Toetusvõimalused_MTÜ/SA
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Toetuse maksjaMeetme nimiPiirkondTaotluse tähtaegToetatavad tegevusedKes saavad taodelda (oü, as, kov, mtü, SA jne)Max toetuse määr %Min. toetusesummaMax. toetusesummaTäpsem infoAbikõlbulikud kulud
2
Kodanikuühiskonna sihtkapitalVabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav toetusKogu vald04/02/2019ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele, sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele.MTÜ, SA100%-€4,000https://www.kysk.ee/ahe19
3
MTÜ Võrtsjärve kalanduspiirkondTegevussuund 1: kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine

Tegevussuund 2: Majandustegevuse mitmekesistamine
Rannu ja Rõnguavatudkalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine ja turustamine

Majandustegevuse mitmekesistamine
KOV, ettevõtted, SA, MTÜ50-100%€1,000€1,000,000http://www.vortskalandus.ee/projektitoetuste_taotlemine/http://www.vortskalandus.ee/images/uploads/projektitoetuse_puhul_on_abikolblikud_jargmised_kulud.pdf
4
EASRahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste toetusKogu valdavatudRahvusvaheliste sündmuste välisturundust, meediakampaaniaid ning korraldusEestis registreeritud juriidilised isikud, samuti Eesti riigiasutused ja KOV-ide üksused70%-€65,000https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-kultuurisundmuste-toetus/
5
EASLoomemajanduse eksporditoetusKogu valdavatudPersonalikulud, lähetuskulud, seminaride ja koolitustega seotud kuluderaõiguslikud juriidilised isikud, kes tegutsevad loomemajanduse valdkondades.70%-€50,000https://www.eas.ee/teenus/loomemajanduse-eksporditoetus/
6
KIKEfektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne: lokaalküttele üleminekKogu valdavatud1. olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine. 2. kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine 3. olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte ehitamine ja selle tõttu kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamine tingimusel, et soojusettevõtja jätkab hoone soojusega varustamist lokaalse kütte läbihoone omanikust juriidilised isikud, soojusettevõtjad50%-€100,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/efektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekannehttps://www.riigiteataja.ee/akt/106062017007
7
Kodanikuühiskonna sihtkapitalVälisprojektide omafinantseeringu konkurssKogu valdavatudKonkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis ega ole Eesti asutuse või organisatsiooni poolt hallatav) rahvusvahelise koostööprojekti taotluse või kes osalevad vastavas projektis partneritena.KOV, MTÜ, SA, OÜ50%-€10,000https://kysk.ee/valisprojektideomafin
8
Kodanikuühiskonna sihtkapitalEV100 Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss (jooksvalt avatud)Kogu valdavatudKonkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt.MTÜ või SA25%-€12,000https://kysk.ee/ev100-rahvusvaheliste-katusorganisatsioonide-suursundmuste-konkurss
9
Leader (Võrtsjärve Ühendus)KoostööEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)avatud• Võrgustiku tööd soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste korraldamine ja läbiviimine • Piirkonna elavdamiseks koostööprojektide ja rahvusvheliste koostööprojektide läbiviimine • Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel • Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine • Veeliiklusohutuse tagamine • Strateegia prioriteete ja meetme eesmärke toetavad koostöö ja ühisprojekid MTÜ Võrtsjärve Ühendus90%€3,000€25,000Meede 4Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
10
Leader (Valgamaa partnerluskogu)Töökohad ja teenused - ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomineEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 2019Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusseMikroettevõte või SA või MTÜEttevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%; €2,000€30,000Meede 1.1Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
11
