ข้อมูลโรงเรียนดีตำบลสพม_ผ่านประเมิน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีประจำตำบล สพม. ที่ผ่านการประเมิน
2
รวมผ่าน
ผ่านการประเมิน
3
ที่
สังกัด
เขตรหัสร.ร.ชื่อร.ร.ตำบลระดับ191
วดป.ที่ผ่าน
ประธาน
4
1สพม.31014310414ลาดชะโดสามัคคีจักราชมัธยมศึกษา1 มี.ค.56นายสุชน นิติตาพร
5
2สพม.3
1014310404
ท่าหลวงวิทยานุกูล
ท่าหลวง
มัธยมศึกษา
1 มี.ค.56นายสุชน นิติตาพร
6
3สพม.51016490396ดงตาลวิทยางิ้วรายมัธยมศึกษา1 26 ก.พ. 56
นานขนม์ พานิขขอบ
7
4สพม.51017610144ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาเชิงกลัดมัธยมศึกษา1 26 ก.พ. 56
นายเรวัฒ อมรเจริญ
8
5สพม.5
บ้านข่อยวิทยา
บ้านข่อยมัธยมศึกษา1
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นางมณฑ์รัทอร วุฒิวิชญานันต์
9
6สพม.51027740304วังหลังวิทยาคมมหาเจริญมัธยมศึกษา1 19 ก.ค.56
นายเรือง จันทพันธ์
10
7สพม.71026170158เขาเพิ่มนารีผลวิทยาเขาเพิ่มมัธยมศึกษา1
นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
11
8สพม.71027740301ทัพราชวิทยาทัพราชมัธยมศึกษา1
12
9สพม.7
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
หนองแก้ว มัธยมศึกษา12 สค. 56นายวิโรจน์ แพนลา
13
10สพม.7ซับม่วงวิทยาโคคลานมัธยมศึกษา1
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายธนัญชัย สายสุด
14
11สพม.7
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ลาดตะเคียน
มัธยมศึกษา1
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายธนัญชัย สายสุด
15
12สพม.8หนองขาวโกวิทพิทยาคมหนองขาวมัธยมศึกษา1 19 ก.พ.56
นายยงยศ ทัศนะพยัคฒ์
16
13สพม.8นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์สนามแย้มัธยมศึกษา12556
นายปกรณ์ ม่วงเจริญ
17
14สพม.81071020467หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงหนองตากยามัธยมศึกษา1 14 มี.ค. 56
นายยงยศ ทัศนะพยัคฒ์
18
15สพม.101076370254โยธินบูรณะเพชรบุรีสระพังมัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
19
16สพม.101077280243ยางชุมวิทยาหาดขามมัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
20
17สพม.101075580100เมธีชุณหะวัณวิทยาลัยบางนกแขวกมัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
21
18สพม.101075580102วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)อัมพวามัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
22
19สพม.10
1077280253
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี
ปราณบุรี
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
23
20สพม.10
1077280256
หัวหินวิทยาคม
หัวหิน
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
24
21สพม.10
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ปราณบุรี
มัธยมศึกษา
1
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
25
22สพม.10
หัวหินวิทยาคม
หัวหิน
มัธยมศึกษา
1
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
26
23สพม.10ยางชุมวิทยาหาดขาม
มัธยมศึกษา
1
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
27
24สพม.11
เสวียดวิทยารัชมังคลา
เสวียด
มัธยมศึกษา
1
28
25สพม.11
มัธยมบ้านทำเนียบ
บ้านทำเนียบ
มัธยมศึกษา
1
29
26สพม.11
มัธยมบ้านทำเนียบ
บ้านทำเนียบ
มัธยมศึกษา
1
30
27สพม.11น้ำรอบวิทยาน้ำรอบ
มัธยมศึกษา
1
31
28สพม.11
มัธยมบ้านทำเนียบ
บ้านทำเนียบ
มัธยมศึกษา
1
32
29สพม.11
บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
บางเดือน
มัธยมศึกษา
1
33
30สพม.11
ทีปราษฎร์พิทยา
แม่น้ำ
มัธยมศึกษา
1
34
31สพม.161090550505สามบ่อวิทยาวัดสนมัธยมศึกษา1 1มี.ค.56ไม่ได้แจ้ง
35
32สพม.161090550491
สทิงพระชนูปถัมภ์
วัดจันทร์
มัธยมศึกษา
1 11 ก.ค. 56ไม่ได้แจ้ง
36
33สพม.16จะนะวิทยาสะกอม
มัธยมศึกษา
1
31 สิงหาคม 2559
นายศลใจ วิบูลกิจ
37
34สพม.171022060238มัธยมวัดเขาสุกิมเขาบายศรีมัธยมศึกษา1 8 มี.ค.56
38
35สพม.171022060231บางกะจะบางกะจะมัธยมศึกษา1 8 มี.ค.56
39
36สพม.18ห้วยยางศึกษาห้วยยางมัธยมศึกษา1ก.ค.-54
นายชำนาญ เนื่องจำนง
40
37สพม.18
1021470236
ชำฆ้อพิทยาคมชำฆ้อ
มัธยมศึกษา
1 ก.ค.54
นายชำนาญ เนื่องจำนง
41
38สพม.19บ้านขามพิทยาคมบ้านขามมัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
42
39สพม.191042520462เขาแก้ววิทยาสรรพ์เขาแก้วมัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
43
40สพม.191042520488ผาสามยอดวิทยาคมผาสามยอดมัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
44
41สพม.191039760329หนองสวรรค์วิทยาคารหนองสวรรค์มัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
45
42สพม.191042520486เอราวัณวิทยาคมเอราวัณมัธยมศึกษา1
ไม่ได้แจ้ง
ไม่ได้แจ้ง
46
43สพม.19กุงแก้ววิทยาคารหนองกุงแก้วมัธยมศึกษา16/7/2559
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
47
44สพม.19
ร.ร.กุงแก้ววิทยาคาร
หนองกุงแก้วมัธยมศึกษา16/7/2559
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
48
45สพม.20
บ้านเชียงวิทยา
บ้านเชียงมัธยมศึกษา113/2/2556
นายประมวล โหระสิงห์
49
46สพม.20
1041680825
นิคมสงเคราะห์วิทยา
นิคมสงเคราะห์
มัธยมศึกษา
15/7/2556
นายมีศักดิ์ แสงศิลา
50
47สพม.20
1041680843
หนองยางชุมพิทยาคม
หนองวัวซอ
มัธยมศึกษา
1
23 พ.ย.2558
นายชูวิทย์ สิงห์โท
51
48สพม.20
สามพาดพิทยาคาร
ห้วยสามพาด
มัธยมศึกษา
1
16 กันยายน 2559
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์
52
49สพม.20ฝางพิทยาคมบ้านฝางมัธยมศึกษา1 ต.ค.56
53
50สพม.211043660506เดื่อวิทยาคารบ้านเดื่อมัธยมศึกษา1 21 ก.พ. 56
54
51สพม.211043660540ท่าดอกคำวิทยาคมท่าดอกคำมัธยมศึกษา1 19 ก.พ.55
55
52สพม.211043660500ค่ายบกหวานวิทยาค่ายบกหวานมัธยมศึกษา1 8 ก.ค. 56
56
53สพม.21
1043660533
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
น้ำจั้น
มัธยมศึกษา
1 2 ก.ย.57
นายวิชิต จิตรจักร
57
54สพม.21
1043660531
หนองหิ้งพิทยา
ท่ากกแดง
มัธยมศึกษา
1 17ก.ค.57
นางกนกพร ณ เนื่องสุวรรณ
58
55สพม.21
1043660513
ศรีสำราญวิทยาคม
ศรีสำราญ
มัธยมศึกษา
1 2 ก.ย.57
นายวิชิต จิตรจักร
59
56สพม.22บ้านผึ้งวิทยาคมบ้านผึ้งมัธยมศึกษา12554
นางชนิสรา ดวงบุปผา
60
57สพม.221048190484ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษานาขามมัธยมศึกษา12554
นายประหยัด วังวร
61
58สพม.221049730271ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์บ้านค้อมัธยมศึกษา1 28 ก.พ.56
นายประมวล ตรุวรรณ์
62
59สพม.221049730276พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์บ้านเป้ามัธยมศึกษา1 28 ก.พ.56
นายประมวล ตรุวรรณ์
63
60สพม.221049730256ดงมอนวิทยาคมดงมอนมัธยมศึกษา1 27 ก.พ.56
นายประมวล ตรุวรรณ์
64
61สพม.221049730260อุดมวิทย์นาอุดมมัธยมศึกษา1 20 ก.พ. 56
นายประมวล ตรุวรรณ์
65
62สพม.221048190467โคกสว่างประชาสรรค์โคกสว่างมัธยมศึกษา12556
นายประหยัด วังวร
66
63สพม.221048190479นาถ่อนพัฒนานาถ่อนมัธยมศึกษา12556
นายประหยัด วังวร
67
64สพม.221049730252ดงเย็นวิทยาคมดงเย็นมัธยมศึกษา1 28 มิ.ย.56
นายประมวล ตรุวรรณ์
68
65สพม.221049730262แวงใหญ่พิทยาสรรค์หนองแวงมัธยมศึกษา1 28 มิ.ย.56
นายประมวล ตรุวรรณ์
69
66สพม.221049730266ผาเทิบวิทยาบ้านแก้งมัธยมศึกษา1 25 มิ.ย. 56
นายประมวล ตรุวรรณ์
70
67สพม.22
1048190498
ดอนเสียวแดงพิทยาคม
บ้านเสียว
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
นายประหยัด วังวร
71
68สพม.22
1048190468
มหาชัยวิทยาคม
มหาชัย
