6/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
6
คำชี้แจง ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
10
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
11
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
12
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
13
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
14
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
15
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
16
17
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
18
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
19
1
เด็กชายนฤสรณ์
ยนต์พันธ์
4342335
20
2
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
พรมปา4323335
21
3
เด็กชายกิตติชัย
ผลาจันทร์
4432335
22
4
เด็กชายอภินันท์
ไปบน4324324
23
5
เด็กชายศรัณ
สุรินทะ4332335
24
6
เด็กชายณัฐสิทธิ์
แสนสุข4343436
25
7
เด็กชายภาคิน
สุรินทะ4323424
26
8
เด็กชายจิรทีปต์
มณีบู่4423324
27
9
เด็กชายยศกร
ผลาจันทร์
4424335
28
10
เด็กชายธวัชชัย
ผลาจันทร์
4332435
29
11
เด็กชายวุฒิศักดิ์
หัสจันทอง
4323335
30
12
เด็กชายณัชพล
ผลาจันทร์
4434325
31
13
เด็กหญิงสุดารัตน์
ตุพิลา4343325
32
14
เด็กหญิงกุลณัฐ
สุรินทะ4433325
33
15
เด็กหญิงจิรชยา
แตงทอง4433325
34
16
เด็กหญิงอรุณรัตน์
จิกจักร4332335
35
17
เด็กหญิงทิพย์สุดา
บัวพิษ4332335
36
18
เด็กหญิงอรชไม
อ่อนละม่อม
4434325
37
19
เด็กหญิงบุษบา
ผลาจันทร์
4433436
38
20
เด็กหญิงวัลลภา
แก้วมณี4334336
39
21
เด็กหญิงอริยา
ตุพิลา4443325
40
22
เด็กหญิงปนัดดา
ผาสุข3432335
41
23
เด็กหญิงสุทธิดา
บุญมี4432324
42
24
เด็กหญิงปรัชญ์ชิตา
มณีบู่4332335
43
25
เด็กหญิงศศิวิมล
ผลาจันทร์
4432335
44
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ252519152515124
45
สรุปผลการประเมินร้อยละ82.67
46
คะแนน0.41
47
แปลผลดีมาก
48
49
เกณฑ์ในการพิจารณา
50
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
51
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
52
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
53
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
54
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6