Leader (Valgamaa partnerluskogu)Piirkondlike võrgustike arendamineEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 2019Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas asuvate National Geographic’u kollaste raamide baasil Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Kohaliku tegevusgrupi toetus lk 11 / 23 ettevõtjate ja kogukonnakeskuste võrgustike loomine ja arendamine, sh võrgustikku kuuluvate liikmete koolitamine ja koostöö toetamine; tegevuste elluviimiseks vajalike töötasude maksmine; tegevuspiirkonnaülese National Geographic’u kollaste raamide võrgustiku koostöö toetamine eesmärgiga suurendada võrgustikku kuuluvate organisatsioonide arvu ja käivet. Ei toetata turundustegevusi.Toetust saavad taotleda MTÜ või SA, kes tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas ja kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 2-4 aastaks.Ettevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%; €10,000€16,000Meede 1.3Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
12
Leader (Valgamaa partnerluskogu) Maale elama-tüüpi projektid, mis turundavad tegevuspiirkonda väärt elukohanaEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 2019Turundustegevused, sh maale elama-tüüpi messil osalemisega seotud kulud.Toetust saavad taotleda MTÜ või SA, kes tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas ja kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 2-4 aastaks.Ettevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%; -€5,000Meede 3.2Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatudToetusmäärad täpsemalt
13
Leader (Valgamaa partnerluskogu)Valgamaa turundus turismi sihtkohana ning ettevõtluskeskkonnanaEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 2019Turundustegevused va turismimessidel osalemine.Toetust saavad taotleda MTÜ või SA, kes tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas ja kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 2-4 aastaks.Ettevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%; -€6,000Meede 3.3Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatudToetusmäärad täpsemalt
14
Leader (Valgamaa partnerluskogu)Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseksEndise Palupera ja Puka valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 2019kohalike elanike tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised, ruumide kohandamine.Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning kohalikud omavalitsusedEttevõte 60%; MTÜ,SA ja KOV 90%; €1,000€9,500https://www.valgaleader.ee/projektitoetused/meede1/2018.html
15
KIKKalanduse programmKogu valdkevad 2019kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või nendele juurdepääsu tagamist; seminaride, koolituste, kalapüügivõistluste ja muude ürituste (õpitoad, teabepäevad) korraldamist, et arendada õiguskuuleka ja säästva kalanduse alast teadlikkust; kalavarude kasutamisega seotud andmete ning teabe kogumist ja avaldamist; kalandusliitude osalemist rahvusvahelises kalandusalases koostöös ja rahvusvaheliste kalandusürituste läbiviimist Eestis; harrastuskalapüügi arengukavas nimetatud keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu (näiteks juurdepääsuteede, paadisildade, vettelaskmis- ja parkimiskohtade, püügiplatvormide, teavitustahvlite) arendamist avalikes huvides. Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot ilma käibemaksuta.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.??€50,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kalanduse-programm-1Toetusmäärad täpsemalt
16
KIKKeskkonnateadlikkuse programmKogu valdkevad 2019toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.KOV, , äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0Toetusmäärad täpsemalt
17
KIKLooduskaitse programmKogu valdkevad 2019kaitstavate liikidega seotud uuringuid ja nende liikide seisundi parandamist; riiklikult kaitstavate parkide hooldamist ja taastamist; ekspertiise hindamaks kaitse- ja hoiualade seisukorda ja tõhusust; probleemliikide tõrjet; kaitsealuste liikide tekitatud kahjude hindamist ja hüvitamist; metsloomade rehabilitatsiooni; kaitstavate loodusobjektide hooldamist; poollooduslike koosluste taastamist; kaitsealade külastuskeskuste väljaarendamist; matkaradade ja nendega seotud taristu rajamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/looduskaitse-programm-0
18
KIKMetsanduse programmKogu valdkevad 2019metsanduse pikaajaliste arengusuundade ellurakendamine, metsade uuendamise ja taasmetsastamise tagamine, metsaökosüsteemide kaitse, erametsanduse arendamine ühistegevuse ning erametsaomanike organisatsioonide tugevdamise kaudu, säästva metsanduse koolituste, teavituse ja uuringute edendamine, jahiulukiarvu taastusvaruna säilimise tagamine, ulukikahjustuse ulatuse vähendamine ning jahimeeste praktiliste oskuste taseme ja jahindusteadlikkuse tõstmine.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/metsanduse-programm-1
19
KIKRingmajanduse programmKogu valdkevad 2019Ringmajanduse programmi eesmärk on toetada tegevusi, mis aitavad kaasa ressursside tõhusale kasutamisele ja aitavad võtta kasutusele ringmajanduse põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm
20
KIKVeemajanduse programmKogu valdkevad 2019reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivatele nõuetele ja reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist; nõuetekohase joogiveevarustuse tagamisega seoses toetatakse joogivee süsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist koos joogivee puhastusseadmetega ning põhjavee hea seisundi säilitamist; jääkreostusega seoses toetatakse pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel; arendustöödega seoses toetatakse veemajanduse võimalikult paremaks korraldamiseks vajalikke uuringuid ning arendustöid; siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiuga seoses toetatakse tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada nende head või väga head seisundit või ökoloogilist potentsiaali.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.90%-€400,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6
21
KIKJäätmete ringlussevõtt ja korduskasutuseks ettevalmistamineKogu valdkevad 2019Jäätmejaamade ja –majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist. ​Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, sh korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu. Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamist, kui ringlussevõtt on tõendatud.KOV, SA, AS, OÜ50-75%-€5,000,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/jaatmete-ringlussevott-ja-korduskasutuseks-ettevalmistaminehttps://www.riigiteataja.ee/akt/127022018008
22
KIKVooluveekogude tervendamineKogu valdkevad 2019kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedel.KOV, MTÜ, SA85%-€500,000https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/vooluveekogude-tervendamine
23
KIKMaapõue programmKogu valdkevad 2019maavarade säästlikku kasutamist ja maastike korrastamist ning maavarade teabe korrastamist ja levitamist.KOV, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.???https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/maapoue-programm-0
24
Leader (TAS)Väiketootmise ja teenuste arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 20191)Kohalikul ressursil baseeruvate toodete ja teenuste arendamine: äriline rakendamine, sh vastav tootearendus, turundus jms. 2) aiandus- ja põllumajandussaaduste väärindamine, Kohaliku toidu töötlemine ja arendamine: turundus jms.Mikroettevõtted (osaühingud, aktsiaseltsid, täisühingud, usaldusühingud, tulundusühistud, füüsilisest isikust ettevõtjad) Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd)50%€2,500€70,000Meede 1.1Väiketootmise ja -töötlemise ning teenuste arendamiseks vajalikud investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn toetavate pehmete tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms). Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisja teadmussiirde projektide korral Innovaatiliste ühisprojektide teostamine tootearenduseks jms Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Projektijuhtimise kulud (ainult ühis- ja teadmussiirde projektide korral)
25
Leader (TAS)Turismiettevõtluse arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 20191)Piirkondlikku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine:
teenuste arendamine, sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused jms.
2) Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ning avalikus kasutuses olevate
turismiobjektide arendamine.
Mikroettevõtted (osaühingud, aktsiaseltsid, täisühingud, usaldusühingud, tulundusühistud, füüsilisest isikust ettevõtjad) Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd) KOV(ainult tegevus 2 lõikes)50%€2,500€70,000Meede 1.2Turismitoodete ja -teenuste arendamiseks vajalikud investeeringu ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn toetavate pehmete tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms). Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisja teadmussiirde projektide korral Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Projektijuhtimise kulud (ainult ühis- ja teadmussiirde projektide korral, v.a KOV)
26
Leader (TAS)Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 20191) Kultuuripärandi arendamine ja eksponeerimine 2) Uuenduslike ja/või traditsioone edasiarendavate piirkondlike, maakondlike, üleriigiliste ja rahvusvaheliste ürituste läbiviimine 3) Kogukonnateenuste arendamine 4)Avalikuks kasutuseks mõeldud objektide ja taristu arendamine.Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd)
KOV
80% v.a. Kogukonnateenuste projektide puhul 50%€2,500€70,000Meede 2.1Tegevuste elluviimiseks vajalikud investeeringu ehitistesse, taristusse (sh lairiba internet), sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Ühisürituste korraldamisega seotud kulud, sh koolitused, seminarid, õppereisid, messid, kultuuri- ja spordiüritused jm. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisprojektide korral Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Projektijuhtimise kulud (ainult ühisprojektide korral, ainult MTÜd, SAd) Vabatahtlik töö
27
Leader (TAS)Noorte aktiviseerimineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 20191) Ettevõtlikkuse arendamine 2) Noorte praktiliste oskuste arendamine 3) Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud vahenditesseKolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk,KOV80%€2,500€15,000Meede 2.2Ettevõtlikkuse arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh koolitused, seminarid, õppereisid jms. Noorte praktiliste oskuste arendamisega seotud tegevused, õpilasmalevad, laagrid, koostöö ettevõtetega jms. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisprojektide korral Investeeringud sisustusse, seadmetesse ja vahenditesse Projektijuhtimise kulud (ainult ühisprojektide korral, ainult MTÜd, SAd) Vabatahtlik töö
28
Leader (TAS)TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 20191) Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine 2) (mh nt ühisturunduse arendamine, Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms)Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), KOV, Mikroettevõtted80% - kolmanda sektori organisatsioonid; KOV ; mikroettevõtted ja teised kuni 50%.€5,000€70,000Meede 3.1Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused, seminarid, õppereisid, messid. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühis- ja koostööprojektide korral Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või rajatistesse (mille otsesteks kasusaajateks on enamus võrgustiku liikmetest, vajalik kirjalik tõendusmaterjal) Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid)
29
Leader (TAS)Regionaalsete ja rahvusvahelise koostöö edendamineEndise Puhja ja Konguta valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)kevad 20191) Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine.

2) Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine, sh koostöö edendamine Tartu ja Elva linnaga teenuste tagamiseks ja arendamiseks.
Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), KOV, Mikroettevõtted80% - kolmanda sektori organisatsioonid; KOV ; mikroettevõtted ja teised kuni 50%.€10,000€70,000Meede 3.2Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused, seminarid, õppereisid, messid jms. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühis- ja koostööprojektide korral Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või rajatistesse (mille otsesteks kasusaajateks on enamus võrgustiku liikmetest, vajalik kirjalik tõendusmaterjal) Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise kulud Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid)
30
Tartumaa Omavalitsuste Liit (Kohaliku omaalgatuse programm)Kogukonna arengKogu valdkevad 2019Eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.MTÜ ja SA90%-€2,000KOPProjektijuhtimine, ürituste korraldamine, inventari soetamine jms. https://kysk.ee/failid/Upload/files/Kop/2017/KOP%20Programmdokument%202017.pdf
31
Tartumaa Omavalitsuste Liit (Kohaliku omaalgatuse programm)Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamineKogu valdkevad 2019Eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine. MTÜ ja SA90%-€2,000KOPProjektijuhtimine, ürituste korraldamine, inventari soetamine jms. https://kysk.ee/failid/Upload/files/Kop/2017/KOP%20Programmdokument%202017.pdf
32
MuinsuskaitseametAjaloomälestisedKogu vald30/09/2019Ajaloomälestiste (va hooned) puhul toetatakse:
hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
restaureerimist, konserveerimist ja remonttöid (sh hauatähised - ja piirded, piirdemüürid ja väravad, monumendid, dekoratiivskulptuurid);
infostendide paigaldamist;
uuringute (sh inventeerimise) teostamist.

Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid teeb õpilaslaager, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).
Objekti valdaja100%-€35,000https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
33
MuinsuskaitseametArheoloogimälestisedKogu vald30/09/2019Arheoloogiamälestiste puhul toetatakse:
hooldamist (sh võsa ja puude eemaldamine);
infostendide paigaldamist;
uuringute (päästekaevamised) teostamist

Taotlusele tuleb lisada vähemalt üks kehtiv hinnapakkumine. Kui hooldustöid tehakse talgutena või teeb neid omanik ise, ei ole hinnapakkumist vaja, vaid tuleb esitada kavandatud tööde kirjeldus (sh maht).
Objekti valdaja100%-€35,000https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
34
MuinsuskaitseametKunstimälestisedKogu vald30/09/2019Kunstimälestiste puhul toetatakse eseme konserveerimist ja restaureerimist.
Objekti valdaja100%-€35,000https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load-toetused-ja-kooskolastamine/muinsuskaitseameti-toetused
35
36
37
Leader (Võrtsjärve Ühendus)Kogukonnaga sidustunud aktiivsed nooredEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)Pole teada järgmine taotlusvoor• Noorte arengust ning vajadustest lähtuvalt vastavate teenuste, tegevuste toetamine sh investeerimine vahenditesse, noorte tegevuseks ettenähtud ruumide remontimine, väikevahendite soetamine • Noorte ettevõtluse organiseerimine, mentorid, juhendamine jne • Noorte ettevõtluse ja õpilasfirmade käivitamine ja arendamine, mentorlus ja juhendamine • Sündmuste, koolituste, õppereiside, messide, ümarlaudade, koosolekute, seminaride, uuringute planeerimine ja korraldamine • Kaasamis- ja teavitustegevused • Arengudokumentide väljatöötamine • Osalemine erinevates Eesti sisestes ning rahvusvahelisest võrgustikes.KOV, SA, MTÜ ja seltsing90%€1,000€10,000Meede 3Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
38
RTKRegionaalsete investeeringutoetuste programmKogu valdProgramm suletud, pole teada järgmine taotlusvoorProgrammi raames on abikõlblikud tegevused, mis on otseselt vajalikud programmi eesmärgi saavutamiseks; Kohaliku tasandi teenustega seotud objekte toetatakse programmist üksnes tingimusel, et projekti tulemuseks on kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine; Toetust antakse projektipõhiselt esitatud taotluse alusel hoonete ja rajatiste ehitus-, rekonstrueerimis- ja remonttöödeks ning sihtotstarbelise mööbli või seadme, mille eluiga on vähemalt viis aastat, soetamiseks.MTÜ, SA ja KOV75%€20,000€120,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/regionaalsete-investeeringutoetuste-programmEhitustöödega seotud kulud; Mööbli ja/või seadme soetamine ja paigaldamine; Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve; Projekteerimine ja energiaaudit; Toetuse saamisest teavitamisega seotud kulud.
39
RTKPiirkondade konkurentsi tugevdamineKogu valdProgramm suletud, pole teada järgmine taotlusvoorSihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine. Ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde. Inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine. Linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamete ja väljakute kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks. Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistranspordi ning jalg- ja jalgrattatee arendamine. KOV, äriühingud, MTÜ-d, SA-d, riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid85%-€1,000,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/piirkondade-konkurentsivoimeVastavalt tegevuskavale määratletule: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/Tartumaa_PKT_tegevuskava.pdf
40
KIKKaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamineKogu valduus taotlusvoor eeldatavasti 2019kaitstavate elupaikade taastamine; pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud; kaitsealade infrastruktuuri arendamine; kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine; kaitstavate maastikeväärtuste taastamine; kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive; elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid; Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud.KOV, MTÜ, SA85%€4,000?https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/kaitsealuste-liikide-ja-elupaikade-sailitamine-ning-taastamine
41
Elva VallavalitsusElva valla projektitoetusedKogu vald01/11/20193) Toetust antakse projektidele:
1) mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule;
2) mis arendavad piirkondlikku tegevust;
3) mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi;
4) mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks.
MTÜ, OÜ---http://www.elva.ee/projektitoetused
42
Leader (Võrtsjärve Ühendus)Konkurentsivõimeline ettevõtlusEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)22/01/2019Meetmes toetatavad investeeringud ja tegevused on: • Tootmis- või teenindushoonete , -rajatiste- taristute ehitamine, rekonstrueerimine ja renoveerimine • Seadmete, masinate ja tarkvara hankimine • Toodete, teenuste arendamine ja turundamine ja disain, kvaliteedi tõstmine, uute vajalike ja tulemuslike koostöövõrgustike loomine • Ettevõtjate koostöövõrgustike koolitus- ja teavitustegevused, ühistegevused, õppereisid, mis tutvustavad uut tehnoloogiat või tootmisviisi sh ühisprojektid • Ettevõtjate, sh alustavate ettevõtjate nõustamis- ja koolitustegevus • Taastuvenergia kasutamise ja energiasäästumeetmete rakendamine • Internetiühenduse kättesaadavuse parandamine lõpptarbijale Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute rakenduspiirkond asub Võrtsjärve Ühenduse territooriumilRõngus ja Rannus tegutsev ettevõtja ning sihtasutus ja mittetulundusühing, mille asutajatest või liikmetest üle 50% on ettevõtjad.60%€1,000€45,000Meede 1Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
43
Leader (Võrtsjärve Ühendus)Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskondEndise Rannu ja Rõngu valla territoorium (v.a. juhul kui toimub koostöö asutusega antud territooriumil)selleks aastaks suletud• Avalikus kasutuses olevate ja seltsitegevuseks vajalike hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud investeeringud • Avalikus kasutuses olevate rajatiste korrastamine, rekonstrueerimine ja objektide tähistamine • Seadmete, tarkvara ja muu ühistegevuseks vajaliku inventari soetamine • Kogukonna ühistegevust soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste korraldamine ja läbiviimine • Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel • Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine • Kogukonna ühistegevust soodustavad tegevused • Kogukonna teenuste arendamine • Keskkonna säästlike toodete/teenuste/lahenduste väljatöötamine • Kogukonnale vajaliku uue hoone ehitamine põhjendatud juhtudel kasusaajate ja partnerite hulgast tulenevalt • Piirkonna kohapärimuse teadvustamine ja säilitamine KOV, MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp) või SA, seltsing. KOV 90%, Kogukonnateenus 90%, Seltsing 100%. Ettevõtluse arendamine 60%. Taristu 60-90%€1,000€30,000Meede 2Vastavalt Leader määrusele, pole täpsustatud
44
Kultuurkapital (Tartumaa ekspertrühm)ProjektitoetusKogu valdselleks aastaks suletudmaakonna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist;
projekte piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks;
maapiirkondades toimuvaid üritusi (soodustatud on maakonna ääremaad);
noortele suunatud tegevust;
ürituste korraldamist, milles saab osa rohkem inimesi;
kollektiivide ja üksikisikute osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest;
rahvariiete soetamist (eelistatud on oma piirkonna rahvariide ) v.a. jalanõud;
kunstnike näitustegevust;
mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on maakondlik-paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud.
Pole täpsustatud, seega KOV, SA, OÜ, MTÜ90%-?https://www.kulka.ee/ekspertgrupid/tartumaa/preemiate-stipendiumide-ja-toetuste-kord
45
RTKRegionaalsete kompetentsikeskuste arendamineKogu valdsuletudKompetentsikeskuse taristu arendamine. Kompetentsikeskuse rahvusvahelistumine. Kompetentsikeskuse valdkonnas teadmiste ning oskuste kogumine ja levitamine (sealhulgas seminaride, koolituste, infopäevade või samalaadsete ürituste korraldamine). Nõustamis- ja tugiteenuste pakkumine testimiseks ja katsetamiseks. Valdkondlike analüüside, teadus- ja arendusprojektide ja nendega seotud teostatavusuuringute läbiviimine (sh koostöös ettevõtjatega).SA või MTÜ, teadus-ja arendusasutus, haridusasutus, piirkonna ettevõtete ühendus, ettevõtjate esindusorganisatsioon, piirkonna KOV85%€10,000€120,000https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotlus-ja-kulastuskeskkond/regionaalsete-kompetentsikeskuste
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu