ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
STTMã vạchNhan đềLink truy cập
2
1087248Lịch sử của trà = History of tea : Dòng đời và thời đại của loại thức uống được yêu thích nhất thế giới/ Laura C Martin, Nguyễn Huyền Linh dịchhttps://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20c%E1%BB%A7a%20tr%C3%A0%20%20=%20History%20of%20tea%20&dmd_id=41492
3
2087253An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá / Trần Việt Hà chủ biên, Đỗ Thanh Bình, Lương Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thanh Hảihttps://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:An%20ninh%20con%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20trong%20b%E1%BB%91i%20c%E1%BA%A3nh%20to%C3%A0n%20c%E1%BA%A7u%20ho%C3%A1&dmd_id=41273
4
3087258Giáo trình quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương / Phạm Quang Minhhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20quan%20h%E1%BB%87%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20%E1%BB%9F%20khu%20v%E1%BB%B1c%20ch%C3%A2u%20%C3%81&dmd_id=41371
5
4087263Quyền lực mềm : Ý niệm về thành công trong chính trị thế giới / Joseph S. Nye ; Lê Trường An dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%B1c%20m%E1%BB%81m&dmd_id=41530
6
5087268Biển và tầm nhìn đại dương: Gợi ý chính sách từ trường hợp Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines : Sách chuyên khảo / Bùi Nhật Quanghttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Bi%E1%BB%83n%20v%C3%A0%20t%E1%BA%A7m%20nh%C3%ACn%20%C4%91%E1%BA%A1i%20d%C6%B0%C6%A1ng&dmd_id=41520
7
6087271Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam (1986 - 2015) / Phạm Quang Minhhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BB%91i%20ngo%E1%BA%A1i%20%C4%91%E1%BB%95i%20m%E1%BB%9Bi%20c%E1%BB%A7a%20Vi%E1%BB%87t%20Nam&dmd_id=41360
8
7087276Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam đến năm 2030 : Sách chuyên khảo / Vũ Lê Thái Hoàng chủ biên, Đỗ Thị Thuỷ, Tô Minh Thu...[và những người khác]http://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Ngo%E1%BA%A1i%20giao%20chuy%C3%AAn%20bi%E1%BB%87t&dmd_id=41523
9
8087281Cuộc thập tự chinh thứ nhất - Tiếng gọi từ phương Đông = The first crusade - The call from the east / Peter Frankopan ; Trần Trọng Hải Minh dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Cu%E1%BB%99c%20th%E1%BA%ADp%20t%E1%BB%B1%20chinh%20th%E1%BB%A9%20nh%E1%BA%A5t&dmd_id=41526
10
9087286Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới : Sách tham khảo / James G. Stavridis ; Hà Anh Tuấn dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%B1c%20bi%E1%BB%83n&dmd_id=41532
11
10087291Lịch sử quan hệ quốc tế : Từ đầu thời cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai / Vũ Dương Ninh chủ biên, Phan Văn Ban, Nguyễn Văn Tận, Trần Thị Vinhhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20quan%20h%E1%BB%87%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&dmd_id=41307
12
11087301Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây / Bernard Lewis ; Nguyễn Thọ Nhân dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20Trung%20%C4%90%C3%B4ng%202000%20n%C4%83m%20tr%E1%BB%9F%20l%E1%BA%A1i%20%C4%91%C3%A2y&dmd_id=41535
13
12087306Lễ tân ngoại giao thực hành / Võ Anh Tuấnhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:L%E1%BB%85%20t%C3%A2n%20ngo%E1%BA%A1i%20giao%20th%E1%BB%B1c%20h%C3%A0nh&dmd_id=41462
14
13087311Những tù nhân của địa lý = Prisoners of geography / Tim Marshall ; Phan Linh Lan dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Nh%E1%BB%AFng%20t%C3%B9%20nh%C3%A2n%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20l%C3%BD%20=%20Prisoners%20of%20geography&dmd_id=41478
15
14087316Chính sách đối ngoại Mỹ: Tiếp cận từ thuyết Hiện thực mới và trường hợp Việt nam sau khi bình thường hoá quan hệ đến nay : Sách chuyên khảo / Lê Đình Tĩnhhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20%C4%91%E1%BB%91i%20ngo%E1%BA%A1i%20M%E1%BB%B9&dmd_id=41471
16
15087321Biển Đông - Luận bàn của các học giả trên thế giới / Lê Văn Toan sưu tầm và tuyển chọnhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Bi%E1%BB%83n%20%C4%90%C3%B4ng&dmd_id=41482
17
16087326Những con đường tơ lụa: Một lịch sử mới về thế giới = The silk roads: A new history of the world / Peter Frankopan ; Trần Trọng Hải Minh dịch ; Huỳnh Hoa hiệu đínhhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Nh%E1%BB%AFng%20con%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20t%C6%A1%20l%E1%BB%A5a&dmd_id=41486
18
