สรุปทำเนียบวุฒิบัติ/เกียรติบัตร
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
ที่
กิจกรรมเลขที่
วันที่ดำนินการ/มอบ
ผู้ลงนาม/สพป.ขก2
เจ้าหน้าที่/เจ้าของเรื่อง
2
1งานนิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice)117728 มีนาคม 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายเทอดชัย บัวผาย
3
2เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ “มหกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ” (Best Practice)17857628 มีนาคม 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
4
3ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1
577800
25-27 เมย 2560
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
5
4ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
8011027
25-27 เมย 2560
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
6
5วิทยากร "ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ
10281050
25-27 เมย 2560
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
7
6ผ่านการอบรม หลักสูตรการจัดเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ1051110930 เมย 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายเทอดชัย บัวผาย
8
7วิิทยากร หลักสูตรการจัดเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ1110112930 เมย 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายเทอดชัย บัวผาย
9
8ผ่านหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT113111791 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายเทอดชัย บัวผาย
10
9วิทยากร หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารนเทศ DLIT118011981 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายเทอดชัย บัวผาย
11
10ผ่านการอบรม การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน119912632 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายเทอดชัย บัวผาย
12
11วิทยากรการอบรม การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน126512822 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายเทอดชัย บัวผาย
13
12 ผ่านการอบรม ระบบงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online (QAMS: Quality Assurance Management System) 128313286 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นางสาวญานิสา สะภา
14
13วิทยากร ผ่านการอบรม ระบบงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online (QAMS: Quality Assurance Management System) 132913307 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นางสาวญานิสา สะภา
15
14วิทยากร การประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮด1331134219 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
16
15มีผลการประเมินการเขียนภาษาไทยตามคำบอกผ่านเกณฑ์ร้อยละ10013431839พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายมหรรณพ สมอเนื่อ
17
16เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านแฮด1840201419 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์
18
17ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 20152225
19-27 พค 2561
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นางผ่องพรรณ เมืองประทุม
19
18วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 22262236
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นางผ่องพรรณ เมืองประทุม
20
๑๙
โครงการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ22372762
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นายมหรรณพ สมอเนื่อ
21
๒๐
อบรมปฏิบัติการการใช้มาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)ของสถานศึกษาและจัดทำรายงานในระบบ SET
๒๗๖๓
๒๘๑6
๗-๘ กค.๒๕๖๑
นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์
นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu