ข้อมูลโรงเรียนดีตำบลภาคตะวันออกผ่านประเมิน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกที่ผ่านการประเมิน
2
3
รวม
4
สังกัด
จังหวัดเขต
รหัสร.ร.
ชื่อร.ร.ตำบลระดับ441
วดป.ที่ผ่ำน
ประธำน
หมายเหตุ
5
1สพป.จันทบุรี1อนุบาลบ้านหนองคล้าทุ่งเบญจาขยายโอกาส1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
6
2สพป.จันทบุรี11022060025วัดไผ่ล้อม(อินทก์อุทัย)จันทนิมิตขยายโอกาส1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
7
3สพป.จันทบุรี11022060190วัดแก่งหางแมวแก่งหางแมวประถมศึกษา1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
8
4สพป.จันทบุรี11022060206บ้านคลองลาววังใหม่ประถมศึกษา1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
9
5สพป.จันทบุรี11022060062วัดรำพันรำพันขยายโอกาส1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
10
6สพป.จันทบุรี11022060181บ้านหนองเจ๊กสร้อยเขาวงกตขยายโอกาส1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
11
7สพป.จันทบุรี11022060209วัดช้างข้ามช้างข้ามประถมศึกษา1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
12
8สพป.จันทบุรี11022060018วัดทองทั่วคลองนารายณ์ประถมศึกษา1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
13
9สพป.จันทบุรี11022060038วัดสามผานสองพี่น้องขยายโอกาส1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
14
10สพป.จันทบุรี11022060185บ้านวังอีแอ่นพวาประถมศึกษา1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
15
11สพป.จันทบุรี11022060195วัดหนองแหวนกระแจะขยายโอกาส1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
16
12สพป.
จันทบุรี
1
1022060003
บ้านแก้วท่าช้าง
ขยายโอกาส
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
17
13สพป.
จันทบุรี
1
1022060202
บ้านห้วงกระแจะ
วังโตนด
ขยายโอกาส
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
18
14สพป.
จันทบุรี
1
1022060031
วัดบูรพาพิทยาราม
เขาวัว
ขยายโอกาส
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
19
15สพป.
จันทบุรี
1
1022060006
วัดแสลงแสลง
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
20
16สพป.
จันทบุรี
1
1022060015
วัดดอนตาลพลับพลา
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
21
17สพป.
จันทบุรี
1
1022060052
บ้านตาเลียว
เขาแก้ว
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
22
18สพป.
จันทบุรี
1
1022060026
วัดเกาะขวาง
เกาะขวาง
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
23
19สพป.
จันทบุรี
1
1022060183
บ้านซอยสอง
สามพี่น้อง
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
24
20สพป.
จันทบุรี
1
1022060042
วัดตะกาดเง้า
ตะกาดเง้า
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
25
21สพป.
จันทบุรี
1
1022060023
วัดเสม็ดงาม
หนองบัว
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
26
22สพป.
จันทบุรี
1
1022060065
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
โขมง
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
27
23สพป.
จันทบุรี
1
1022060057
วัดคลองขุดคลองขุด
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
28
24สพป.
จันทบุรี
1
1022060029
วัดเนินยางคมบาง
ประถมศึกษา
1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
29
25สพป.
จันทบุรี
1บ้ำนโคกวัดขุนซ่อง
ขยำยโอกำส
1
30
26สพป.
จันทบุรี
1
1022060212 16
วัดนายายอาม
นายายอาม
ประถมศึกษา
1
31
27สพป.
จันทบุรี
1วัดท่าแคลงสนามไชย
ประถมศึกษา
1
32
28
โรงเรียนวัดนายายอาม
ตำบลนายายอาม
1
ึ7 กรกฎาคม 2559
นางชนิตพร ชุ่มจิตต์
33
29
โรงเรียนวัดท่าแคลง
ตำบลสนามไชย
17 กรกฎาคม 2559
นางชนิตพร ชุ่มจิตต์
34
30สพป.จันทบุรี2บ้านปั้นหม้อเทพนิมิตขยายโอกาส1ไม่มีข้อมูล
35
31สพป.จันทบุรี21022060083วัดเวฬุวันวังสรรพรสขยายโอกาส1ไม่มีข้อมูล
36
32สพป.จันทบุรี21022060106วัดทุ่งเพลฉมันประถมศึกษา1ไม่มีข้อมูล
37
33สพป.จันทบุรี21022060126วัดหนองชิ่มหนองชิ่มขยายโอกาส1ไม่มีข้อมูล
38
34สพป.จันทบุรี21022060140บ้านโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนขยายโอกาส1ไม่มีข้อมูล
39
35สพป.จันทบุรี21022060162บ้านทรัพย์เจริญสะตอนขยายโอกาส1ไม่มีข้อมูล
40
36สพป.จันทบุรี21022060222บ้านจันทเขลมจันทเขลมขยายโอกาส1ไม่มีข้อมูล
41
37สพป.จันทบุรี21022060080วัดมาบไผ่มาบไพขยายโอกาส1ไม่มีข้อมูล
42
38สพป.จันทบุรี21022060097วัดบ้านอ่างอ่างคีรีประถมศึกษา1ไม่มีข้อมูล
43
39สพป.จันทบุรี21022060157ราษฎร์พัฒนาสามัคคีหนองตาคงประถมศึกษา1ไม่มีข้อมูล
44
40สพป.ฉะเชิงเทรา1ปากคลองบางขนากบางขนากขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
45
41สพป.ฉะเชิงเทรา11024070002วัดเทพนิมิตรท่าไข่ประถมศึกษา1มิย.56ไม่มีข้อมูล
46
42สพป.ฉะเชิงเทรา11024070111วัดไผ่ดำศาลาแดงประถมศึกษา1มิย.56ไม่มีข้อมูล
47
43สพป.ฉะเชิงเทรา11024070125พรหมานุเคราะห์บางปะกงประถมศึกษา1มิย.56ไม่มีข้อมูล
48
44สพป.ฉะเชิงเทรา11024070166วัดประชาบำรุงกิจสิบเอ็ดศอกขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
49
45สพป.ฉะเชิงเทรา11024070041วัดไชยธาราคลองอุดมชลจรขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
50
46สพป.ฉะเชิงเทรา11024070082วัดคลอง 18หมอนทองขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
51
47สพป.ฉะเชิงเทรา11024070142วัดสุคันธศีลารามหอมศีลขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
52
48สพป.ฉะเชิงเทรา11024070158วัดพิพิธประสาทสุนทรลาดขวางประถมศึกษา1มิย.56ไม่มีข้อมูล
53
49สพป.ฉะเชิงเทรา11024070013วัดจุกเฌอคลองจุกเฌอขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
54
50สพป.ฉะเชิงเทรา11024070088ตลาดคลอง 16ดอนฉิมพลีขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
55
51สพป.ฉะเชิงเทรา11024070140วัดบางเกลือบางเกลือขยายโอกาส1มิย.56ไม่มีข้อมูล
56
52สพป.ฉะเชิงเทรา11024070168วัดสนามจันทร์บ้านโพธิ์ประถมศึกษา1กค.56ไม่มีข้อมูล
57
53สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070099
บ้านปลายคลอง 20
ดอนเกาะกา
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
58
54สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070078
สะแกโดดประชาสรรค์
โยธะกา
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
59
55สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070068
สุเหร่าแคราย
บางน้ำเปรี้ยว
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
60
56สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070135
วัดบางวัวบางวัว
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
61
57สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070137
วัดบางสมัคร
บางสมัคร
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
62
58สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070122
วัดบางแสมท่าข้าม
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
63
59สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070129
วัดสองคลองสองคลอง
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
64
60สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070138
วัดพิมพาวาส
พิมพา
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
65
61สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070174
วัดคลองสวนเกาะไร่
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
66
62สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070143
ประกอบราษฎร์บำรุง
ท่าสะอ้าน
ประถมศึกษา
1กค.56ไม่มีข้อมูล
67
63สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070147
วัดเขาดินเขาดิน
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
68
64สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070145
วัดสุขารามหนองจอก
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
69
65สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070105
สกุลดีประชาสรรค์
บึงน้ำรักษ์
ประถมศึกษา
1ไม่มีข้อมูล
70
66สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070069
สิทธิสุนทรอุทิศ
โพรงอากาศ
ขยายโอกาส
1กค.56ไม่มีข้อมูล
71
67สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070086
ปากบึงสิงโต
สิงโตทอง
ประถมศึกษา
1กค.56ไม่มีข้อมูล
72
68สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070164
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
คลองขุด
ประถมศึกษา
1กค.56ไม่มีข้อมูล
73
69สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
1024070149
บ้านบางข้าว
บางผึ้ง
ประถมศึกษา
1กค.56ไม่มีข้อมูล
74
70สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
โรงเรียนวัดทด
บางไผ่112-ก.ค.-59
นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
75
71สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
คลองนา112-ก.ค.-59
นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
76
72สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
โรงเรียนวัดบางปรง
บางพระ113-ก.ค.-59
นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
77
73สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
โรงเรียนวัดเกาะ
บางเตย113-ก.ค.-59
นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
78
74สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
วัดเที่ยงพิมลมุข
บางขวัญ113-ก.ค.-59
นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
79
75สพป.
