แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพในยุคดิจิทัล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
2
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
3
เวลา 08.00 - 17.00 น.
4
ณ Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5
ลำดับที่ชื่อ - สกุลหน่วยงาน / สังกัดหมายเหตุ
6
1อาจารย์สุนิตดา สันบูกา
สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
7
2
ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
8
3อ.สุพรรณี หมาดยุโส๊ะสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
9
4อ.วรรณิดา ไชยการณ์สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
10
5อ.ไกรษร วงษ์พรัดสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
11
6นส.นิลาวัลย์ ทิพย์บุญสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
12
7
นส.สิรินาฎ เพชรรัตนมุณี
สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
13
8อ.นิตติยา ทองเสนอคณะบริหารธุรกิจ
14
9อ.พาฝัน ดูฮาเมลน์คณะรัฐศาสตร์
15
10อ.ธนา มณีพฤกษ์คณะรัฐศาสตร์
16
11อ.หมัดเฟาซี รูบามา
คณะรัฐศาสตร์
17
12อ.พัตรธีรา สุวรรณวงศ์คณะรัฐศาสตร์
18
13
อ.อุมาวัลย์ ชาติไอยรานนท์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
19
14อ.ภาชินี เต็มรัตน์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
20
15อ.อดิศักดิ์ หวานใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21
16
อ.อภิรักษ์ พันธุ์พณาสกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22
17
อ.นันท์นภัส เพ็ชรสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23
18อ.จิระพงค์ แก้วบัวตณะนิติศาสตร์
24
19ผศ.นิติยา ศรีพูลคณะนิเทศศาสตร์
25
20อ.ณัชญ์ศมน จิรังวรพจน์วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
26
21ดร.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัยวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
27
22
อ.จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
28
23อ.วิมล งามยิ่งยวดสำนักวิิชาการและทะเบียนการศึกษา
29
24
ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี
คณะบริหารธุรกิจ
30
25อ.นิศาชล สกุลชาญณงค์คณะบริิหารธุรกิจ
31
26อ.พรเพ็ญ อำนวยกิจคณะศึึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
32
28ดร.เชาวนี แก้วมโนคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
33
29อ.วิิไลวรรณ ปราณจันทร์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
34
30
นางสาวอนันตยา ปราบณรงค์
สำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
35
31นายภามพัฒน์ อำมาตีสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
36
32นางสาววนิดา อาแวอูเซ็งสำนักวิชาการและทะเบียนการศึกษา
37
33อ.พัชญ์สิตา องค์สรณะคมคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
38
34อ.พิฑูรย์ ทองฉิมคณะบริิหารธุรกิจ
39
35
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
40
36อาจารย์ณัฐกา นาเลื่อนคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
41
37ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรีคณะบริหารธุรกิจ
42
38
อาจารย์ศิริภา จันทร์เกื้อ
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
43
39
ผศ.ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
คณะบริหารธุุรกิจ
44
40อ.พิชญา สุวรรณโนคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
45
41อ.ยุวัลดา ชูรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
46
42อ.ฉัตรจงกล ตุลยนิษกะคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
47
43ผศ.ปัญจา ชูช่วยคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
48
44
อ.จิณัชญ์ดา วิทยาพันธ์ประชา
คณะนิิเทศศาสตร์
49
45อาจารย์วรัญญา มณีศรีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...