ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อประธานกลุ่มโรงเรียน/กลุมโรงเรียน
2
กลุ่มที่
ชื่อกลุ่มโรงเรียน
ประธานกลุ่มโรงเรียน
ตำแหน่ง กลุ่มโรงเรียนจำนวนนักเรียนโทรศัพท์
3
ประธานกลุ่ม
4
1กลุ่มโรงเรียนสิงห์เจ้าพระยา
นางศรีรัตน์ บัวใหญ่
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
วัดสังฆราชาวาส341
062-4241899
5
อำเภอเมืองสิงห์บุรี
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
220
6
วัดข่อย131
7
วัดราษฎร์ประสิทธิ์
123
8
วัดประโชติการาม164
9
อนุบาลสิงห์บุรี2038
10
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
60
11
3077
12
2กลุ่มโรงเรียนพระนอน
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์
ผอ โรงเรียนวัดตึกวัดจักรสีห์121
087-5303951
13
อำเภอเมืองสิงห์บุรีชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์83
14
วัดพระปรางค์มุนี46
15
วัดตึกราชา132
16
วัดศรัทธาภิรม99
17
วัดพรหมสาคร667
18
1148
19
3กลุ่มโรงเรียนวีรชน
ว่าที่ร้อยเอกสมพร สุวรรณรังค์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56
บ้านหนองลีวิทยาคม202
089-8895976
20
อำเภอค่ายบางระจันวัดตะโกรวม73
21
วัดบ้านกลับ88
22
ไทยรัฐวิทยา 56107
23
วัดวังกะจับ74
24
ค่ายบางระจัน87
25
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี144
26
วัดประดับ83
27
858
28
4กลุ่มโรงเรียนค่ายบางระจันนายสมหมาย พลทวี
ผอ.ร.ร.อนุบาลค่ายบางระจัน
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม233
086-9892964
29
อำเภอค่ายบางระจันวัดโพธิ์ศรี82
30
วัดสาธุการาม63
31
อนุบาลค่ายบางระจัน227
32
ชุมชนวัดม่วง277
33
วัดสิงห์127
34
วัดโพธิ์สังฆาราม46
35
1055
36
5กลุ่มโรงเรียนท่าช้าง
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
ผอ.ร.รชุมชนวัดเสาธงหิน
วัดถอนสมอ195
085-7347209
37
อำเภอท่าช้างวัดโสภา91
38
วัดโบสถ์ (ท่าช้าง) 60
39
วัดพิกุลทอง58
40
วัดวิหารขาว47
41
ชุมชนวัดเสาธงหิน99
42
อนุบาลท่าช้าง42
43
592
44
6กลุ่มโรงเรียนเตาเผาแม่น้ำน้อยนางวราพร เวชพันธุ์ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดพระปรางค์วัดคีม144
084-1214732
45
อำเภอบางระจันบ้านทุ่งกลับ68
46
วัดห้วยเจริญสุข124
47
วัดกลางชูศรีเจริญสุข28
48
วัดดอนเจดีย์91
49
วัดชะอมสามัคคีธรรม21
50
วัดโพธิ์หอม42
51
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา228
52
บ้านทุ่งว้า26
53
772
54
7กลุ่มโรงเรียนบางระจัน
นายบรรเทิง โนนเปือย
ผอ.ร.ร.อนุบาลบางระจัน
วัดชันสูตร39
089-6093986
55
อำเภอบางระจันวัดบ้านจ่า112
56
อนุบาลบางระจัน345
57
เรืองเดชประชานุเคราะห์109
58
วัดประสิทธิ์คุณากร52
59
ชุมชนบ้านไม้ดัด60
60
วัดแหลมคาง98
61
815
62
8กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตรนางณัฐิดา สนธิผอ.ร.ร.วัดอัมพวันวัดอัมพวัน187
089-0878285
63
อำเภอพรหมบุรีวัดเตย87
64
วัดพรหมเทพาวาส55
65
วัดกลางธนรินทร์47
66
วัดประสาท33
67
409
68
9กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา
ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์
ผอ.รร.วัดโคปูนอนุบาลพรหมบุรี102
084-1043776
69
อำเภอพรหมบุรีบ้านเก่า68
70
วัดหลวง42
71
วัดโคปูน79
72
วัดเก้าชั่ง136
73
ชุมชนวัดตราชู80
74
วัดโภคาภิวัฒน์27
75
534
76
10กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค
ผอ.ร.ร.วัดโบสถ์วัดปลาไหล95
089-5140444
77
อำเภออินทร์บุรีวัดเสือข้าม105
78
วัดสว่างอารมณ์83
79
วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)842
80
วัดยาง50
81
บ้านคูเมือง79
82
หนองสุ่ม78
83
วัดประศุก20
84
วัดการ้อง60
85
1412
86
11กลุ่มโรงเรียนพระอินทร์
นางสาวสุจิตรา ตื้อมี
ผอ.ร.ร.อนุบาลอินทร์บุรี
วัดโฆสิทธาราม151
081-7322616
87
อำเภออินทร์บุรีวัดเพิ่มประสิทธิผล148
88
วัดกระทุ่มปี่58
89
วัดบ้านลำ71
90
อนุบาลอินทร์บุรี239
91
วัดทอง24
92
วัดน้อย49
93
740
94
12กลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม
นางเนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
ผอ.รร.วัดกลางวัดล่องกะเบา33
081-7449846
95
อำเภออินทร์บุรีวัดบางปูน130
96
วัดกลาง161
97
ชุมชนวัดดงยาง121
98
วัดตุ้มหู148
99
วัดเขียงราก123
100
วัดไผ่ดำ59