Project Advisor
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
Stu-IDNameGroupAdvisorTotalTelDeptPj1/2ProjectProject DescriptionSemesterEx StatusEx ResultGradeRating
2
5335910059นายธีรพงศ์ เอี๊ยะแหวด1การซื้อ-ขาย สินค้าไอที 24 ชั่วโมงH10อ.ภาสวรรณPHP27H2อ.สินชัย6
3
5335910041นางสาวดวงกมล ทองเขียว1การซื้อ-ขาย สินค้าไอที 24 ชั่วโมงH10อ.ภาสวรรณ27H3อ.สิทธิ์7
4
นายปิยะ สีวงษ์จันทร์2โปรแกรมการเรียนการสอนH10อ.ภาสวรรณ23H4อ.ณัฏฐ์14
5
5335410141นางสาวจุฬารักษ์ มาวงนอก2โปรแกรมการเรียนการสอนH8อ.พรสวรรค์PHP27H5อ.กิ่งแก้ว3
6
5335410137นางสาวศศวรรณ ชัยรุ่งมณีดำรง2โปรแกรมการเรียนการสอนH8อ.พรสวรรค์27H6ผศ.ชลิดา3
7
5335410003นางสาวสุนิสา จันทร์ดำ2โปรแกรมการเรียนการสอนH8อ.พรสวรรค์27H7อ.ศิริภัทร3
8
5335410060นางสาวเกศริน ตาทอง3Web Based ApplicationH8อ.พรสวรรค์PHP27H8อ.พรสวรรค์6
9
5335410139นางสาวสุดคนึง โพธิวรรณ์3Web Based ApplicationH8อ.พรสวรรค์25H9อ.ชฎาภรณ์6
10
5335410144นางสาวรุ่งนภา จันทร์ชัง3Web Based ApplicationH8อ.พรสวรรค์24H10อ.ภาสวรรณ6
11
5335410114นายณัฐพล หลักคำแพง4เว็บไซต์ความรู้เพื่อนักดนตรีH2อ.สินชัยPHP25H11อ.อภิชาติ13
12
5335410115นายนำโชค ช้างแก้ว4เว็บไซต์ความรู้เพื่อนักดนตรีH2อ.สินชัย
13
5335410066นางสาวรสสุคนธ์ นิลน้อยศรี4เว็บไซต์ความรู้เพื่อนักดนตรีH2อ.สินชัย
14
5335410056นางสาวเสาวนิตย์ สินธพ5โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษH5อ.กิ่งแก้วVB259
15
5335410157นางสาววนิดา โพธิสาร5โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษH5อ.กิ่งแก้ว
16
5335410164นางสาวสุทิชา บุญเกิด5โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษH5อ.กิ่งแก้ว
17
5335410174นางสาวพิณัชดา พูนเพชร6เว็บไซต์ให้เช่าชุดแต่งงานH9อ.ชฎาภรณ์PHP
18
5335410158นางสาวชนากานต์ คงวิโรชน์6เว็บไซต์ให้เช่าชุดแต่งงานH9อ.ชฎาภรณ์
19
5335410078นายนิธิ โนนกลาง7แนะนำโปรแกรมเพื่อความบันเทิงเกมออนไลน์H2อ.สินชัยGAME
20
5335410081นายชัยพร ชุนถนอม7แนะนำโปรแกรมเพื่อความบันเทิงเกมออนไลน์H2อ.สินชัย
21
5335410088นายนฤทธิ์ แซ่ลิ้ม7แนะนำโปรแกรมเพื่อความบันเทิงเกมออนไลน์H2อ.สินชัย
22
5335410020นายภาณุพงษ์ ช่วยโสภา8ร้านอินเตอร์เน็ตH3อ.สิทธิ์VB
23
5335410049นายทศพล วชิรลาภไพฑูรย์8ร้านอินเตอร์เน็ตH3อ.สิทธิ์