ฉะเชิงเทรา
1
บ้านบางแก้ว
บางแก้ว114-ก.ค.-59
นายสมคิด พานิชสงเคราะห์
80
76สพป.ฉะเชิงเทรา2วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)พนมสารคามประถมศึกษา118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
81
77สพป.ฉะเชิงเทรา21024070056วัดสาวชะโงกสาวชะโงกขยายโอกาส122 กพ.56ไม่มีข้อมูล
82
78สพป.ฉะเชิงเทรา21024070191บ้านแหลมตะคร้อเกาะขนุนประถมศึกษา127 กพ.56ไม่มีข้อมูล
83
79สพป.ฉะเชิงเทรา21024070234บ้านท่าซุงลาดกระทิงประถมศึกษา122 กพ.56ไม่มีข้อมูล
84
80สพป.ฉะเชิงเทรา21024070265วัดหนองไม้แก่นหนองไม้แก่นประถมศึกษา120 กพ.56ไม่มีข้อมูล
85
81สพป.ฉะเชิงเทรา21024070287วัดจรเข้ตายบางคาประถมศึกษา129 กพ.56ไม่มีข้อมูล
86
82สพป.ฉะเชิงเทรา21024070291บ้านหนองปรือกันยางท่าตะเกียบขยายโอกาส127 กพ.56ไม่มีข้อมูล
87
83สพป.ฉะเชิงเทรา21024070313วัดสามร่มบางเล่าประถมศึกษา122 กพ.56ไม่มีข้อมูล
88
84สพป.ฉะเชิงเทรา21024070054วัดหัวสวนเสม็ดใต้ประถมศึกษา11 มีค.56ไม่มีข้อมูล
89
85สพป.ฉะเชิงเทรา21024070189วัดลำมหาชัยเขาหินซ้อนประถมศึกษา126 กพ.56ไม่มีข้อมูล
90
86สพป.ฉะเชิงเทรา21024070258บ้านหนองใหญ่ทุ่งพระยาประถมศึกษา15 มีค.56ไม่มีข้อมูล
91
87สพป.ฉะเชิงเทรา21024070301บ้านหนองขาหยั่งคลองตะเกราขยายโอกาส14 มีค.56ไม่มีข้อมูล
92
88สพป.ฉะเชิงเทรา21024070315ก้อนแก้วราษฎร์บำรุงก้อนแก้วประถมศึกษา122 กพ.56ไม่มีข้อมูล
93
89สพป.ฉะเชิงเทรา21024070207วัดหัวกระสังข์บ้านซ่องขยายโอกาส118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
94
90สพป.ฉะเชิงเทรา21024070274บ้านหนองสทิตหัวสำโรงประถมศึกษา118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
95
91สพป.ฉะเชิงเทรา21024070307วัดบางโรงบางโรงประถมศึกษา118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
96
92สพป.
ฉะเชิงเทรา
2
1024070179
วัดนาเหล่าบก
หนองยาว
ขยายโอกาส
118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
97
93สพป.
ฉะเชิงเทรา
2
1024070183
วัดหนองเค็ด
ท่าถ่าน
ประถมศึกษา
118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
98
94สพป.
ฉะเชิงเทรา
21024070043วัดปากน้ำปากน้ำ
ขยายโอกาส
118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
99
95สพป.
ฉะเชิงเทรา
2
1024070201
วัดหนองบัวหนองแหน
ประถมศึกษา
118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
100
96สพป.
ฉะเชิงเทรา
2
1024070061
วัดสามแยก
บางกระเจ็ด
ขยายโอกาส
118 กพ.56ไม่มีข้อมูล
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu