5/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKL
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ชั้นประถมศึกษาปี่ที 5/1
6
คำชี้แจง ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
10
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
11
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
12
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
13
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
14
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
15
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
16
17
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
18
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
19
1
เด็กชายกวีเกียรติ
เกียรติศิริ
4332435
20
2
เด็กชายธีรเมธ
อ้อยรักษา
3323324
21
3
เด็กชายพิทักษ์
วงษ์ชุลี
4333425
22
4
เด็กชายทีฆทัศน์
จอกทอง4342435
23
5
เด็กชายเกียรติศักดิ์
แซ่ฉั่ว4332335
24
6
เด็กชายทินกร
รัตนพูล4332335
25
7
เด็กชายธวัชชัย
คำมูล4332324
26
8
เด็กชายวัชรพงษ์
ทิพม่อม4333325
27
9
เด็กชายยศพร
ผลาจันทร์
4332335
28
10
เด็กหญิงชลธิชา
ไตรยราช4343436
29
11
เด็กหญิงอาริยา
ผลาจันทร์
4343436
30
12
เด็กหญิงนริสสรา
ผลาจันทร์
4334436
31
13
เด็กหญิงอนัญญา
หัสจันทอง
4333336
32
14
เด็กหญิงพรธีรา
ศรีธรรมา
4334436
33
15
เด็กหญิงศิริโสภา
สุรินทะ4334336
34
16
เด็กหญิงจันทกานต์
ศรีพล4333436
35
17
เด็กชายภาดาดร
จำปาสิทธิ์
4333325
36
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ17171611171290
37
สรุปผลการประเมินร้อยละ88.24
38
คะแนน0.44
39
แปลผลดีมาก
40
41
เกณฑ์ในการพิจารณา
42
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
43
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
44
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
45
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
46
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6