7-บุคลากรเขต 73-75.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.นพ.1 และหมายเลขโทรศัพท์
2
3
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
4
มือถือ
มือถือ / บ้าน
5
1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดชผอ.สพป.นครพนม เขต 1
081-769-5861
6
2นายมงคล รุ่งสว่าง
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
089-709-2538
7
3นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
089-715-7767
8
4นายสุทธิิรักษ์ จันปุ่ม
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
085-749-9879
9
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10
5นายนิกุล มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-262-6254
11
6นายอำนวย สุทธิคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
083-140-6198
0-4252-2509
12
7นางวัฒนา กงวิรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-055-4761
0-4250-2206
13
8นางพรรณวดี มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-369-3233
14
9นายผล สังข์สน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
088-557-3839
086-227-2626
15
10นางพุทธวรรณ ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-954-8105
16
11นายพรชัย สุวรรณบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
091-059-5008
17
12นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
089-940-8429
18
13นายสงวนศักดิ์ แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
095-659-3804
19
14นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
083-451-5313
20
15นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
089-376-6577
21
16นางลลิดา ชูชาติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
061-784-7588
22
17น.ส.รุจิรา พงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
088-038-1368
23
กลุ่มอำนวยการ
24
18นายสุรัตน์ บุตรดีผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-799-8112
25
19นายทรงวุฒิ ทองกาสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
081-760-8471
26
20นางลัคนา มั่นธรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
089-712-0539
27
21นางจันทร์สุดา บุญวาร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
081-320-8688
28
22นางชฎาพร ดามงคล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
081-546-3171
29
23นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
081-392-7622
30
24น.ส.สุภาสินี นามธิราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
095-146-3566
31
25นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์พนักงานธุรการ ส.4
065-296-1165
32
26นายพิชัย ใสส่องช่างไม้ ชั้น 4
086-227-3478
33
27นายประเสริฐ แสงชมภูช่างปูน ชั้น 4
089-570-1666
34
28นายกฤษฎา ต้นสูงช่างปูน ชั้น 4
084-684-7951
35
29นายวีระชัย เทอำรุงช่างไม้ ชั้น 4
088-054-9484
36
30นายเกียรติณรงค์ วรราชช่างไม้ ชั้น 3
087-228-3991
37
31นายทนงศักดิ์ สามารถพนักงานธุรการ ส.4
099-638-7718
0-4254-3241
38
32นายคชธร ศรีรวงษากุลพนักงานธุรการ ส.3
081-739-3793
08-4788-3829
39
33นางทิพา อินรักษาพนักงานทำความสะอาด
081-320-7858
40
34นางรัตนา ทานนท์ (ปิ่น)พนักงานทำความสะอาด
083-342-7123
41
35นางสาวสมัย สีสาพนักงานทำความสะอาด
098-931-7571
42
36น.ส.ธัญวรัตน์ เพ็ชรชัยเจ้าพนักงานพิมพ์ดีด
080-165-3006
43
37นายอาทิตย์ ขวัญเพชรพนักงานขับรถยนต์
094-112-8158
44
38นายจักรพงษ์ กันเกียนยาม
082-848-1987
45
39นายรุ่งโรจน์ กงสุขยาม
086-717-3701
46
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47
39น.ส.วรินดา บริบาล
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
089-575-9502
48
40น.ส.ปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
089-966-7073
49
41นางรัตนา แก้วเครือศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
081-056-1577
50
42นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
089-709-4060
51
43นางสมคิด นริสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
092-661-0229
52
44น.ส.จิรายุ พรหมอารักษ์พนักงานบัญชี
093-309-0019
53
45น.ส.นิภาพร พูดเพราะพนักงานบัญชี
098-103-1552
54
กลุ่มบริหารงานบุคคล
55
46นางดวงผกา สุชาติพงค์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
086-242-0297
56
47น.ส.สถาพร แก้วเคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-717-8036
57
48นางนงนุช เสตฐา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-265-4437
58
49นายสุวิทย์ อิ่มเต็ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
089-500-7973
59
50น.ส.ปริศนา พุทธบาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
091-863-5120
60
51นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
085-010-6882
61
52นางนิตยา นพเสาร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
093-452-0009
62
53น.ส.สุพรรษา สุวรรณจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
084-399-2046
63
54นายอำนาจ แก้วมณีนิติกรชำนาญการ
088-033-3811
64
55นายธรรมนูญ กีกาศ
พนักงานธุรการชำนาญงาน
097-156-5948
65
56นายพีรดนย์ บุตรเวส
เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
089-761-0977
66
กลุ่มนโยบายและแผน
67
57นางสุพร เจียร์สุคนธ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-739-4828
68
58นางจันทนีย์ ชูจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
083-404-5681
69
59น.ส.กนกวรรณ์ จอกทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
091-556-5117
70
60นางรุ่งนภา สุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
095-742-4159
71
61นางกรรณิการ์ ชนรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
086-230-7758
72
62น.ส.ศรีสุวรรณ ซองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
080-421-3422
73
63น.ส.นิตยาภรณ์ เสนธิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
063-893-5442
74
64นางเอราวัณ สุพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
085-928-3645
75
65นายสมทรง แสงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-739-1800
76
66นายพงษ์ภิสิทธิ์ นามเกต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
096-793-4790
77
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
78
67นางอมรรัตน์ สุทธิสาร
รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
083-145-9654
79
68นางวารี สุริยนต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-261-0928
80
69น.ส.ประภาพร เจริญทัศน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-975-5186
81
70นายสัมฤทธิ์ พิมพะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
098-196-0279
82
71นางจารุณี ภูนากรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
084-788-6752
83
72
น.ส.วัชราภรณ์ ทรัพย์นรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
098-593-7864
84
73นางศิรินทิพย์ นึกได้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
084-166-4609
85
74นายชาญชัย วังกะธาตุเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
081-048-3417
86
หน่วยตรวจสอบภายใน
87
75น.ส.พัชรินทร์ ธงยศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
094-329-8855
88
89
สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตฯ
90
บุคลากรจำนวน(คน)กลุ่ม/หน่วยจำนวน(คน)
91
ผอ.สพป.นพ.11
ผู้บริหารเขตฯ
4
92
รอง ผอ.สพป.นพ.13กลุ่มนิเทศฯ13
93
ศึกษานิเทศก์12
กลุ่มอำนวยการ
22
94
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)
42
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7
95
ลูกจ้างประจำ8
กลุ่มนโยบายและแผน
10
96
ลูกจ้างชั่วคราว9
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
97
เจ้าหน้าที่คุรุสภา1
กลุ่มส่งเสริมฯ
8
98
รวมบุคลากรในสำนักงานเขตฯ75
หน่วยตรวจสอบภายใน
1
99
(ชาย 29 คน หญิง 46 คน)
คุรุสภา1
100
รวม75
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu