ประวัติวิทยากร / ครูฝึก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ฐานข้อมูลผู้ทำหน้าที่ครูฝึก
2
หน่วย กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.
3
4
ลำดับกองร้อยยศชื่อชื่อสกุลตำแหน่งอายุ(ปี)สำเร็จการศึกษาผ่านการอบรมหลักสูตรราขวิชาที่สอนหมายเหตุ
5
6
ร้อย ๒
ร.ต.อ.สมชัย
สี่ลิ้นจี่
ผบ.มว.
๕๙ม.ปลายครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ
7
ร้อย ๒
ร.ต.อ.สมชาย
บุญสิงห์
ผบ.มว.
๕๒ม.๕ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ
8
ร้อย ๒
ร.ต.อ.
ประจวบ
ตุกชูแสง
ผบ.มว.
๔๙ป.ตรีครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ
9
ยุทธวิธีตำรวจ, ยุทธวิธีทางทหาร, ปราบจราจร
10
ร้อย ๒
ด.ต.แสงพูลน้อย
ผบ.หมู่
๔๘ม.ปลายครูฝึก
การต่อสู้ป้องกันตัว, EOD
11
อาวุธศึกษา(ค.๑๐,RPG,HK,M๑๖,ปพบ.๘๖, ๙๑)
12
ร้อย ๒
ด.ต.สนิทศรีถม
ผบ.หมู่
๓๗ป.ตรีครูฝึกอาวุธศึกษา(HK,M๑๖)
13
ร้อย ๓
พ.ต.ต.
ศิริพงษ์
พรหมสาส์น
ผบ.มว.
๕๕ศ.ศบ.,รป.ม.ครูฝึก
จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
14
ระเบียบแถวชิด
15
ร้อย ๓
ร.ต.อ.
วสันต์
เอกอุ่น
ผบ.มว.
๔๘ป.ตรี.
ครูฝึก,โดดร่ม,ต่อสู้ป้องกันตัว
ยุทธวิธีตำรวจ,แผนที่เข็มทิศ,
16
ยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก
การควบคุมฝูงชน,ต่อสู้ป้องกันตัว
17
ร้อย ๓
ร.ต.อ.กีรติ
คล้อยอรุณ
ผบ.มว.
๔๑ป.ตรี
ครูฝึก,การโดดร่มแบบ
การ รปภ.บุคคลสำคัญ,
18
กระตุกเอง,ต่อต้านการก่อการร้าย
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
19
ร้อย ๓
ด.ต.
สุชาติ
เวชสิทธิ์
ผบ.หมู่
๕๐ป.ตรีครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ
20
๑๐
ร้อย ๓
ด.ต.วิชัย
แก้วกาหลง
ผบ.หมู่
๔๐ม.๖
ครูฝึก,ลาดตระเวนระยะไกล
อาวุธศึกษา(ปพ.๘๖, ๙๑, M๑๖, ค.๑๐
21
๑๑
ร้อย ๓
ด.ต.
สุรชัย
ฉิมพาลี
ผบ.หมู่
๓๗ป.ตรี
ครูฝึก,ลาดตระเวนระยะไกล,
ยุทธวิธีตำรวจ, อาวุธศึกษา(HK๓๓)
22
สื่อสาร,ช่างสื่อสาร
23
๑๒
ร้อย ๓
ด.ต.ฉลอง
เจิมจันทร์
ผบ.หมู่
๓๕ป.ตรี
ครูฝึก,โดดร่ม,ยุทธวิธีตำรวจ
ยุทธวิธีตำรวจ
24
ครูฝึก,โดดร่ม,ยุทธวิธีตำรวจ
ยุทธวิธีตำรวจ,ควบคุมฝูงชน,
25
๑๔
ร้อย ๔
ร.ต.อ.
ฉัตรชัย
ถึกคุ้ม
ผบ.มว.
๔๗ป.ตรี.
ระดับครูฝึก รุ่น ๒๖
แบบฝึกบุคคลท่ากระบี่,
26
การตรวจค้นภายในอาคาร
27
๑๕
ร้อย ๔
ร.ต.อ.มานะ
พิมพ์จันทร์
ผบ.มว.
๕๑ม.๖ครูฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
28
๑๗
ร้อย ๔
ร.ต.ท.
สมเกียรติ
ตาลทอง
ผบ.มว.
๕๗ป.ตรี--
29
๑๙
ร้อย ๔
ด.ต.อดิศร
กลับทุ่ง
ผบ.หมู่
๓๕ม.๖
ครูฝึก,พยาบาลสนาม
ระเบียบแถวชิด, อาวุธศึกษา(HK๓๓)
30
๒๑
ร้อย ๔
ส.ต.ท.
กิติคุณ
กิ่งมะลิ
ผบ.หมู่
๒๘ป.ตรีครูฝึก
บุคคลประกอบอาวุธ, ยุทธวิธีตำรวจ
31
๒๕
ร้อย ๕
ร.ต.ท.ทินกร
อินทมาตย์
ผบ.มว.
๔๖ป.ตรีผบ.มว.การบรรยายสรุปภาคสนาม
32
๒๖
ร้อย ๕
ด.ต.
วันชัย
มณีตัน
ผบ.หมู่
๓๔ป.โทครูฝึก
ยุทธวิธีตำรวจ, แผนที่เข็มทิศ
33
๒๗
ร้อย ๕
ด.ต.
สุพจน์
แสงสุทธิลักษณ์
ผบ.หมู่
๓๔ม.๖ต.ป.ส.บุคคลท่ามือเปล่า
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...