24
5335410024นางสาวศศิธร รักษาชาติ9โปรแกรมเพื่อการศึกษา รักษ์ขนมไทยH7อ.ศิริภัทรVB
25
5335410058นางสาวชื่นใจ เจริญภักดี9โปรแกรมเพื่อการศึกษา รักษ์ขนมไทยH7อ.ศิริภัทร
26
5335410134นางสาวณัฐชา ระนาฏศิลป์9โปรแกรมเพื่อการศึกษา รักษ์ขนมไทยH7อ.ศิริภัทร
27
5335410017นางสาวรุ่งนภา ระมั่งทอง10โปรแกรมบริหารการจอดรถH7อ.ศิริภัทรVB
28
5335410002นางสาวบงกช ดนตรี10โปรแกรมบริหารการจอดรถH7อ.ศิริภัทร
29
5335410085นางสาวแสงดาว สราญจิตร์11เว็บไซด์ทัวร์นำเที่ยวH9อ.ชฎาภรณ์PHP
30
5335410105นายชิษณุพงศ์ เนตรนิยม11เว็บไซด์ทัวร์นำเที่ยวH9อ.ชฎาภรณ์
31
5335410118นางสาวระพีพัฒน์ พิเมย11เว็บไซด์ทัวร์นำเที่ยวH9อ.ชฎาภรณ์
32
5335410143นายณัฐพล กลิ่นมาลี12ระบบจัดการห้องพักออนไลน์H4อ.ณัฏฐ์PHP
33
5335410129นายจักรพันธ์ พรมสาร12ระบบจัดการห้องพักออนไลน์H4อ.ณัฏฐ์
34
5335410121นายธีรพล ขำดี12ระบบจัดการห้องพักออนไลน์H4อ.ณัฏฐ์
35
5335410071นายธนวัฒน์ ปัญญาพิทักษ์วงศ์13โปรแกรมหุ้นกู้H6ผศ.ชลิดาVB
36
5335410093นางสาวจินตนา นันทกุล13โปรแกรมหุ้นกู้H6ผศ.ชลิดา
37
5335410110นางสาวฉวีวรรณ เพ็งงาม13โปรแกรมหุ้นกู้H6ผศ.ชลิดา
38
5335410063นายวิศรุฒ คำสุข14โปรแกรมจัดการระบบภายในหอพักH10อ.ภาสวรรณVB
39
5335410095นางสาวธนิดา จิ๋วสุข14โปรแกรมจัดการระบบภายในหอพักH10อ.ภาสวรรณ
40
5335410099นางสาวอโณทิยา แย้มสุข14โปรแกรมจัดการระบบภายในหอพักH10อ.ภาสวรรณ
41
5335410087นายณัฐวัฒน์ สุขกรม15จัดหารถบรรทุกผ่านเว็ปH5อ.กิ่งแก้วASP.VB
42
5335410096นางสาวนุชนารถ ดาราโพธิ์15จัดหารถบรรทุกผ่านเว็ปH5อ.กิ่งแก้ว
43
5335410163นายวินิจ รุ่งฟ้า15จัดหารถบรรทุกผ่านเว็ปH5อ.กิ่งแก้ว
44
5335910001นางสาวคนึงนิจ วงศ์บุญมาก16ระบบการนำเสนอแบบบ้านH2อ.สินชัยVB
45
5335910019นางสาวฝนทิพย์ ไชยพัน16ระบบการนำเสนอแบบบ้านH2อ.สินชัย
46
5335910067นางสาวจินตหรา สิวิฆาร16ระบบการนำเสนอแบบบ้านH2อ.สินชัย
47
5335910076นางสาวมนัสชนก เย็นยิ้ม17เว็บไซต์ ร้านเบญจทรัพย์เฟอร์นิเจอร์H8อ.พรสวรรค์PHP
48
5435710001นางสาวณัฐพร ทองวีระ17เว็บไซต์ ร้านเบญจทรัพย์เฟอร์นิเจอร์H8อ.พรสวรรค์
49
5235O10002นายเกียรติศักดิ์ อัศวสถาพรผล17เว็บไซต์ ร้านเบญจทรัพย์เฟอร์นิเจอร์H8อ.พรสวรรค์
50
5335910009นางสาวศิริพร กาศักดิ์18โปรแกรมระบบจัดการ ร้าน พรเชษฐ์สแตนเลสH9อ.ชฎาภรณ์PHP
51
5335910070นางสาวณฐิกานต์ โสภณมงคลโชค18โปรแกรมระบบจัดการ ร้าน พรเชษฐ์สแตนเลสH9อ.ชฎาภรณ์
52
5335910002นางสาวริศรา แก้วเพ็ง19sweet Shop ซื้อขายออนไลน์H8อ.พรสวรรค์ASP.VB
53
5335910018นางสาวพิมลรัตน์ จันวิเศษ19sweet Shop ซื้อขายออนไลน์H8อ.พรสวรรค์
54
5335910040นางสาวจินตหรา แพเพชร์19sweet Shop ซื้อขายออนไลน์H8อ.พรสวรรค์
55
5335910036นางสาวรุ่งรวี กิ่งแก้ว20โปรแกรมเพื่ื่อช่วยร้านหนังสือH7อ.ศิริภัทรVB
56
5335910037นายพีรพัฒน์ อนุตธโต20โปรแกรมเพื่ื่อช่วยร้านหนังสือH7อ.ศิริภัทร
57
5335910065นายชลกานต์ อยู่ขำ20โปรแกรมเพื่ื่อช่วยร้านหนังสือH7อ.ศิริภัทร
58
5335910021นายอ๊อด ชัยคำภา21โปรแกรมระบบคลังสินค้าH6ผศ.ชลิดาVB
59
5335910022นางสาวสุปรียา กิจเจริญ21โปรแกรมระบบคลังสินค้าH6ผศ.ชลิดา
60
5335910044นายปิติพล ดวงบุตร21โปรแกรมระบบคลังสินค้าH6ผศ.ชลิดา
61
5335910010นางเปมิกา ศรีอภัย22ระบบบริหารจัดการสั่งตัดยีนส์H5อ.กิ่งแก้วVB
62
5335910045นายจุไทย รุจอุฬาร22ระบบบริหารจัดการสั่งตัดยีนส์H5อ.กิ่งแก้ว
63
5335910056นางสาวรัตนาพร คูหา22ระบบบริหารจัดการสั่งตัดยีนส์H5อ.กิ่งแก้ว
64
5335910075นายรัตนชัย โคตรสวัสดิ์23เว็บเพจการซื้อหรือจองบัตรการแสดงออนไลน์H8อ.พรสวรรค์PHP
65
5335O20001นางสาวน้ำฝน สนธิดี23เว็บเพจการซื้อหรือจองบัตรการแสดงออนไลน์H8อ.พรสวรรค์
66
5335910025นางสาวอนุสรา มินสังสา23เว็บเพจการซื้อหรือจองบัตรการแสดงออนไลน์H8อ.พรสวรรค์
67
5335910003นางสาวนงลักษณ์ เพียแก้ว24โปรแกรมเงินเดือนH5อ.กิ่งแก้วVB
68
5335910011นางสาวณปภัช ยศสมบัติ24โปรแกรมเงินเดือนH5อ.กิ่งแก้ว
69
5335910038นางสาววิยดา แสนทอง24โปรแกรมเงินเดือนH5อ.กิ่งแก้ว
70
5335410173นายศุภรุจ หงษ์คุณากร25โปรแกรมเพื่อนำทางH10อ.ภาสวรรณObjC
71
5335910005นายประวีณ วิมูลคะ26โปรแกรมบริหารจัดการร้านกาแฟH3อ.สิทธิ์VB
72
5335910024นายอนุชิต แถวหมอ26โปรแกรมบริหารจัดการร้านกาแฟH3อ.สิทธิ์
73
5335910034นายนพดล เรืองศรี26โปรแกรมบริหารจัดการร้านกาแฟH3อ.สิทธิ์
74
5335410015นางสาวขวัญใจ ร่มเย็น27โปรแกรมเพื่อช่วยในการจองตั๋วเครื่องบินH10อ.ภาสวรรณVB
75
5335410059นางสาวลลิตา ดวงใจ27โปรแกรมเพื่อช่วยในการจองตั๋วเครื่องบินH10อ.ภาสวรรณ
76
5335410032นางสาวนิษา แก้วทิพย์28ระบบจัองห้องพักออนไลน์H9อ.ชฎาภรณ์PHP
77
5335410055นางสาวสุนิสา คำนุชนารถ28ระบบจัองห้องพักออนไลน์H9อ.ชฎาภรณ์
78
