ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจฐานข้อมูลผู้ทำหน้าที่ครูฝึก
2
หน่วย กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.(ล่าสุด 7 ก.พ.2563)
3
Column1
Column2
Column3
Column4Column5Column6Column7Column8Column9Column10Column11
4
5
ลำดับ
หมวดงาน
ยศชื่อชื่อสกุลตำแหน่ง
อายุ(ปี)
การศึกษา
สาขาวิชาที่สอนหมายเหตุ
6
7
1ธกวส
ร.ต.อ.
อภิชาติ
เปรี้ยวน้อย
สว.กก.7 บก.กฝ.
47ป.ตรีศิลปศาสตรบัณฑิตทั่วไป
ระเบิดทำลาย
8
2ธกวส
ร.ต.ท.
บัณลังก์
พนพคุณ
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
58มศ.5ทั่วไป
9
3ธกวส
ร.ต.ต.
สพิศจานทอง
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
56มศ.5ทั่วไป
10
4ธกวส
ร.ต.ต.
วรุณกาญจน์
ศรัณย์วิริยะพงศ์
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
54ป.ตรีรัฐศาสตร์ทั่วไป
11
5ธกวสด.ต.สุนทรบัวไสว
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
50ม.6ทั่วไป
12
6ธกวสด.ต.สมปองสินทอง
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
51ป.ตรีรัฐศาสนศาสตร์ทั่วไป
13
7ธกวสด.ต.ริน
อิ่มคล้าย
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
53ป.ตรีนิติศาสตร์ทั่วไป
14
8ธกวส
ส.ต.อ.
ชนพล
กลิ่นอุบล
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
33ม.6ทั่วไป
15
9ธกวส
ส.ต.ท.
ภานุพงษ์
ทองดี
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
30ป.ตรีรัฐศาสนศาสตร์ทั่วไปสื่อสาร
16
10ธกวส
ส.ต.ท.
อิศราสิสด
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
30ป.ตรีรัฐศาสตร์ทั่วไปสื่อสาร
17
11ธกวส
ส.ต.ท.
เฉลิมพันธ์
สมหลง
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
27ม.6ทั่วไป
18
12ธกวส
ส.ต.ท.
มีนทร์
สงกระสันต์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
24ม.6ทั่วไป
19
13กฝว.
พ.ต.ท.
พรเทพ
รักขิตเลขา
สว.กก.7 บก.กฝ.
ทั่วไป
ระเบิดทำลาย
20
14กฝว.
ร.ต.อ.
จรูญศักดิ์
ป้องกัน
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
ทั่วไป
21
15กฝว.
ร.ต.ท.
เจษฎา
จันทร์เทียม
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
38ทั่วไป
22
16กฝว.ด.ต.เฉลิมพลงามศรี
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
49ปวช.ช่างยนต์ทั่วไประบบ crimes
23
17กฝว.ด.ต.นพวรรณ์
น้อยสอาด
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
46ทั่วไป
24
18กฝว.ด.ต.ศราวุธพุกรอด
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
38ม.6ทั่วไป
25
19กฝว.
ส.ต.อ.
นพดล
โตบางพรม
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
34ทั่วไป
26
20ผงป.
ร.ต.อ.หญิง
ทรรศน์กมล
แสงสุริยันต์
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
33ป.ตรี
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทั่วไป
27
21ผงป.
ร.ต.ท.
พรพรรณ
ขยันขาย
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
38ป.ตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ทั่วไป
28
22ผงป.ด.ต.ถาวรมีงาม
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
53ป.ตรีครุศาสตร์ทั่วไป
29
23ผงป.ด.ต.
สิงหะชัยวัฒน์
เทียมชัยมณีรัตน์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
52ป.ตรีศิลปศาสตรบัณฑิตทั่วไปGFMIS
30
24ผงป.
ด.ต.หญิง
ปาริดามีงาม
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
47ป.ตรีศิลปศาสตรบัณฑิตทั่วไปอำนวยการ
31
25ผงป.ด.ต.วันชัยมณีตัน
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
37ป.โท
รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ทั่วไป
32
26ผงป.
ส.ต.อ.
ธีรวัฒน์
แก้วทวี
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
27ม.6
ทั่วไป/ยุทธวิธี/อาวุธ
สารสนเทศ/เทคโนโลยี
33
27กง.กบ.
ร.ต.อ.หญิง
ชนากานต์
เพ็ชรตีบ
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
50ป.ตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต(บัญชี)
ทั่วไปกง.กบ.
34
28กง.กบ.
ร.ต.อ.
ญัฐพงศ์
ไชยกาญจน์
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
52ปวช.โยธาทั่วไป
35
29กง.กบ.
ร.ต.อ.
สมปอง
เนื้อนิล
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
9ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
36
30กง.กบ.
ร.ต.ต.
ชิตติพงศ์
ขันโท
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
56ป.ตรีศิลปศาสตรบัณฑิตทั่วไป
37
31กง.กบ.ด.ต.เอื้อม
พรรณรายณ์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
50ม.6ทั่วไป
38
32กง.กบ.ด.ต.ทนง
สมจิตร์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
50ป.ตรีพลศึกษาทั่วไป
39
33กง.กบ.ด.ต.บุญชาติคำแพง
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
50ม.6ทั่วไป
40
34กง.กบ.
ด.ต.หญิง
จิดาภา
ลิ้มเจริญ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
40ม.6ทั่วไป
41
35กง.กบ.
ส.ต.อ.
วรากร
คงไทยเจริญ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
27ป.ตรีรัฐศาสตร์ทั่วไป
42
36กง.กบ.
ส.ต.อ.
สุพรรณ์
สิทธิจินดา
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
32ม.6ทั่วไป
43
37กง.กบ.
ส.ต.อ.
กิติคุณ
กิ่งมะลิ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
31ป.ตรีรัฐศาสนศาสตร์ทั่วไป
44
38กง.กบ.
ส.ต.ท.
พชรพงษ์บุษเกษ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
24ม.6ทั่วไป
45
39กง.กบ.
ส.ต.ต.หญิง
ภาริณี
นวมศิริ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
22ปวส.บัญชีทั่วไป
46
40
ร้อย 1
พ.ต.ต.
ศิริพงศ์
พรหมสาย์น
ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.
55ป.โท
รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ทั่วไป
47
41
ร้อย 1
ร.ต.อ.
ศิริชัย
วงษ์วาน
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
40ป.โท
รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ทั่วไป
48
42
ร้อย 1
ร.ต.อ.
วัฒนา
พูลสุขโข
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
60ป.ตรีครุศาสตร์ทั่วไป
49
43
ร้อย 1
ร.ต.อ.
เกษมคำใส
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
60มศ.5ทั่วไป
50
44
ร้อย 1
ร.ต.อ.
ประสิทธิ์
นิลงาม
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
59มศ.5ทั่วไป
51
45
ร้อย 1
ร.ต.อ.
ศรณ์คมชาญ
วรภักดี
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
59มศ.3ทั่วไป
52
46
ร้อย 1
ร.ต.อ.
สฤษฎิ์วงศ์
คนอยู่
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
53ปวช.พานิชทั่วไป
53
47
ร้อย 1
ร.ต.ท.
วีระ
ลาภเกิด
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
56มศ.3ทั่วไป
54
48
ร้อย 1
ร.ต.ท.
สำรองโสมนัส
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
57มศ.3ทั่วไป
55
49
ร้อย 1
ร.ต.ท.
อรุณ
ดำสะอาด
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
58มศ.3ทั่วไป
56
50
ร้อย 1
ร.ต.ต.
ไกรวัฒน์
ทองระดา
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
55มศ.5ทั่วไป
57
51
ร้อย 1
ร.ต.ต.
สุชาติ
สุขจันทร์
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
54ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
58
52
ร้อย 1
ร.ต.ท.
สุทัศน์
หนูแย้ม
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
56ป.ตรีรัฐศาสตรบ้ณฑิตทั่วไป
59
53
ร้อย 1
ร.ต.ท.
กิตติศักดิ์
สุขแจ่ม
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
57มศ.3ทั่วไป
60
54
ร้อย 1
ร.ต.ท.
วิรัตสมคำ
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
57มศ.3ทั่วไป
61
55
ร้อย 1
ร.ต.ต.
ปรเมศวร์
เสียงล้ำ
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
55ป.ตรีรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วไป
62
56
ร้อย 1
ด.ต.
ศักดิ์ชัย
จบศรี
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
53ป.ตรีศิลปศาสตร์ทั่วไป
63
57
ร้อย 1
ด.ต.ชลธิตย์
สุขประเสริฐ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
50
อนุปริญญา
บริหารธุรกิจทั่วไป
64
58
ร้อย 1
ด.ต.บุญเลิศ
จันทรโชติ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
52ป.ตรีรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วไป
65
59
ร้อย 1
ด.ต.เสมอ
พันละออง
ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.
53ป.ตรี
บริหารทรัพยากรมุษย์
ทั่วไป
66
60
ร้อย 1
ด.ต.วิโรจน์
แน้มสำราญ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
48ป.ตรีรัฐศาสตร์ทั่วไป
67
61
ร้อย 1
ด.ต.
อภิรักษ์
ขจรศักดิ์ศิริกุล
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
51ม.6ทั่วไป
68
62
ร้อย 1
ด.ต.ธนพนธ์เกิดผล
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
49ม.6ทั่วไป
69
63
ร้อย 1
ด.ต.
ธรรมรัดน์
ประทักษ์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
50ม.6ทั่วไป
70
64
ร้อย 1
ด.ต.วิชัย
แก้วกาหลง
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
41ม.6ทั่วไป
71
65
ร้อย 1
ด.ต.ฉลามพล
ประภัสสร
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
48ม.6ทั่วไป
72
66
ร้อย 1
ด.ต.อำนาจงามจัด
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
44ม.6ทั่วไป
73
67
ร้อย 1
ด.ต.ศรัณย์
ผ่องแผ้ว
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
39ปวช.ช่างก่อสร้างทั่วไป
74
68
ร้อย 1
ด.ต.รัชชัยสวัสดี
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
38ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
75
69
ร้อย 1
ด.ต.
วัชรินทร์
โอบอ้อม
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
35ม.6ทั่วไป
76
70
ร้อย 1
ด.ต.เชาวลิต
ปลั่งเอี่ยม
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
43ม.6
ทั่วไป/ยุทธวิธี
77
71
ร้อย 1
ส.ต.อ.
เอกพงศ์
เจริญสุข
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
34ม.6ยุทธวิธี
78
72
ร้อย 1
ส.ต.ต.
กิจสฐาพร
หริ่งระรี่
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
30ม.6ยุทธวิธี
79
73
ร้อย 2
พ.ต.ท.
ทรงกลด
กิ้มเฉี้ยง
ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.
51ป.ตรีรัฐประศาสนศาสตร์ยุทธวิธี
80
74
ร้อย 2
ร.ต.อ.
กมล
ผิวสวยคำ
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
46ป.ตรีรัฐประศาสนศาสตร์ยุทธวิธี
81
75
ร้อย 2
ร.ต.อ.
สมชาย
บุญสิงห์
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
56มศ.5ยุทธวิธี
82
76
ร้อย 2
ร.ต.ท.
ประจวบ
ตุกชูแสง
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
50ป.ตรีรัฐประศาสนศาสตร์ยุทธวิธี
83
77
ร้อย 2
ส.ต.ท.
พงศ์พันธ์
ชูสังข์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
23ปตรีนิติศาสตร์ยุทธวิธี
84
78
ร้อย 3
พ.ต.ท.
วรพล
บริบูรณ์
ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.
51ป.ตรียุทธวิธี
85
79
ร้อย 3
ร.ต.อ.
วสันต์
เอกอุ่น
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
50
ป.ตรี.
รัฐศาสตร์ยุทธวิธี
86
80
ร้อย 3
ร.ต.อ.
เริงศักดิ์
ตั้งใจ
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
59ป.ตรี
ยุทธวิธีตำรวจ
87
81
ร้อย 3
ด.ต.สุรชัย
ฉิมพาลี
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
39ป.ตรี
ยุทธวิธีตำรวจ
88
82
ร้อย 3
ด.ต.ฉลอง
เจิมจันทร์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
37ป.โท
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ยุทธวิธี/ทั่วไป
89
83
ร้อย 4
พ.ต.ต.
ประภาษรัตกี
ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.
56มศ.5
ยุทธวิธี/อาวุธ/ทั่วไป
90
84
ร้อย 4
ร.ต.อ.
สมเกียรติ
ตาลทอง
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
54ป.ตรีครุศาสตร์บัณฑิตอาวุธ
91
85
ร้อย 4
ร.ต.อ.
ฉัตรชัย
ถึกคุ้ม
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
48
ป.ตรี.
รัฐศาสตร์การปกครอง
อาวุธ
92
86
ร้อย 4
ด.ต.อดิศร
กลับทุ่ง
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
37ม.๖อาวุธ
93
87
ร้อย 4
ด.ต.แสง
พูลน้อย
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
49ม.6อาวุธ
94
88
ร้อย 5
ร.ต.อ.
ทินกร
อินทมาตย์
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
50ป.ตรีรัฐศาสตรฺบัณฑิตอาวุธ
95
89
ร้อย 5
ร.ต.อ.
กีรติ
คล้อยอรุณ
ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.
43ป.ตรีนิติศาสตร์
อาวุธ/ยุทธวิธี
96
90
ร้อย 5
ด.ต.สุพจน์
แสงสุทธิลักษณ์
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
38ม.๖
อาวุธ/ยุทธวิธี
97
91
อีโอดี
ร.ต.อ.
ธนวัฒน์
อ้นดิสถ์
รอง สว.กก.7 บก.กฝ.
50ป.ตรีนิติศาสตร์
อาวุธ/ยุทธวิธี
ระเบิดทำลาย
98
92
อีโอดี
ด.ต.วัลลภสินธพ
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
50ป.ตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
อาวุธ/ยุทธวิธี
ระเบิดทำลาย
99
93
อีโอดี
ด.ต.
ฐิติพงศ์
พุทธราช
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
51ม.6
อาวุธ/ยุทธวิธี/ทั่วไป
ระเบิดทำลาย
100
94
อีโอดี
ด.ต.พงษ์พนา
หอมเนียม
ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.
49ป.ตรี
อาวุธ/ยุทธวิธี/ทั่วไป
ระเบิดทำลาย