Lich TONG QUAT 2016-2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAU
1
LỊCH TỔNG QUÁT NĂM HỌC 2016-2017
2
DD9ADD9BDD9CDD9DDD9EDD9FDD9GD10AD10BD10CD10DD11AD11BD11CN6N7Y18AY18BY18CY19CKYTCKYDH2H3H4X8X9X10C2C3C4S2AS2BS2CS3AS3BS3CS3DS4AS4BS4CS4DS13AS13BS14
3
Tuần
Năm33333332222111212221323213233322221111221
5
15/9SANLAY-CCNOI-ANHI
6
212/9 BV TWBV DBBV DLBV DLNOIB-DNGOAI-A-B-CSANLAY-CCNOI-ANHITTLSTTLS1
7
319/9 BV TWBV DBBV DLBV DLNOIB-DNGOAI-A-B-CTTLSSANLAY-CCNOI-ANHITTLSTTLS1
8
426/9 BV TWBV DBBV DLBV DLNOIB-DNGOAI-A-B-CTTLSSANLAY-CCNOI-ANHITTLSTTLS1
9
53/10 BV TWBV DBBV DLBV DLNOI-A-NOIDNGOAI-A-B-CTTLSNOIBSANNHITTLSTTLS1
10
610/10 BV TWBV DBBV DLBV DLNOI-A-NOIDNGOAI-A-B-CTTLSNOIBSANNHITTLSTTLS1
11
717/10 BV TWBV DBBV DLBV DLNOI-A-NOIDNGOAI-A-B-CTTLSNOIBSANNHITTLSTTLS1
12
824/10 BV TWBV DBBV DLBV DLTTLSNOIBSANNHITTLSTTLS1
13
931/10 BV TWBV DBBV DLNOI-A-B-DNGOAI-BTTLSNHINGOAI-A-CSANTTLSTTLS1
14
107/11 BV TWBV DBBV DLNOI-A-B-DNGOAI-BTTLSNHINGOAI-A-CSANTTLSTTLS1
15
1114/11 BV TWBV DBBV DLNOI-A-B-DNGOAI-BTTLSNHINGOAI-A-CSANTTLSTTLSTTLS1
16
1221/11 BV TWBV DBBV DLNOI-A-B-DNGOAI-BTTLSNHINGOAI-A-CSANBắt đầuBắt đầuTTLSTTLSTTLS1
17
1328/11 BV TWBV DBBV DLNGOAI-BNOI-A-B-DTTLSNGOAI-A-CNHILAY-CCSAN0TTLSTTLSTTLS1
18
145/12 BV TWBV DBBV DLNGOAI-BNOI-A-B-DTTLSNGOAI-A-CNHILAY-CCYHCTSAN0TTLSTTLS
19
1512/12 BV TWBV DBBV DLNGOAI-BNOI-A-B-DNGOAI-A-CNHILAY-CCYHCTTDCDSAN0TTLSTTLS
20
1619/12NGOAI-BNOI-A-B-DNGOAI-A-CNHILAY-CCYHCTTDCDTTLSTTLS
21
1726/12YHCT
22
182/1THI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HK
23
199/1THI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HK
24
2016/1TẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾT
25
2123/1TẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾT
26
2230/1TẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾTTẾT
27
236/2THI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTTLSTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HK
28
2413/2TTTN 1TTTN 1TTTN 1TTTN 1YHCTQSQSQSQSTTLSNOI-BNGOAI-BNOI-A-DYHCTTTLSTTLSQSQSTDCDQSQSQSQSQS
29
2520/2TTTN 2TTTN 2TTTN 2TTTN 2YHCTQSQSQSQSTTLSNOI-BNGOAI-BNOI-A-DYHCTTTLSTTLSQSQSTDCDQSQSQSQSQS
30
2627/2TTTN 3TTTN 3TTTN 3TTTN 3YHCTNHILAY-CCNGOAI-A-CNGOAI-B-DTTLSNOI-BNGOAI-BNOI-A-DYHCTTTLSTTLSLSSAN1TTLS2
31
276/3TTTN 4TTTN 4TTTN 4TTTN 4YHCTNHILAY-CCNGOAI-A-CNGOAI-B-DTTLSNOI-BNGOAI-BNOI-A-DYHCTTTLSTTLSLSSAN1TTLS2
32
2813/3TTTN 5TTTN 5TTTN 5TTTN 5YHCTNHILAY-CCNGOAI-A-CNGOAI-B-DTTLSNOI-A-DYHCTTTLSTTLSLSSAN1TTLS2
33
2920/3TTTN 6TTTN 6TTTN 6TTTN 6YHCTNHILAY-CCNGOAI-A-CNGOAI-B-DTTLSYHCTTDCDNOI-A-DTTLSTTLSLSSAN1TTLS2
34
3027/3TTTN 7TTTN 7TTTN 7TTTN 7NOI-A-DNGOAI-A-BNHILAY-CCTTLSYHCTTDCDNOI-BYHCTTTLSTTLSLSSAN2TTLS2
35
313/4TTTN 8TTTN 8TTTN 8TTTN 8TDCDTDCDTDCDNOI-A-DNGOAI-A-BNHILAY-CCTTLSYHCTNOI-BYHCTTTLSTTLSLSSAN2TTLS2THI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HK
36
3210/4TTTN 9TTTN 9TTTN 9TTTN 9TDCDTDCDTDCDNOI-A-DNGOAI-A-BNHILAY-CCTTLSYHCTNOI-BYHCTTTLSTTLSLSSAN2THI HKTHI HKTTLS2TTTN 1TTTN 1TTTN 1THI HKTHI HK
37
3317/4YHCTTTTN 1TTTN 1TTTN 1NOI-A-DNGOAI-A-BNHILAY-CCTTLSTDCDYHCTTDCDNOI-BYHCTTTLSTTLSLSSAN2THI HKTHI HKTTLS2TTTN 2TTTN 2TTTN 2TDCDTDCD
38
3424/4YHCTTTTN 2TTTN 2TTTN 2LAY-CCNHINOI-ANOI-B-DTTLSTDCDYHCTTDCDNGOAI-A-BYHCTTTLSTTTN 1LSSAN3TTTN 1TTTN 1TTLS2TTTN 3TTTN 3TTTN 3TDCDTDCD
39
351/5YHCTTTTN 3TTTN 3TTTN 3LAY-CCNHINOI-ANOI-B-DTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKNGOAI-A-BHKPHKPTTTN 2LSSAN3TTTN 2TTTN 2TTLS2TTTN 4TTTN 4TTTN 4THI HKTHI HK
40
368/5YHCTTTTN 4TTTN 4TTTN 4LAY-CCNHINOI-ANOI-B-DTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKNGOAI-A-BHKPHKPTTTN 3LSSAN3TTTN 3TTTN 3TTLS2TTTN 5TTTN 5TTTN 5TTTN 1TTTN 1
41
3715/5YHCTTTTN 5TTTN 5TTTN 5LAY-CCNHINOI-ANOI-B-DTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKNGOAI-A-BTTTN 1TTTN 1TTTN 4LSSAN3TTTN 4TTTN 4TTLS2TTTN 6TTTN 6TTTN 6TTTN 2TTTN 2
42
3822/5YHCTTTTN 6TTTN 6TTTN 6NGOAI-A-BNOI-B-DLAY-CCNHITTTN 1TTTN 1TTTN 1TTTN 1NGOAI-C-NOI-ATTTN 2TTTN 2TTTN 5LSSAN4TTTN 5TTTN 5TTLS2TTTN 7TTTN 7TTTN 7TTTN 3TTTN 3
43
3929/5YHCTTTTN 7TTTN 7TTTN 7NGOAI-A-BNOI-B-DLAY-CCNHITTTN 2TTTN 2TTTN 2TTTN 2NGOAI-C-NOI-ATTTN 3TTTN 3TTTN 6LSSAN4TTTN 6TTTN 6TTLS2TTTN 8TTTN 8TTTN 8TTTN 4TTTN 4
44
405/6YHCTTTTN 8TTTN 8TTTN 8NGOAI-A-BNOI-B-DLAY-CCNHITTTN 3TTTN 3TTTN 3TTTN 3NGOAI-C-NOI-ATTTN 4TTTN 4TTTN 7LSSAN4TTTN 7TTTN 7TTTN 9TTTN 9TTTN 9TTTN 5TTTN 5
45
4112/6TDCDTDCDTDCDTDCDTTTN 9TTTN 9TTTN 9NGOAI-A-BNOI-B-DLAY-CCNHITTTN 4TTTN 4TTTN 4TTTN 4NGOAI-C-NOI-ATTTN 8LSSAN4TTTN 8TTTN 8
TTTN 10
TTTN 10
TTTN 10
TTTN 6TTTN 6
46
4219/6TDCDTDCDTDCDTDCDNGOAI-CNOI-ANOI-DNGOAI-ATTTN 5TTTN 5TTTN 5TTTN 5NHITHITNTHITNTTTN 9LSSAN5TTTN 9TTTN 9
TTTN 11
TTTN 11
TTTN 11
TTTN 7TTTN 7
47
4326/6THI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKNGOAI-CNOI-ANOI-DNGOAI-ATTTN 6TTTN 6TTTN 6TTTN 6NHITHITNTHITNTTTN 10LSSAN5TTTN 10TTTN 10
TTTN 12
TTTN 12
TTTN 12
TTTN 8TTTN 8
48
443/7THI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKNGOAI-CNOI-ANOI-DNGOAI-ATTTN 7TTTN 7TTTN 7TTTN 7NHITHITNTHITNLSSAN5TTTN 9TTTN 9
49
4510/7HKPHKPHKPHKPHKPHKPHKPNGOAI-CNOI-ANOI-DNGOAI-ATTTN 8TTTN 8TTTN 8TTTN 8NHI********HKPLSSAN0HKPTTLS1HKPHKPHKPHKP
TTTN 10
TTTN 10
50
4617/7HKPHKPHKPHKPHKPHKPHKPNGOAI A-BNOI A-DNOI B-NGOAI CTTTN 9THI HKTTTN 9TTTN 9TTTN 9THI HKHKPLSSAN0HKPTTLS1HKPHKPHKPHKP
TTTN 11
TTTN 11
THI HK
51
4724/7HKPHKPHKPHKPHKPHKPHKPNGOAI A-BNOI A-DNOI B-NGOAI C
TTTN 10
THI HKTTTN 10TTTN 10TTTN 10THI HKHKPLSSAN0HKPTTLS1HKPHKPHKPHKP
TTTN 12
TTTN 12
THI HK
52
4831/7THITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTL-HKPTHI HKTL-HKP(*)TL-HKP(*)TL-HKP(*)THI HKTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHITNTHITNTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTL-HKPTL-HKPTHI HK
53
497/8THITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTL-HKPNGHỈ HÈTL-HKP(*)TL-HKP(*)TL-HKP(*)NGHỈ HÈTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHITNTHITNTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTL-HKPTL-HKP
NGHỈ HÈ
54
5014/8THITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHITNTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTL-HKPNGHỈ HÈTL-HKP(*)TL-HKP(*)TL-HKP(*)NGHỈ HÈTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHI HKTHI HKTHITNTHITNTHITNTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTHI HKTL-HKPTL-HKP
NGHỈ HÈ
55
5121/8****************************NGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈTL-HKP(*)TL-HKP(*)TL-HKP(*)NGHỈ HÈ****NGHỈ HÈNGHỈ HÈ****NGHỈ HÈ***NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
************
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
TL-HKPTL-HKP
NGHỈ HÈ
56
5228/8NGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈTL-HKP(*)TL-HKP(*)TL-HKP(*)NGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
TL-HKPTL-HKP
NGHỈ HÈ
57
14/9NGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈTHITNQSTHITNTHITNTHITNQSNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈNGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
NGHỈ HÈ
THITNTHITNQS
58
211/9THITNQSTHITNTHITNTHITNQSTHITNTHITNQS
59
(*) Cho HS di lại LS NHI- Buổi sáng
60
NGOAI-A
Lâm sàng Khoa Ngoại Tiêu hoá-BV Đa khoa Tỉnh
HKPHọc kỳ phụ
61
NGOAI-B
Lâm sàng Khoa Ngoại Chấn thương-BV Đa khoa Tỉnh
TDCD
Thực địa cộng đồng
62
NGOAI-C
Lâm sàng Khoa Ngoại Tiết niệu-BV Đa khoa Tỉnh
HKP
Học kỳ phụ bao gồm cả thi
63
NOI-A
Lâm sàng Khoa Nội Tổng hợp-BV Đa khoa Tỉnh
QS
Học quân sự
64
NOI-B
Lâm sàng Khoa Nội Tim mạch-BV Đa khoa Tỉnh
THI HK
Thi cuối học kỳ
65
NOI-C
Lâm sàng Khoa Nội Tiết niệu-BV Đa khoa Tỉnh
TTLS
Thực tập lâm sàng
66
NOI-D
Lâm sàng Khoa Nội Tiêu hoá-BV Đa khoa Tỉnh
67
Đi Lâm sàng buổi sáng ngoại trừ thực tập tại các BV của Điều dưỡng 9 hoặc có ghi chú C
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
LICH TQ
 
 
Main menu