สถิติfinal
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนหน่วยงาน สถานศึกษา และจำนวนนักเรียน ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสังกัด อำเภอและระดับการศึกษา
2
อำเภอสังกัด
จำนวนโรงเรียน
รวมจำนวนนักเรียน
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
นักเรียนระดับประถมศึกษา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นักเรียนระดับปริญญา
3
เกษตรวิสัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น661914191400000
4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6210578158253692371125600
5
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
198500009850
6
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
27232002282009500
7
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1300030000
8
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1153208648496200
9
เกษตรวิสัย รวม1331576236965683308523139850
10
จตุรพักตรพิมานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น361262126200000
11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
527960118634951968131100
12
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13821512310000
13
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1690069000
14
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
117980129527114200
15
จตุรพักตรพิมาน รวม9111471259938552564245300
16
จังหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2457857800000
17
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
323021608157662421300
18
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
110410400000
19
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
185003330651100
20
จังหาร รวม5845531290160993072400
21
เชียงขวัญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1338338300000
22
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
222090354105050917700
23
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
192300009230
24
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2818100000
25
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
155304217633500
26
เชียงขวัญ รวม39403081810926855129230
27
ทุ่งเขาหลวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น516316300000
28
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1913803307542385800
29
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
145601014829800
30
ทุ่งเขาหลวง รวม25199949376438635600
31
ธวัชบุรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2487087000000
32
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4863439362834171277500
33
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
117250000169926
34
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
110832760000
35
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1135403052180300
36
ธวัชบุรี รวม75104001838294022331578169926
37
ปทุมรัตต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3391691600000
38
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4460808772720154693700
39
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
128800002880
40
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
18162395770000
41
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1105003942658500
42
ปทุมรัตต์ รวม80915020323336197215222880
43
พนมไพรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2380980900000
44
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
527240106334661702100900
45
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
143700004370
46
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
37013343670000
47
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ14400311300
48
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1116003742270100
49
พนมไพร รวม811039122063870215517234370
50
โพธิ์ชัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2110448681760000
51
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3456149152717132465800
52
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3131335786591000
53
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11111012838459900
54
โพธิ์ชัย รวม599082214038861799125700
55
โพนทรายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1041841800000
56
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
213384517165876044900
57
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
14050514725300
58
โพนทราย รวม324207935166390770200
59
โพนทองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น571621162100000
60
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7212088141652343507193100
61
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
42555000025550
62
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8247793014051231900
63
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ16700452200
64
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1144508756978900
65
โพนทอง รวม14320253396767264244276125550
66
เมยวดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1142142100000
67
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
122508367116366731100
68
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1171591120000
69
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
142702015924800
70
เมยวดี รวม253527847129582655900
71
เมืองร้อยเอ็ดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น49823425033066184981600
72
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์1882002193180345
73
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5620434210381615481468900
74
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
61018900009967222
75
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
179000000790
76
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12640320732902108334500
77
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ43510024410700
78
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
12266098800136800
79
เมืองร้อยเอ็ด รวม130495496679142279676764399671357
80
เมืองสรวงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1035335300000
81
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
192511300100775844600
82
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
276928446520000
83
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ15500352000
84
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
156201518136600
85
เมืองสรวง รวม334250937148799483200
86
ศรีสมเด็จกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1957457400000
87
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
243108398123483364300
88
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
310093585201003100
89
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1145307153285000
90
ศรีสมเด็จ รวม476144133018251465152400
91
สุวรรณภูมิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น611762176110000
92
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8214394189861903678262800
93
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
21220000012200
94
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5171843182725620400
95
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ3173001304300
96
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1144405450688400
97
สุวรรณภูมิ รวม15420711409070724570375912200
98
เสลภูมิกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น421437143700000
99
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8111736146251153362179700
100
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
281300008130
Loading...