บันทึกการส่ง ปพ.5 ต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 1
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 2
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 3
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
2
13/11/2017, 13:12:41
นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรม
อ22202 ม.2ม. 2
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16
I20202 (เว้น9) ม.2ม. 213
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 52
3
13/11/2017, 13:42:02
นางณัฐริณีย์ แข็งแรง
อ31102 ม.4ม. 42, 4, 6, 9, 10, 12, 13อ31208(เฉพาะ15) ม.4ม. 415
อ30208(เฉพาะห้อง13) ม.6
ม. 613
4
13/11/2017, 13:57:01
นางอาภารัตน์ ภานุสถิตย์
อ23102 ม.3ม. 37, 11, 14, 16อ32102 ม.5ม. 54, 15, 16
อ30204(เฉพาะห้อง9) ม.6
ม. 69
5
13/11/2017, 14:27:27
นางสาวสุธีรา โสภิตะชา
ญ21202 ม.1ม. 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ญ20206(เฉพาะห้อง13) ม.3
ม. 313อ33202 ม.6ม. 614
6
13/11/2017, 14:52:50
นางอำนวยพร เถาว์โท
อ33102 ม.6ม. 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16
อ33102 ม.6ม. 612I30203(เว้น9) ม.6ม. 612
7
13/11/2017, 15:10:11นางละอองดาว ธานีอ21102 ม.1ม. 17, 8อ32102 ม.5ม. 52, 11, 14I30203(เว้น9) ม.6ม. 514
8
13/11/2017, 15:14:10
นางสาวชณัฎิยา ชมภูพื้น
จ30206 ม.6ม. 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
I30203(เว้น9) ม.6ม. 612ม. 24, 5
9
13/11/2017, 15:27:34นายอัครเดช ถนอมชาติอ23102 ม.3ม. 31
อ23203 (เฉพาะห้อง9) ม.3
ม. 39อ31202 ม.4ม. 4
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15
10
13/11/2017, 15:51:15นายเชษฐา พันธะนามอ31102 ม.4ม. 41, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15อ31296(เฉพาะ15) ม.4ม. 415
11
13/11/2017, 17:41:50
นางสาวปริญญา นิลมาลี
อ22102 ม.2ม. 21, 3, 7, 13, 14, 15, 16
12
14/11/2017, 7:29:48
นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
จ30204(เว้น15) ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
13
14/11/2017, 7:32:28
นางพิรญาณ์ ประทุมศาลา
จ30204(เว้น15) ม.5ม. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16
ม. 21, 2
14
14/11/2017, 14:29:13Ms.Herminia Tacuyogอ21202 ม.1ม. 113, 14, 15อ33202 ม.6ม. 61, 2
15
14/11/2017, 14:55:46Mr.Fidel RotanteE21202 ม.1ม. 19, 10, 11อ22202 ม.2ม. 27, 14, 15EN23202 ม.3ม. 312
16
14/11/2017, 15:24:46Mr.Patrick Wozniakอ21102 ม.1ม. 112อ22202 ม.2ม. 212E31102(เฉพาะ12) ม.4ม. 412
17
14/11/2017, 15:31:57Mr.Patrick Wozniakอ21202 ม.1ม. 16อ32102 ม.5ม. 512อ33102 ม.6ม. 612
18
14/11/2017, 15:35:51Mr.Fidel Rotanteอ22202 ม.2ม. 17, 14, 15EN23202 ม.3ม. 312, 16อ32202(เว้น12) ม.55, 7, 14
19
14/11/2017, 15:37:06Mr.Patrick Wozniak
จ33202(เฑาะห้อง14) ม.6
ม. 63อ33202 ม.6ม. 64อ33202 ม.6ม. 65
20
14/11/2017, 15:39:38Mr.Patrick Wozniakอ33202 ม.6ม. 67
จ33202(เฑาะห้อง14) ม.6
ม. 68อ33202 ม.6ม. 610
21
14/11/2017, 18:55:33
นางสาวอรุโณทัย สายโสภา
จ32202 ม. 5/15ม. 515จ31202(เฉพาะ11) ม.4ม. 411
จ33202(เฑาะห้อง14) ม.6
ม. 614
22
14/11/2017, 18:56:35
นางสาวอรุโณทัย สายโสภา
จ30206 ม.6ม. 615, 16
23
15/11/2017, 14:29:58Nathaniel Daligdigอ22202 ม.2ม. 212อ33202 ม.6ม. 66อ32202(เว้น12) ม.5ม. 510
24
15/11/2017, 14:34:46Nathaniel Daligdig
จ33202(เฑาะห้อง14) ม.6
ม. 611อ32204(เฉพาะ12) ม.5ม. 512อ32202(เว้น12) ม.5ม. 59
25
15/11/2017, 14:36:23Diana Blackmoreอ23102 ม.3ม. 312E31204(เฉพาะ12) ม.4ม. 412
E32206(เฉพาะห้อง12) ม.5
ม. 512
26
15/11/2017, 14:38:54Nathaniel DaligdigE32202 ม.5ม. 59E32202 ม.5ม. 513อ32202(เว้น12) ม.5ม. 56
27
15/11/2017, 14:40:29Diana Blackmoreอ33202 ม.6ม. 611อ32202(เว้น12) ม.5ม. 516E31202 ม.4ม. 411
28
15/11/2017, 14:42:56Nathaniel Daligdig
จ33202(เฑาะห้อง14) ม.6
ม. 614
ญ33202(เฉพาะห้อง14) ม.6
ม. 616
จ33202(เฑาะห้อง14) ม.6
ม. 615
29
15/11/2017, 14:43:37Diana Blackmoreอ31202 ม.4ม. 43อ32202(เว้น12) ม.5ม. 515อ31202 ม.4ม. 48
30
15/11/2017, 14:44:47Mr.Edwin Jun P.Ganalอ22102 ม.2ม. 212อ22202 ม.2ม. 2
1, 2, 3, 4, 5, 8
31
15/11/2017, 14:45:44Diana Blackmoreอ31202 ม.4ม. 42อ31202 ม.4ม. 44อ31202 ม.4ม. 41
32
15/11/2017, 14:46:54Anna Grace Ranocoอ21102 ม.1ม. 112E21202 ม.1ม. 1
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
4
33
15/11/2017, 14:49:33Diana BlackmoreE31202 ม.4ม. 45อ23202 ม.3ม. 31
34
15/11/2017, 14:53:22Mackie Jade Barberanอ23202 ม.3ม. 3
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14
อ23102 ม.3ม. 312
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...