ประกาศผลรอบ 2 นรช.อร.58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เป็นเพืยงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสืบค้นเท่านั้น หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ให้ยึดถือตามฉบับที่ ประธานกรรมการสอบลงนามเท่านั้น
2
3
จะต้องรายงานตัวภายในวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 มิเช่นนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์
4
ลำดับ
เลขสอบชื่อ สกุลเลข 13 หลักพื้นที่จะบรรจุ
5
1210149กรธวัช ตาเจริญ
110200305XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
ให้เตรียมเอกสาร ตาม ข้อ ๓.ให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะไม่รับรายงานตัว
6
2220532กรวิชญ์ ยิ้มแก้ว
192990071XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ถ่ายสำเนาเอกสาร ต่างต่าง มาให้เรียบร้อย
7
3210027
กรศักดิ์ พรภัสร์อธิกุล
112990054XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
8
4210064กฤตภาส มาลยานนท์
130010119XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
9
5210774กฤตภาส หรัญรัตน์
146990044XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
10
6220193กฤษกร การินทร์
134040128XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
11
7210029กฤษฎา จายานะ
155040008XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
12
8220274กฤษฎา ธุระทำ
110030015XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
13
9220306
กฤษฏิ์กานต์ รัตนประภาวรรณ
130990271XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
14
10210018
กษิดิศ ขัณฑ์เพชรางกูร
110200290XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
15
11220554กันตพงศ์ กอทอง
162070007XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
16
12210702กันตภณ ยิ่่งกำแหง
133990063XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
17
13210258ก้านแก้ว สายจันทร์
153990066XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
18
14210747กิตติธัช เต็งจงดี
160010079XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
19
15210298กิตตินันท์ แก้วดำ
153990066XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
20
16210783
กิตตินันท์ เส็งประสาร
153990064XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
21
17220440กิตติพันธ์ ศารทมณี
110200309XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
22
18210089กิตติภณ ผลศิริ
123990029XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
23
19220177กิตติศักดิ์ บุญอุ้ม
134990099XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
24
20210523เกียรติภูมิ ทันดี
153990069XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
25
21210245เกียรติศัพ สายบุตร
144080026XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
26
22220130โกสินทร์ จันสุข
167040126XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
27
23210147คฑาเทพ เอนกลาภ
110200302XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
28
24220047คมสัน อินทะรังษี
155990035XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
29
25210599คุณากร ปานลา
170990118XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
30
26210764คุณากร ภิรมย์เลิศ
110370284XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
31
27210527คุณากร มนตรี
143990033XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
32
28210682จักรพัน ทรัพย์นาถ
146030021XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
33
29210034จารุวิทย์ บุญเกิด
116010057XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
34
30220011จิรภัทร ใจเกษม
146990041XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
35
31210080จิรภัทร ตันเอกอ
183010010XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
36
32210466จิรายุทธ เรืองพุทธ
193990037XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
37
33210010จีรภาส ปานมณี
110070288XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
38
34210643จีรวิชญ์ จันทา
110200282XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
39
35210374จีรศักดิ์ นนทฤทธิ์
145120005XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
40
36210181เจริญชัย ชูจิตร
134100023XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
41
37210567เจริญแสง เกิดมณีโชติ
158990010XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
42
38220297เจษฎา มาดีกุล
153990067XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
43
39210652ฉัตรชัย ดลปัดชา
146990047XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
44
40210650ฉัตรมงคล บุตรแสนโครต
140990181XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
45
41210623เฉลิมสวัสดิ์ สุขอาษา
146090010XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
46
42210701ชนกนันทื พานหาญ
110370297XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
47
43220750ชนาธิป แสงตะวัน
180970034XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
48
44220256ชนายุทธ อ่วมศรี
153990069XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
49
45210037ชยพล เทรักสี
140990172XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
50
46210588ชัชพล ติดผาย
167990043XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
51
47220156ชัยเจริญ พวงเพ็ชร
133990063XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
52
48220584ชาญวิทย์ นิ่มวุ่น
193990040XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
53
49230008ชานน เปาะทองคำ
110370277XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา
54
50220188ชิดพงษ์ ชัยปัญญา
133030023XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
55
51210015ชิโนรจน์ โพฐิติกุล
155990034XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
56
52220787ชิษณุ ครองยุทธ
110040099XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
57
53210022ชิษณุพงศ์ มาให้
153990062XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
58
54210666โชคชัย เพ็ชรหลำ
110050151XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
59
55220432โชติภพ ใสสอด
152990096XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
60
56210733ฐากูร บุญประเสริฐ
160010080XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
61
57210415ฐานวัฒน์ ปิ่นอ่อน
141040149XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
62
58210348ฐาปกรณ์ นาชัยเพชร
146990044XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
63
59210673ฐาปนา ใจหาญ
133990063XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
64
60210410ฐิติกร กองศรี
155990038XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
65
61210696ณธีนนท์ ลาลุน
133990061XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
66
62210514ณัชนันท์ กลิ่นเจริญ
112990053XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
67
63210474ณัชพล อินแพง
118990028XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
68
64210045ณัฏฐชัย สุนทร
155990037XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
69
65210040ณัฐชัย ธนะสมบัติ
155990037XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
70
66210146ณัฐพงศ์ เกิดแย้ม
110480000XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
71
67210009ณัฐพงศ์ แจ่มน้อย
171050037XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
72
68220182ณัฐพงศ์ ทวีศรี
134040022XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
73
69220344ณัฐพงศ์ ปุ่นอักษรชัย
196980022XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
74
70210724ณัฐพร ผลาเหิม
146070024XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
75
71210338ณัฐภัทร ขุนสิทธิ์
153990069XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
76
72210233ณัฐวุฒิ คำเทพ
153990065XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
77
73210142
ณัฐิวุฒิ ชั้นอินทร์งาม
173990184XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
78
74210479ณัทกร โพะิ์แจ้ง
110070299XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
79
75220054ดนุพล สีชมแสง
147990045XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
80
76210484ทศพล โพธิทองดี
147990037XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
81
77210472ทักษ์ดนัย ลิ้มทองคำ
114990053XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
82
78210103ธนกร แตงเนียม
112990054XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
83
79210591ธนกร วิชะยะวงษ์
113980002XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
84
80210247ธนกฤต แก้วประกิจ
110420004XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
85
81210299ธนกฤต โยธินบุญนาค
110040098XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
86
82210784ธนกฤต อภิวัฒนเสวี
186990036XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
87
83210049ธนกฤต อินดีคำ
153990071XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
88
84210173ธนดล จันทปลาขาว
144990048XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
89
85210163ธนทัต สิงห์คำ
144080027XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
90
86210522ธนพล สุขคำปา
153990066XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
91
87210341ธนพล สุภศิริ
155050120XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
92
88210518ธนพัฒน์ จั่นเพ็ชร์
110200314XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
93
89210081ธนภัทร อักษร
176990050XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
94
90210126ธนภาค สร้อยสำราญ
110370287XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
95
91210014ธนวัฒน์ เสนนันตา
155990035XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
96
92210721ธนะวรรธน์ หอมสุคนธ์
110450000XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
97
93210042ธนากร อินทะรังษี
155080006XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
98
94220478ธนาธิป เทพประสิทธิ์
155990038XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
99
95210446ธนาธิป เห็นงาม
111960003XXXX
พื้นที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
100
96220773ธเนศ สุดประโคน
155070014XXXX
พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
Loading...
 
 
 
แผ่น1