ห้องสมุดสาธารณสุขขุขันธ์ออนไลน์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
A
1
การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
2
คู่มือ กองทุนเอดส์/วัณโรค_สปสช2559
3
คู่มือ การควบคุมภายใน (สตง.) บทที่ 1
4
คู่มือ การควบคุมภายใน (สตง.) บทที่ 2
5
คู่มือ การควบคุมภายใน (สตง.) บทที่ 3
6
คู่มือ การควบคุมภายใน (สตง.) บทที่ 4
7
คู่มือ การควบคุมภายใน (สตง.) บทที่ 5
8
คู่มือ การควบคุมภายใน (สตง.) ภาคผนวก ก
9
คู่มือ การควบคุมภายใน (สตง.) ภาคผนวก ข
10
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(Chronic Link)จังหวัดศรีสะเกษ
11
คู่มือการใช้งานระบบพื้นฐานหน่วยบริการและคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(Contracting Provider Profile: CPP)
12
คู่มือการดำเนินงาน HWP2559
13
คู่มือดำเนินงานนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ
14
คู่มือแนวทางการบริหารค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(Quality and Outcome Framework: QOF)ปีงบประมาณ 2559
15
แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ
16
แนวทางการค้นหาผู้ปวยเชิงรุก (Active case finding)ในการป้องกันควบคุมโรควัณโรค เอดส์ซิฟิลสิ โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ตับ
17
แบบ Pretest CG
18
แบบ Pretest CG-เฉลย
19
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
20
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ
21
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองภาวะโภชนาการ : ดัชนีมวลกาย
22
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองภาวะหกล้ม :Timed Up and Go Test (TUGT)
23
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม
24
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คําถาม(2Q)
25
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองสุขภาวะทางตา
26
ผู้สูงอายุ-การคัดกรองสุขภาวะทางสมอง
27
ผู้สูงอายุ-การทดสอบสภาพสมอง : Abbreviated Mental Test (AMT)
28
ผู้สูงอายุ-การประเมินการมองเห็นSnellen Chart
29
ผู้สูงอายุ-การประเมินปัญหาการนอน
30
แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (กระทรวงสาธารณสุข)
31
มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสชิกา
32
ระบบบริหารงานความเสี่ยงเบื้องต้น(s-RCA)
33
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา-Zika virus infection(9/2/2016)
34
โรคฮีทสโตรกภัยแฝงจากความร้อน
35
หลักสูตร การฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุฯ(CG)หลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง
36
template ตัวชี้วัดกระทรวง 21 ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...