรณิสา ปิ่นใจม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)ประเภทรับตรง (กิจกรรม)
31
2558นางสาววรรณิสา ปิ่นใจม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ประเภทรับตรง (อปท)
32
2558นายอภิชาติ บุตรวิชาม.6/3มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ประเภทรับตรง (อปท)
33
2558นายบุญฤทธิ์ พิลาวงษ์ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเทคโนโลยีการเกษตรเทคนิคการสัตวแพทย์ประเภทรับตรง
34
2558นายอิสระ ธิมานิตย์ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษาประเภทรับตรง
35
2558นางสาวทรรศน์มน กันยาศัยม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาการจัดการการเงินประเภทรับตรง
36
2558นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาการจัดการการเงินประเภทรับตรง
37
2558นางสาวลลิตา หนูทองม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาการจัดการการเงินประเภทรับตรง
38
2558นางสาวพิศมัย จันโทม.6/2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาการจัดการการตลาดประเภทรับตรง
39
2558นายอภิชาติ บุตรวิชาม.6/2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจประเภทรับตรง
40
2558นางสาววารีลักษณ์ บุดดีพุทธม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเทคโนโลยีเทคนิคการสัตวแพทย์ประเภทรับตรง
41
2558นางสาวมินตรา คำแก้วม.6/2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิติศาสตร์ประเภทรับตรง
42
2558นายอภิชาติ บุตรวิชาม.6/3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประเภทรับตรง
43
2558นายสุทธิรักษ์ พรมสากลม.6/3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประเภทรับตรง
44
2558นายอภิเษก อินทะวงษ์ม.6/3มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตรประเภทรับตรง
45
2558นางสาวจิราวรรณ ปัญญาสิทธิ์ม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทรับตรง
46
2558นางสาววรรณิสา ปิ่นใจม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทรับตรง
47
2558นางสาวทรรศน์มน กันยาศัยม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทรับตรง
48
2558นายวีระกร ทานังม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลประเภทรับตรง
49
2558นางสาวเจนจิรา เก่งชัยม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจการบัญชีประเภทรับตรง
50
2558นางสาวชะไบแพร สีแดงม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจการบัญชีประเภทรับตรง
51
2558นางสาวพรรณธิภา ศรีสถานม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจการบัญชีประเภทรับตรง
52
2558นางสาวกาญจนา แสงฤทธิ์ม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจการบัญชีประเภทรับตรง
53
2558นางสาวพิมพิไล วิลัยม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจการบัญชีประเภทรับตรง
54
2558นางสาวแพรวพรรณ หันจางสิทธิ์ม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาการจัดการบริหารธุรกิจการบัญชีประเภทรับตรง
55
2558นางสาวสมฤดี อินธิจักร์ม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ประเภทรับตรง
56
2558นางสาวอรศิริ โชคทรัพย์ม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ประเภทรับตรง
57
2558นางสาวเจนจิรา เก่งชัยม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาประเภทรับตรง
58
2558นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสุระม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาประเภทรับตรง
59
2558นางสาวสุติมา จามะลาม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบัญชีประเภทรับตรง
60
2558นางสาวกมลวรรณ แก่นท้าวม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบัญชีประเภทรับตรง
61
2558นางสาวแพรวพรรณ หันจางสิทธิ์ม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบัญชีประเภทรับตรง
62
2558นางสาวพิมพิไล วิลัยม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบัญชีประเภทรับตรง
63
2558นางสาวชะไบแพร สีแดงม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบัญชีประเภทรับตรง
64
2558นางสาวคณิตา สาครม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบัญชีประเภทรับตรง
65
2558นางสาวศิริพร คำจันทร์ม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบัญชีประเภทรับตรง
66
2558นายวานิชย์ ทองแกมม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการจัดการประเภทรับตรง
67
2558นายบุญฤทธิ์ พิลาวงษ์ม.6/1มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสัตวศาสตร์ประเภทรับตรง
68
2557นางสาววาสนา ประวัติศรีม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์คณิตศาสตร์ประเภทรับตรง
69
2557นางสาวจำปี ไชยสาครม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมนุษยศาสตร์นิติศาสตร์ประเภทรับตรง
70
2557นางสาวภาวิณี กะเสียนม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวิทยาศาสตร์สาธารณสุขประเภทรับตรง
71
2557นางสาวสุปราณี สีลาวงศ์ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์ภาษาไทยประเภทรับตรง
72
2557นางสาวอรุณ ศรีจูมลายม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวิทยาการการจัดการบริหารธุรกิจประเภทรับตรง
73
2557นางสาวพิมมุขดา ศรีงามม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวิทยาการการจัดการบริหารธุรกิจประเภทรับตรง
74
2557นางสาวอรอนงค์ จองระหงษ์ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวิทยาการการจัดการบริหารธุรกิจประเภทรับตรง
75
2557นางสาวปวีณา วรสุทธิ์ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาศาตร์วิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทรับตรง
76
2557นางสาวอิสริยา พัฒนวงษ์ไชยม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมนุษยศาสตร์
การเมืองประเภทรับตรง
77
2557นายสุริยัน ลือชาพูลม.6/1มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลประเภทรับตรง
78
2557นายเทอดศักดิ์ คมขำ ม.6/1สถาบันการพลศึกษา (อุดร)วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทรับตรง
79
2557นายวัฒนา สถาผลม.6/1มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครครุศาสตร์เกษตรศาสตร์โควตาเรียนดี
80
2557นางสาวจิราภรณ์ หนูแก้วม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวิทยาศาตร์ชีววิทยาประเภทรับตรง
81
2557นายกิตติพันธ์ บุตรจันทร์ม.6/2วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินช่างไฟติดตั้งไฟฟ้าประเภทรับตรง
82
2557นายสุภัทรชัย สายคำม.6/2วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินช่างไฟติดตั้งไฟฟ้าประเภทรับตรง
83
2557นายวันชัย ไทยธานีม.6/2วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินช่างโยธาโยธาประเภทรับตรง
84
2557นางสาวพรพิมล ต้นเตยม.6/2เทคโนโลยีสว่างแดนดินบัญชีบัญชีประเภทรับตรง
85
2557นายนิรุทธิ์ สมคำม.6/2มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครมนุษยศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์โควต้าเรียนดี
86
2557นางสาวศิริขวัญ จำปาสีม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีวิทยาการจัดการการจัดการทั่วไปประเภทรับตรง
87
2557นายณัฐวุฒิ หลอดบุญม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ครุศาสตร์ภาษาไทยทั่วไป
88
2557นางสาวทิพวรรณ แสนชาติม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ครุศาสตร์ภาษาไทยทั่วไป
89
2557นางสาวจำปี ไชยสาครม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมนุษยศาสตร์นิติศาสตร์ทั่วไป
90
2557นางสาวรัชนีกร หนองคุณสารม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**ทั่วไป
91
2557นางสาวอรอนงค์ วงอินอยู่ม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**ทั่วไป
92
2557นางสาวจำปี ไชยสาครม.6/1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครุศาสตร์ปฐมวัยทั่วไป
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu