โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
3
4
ที่
เครือข่าย/โรงเรียน
กลุ่มสาระชื่อ - นามสกุล/โรงเรียนชื่อ - นามสกุล/โรงเรียน
5
1สันหลังมังกรภาษาไทย
๑ นางสุวรรณา มณีโชติ /อนุบาลสตูล
2 นางอาอีฉะ ตอยิบ /บ้านหาดทรายยาว
6
คณิตศาสตร์
๑ นายสุกรี มาลียัน /บ้านหาดทรายยาว
๒ นางสาวจิชม นาปาเลน /บ้านตันหยงโป
7
วิทยาศาสตร์
1 นางเนตชฎารัตน์ สงด้วง /อนุบาลสตูล
2 นางฟาริดา ตำสำสู /บ้านตันหยงโป
8
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางสาวจิตรลดา ศรีภักดี /บ้านหาดทรายยาว
2 นางนัยนา หลังยาหน่าย /อนุบาลสตูล
9
2เมืองสตูลภาษาไทย1 นางสาวศิรินภา มาลัยสนัน2 นางปราณี ชำนิธุระการ
10
คณิตศาสตร์1 นางอาอีฉ๊ะ เตาวะโต2 นายเศียร หาหลัง
11
วิทยาศาสตร์1 นายอานัส เกษา2 นางปิ่นเพชร สวัสดี
12
ภาษาต่างประเทศ (ภาษษอังกฤษ)
1 นางซีตีอัยเซาะ กาสา2 นางไลลา มัจฉา
13
3พญาบังสาภาษาไทย
1.นางสาวกานต์พิชชา จันวดี/บ้านควน
2 นางนูรีดา แปดเนียม/อนุบาลเมืองสตูล
14
728คณิตศาสตร์
1 นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะ/ไทยรัฐวิทยา 40
2 นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ์/บ้านใหม่
15
วิทยาศาสตร์1 นางสาริญา ชูเก็น/บ้านใหม่
2 นางจริยา นารีเปน/บ้านทุ่งวิมาน
16
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางสาวโรสซาราห์ งะสงบ/อนุบาลเมืองสตูล
2 นายฟาริค สุขสง่า/บ้านทุ่่ง
17
4ควนโดนภาษาไทย
1 นางสุวรรณี ปาละวัล โรงเรียนบ้านควนสตอ
2 นางสากีน๊ะ พันหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
18
คณิตศาสตร์
1 นายสมมาตร ตำบัน โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
2 นางไลลา ลายู โรงเรียนอนุบาลควนโดน
19
วิทยาศาสตร์
1 นางสุไหวดะ หลังเกตุ โรงเรียนบ้านทางงอ
2 นายอ๊ะหมาด หลีเส็น โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
20
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางสาววรรณิสา เหล่ทองคำ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง
2 นางสาวนัจมี ม่าหมูด โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
21
5ดอกกาหลงภาษาไทย
1 นางสีตี อาดตันตรา ครู ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
2 นายอนันตชัย งอยปัดพันธ์ ครู ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
22
คณิตศาสตร์
1นางสาวรุสนาณี เดาะหล๊ะ ครู ร.ร.บ้านอุได
2นางสาวจินตนาพร แจ้งขาว ครู ร.ร.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
23
วิทยาศาสตร์
1 นางสาวขวัญกนก วัตตธรรม ครู ร.ร.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
2นางเรณู นาคเล็ก ครู ร.ร.อนุบาลควนกาหลง
24
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นางยูนูดา ไตรภพ ครู ร.ร.บ้านเหนือคลอง
2นางเยาวลักษณ์ ชูพูล ครู ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 120
25
6
ทุ่งนุ้ยสัมพันธ์
ภาษาไทย
1 นางสาวรอฮีบ๊ะ ลาดี ครู ร.ร.บ้านทุ่งตำเสา
1 นายอานัติ สารีฝีน ครู ร.ร. บ้านน้ำร้อน
26
คณิตศาสตร์
1 นางรอฮานี หัดสกุล ครู ร.ร. บ้านน้ำหรา
2 นางซอฟีเยาะ หวันจิ ครู ร.ร. บ้านค่ายรวมมิตร
27
วิทยาศาสตร์
1 นางสาวกัทลี ไตรภูมิ ครู ร.ร. บ้านทุ่งตำเสา
2 นางสมจิตร์ สายชนะพันธ์ ครู ร.ร. บ้านซอย 10
28
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางนุจรี เส้งขาว ครู ร.ร. บ้านทุ่งนุ้ย
2.นางสาวอัสรีน่า คงสิเหร่ ครู ร.ร.บ้านควนล่อน
29
7บาราเกตภาษาไทย
นางสาวซอฝีย๊ะ บิสลิมีน โรงเรียนบ้านปลักหว้า
นางสวรรยา ดาแลหมัน โรงเรียนบ้านท่าแพ
30
คณิตศาสตร์
นางสาวอานิญา ด่อล๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
นายอานัส ปีนัง โรงเรียนบ้านวังปริง
31
วิทยาศาสตร์
นางสุดา เส็นสมมาตร โรงเรียนบ้านไร่
นางฟารานัส หวังกุหลำ โรงเรียนบ้านนาแก้ว
32
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นางฮาบีบ๊ะ ขุนหลำ โรงเรียนบ้านแป-ระใต้
นายอับดลรอหมาน สูนสละ โรงเรียนบ้านสายควน
33
8ไผ่สีทองภาษาไทย
1 นางสาวนิตยา เต็มเปี่ยม โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
2 นางรสนี หลีมานัน โรงเรียนบ้านทางยาง
34
คณิตศาสตร์
1นายสุไลมาน ตะรุรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก
2 นางสาวอาตีรา นุ้ยเด็น โรงเรียนบ้านสวนเทศ
35
วิทยาศาสตร์
1นางสาวฝารีดา กาเส็มส๊ะ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
2 นางสาวสุจินดา หมัดเหยด โรงเรียนบ้านสาครเหนือ
36
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นางสาวหวันซาเร๊าะ ปะดุกา โรงเรียนบ้านควนเก
2ว่าที่ รต.หญิงสรัลรัตน์ เบ็ญหมัด โรงเรียนบ้านสาคร
37
9
ทุ่งหว้าอันดามัน
ภาษาไทย
นางสาวสุพรพิพย์ นิลวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านนาทอน
นางกฤติยา ทองส่งโสม โรงเรียนบ้านขอนคลาน
38
คณิตศาสตร์
นางทัศนีย์ แยบคาย โรงเรียนบ้านนาทอน
นางสาวสุดใจ ชายเกตุ โรงเรียนบ้านบารายี
39
วิทยาศาสตร์
นายวิเวก โชติพันธ์ โรงเรียนบ้านช่องไทร
นางเดือนดารา ทองหลอม โรงเรียนบ้านนาทอน
40
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นางสุกัลยา ช่วยศรีนวล โรงเรียนบ้านบารายี
นางสาวจุรีรัตน์ เหมรา โรงเรียนบ้านนาทอน
41
10
สุไหงอุเปสเตโกดอน
ภาษาไทย
1นางวนิดา คงมัยลิก ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
2 นางศุภางค์ เพชรทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
42
คณิตศาสตร์
1นางสาวมะลิ นาคสง่า ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
2 นางสาวบังอร องศารา ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
43
วิทยาศาสตร์
1นายบริวัฒน์ ไหมขาว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
2นางสุภาพร เผนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านคีรีวง
44
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นางวันดี ศรีสุด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
2นายพงศธร เพชรทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
45
11มะนังภาษาไทย
1 นางฉวี ขาวดี ครู ร.ร.ผังปาล์ม 2
2 นางสาวอรสา หลีแจ้ ครู ร.ร.ผังปาล์ม 7
46
คณิตศาสตร์
1 นางสาวสุภาวดี ชูดำ ครู ร.ร.บ้านป่าพน
2 นางสาวณัฐธิชา ศรีภูวดล ครู ร.ร.ผังปาล์ม 2
47
วิทยาศาสตร์
1 นางกฤษณา นพภาพันธ์ ครู ร.ร.บ้านวังพระเคียน
2 นางเพ็ญประภา หมูดงาม ครู ร.ร.ผังปาล์ม 7
48
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นายอุสมัน เล๊าะ ครู ร.ร.ผังปาล์ม 2
2 นายซะการิยา เวชประสิทธิ์ ครู ร.ร.บ้านป่าพน
49
12ภูผาวารีภาษาไทย
น.ส.นารีรัตน์ แออุดม ครู ร.ร.บ้านนางแก้ว
นางภณัชญ์กมน สุขกะระ ครู ร.ร.บ้านหาญ
50
คณิตศาสตร์
นางหวันสะ ยาประจัน ครู ร.ร.บ้านนางแก้ว
นางนูรอีซะห์ หลังชาย ครู ร.ร.บ้านดาหลำ
51
วิทยาศาสตร์
นางอัจฉราพร บุญอุดหนุน ครู ร.ร.บ้านนางแก้ว
น.ส.อัลวาณีย์ มณีโส๊ะ ครู ร.ร.บ้านวังสายทอง
52
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นางรัชนีกร กายอ ครู ร.ร.บ้านนางแก้ว
น.ส.ฮาบีบ๊ะ สุขสง่า ครู ร.ร.บ้านวังสายทอง
53
13ปากน้ำแหลมสนภาษาไทย
นายอนิรุทร์ โทบุรี ครู ร.ร. บ้านปากบารา
นางสาวนัจรีย์ หมีนพราน ครู ร.ร.บ้านตะโละใส
54
คณิตศาสตร์
นางฟารีดา นาคสง่า ครู ร.ร. บ้านเกาะบูโหลน
นางสาวสุปราณี แดงงาม ครู ร.ร.บ้านตะโละใส
55
วิทยาศาสตร์
นางสาวรสซีมา วาโร๊ะ ครู ร.ร. บ้านบุโบย
นางสุดา อัลมาตร ครู ร.ร. บ้านบ่อเจ็ดลูก
56
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวนิสา แหละหีม ครู ร.ร. บ้านปากบารา
นายพัฒนพงศ์ จันสีดา ครู ร.ร. บ้านบุโบย
57
14เสมากำแพงภาษาไทย
นางสาวปฐมวดี เครือแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลละงู
นางธนัชยา ลีลานนท์ ครู ร.ร.บ้านไสใหญ่
58
คณิตศาสตร์
นางสุกันยา หมีนหวัง ครู ร.ร.อนุบาลละงู
นางสาวขนิษฐา สุริยมาศ ครู ร.ร.บ้านทุ่งเสม็ดฯ
59
วิทยาศาสตร์
นางสาวนงลักษณ์ คลังข้อง ครู ร.ร.บ้านควนฟ้าแลบ
นางสาวรอฮานิง อาแว ครู ร.ร.บ้านอุไร
60
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
นางภูติรัชน์ บูสู ครู ร.ร.อนุบาลละงู
นางสาวมาลินี หลีมานัน ครู ร.ร.บ้านตูแตหรำ
61
15ละงูภาษาไทย
1 นางสาวนริสา สุบาโกย ครูโรงเรียนบ้านลาหงา
2 นางมัสกีน๊ะ เจ๊ะลง ครูโรงเรียนบ้านห้วยไทร
62
คณิตศาสตร์
1 นางสาวสุริญญา หลงหา ครูโรงเรียนบ้านลาหงา
2 นายมูฮำหมาด หมูดงาม ครูโรงเรียนบ้านนาพญา
63
วิทยาศาสตร์
1 นางอุไร นาคสง่า ครูโรงเรียนบ้านในเมือง
2 นางปริญญา ยีมะเร็บ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสภาฯ
64
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางสาวรุจิรา คลังข้อง ครูโรงเรียนบ้านปากละงู
2 นางสุนิศา วัชระวรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกพยอม
65
16
บ้านตันหยงกลิง
ภาษาไทย1 นางสาวนิสรีน หมาดหวัง
66
คณิตศาสตร์1 นางสาวอารยา กนกสุมน
67
วิทยาศาสตร์1 นางสาวสุภาวดี สุวรรณ
68
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางสาวรุ่งทิพา สะอิ
69
17
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
ภาษาไทย๑ นางพัชรี กะลาสี
70
คณิตศาสตร์๑ นายศักรี สัญญา
71
วิทยาศาสตร์๑ นางอรุณี สังข์แก้ว
72
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๑ นางสาวศรีสุดา รัตนโชติ
73
18
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ภาษาไทย1 นางสาวศุภนารี ไพมณี
74
คณิตศาสตร์1 นางสาวจุฑามาศ โต๊ะมูด
75
วิทยาศาสตร์1 นางสาวปวีณา รักษ์สัตย์
76
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางสาวมริสา เส็นติระ
77
19
บ้านตำมะลังเหนือ
ภาษาไทย1 นายสุริยา หวังใบ
78
คณิตศาสตร์1 นางสาวฟ่ารีด๊ะ โต๊ะหนู
79
วิทยาศาสตร์1 นางสาวเจ๊ะย๊ะ ปูหัด
80
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นางชนมน ตันธนภัยวงค์
81
20
บ้านตำมะลังใต้
ภาษาไทย1 นางสาวสำลี เจริญผล
82
คณิตศาสตร์1 นางสาวฟาตีมะห์ ยีหมัด
83
วิทยาศาสตร์1 นางซูเฟียนา ดาแลหมัน
84
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางอานีญา เปรมใจ
85
21
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ภาษาไทย1นางสาวสุดารัตน์ นารอยี
86
คณิตศาสตร์1นางสาวซัลมา เจ๊ะหยาง
87
วิทยาศาสตร์1นางสาวณัฐชา สาและ
88
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นายณัฐนนท์ โอมณี
89
22บ้านเกาะยาวภาษาไทย1 นางวนิดา สุขสง่า
90
คณิตศาสตร์1 นางสาวฐิติชญา ผิวเหลือง
91
วิทยาศาสตร์1 นายฮาสัน ด่อล๊ะ
92
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 นางสาวมีนา หมีนแดง
93
23
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ภาษาไทย1นายเรืองนาม อ่อนแก้ว
94
คณิตศาสตร์1นางสาวพรรณรังษี อินทมะโน
95
วิทยาศาสตร์1นางสาวจุฑารัตน์ จุลเทพ
96
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นางบุญเจือ เตส่วน
97
24
บ้านเกาะอาดัง
ภาษาไทย1นายทวีศักดิ์ จุลจรูญ
98
คณิตศาสตร์1นางฉารียะ ปาลาสัน
99
วิทยาศาสตร์1นางสาวมาริสา มงเลห์
100
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นางนุชนารถ ยาบาจิ
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu