ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อประธานกลุ่มโรงเรียน/กลุมโรงเรียน
2
กลุ่มที่
ชื่อกลุ่มโรงเรียน
ประธานกลุ่มโรงเรียน
ตำแหน่ง
กลุ่มโรงเรียน
สำนักงาน
โทรศัพท์
3
กลุ่มโรงเรียน
ประธานกลุ่ม
4
1กลุ่มโรงเรียนเจ้าพระยาหัวไผ่
นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ
ผอ.รร. วัดสังฆราชาวาส
วัดสังฆราชาวาส
วัดสังฆราชาวาส
0 819483367
5
อำเภอเมืองสิงห์บุรีอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
6
วัดข่อย
7
วัดราษฎร์ประสิทธิ์
8
วัดโคกพระ
9
วัดโพธิ์ชัย
10
2กลุ่มโรงเรียนพระนอน
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผอ.รร.วัดจักรสีห์
วัดจักรสีห์
วัดพรหมสาคร
0 812914908
11
อำเภอเมืองสิงห์บุรีชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์
0 898247830
12
วัดพระปรางค์มุนี
13
วัดตึกราชา
14
วัดศรัทธาภิรม
15
วัดศรีสาคร
16
วัดพรหมสาคร
17
3กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
ผอ.ร.ร.วัดประโชติการามวัดประโชติการาม
อนุบาลสิงห์บุรี
0 867693167
18
อำเภอเมืองสิงห์บุรีอนุบาลสิงห์บุรี
19
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
20
วัดกระดังงา
21
4กลุ่มโรงเรียนวีรชน
นายสมชาย สิงหา
ผอ.ร.ร.บ้านหนองลีวิทยาคมบ้านหนองลีวิทยาคม
บ้านหนองลีวิทยาคม
0 898895976
22
อำเภอค่ายบางระจันวัดตะโกรวม
23
วัดบ้านกลับ
24
ไทยรัฐวิทยา 56
25
วัดวังกะจับ
26
ค่ายบางระจัน
27
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
28
วัดประดับ
29
5กลุ่มโรงเรียนค่ายบางระจัน
นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
ผอ.ร.ร.ชุมชนวัดกลางท่าข้ามชุมชนวัดกลางท่าข้าม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
0 867985153
30
อำเภอค่ายบางระจันวัดโพธิ์ศรี
31
วัดสาธุการาม
32
อนุบาลค่ายบางระจัน
33
ชุมชนวัดม่วง
34
วัดสิงห์
35
วัดโพธิ์สังฆาราม
36
6กลุ่มโรงเรียนท่าช้าง
นางสาวอังคนา อินทร์กระวี
ผอ.ร.รชุมชนวัดเสาธงหิน
วัดถอนสมอ
วัดถอนสมอ
0 857347209
37
อำเภอท่าช้างวัดโสภา
38
วัดโบสถ์ (ท่าช้าง)
39
วัดพิกุลทอง
40
วัดวิหารขาว
41
ชุมชนวัดเสาธงหิน
42
อนุบาลท่าช้าง
43
7กลุ่มโรงเรียนเตาเผาแม่น้ำน้อย
นายบรรเทิง โนนเปือย
ผอ.ร.ร.วัดคีม
วัดคีมชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
0 841214732
44
อำเภอบางระจันบ้านทุ่งกลับ
45
วัดห้วยเจริญสุข
46
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
47
วัดดอนเจดีย์
48
วัดชะอมสามัคคีธรรม
49
บ้านทุ่งว้า
50
วัดสามัคคีธรรม
51
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
52
วัดโพธิ์หอม
53
8กลุ่มโรงเรียนบางระจัน
นายเชาวลิต บุญอิ่ม
ผอ.ร.ร.วัดชันสูตร
วัดชันสูตร
อนุบาลบางระจัน
0 896093986
54
อำเภอบางระจันวัดบ้านจ่า
55
อนุบาลบางระจัน
56
เรืองเดชประชานุเคราะห์
57
วัดประสิทธิ์คุณากร
58
ชุมชนบ้านไม้ดัด
59
วัดตลาดโพธิ์
60
วัดวังขรณ์
61
วัดน้ำผึ้ง
62
วัดแหลมคาง
63
9กลุ่มโรงเรียนปัญจมิตร
นายมงคล เครือทิวา
ผอ.ร.ร.วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
0 890878285
64
อำเภอพรหมบุรีวัดเตย
65
วัดพรหมเทพาวาส
66
วัดกลางธนรินทร์
67
วัดประสาท
68
ชุมชนวัดเทพมงคล
69
10กลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา
นายภูวเดช จารุภัทรภักดี
ผอ.ร.ร.อนุบาลพรหมบุรี
อนุบาลพรหมบุรี
0 818778412
70
อำเภอพรหมบุรีบ้านเก่าบ้านเก่า
71
วัดหลวง
72
วัดโคปูน
73
วัดเก้าชั่ง
74
ชุมชนวัดตราชู
75
วัดโภคาภิวัฒน์
76
77
11กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
นายภิญญู ศิรชินภัทร
ผอ.ร.ร.ปลาไหล
วัดปลาไหล
วัดปลาไหล
0 995493699
78
อำเภออินทร์บุรีวัดเสือข้าม
79
วัดสว่างอารมณ์
80
วัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)
81
วัดยาง
82
บ้านคูเมือง
83
หนองสุ่ม
84
วัดประศุก
85
วัดการ้อง
86
12กลุ่มโรงเรียนพระอินทร์
นางสาวบังอร เขียวรอด
ผอ.ร.ร.วัดโฆสิทธาราม
วัดโฆสิทธาราม
วัดโฆสิทธาราม
0 863166662
87
อำเภออินทร์บุรีวัดเพิ่มประสิทธิผล
88
วัดกระทุ่มปี่
89
วัดบ้านลำ
90
อนุบาลอินทร์บุรี
91
วัดโพธิ์สำราญ
92
วัดน้อย
93
วัดทอง
94
13กลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม
นายสมยศ สังสอาด
ผอ.ร.ร.วัดล่องกะเบา
วัดล่องกะเบาวัดระนาม
0 819464874
95
อำเภออินทร์บุรีวัดบางปูน
96
วัดกลาง
97
ชุมชนวัดดงยาง
98
วัดตุ้มหู
99
วัดเขียงราก
100
วัดไผ่ดำ