5335410064นางสาวเบญญา สังวาลย์28ระบบจัองห้องพักออนไลน์H9อ.ชฎาภรณ์
79
5335410074นางสาวสุวรรณา น้อยเกิด29โปรแกรมสำหรับการสั่งจองจัดโต๊ะจีนH8อ.พรสวรรค์PHP
80
5335410076นางสาวมุกรวี วีระพงษ์29โปรแกรมสำหรับการสั่งจองจัดโต๊ะจีนH8อ.พรสวรรค์
81
5335410102นายเจษฎา สังข์ทอง29โปรแกรมสำหรับการสั่งจองจัดโต๊ะจีนH8อ.พรสวรรค์
82
5335410104นางสาวภุมริน พันธ์สอาด30โปรแกรมสำหรัับการท่องเที่ยวH7อ.ศิริภัทรVB
83
5335410034นางสาววราทิพย์ ผุยกระโทก31โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกH7อ.ศิริภัทรVB
84
5335410037นางสาวสุธิมา ธรรมพุทธา31โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกH7อ.ศิริภัทร
85
5335410109นางสาวศิริพร วงวิลาศ31โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกH7อ.ศิริภัทร
86
5335410080นางสาวสุจิตรา คำก้อนแก้ว32เว็บไซต์ที่ช่วยหาคำศัพท์H9อ.ชฎาภรณ์VB
87
5335410101นางสาวชนกานต์ ชัยมงคล32เว็บไซต์ที่ช่วยหาคำศัพท์H9อ.ชฎาภรณ์
88
5335410117นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ32เว็บไซต์ที่ช่วยหาคำศัพท์H9อ.ชฎาภรณ์
89
5335410005นายสาโรช วัลย์มาลี33ecommerce mobile websiteH4อ.ณัฏฐ์ASP.VB
90
5335410012นายธีรยุทธ เกตุทอง33ecommerce mobile websiteH4อ.ณัฏฐ์
91
5335410116นางสาวณัฐนรี อ่อนจงไกร33ecommerce mobile websiteH4อ.ณัฏฐ์
92
5535710004นางสาวฐิตาพร สมิงทอง34โปรแกรมช่วยงานเวชกรรมH7อ.ศิริภัทรVB
93
5535710007นางสาวธัญวิกา รักประเสริฐสุข34โปรแกรมช่วยงานเวชกรรมH7อ.ศิริภัทร
94
5535710008นางสาวกิตติมา สระทองหยอม34โปรแกรมช่วยงานเวชกรรมH7อ.ศิริภัทร
95
5535710001นางสาวภารดี เกิดจังหวัด35โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อที่จะจัดการกับสินค้าH6ผศ.ชลิดาVB
96
5535710002นางสาวรักษ์สุดา ประไพพงษ์35โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อที่จะจัดการกับสินค้าH6ผศ.ชลิดา
97
5535710003นางสาวรุ่งนภา คัมภิรานนท์35โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อที่จะจัดการกับสินค้าH6ผศ.ชลิดา
98
5435710002นางสาวโสภาวรรณ ทรงโฉม36โปรแกรมเพื่อช่่วยเจ้าของธุรกิจH6ผศ.ชลิดาVB
99
5435710003นางสาวเบญจรัตน์ บัวจูม36โปรแกรมเพื่อช่่วยเจ้าของธุรกิจH6ผศ.ชลิดา
100
5435710004นางสาวศกลวรรณ ทองเมืองหลวง36โปรแกรมเพื่อช่่วยเจ้าของธุรกิจH6ผศ.ชลิดา
Loading...
Main menu