17087331Giáo trình Văn hoá các nước Đông Nam Á : Dùng cho hệ Đại học ngành Quản lý Văn hoá / Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh chủ biên, Nguyễn Thị Thuỳ Dươnghttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20V%C4%83n%20ho%C3%A1%20c%C3%A1c%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%90%C3%B4ng%20Nam%20%C3%81&dmd_id=41488
19
18087336Quyền lực của địa lý : 10 bản đồ hé lộ tương lai của thế giới / Tim Marshall ; Hường Hà dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%B1c%20c%E1%BB%A7a%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20l%C3%BD&dmd_i
20
19087341Lịch sử quan hệ quốc tế : Sách tham khảo nội bộ / Bogaturov Aleksey Demofenovich, Averkov Viktor Viktorovich ; Đặng Quang Chung dịch ; Lê Đức Mẫn hiệu đínhhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20quan%20h%E1%BB%87%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF%20&dmd_id=41305
21
20087346Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2020) / Hoàng Văn Hiển, Dương Thuý Hiền chủ biên, Chúc Bá Tuyên, Nguyễn Văn Tuấnhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Quan%20h%E1%BB%87%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20Hoa%20K%E1%BB%B3&dmd_id=41495
22
21087351Chính trị học / Nguyễn Đăng Dung chủ biên, Phạm Hồng Tung, Nguyễn Thị Thu Hà...http://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20h%E1%BB%8Dc&dmd_id=35513
23
22087361Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng = Vietnam India relations in economic, commerce and energy / Lê Văn Toan chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng...http://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Vietnam%20India%20relations%20in%20economic,%20commerce%20and%20energy&dmd_id=41505
24
23087371Giáo trình Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế : Dành cho hệ đại học và sau đại học / Vũ Dương Huânhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20ph%C3%A1p%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20quan%20h%E1%BB%87%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF&dmd_id=41289
25
24087376Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660 - 1783 / A.T. Mahan, Phạm Nguyên Trường dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=t:%E1%BA%A2nh%20h%C6%B0%E1%BB%9Fng%20c%E1%BB%A7a%20s%E1%BB%A9c%20m%E1%BA%A1nh%20tr%C3%AAn%20bi%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20l%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD&dmd_id=41509
26
25087381Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung, Lê Thị Thanh Lai chủ biên, Đinh Ngọc Thắng...http://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:L%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%8Dc%20thuy%E1%BA%BFt%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B&dmd_id=25826
27
26087386Trật tự chính trị & suy tàn chính trị : Từ cách mạng công nghiệp tới toàn cầu hoá = Political order and political decay : From the industrial revolution to the globalization of democracy / Francis Fukuyama ; Bùi Kim Tuyến dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Tr%E1%BA%ADt%20t%E1%BB%B1%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20&%20suy%20t%C3%A0n%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B&dmd_id=41537
28
27087387Nguồn gốc trật tự chính trị : Từ thời tiền sử đến cách mạng Pháp = The origins of political order : From prehuman times to the French Revolution / Francis Fukuyama ; Nguyễn Khắc Giang dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Tr%E1%BA%ADt%20t%E1%BB%B1%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B%20&%20suy%20t%C3%A0n%20ch%C3%ADnh%20tr%E1%BB%8B&dmd_id=41536
29
28087392Chia rẽ: Tại sao chúng ta đang sống trong thời đại của những bức tường = Divided: Why we're living in an age of walls / Tim Marshall ; Trần Trọng Hải Minh dịchhttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Divided:%20Why%20we%27re%20living%20in%20an%20age%20of%20walls&dmd_id=41517
30
29087397Kinh tế Ấn Độ - Tiến trình tự lực, tự cường = Indian economy - The evolution to self reliance / Lê Văn Toan, Đỗ Đức Định chủ biên, Nguyễn Tuấn Quanghttp://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=a:L%C3%AA%20V%C4%83n%20Toan&dmd_id=41514
31
30087398Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực văn hoá = Vietnam India cultural relations / Lê Văn Toan chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Minh Trưởng...http://elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuid=143&user_query=aw:Kinh%20t%E1%BA%BF%20%E1%BA%A4n%20%C4%90%E1%BB%99%20-%20Ti%E1%BA%BFn%20tr%C3%ACnh%20t%E1%BB%B1%20l%E1%BB%B1c,%20t%E1%BB%B1%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng&dmd_id=41505
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100