สถานการณ์หลักสูตรส่งระบบCheco
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ส่งให้ อว.พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO
2
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาประเภทหลักสูตร
ใหม่/ปรับปรุง
พ.ศ.
ลักษณะหลักสูตรวันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
วันที่ส่ง
สกอ.
(ในระบบ
CHECO)
วันที่ สกอ.
ส่งกลับให้แก้ไข
(ในระบบ
CHECO)
วันที่ มน.ส่ง
การแก้ไข
ไปยัง สกอ.
(ในระบบ
CHECO)
วันที่ สกอ.
รับทราบการให้
ความเห็นชอบ
หลักสูตร
(ในระบบ
CHECO)
หมายเหตุ
3
ระดับปริญญาตรี
4
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรปป2559ภาษาไทย220(6/2559)
28 ส.ค. 59
5 ส.ค. 62
ครั้งที่1 21 ก.ย.62
ครั้งที่2 23 พ.ย.62
ครั้งที่1 8 ต.ค. 6223 พ.ย.62
6
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหารสัตว์
ปป2559ภาษาไทย220(6/2559)
28 ส.ค. 59
13 ส.ค. 62
ครั้งที่1 21 ก.ย.62
ครั้งที่1 7 ต.ค. 62
7
3วิทยาศาสตรบัณฑิตภูมิศาสตร์ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค. 60
อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ
ของ กบศ.
8
4วิทยาศาสตรบัณฑิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค. 60
อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ
ของ กบศ.
9
5วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การประมงปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค. 60
4 ธ.ค. 62
10
6วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรแม่นยำใหม่2563ภาษาไทย262(6/2562)
16 มิ.ย. 62
13 พ.ย. 62
11
7วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรใหม่2563ภาษาไทย262(6/2562)
16 มิ.ย. 62
22 ต.ค. 62
12
คณะวิทยาศาสตร์
13
8วิทยาศาสตรบัณฑิตชีววิทยาปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
5 ส.ค. 62
14
9วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
21 มี.ค. 62ครั้งที่1 29 ก.ค. 62ครั้งที่1 6 ก.ย. 62
15
10วิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค. 60
3 เม.ย. 62ครั้งที่1 9 พ.ค. 62
ครั้งที่2 16 มิ.ย.62
ครั้งที่1 31 พ.ค. 6211 ก.ค. 62
16
11วิทยาศาสตรบัณฑิตฟิสิกส์ประยุกต์ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค. 60
3 เม.ย. 62
ครั้งที่1 15 พ.ค.62
ครั้งที่2 17 มิ.ย.62
ครั้งที่1 31 พ.ค. 6211 ก.ค. 62
17
12วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
21 มี.ค. 62ครั้งที่1 29 ก.ค. 62ครั้งที่1 10 ก.ย. 62
18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19
13วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
2 เม.ย. 62
20
14วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกลปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
13 ธ.ค. 62
21
15วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ้าปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
2 เม.ย. 62
22
16วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมวัสดุปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
25 ก.พ. 6229 ก.ค. 62
ครั้งที่1 26 ส.ค.62
23
17วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมโยธาปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
27 ม.ค. 63
24
18วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
4 ก.พ. 63
25
19วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
25 ก.พ. 6229 ก.ค. 62
ครั้งที่1 26 ส.ค.62
26
20วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเคมีปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
21 ก.พ. 6229 ก.ค. 62
ครั้งที่1 26 ส.ค.62
27
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
28
21ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตการออกแบบสื่อนวัตกรรมปป2560ภาษาไทย232(7/2560)
27 พ.ค.60
4 ก.พ.62
ครั้งที่1 11 ก.ค.62
ครั้งที่1 26 ส.ค.62
29
22ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตออกแบบทัศนศิลป์ปป2560ภาษาไทย232(7/2560)
27 พ.ค.60
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง
30
23สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต-ปป2561ภาษาไทย248(6/2561)
27 พ.ค. 61
8 ต.ค. 62
31
คณะเภสัชศาสตร์
32
24วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
7 ต.ค.62
33
25
เภสัชศาสตรบัณฑิต
การบริบาลทางเภสัชกรรม
ปป2562ภาษาไทย251(9/2561)
26 ส.ค.61
30 ส.ค. 62ครั้งที่1 2 ต.ค.62
ครั้งที่2 23 พ.ย.62
8 พ.ย. 625 ธ.ค.62
34
คณะแพทยศาสตร์
35
26
แพทยศาสตรบัณฑิต
ปป2562ภาษาไทย255(13/2561)
25 พ.ย.61
ส่งคืนคณะแก้ไข
รอบที่ 1
5 ก.ย.2562
36
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
37
27วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
1 ก.ค. 62
38
28
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
ปป2562ภาษาไทย255(13/2561)
25 พ.ย.61
ส่งคืนคณะแก้ไข
รอบที่ 1
4 ก.ค.2562
39
29
วิทยาศาสตรบัณฑิต
พยาธิวิทยากายวิภาค
ปป2562ภาษาไทย255(13/2561)
25 พ.ย.61
29 ต.ค.62
40
คณะทันตแพทยศาสตร์
41
30ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต-ปป2561ภาษาไทย248(6/2561)
27 พ.ค. 61
14 ม.ค. 62ครั้งที่1 29 มี.ค.62
ครั้งที่2 17 มิ.ย.62
ครั้งที่3 18 ส.ค.62
ครั้งที่1 30 มี.ค. 62
ครั้งที่2 2 ก.ค. 62
ครั้งที่3 22 ส.ค.62
31 ส.ค.62
42
คณะสาธารณสุขศาสตร์
43
31วิทยาศาสตรบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดล้อมปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
26 ส.ค. 62
44
32สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอนามัยชุมชนปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
24 เม.ย. 62
45
33วิทยาศาสตรบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัยปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
17 ก.ค.62
46
34การแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต
-ปป2561ภาษาไทย246(4/2561)
22 เม.ย. 61
24 เม.ย. 62
47
คณะสหเวชศาสตร์
48
35วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ปป2560ภาษาไทย229(4/2560)
5 มี.ค. 60
21 ก.พ. 6229 ก.ค.6222 ต.ค.62
49
36วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปป2560ภาษาไทย229(4/2560)
5 มี.ค. 60
ครั้งที่1 5 ก.พ. 62
ครั้งที่2 6 ส.ค. 62
ครั้งที่1 11 ก.ค.62
ครั้งที่2 22 ส.ค. 62
50
37
ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต
ปป2562ภาษาไทย255(13/2561)
25 พ.ย.61
22 พ.ค. 62
51
คณะพยาบาลศาสตร์
52
38พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ฯ
ปป2560ภาษาไทย229(4/2560)
5 มี.ค. 60
31 ต.ค. 62
53
39พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราชฯ
ปป2560ภาษาไทย229(4/2560)
5 มี.ค. 60
3 ก.ย. 62
54
40พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครสวรรค์ฯ
ปป2560ภาษาไทย229(4/2560)
5 มี.ค. 60
13 ก.ย. 6223 พ.ย.6213 ธ.ค.62
55
คณะนิติศาสตร์
56
41นิติศาสตรบัณฑิตปป2560ภาษาไทย232(7/2560)
27 พ.ค. 60
3 ม.ค. 62ครั้งที่1 23 มี.ค.62
ครั้งที่2 17 มิ.ย.62
ครั้งที่1 9 เม.ย.62
ครั้งที่2 28 มิ.ย.62
31 ก.ค. 62
57
คณะมนุษยศาสตร์
58
42ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาไทยปป2561ภาษาไทย247(5/2561)
27 พ.ค. 61
29 ส.ค.62
59
43ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษปป2561ภาษาไทย247(5/2561)
27 พ.ค. 61
20 มิ.ย.62
60
44ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาฝรั่งเศสปป2561ภาษาไทย250(8/2561)
22 ก.ค. 61
28 มิ.ย. 62
61
45ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาญี่ปุ่นปป2561ภาษาไทย248(6/2561)
27 พ.ค. 61
22 พ.ค. 62
62
46ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนปป2561ภาษาไทย249(7/2561)
24 มิ.ย. 61
24 กค62
63
57ศิลปศาสตรบัณฑิตพม่าศึกษาปป2561ภาษาไทย248(6/2561)
27 พ.ค. 61
22 พ.ค. 62
64
48ศิลปศาสตรบัณฑิตนาฏศิลป์ไทยปป2561ภาษาไทย248(6/2561)
27 พ.ค. 61
28 มิ.ย. 62
65
49ดุริยางคศาสตรบัณฑิตดุริยางคศาสตร์ไทยปป2561ภาษาไทย250(8/2561)
22 ก.ค. 61
25 มี.ค. 62ครั้งที่1 9 พ.ค.62
ครั้งที่2 11 ก.ค.62
ครั้งที่1 25 มิ.ย. 62
ครั้งที่2 26 ส.ค. 62
ครั้งที่3 17 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62
66
50ดุริยางคศาสตรบัณฑิตดุริยางคศาสตร์สากลปป2561ภาษาไทย250(8/2561)
22 ก.ค. 61
25 มี.ค. 62ครั้งที่1 15 พ.ค.62
ครั้งที่2 17 มิ.ย.62
ครั้งที่1 29 พ.ค.62
ครั้งที่2 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62
67
51ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาเกาหลีปป2561ภาษาไทย248(6/2561)
27 พ.ค. 61
19 มิ.ย. 62
68
52ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
20 มิ.ย. 62
69
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
70
53บัญชีบัณฑิต-ปป2559ภาษาไทย218(4/2559)
12 มิ.ย. 59
12 ต.ค. 61ครั้งที่1 20 พ.ย. 61
ครั้งที่2 23 ก.พ. 62
ครั้งที่1 6 ธ.ค. 61
ครั้งที่2 7 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
71
54บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการธุรกิจปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
3 เม.ย. 621 ส.ค. 62ครั้งที่2 20 ส.ค. 62
ครั้งที่ 3 4 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62
72
55ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
17 มิ.ย. 6222 พ.ย. 62ครั้งที่1 10 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
73
56บริหารธุรกิจบัณฑิตคอมพิวเตอร์ธุรกิจปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
10 พ.ค. 6231 ส.ค. 62ครั้งที่2 12 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62
74
57บริหารธุรกิจบัณฑิตการเงินปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
19 เม.ย. 62
ครั้งที่1 31 ส.ค. 62 ครั้งที่ 2 2 ต.ค. 62ครั้งที่1 12 ก.ย. 62
ครั้งที่2 3 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
75
58นิเทศศาสตรบัณฑิตปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค. 60
14 พ.ย. 6116 ม.ค. 626 ก.พ. 62
22 มี.ค. 62
76
59เศรษฐศาสตรบัณฑิต-ปป2561ภาษาไทย250(8/2561)
22 ก.ค. 61
20 พ.ย. 62
77
60วิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ใหม่2563ภาษาไทย261(5/2562)
26 พ.ค. 62
4 พ.ย. 62
78
คณะศึกษาศาสตร์
79
61การศึกษาบัณฑิตคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)ปป2560ภาษาไทย230(5/2560)
26 มี.ค. 60
7 ต.ค. 62
80
62การศึกษาบัณฑิตฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี)ปป2560ภาษาไทย230(5/2560)
26 มี.ค. 60
26 ธ.ค. 61
ครั้งที่1 9 มี.ค.62
ครั้งที่2 17 มิ.ย.62
ครั้งที่1 27 มี.ค. 62
ครั้งที่1 2 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62
81
63การศึกษาบัณฑิตเคมี (หลักสูตร 5 ปี)ปป2560ภาษาไทย230(5/2560)
26 มี.ค. 60
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง
82
64การศึกษาบัณฑิตชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี)ปป2560ภาษาไทย230(5/2560)
26 มี.ค. 60
15 ต.ค. 62
83
65การศึกษาบัณฑิตภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
22 ส.ค. 6214 ก.ย. 6225 พ.ย. 6221 ธ.ค. 62
84
66การศึกษาบัณฑิตภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
3 ธ.ค. 62
85
67การศึกษาบัณฑิตคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)ปป2560ภาษาไทย236(11/2560)
30 ก.ค.60
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง
86
68ศิลปศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปป2561ภาษาไทย249(7/2561)
24 มิ.ย. 61
21 ต.ค. 62
87
69การศึกษาบัณฑิตพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การออกกำลังกาย
ปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
7 ต.ค. 62
88
70การศึกษาบัณฑิตคณิตศาสตร์ ปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง เนื่องจากรอรับทราบหลักสูตร 5 ปี ก่อน
89
71การศึกษาบัณฑิตฟิสิกส์ ปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง เนื่องจากรอรับทราบหลักสูตร 5 ปี ก่อน
90
72การศึกษาบัณฑิตเคมีปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง เนื่องจากรอรับทราบหลักสูตร 5 ปี ก่อน
91
73การศึกษาบัณฑิตชีววิทยาปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง เนื่องจากรอรับทราบหลักสูตร 5 ปี ก่อน
92
74การศึกษาบัณฑิตภาษาไทยปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง เนื่องจากรอรับทราบหลักสูตร 5 ปี ก่อน
93
75การศึกษาบัณฑิตภาษาอังกฤษปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง เนื่องจากรอรับทราบหลักสูตร 5 ปี ก่อน
94
76การศึกษาบัณฑิตคอมพิวเตอร์ ปป2562ภาษาไทย259(3/2562)
31 มี.ค. 62
คณะยังไม่จัดทำ
บันทึกส่ง เนื่องจากรอรับทราบหลักสูตร 5 ปี ก่อน
95
คณะสังคมศาสตร์
96
77รัฐศาสตรบัณฑิตปป2560ภาษาไทย234/2560)
25 มิ.ย.60
14 ม.ค. 62ครั้งที่1 2 มี.ค.62
ครั้งที่2 16 มิ.ย.62
ครั้งที่3 11 ก.ค.62
ครั้งที่1 10 พ.ค.62
ครั้งที่1 28 มิ.ย.62
ครั้งที่3 25 ก.ค.62
31 ก.ค. 62
97
78วิทยาศาสตรบัณฑิตจิตวิทยาปป2560ภาษาไทย232(7/2560)
27 พ.ค.60
25 ก.พ. 6211 ก.ค.628 ส.ค.62
98
79ศิลปศาสตรบัณฑิตประวัติศาสตร์ปป2560ภาษาไทย234/2560)
25 มิ.ย.60
21 ม.ค. 62ครั้งที่1 23 มี.ค.62
ครั้งที่2 11 ก.ค.62
ครั้งที่ 1 4 เม.ย. 622 ก.ย. 62
99
80ศิลปศาสตรบัณฑิตพัฒนาสังคมปป2560ภาษาไทย234/2560)
25 มิ.ย.60
19 มี.ค. 62ครั้งที่1 29 ก.ค. 62
ครั้งที่1 25 พ.ย. 62
ครั้งที่1 22 ส.ค. 62
ครั้งที่2 23 ธ.ค. 62
100
วิทยาลัยนานาชาติ
Loading...