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
นายประหยัด วังวร
72
69สพม.22
1048190457
คำเตยอุปถัมภ์
คำเตย
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
นายประหยัด วังวร
73
70สพม.22
1048190461
ศรีบัวบานวิทยาคม
นาราชควาย
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
นายประหยัด วังวร
74
71สพม.22
1049730251
คำป่าหลายสรรพวิทย์
คำป่าหลาย
มัธยมศึกษา
1 13 ต.ค.58
นายประมวล ตรุวรรณ์
75
72สพม.22
1048190481
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพง
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
นายประหยัด วังวร
76
73สพม.22
1049730273
เหล่าประชาอุทิศ
เหล่าสร้างถ่อ
มัธยมศึกษา
1 2 ต.ค.58
นายประมวล ตรุวรรณ์
77
74สพม.22
1049730270
คำบกวิทยาคารคำบก
มัธยมศึกษา
1 2 ต.ค.58
นายประมวล ตรุวรรณ์
78
75สพม.22
1048190482
กุดฉิมวิทยาคม
กุดฉิม
มัธยมศึกษา
1
ไม่ได้แจ้ง
นายประหยัด วังวร
79
76สพม.22
ศรีบัวบานวิทยาคม
นาราชควาย
มัธยมศึกษา
1
21 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
80
77สพม.22
บ้านผึ้งวิทยาคม
บ้านผึ้ง
มัธยมศึกษา
1
21 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
81
78สพม.22
คำเตยอุปถัมภ์
คำเตย
มัธยมศึกษา
1
22 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
82
79สพม.22นาถ่อนพัฒนานาถ่อน
มัธยมศึกษา
1
22 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
83
80สพม.22
โพนแพงพิทยาคม
โพนแพง
มัธยมศึกษา
1
26 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
84
81สพม.22
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
นาขาม
มัธยมศึกษา
1
25 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
85
82สพม.22
มหาชัยวิทยาคม
มหาชัย
มัธยมศึกษา
1
27 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
86
83สพม.22
ดอนเสียวแดงพิทยาคม
บ้านเสียว
มัธยมศึกษา
1
27 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
87
84สพม.22
กุดฉิมวิทยาคม
กุดฉิม
มัธยมศึกษา
1
28 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
88
85สพม.22
โคกสว่างประชาสรรค์
โคกส่วาง
มัธยมศึกษา
1
28 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
89
86สพม.22
เหล่าประชาอุทิศ
เหล่าสร้างถ่อ
มัธยมศึกษา
1
20 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
90
87สพม.22
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
บ้านค้อ
มัธยมศึกษา
1
20 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
91
88สพม.22
แวงใหญ่พิทยาสรรค์
หนองแวง
มัธยมศึกษา
1
21 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
92
89สพม.22อุดมวิทย์นาอุดม
มัธยมศึกษา
1
21 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
93
90สพม.22คำบกวิทยาคารคำบก
มัธยมศึกษา
1
22 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
94
91สพม.22
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
บ้านเป้า
มัธยมศึกษา
1
22 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
95
92สพม.22
ดงเย็นวิทยาคม
ดงเย็น
มัธยมศึกษา
1
26 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
96
93สพม.22ผาเทิบวิทยาบ้านแก้ง
มัธยมศึกษา
1
26 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
97
94สพม.22
คำป่าหลายสรรพวิทย์
คำป่าหลาย
มัธยมศึกษา
1
27 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
98
95สพม.22ดงมอนวิทยาคมดงมอน
มัธยมศึกษา
1
27 กันยายน 2559
นายทวี ทะนอก
99
96สพม.23ดงมะไฟวิทยาขมิ้นมัธยมศึกษา1 28ก.พ.56
นายประสพ ขอดเมชัย
100
97สพม.231047540630ท่าแร่ศึกษาท่าแร่มัธยมศึกษา1 20ก.พ.57
นายประสพ ขอดเมชัย
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu