7-บุคลากรเขต 73-75.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.นพ.1 และหมายเลขโทรศัพท์
2
3
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
4
มือถือ
มือถือ / บ้าน
5
1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดชผอ.สพป.นครพนม เขต 1
081-769-5861
6
2นายมงคล รุ่งสว่าง
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
089-709-2538
7
3นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
089-715-7767
8
4นายสุทธิิรักษ์ จันปุ่ม
รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1
085-749-9879
9
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10
5นายนิกุล มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-262-6254
11
6นายอำนวย สุทธิคุณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
083-140-6198
0-4252-2509
12
7นางวัฒนา กงวิรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-055-4761
0-4250-2206
13
8นางพรรณวดี มณีรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-369-3233
14
9นายผล สังข์สน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
088-557-3839
086-227-2626
15
10นางพุทธวรรณ ราชอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
081-954-8105
16
11นายพรชัย สุวรรณบำรุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
091-059-5008
17
12นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
089-940-8429
18
13นายสงวนศักดิ์ แสงผา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
095-659-3804
19
14นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
083-451-5313
20
15นางจันทร์เพ็ญ สาแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
089-376-6577
21
16นาย สมประสงค์ แก้วระดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
22
17นาย ณัฐวุฒิ นวลตา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
23
18นาย อนุศิษฐ์ คำเพชรดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
24
19นาย วิทวินทร์ ประทังคติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
25
20น.ส.รุจิรา พงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
088-038-1368
26
กลุ่มอำนวยการ
27
21นายสุรัตน์ บุตรดีผอ.กลุ่มอำนวยการ
081-799-8112
28
22นายทรงวุฒิ ทองกาสี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
081-760-8471
29
23นางลัคนา มั่นธรณ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
098-104-0661
30
24นางจันทร์สุดา บุญวาร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
081-320-8688
31
25นางชฎาพร ดามงคล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
081-546-3171
32
26น.ส.สุภาสินี นามธิราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
095-146-3566
33
27นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์พนักงานธุรการ ส.4
065-296-1165
34
28นายพิชัย ใสส่องช่างไม้ ชั้น 4
086-227-3478
35
29นายประเสริฐ แสงชมภูช่างปูน ชั้น 4
089-570-1666
36
30นายกฤษฎา ต้นสูงช่างปูน ชั้น 4
084-684-7951
37
31นายวีระชัย เทอำรุงช่างไม้ ชั้น 4
088-054-9484
38
32นายเกียรติณรงค์ วรราชช่างไม้ ชั้น 3
087-228-3991
39
33นายทนงศักดิ์ สามารถพนักงานธุรการ ส.4
099-638-7718
0-4254-3241
40
34นายคชธร ศรีรวงษากุลพนักงานธุรการ ส.3
081-739-3793
08-4788-3829
41
35นางรัตนา ทานนท์ (ปิ่น)พนักงานทำความสะอาด
083-342-7123
42
36นางสาวสมัย สีสาพนักงานทำความสะอาด
098-931-7571
43
37พนักงานทำความสะอาด
44
38น.ส.ธัญวรัตน์ เพ็ชรชัยเจ้าพนักงานพิมพ์ดีด
080-165-3006
45
39นายอาทิตย์ ขวัญเพชรพนักงานขับรถยนต์
094-112-8158
46
40นายจักรพงษ์ กันเกียนยาม
082-848-1987
47
41นายรุ่งโรจน์ กงสุขยาม
086-717-3701
48
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
49
42น.ส.วรินดา บริบาล
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
089-575-9502
50
43น.ส.ปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
089-966-7073
51
44นางรัตนา แก้วเครือศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
081-056-1577
52
45นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
089-709-4060
53
46นางสมคิด นริสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
092-661-0229
54
47นางรุ่งอรุณ สมนึก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
55
48น.ส.จิรายุ พรหมอารักษ์พนักงานบัญชี
093-309-0019
56
49น.ส.นิภาพร พูดเพราะพนักงานบัญชี
098-103-1552
57
กลุ่มบริหารงานบุคคล
58
50นางดวงผกา สุชาติพงค์
รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
086-242-0297
59
51น.ส.สถาพร แก้วเคน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
081-717-8036
60
52นางนงนุช เสตฐา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
081-265-4437
61
53นายสุวิทย์ อิ่มเต็ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
089-500-7973
62
54น.ส.ปริศนา พุทธบาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
091-863-5120
63
55นางนิตยา นพเสาร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
093-452-0009
64
56น.ส.สุพรรษา สุวรรณจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
084-399-2046
65
57นายอำนาจ แก้วมณีนิติกรชำนาญการ
088-033-3811
66
58นายธรรมนูญ กีกาศ
พนักงานธุรการชำนาญงาน
097-156-5948
67
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
68
59นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์รก.ผอ.กลุ่มฯ
085-010-6882
69
กลุ่มนโยบายและแผน
70
60นางสุพร เจียร์สุคนธ์
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-739-4828
71
61นางจันทนีย์ ชูจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
083-404-5681
72
62น.ส.กนกวรรณ์ จอกทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
091-556-5117
73
63นางกรรณิการ์ ชนรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
086-230-7758
74
64น.ส.ศรีสุวรรณ ซองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
080-421-3422
75
65นางเอราวัณ สุพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
085-928-3645
76
66นายสมทรง แสงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-739-1800
77
กลุ่มส่่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
78
67นางรุ่งนภา สุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
095-742-4159
79
68นายพงษ์ภิสิทธิ์ นามเกต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
096-793-4790
80
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
81
69นางอมรรัตน์ สุทธิสาร
รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
083-145-9654
82
70นางวารี สุริยนต์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
081-261-0928
83
71น.ส.ประภาพร เจริญทัศน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
081-975-5186
84
72นายสัมฤทธิ์ พิมพะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
098-196-0279
85
73นางจารุณี ภูนากรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
084-788-6752
86
74
น.ส.วัชราภรณ์ ทรัพย์นรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
098-593-7864
87
75นางศิรินทิพย์ นึกได้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
084-166-4609
88
76นายชาญชัย วังกะธาตุเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
081-048-3417
89
หน่วยตรวจสอบภายใน
90
77น.ส.พัชรินทร์ ธงยศ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
094-329-8855
91
92
สรุปจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตฯ
93
บุคลากรจำนวน(คน)กลุ่ม/หน่วยจำนวน(คน)
94
ผอ.สพป.นพ.11
ผู้บริหารเขตฯ
4
95
รอง ผอ.สพป.นพ.13กลุ่มนิเทศฯ16
96
ศึกษานิเทศก์15
กลุ่มอำนวยการ
21
97
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)
41
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8
98
ลูกจ้างประจำ8
กลุ่มนโยบายและแผน
8
99
ลูกจ้างชั่วคราว9
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9
100
กลุ่มส่งเสริมฯ
8
Loading...
Main menu