Kvalitetsregistre termer og koblinger
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDE
1
Mapping av variabler og variabelvalg i lovbestemte helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre på Arketyper.no
2
Hovedmål: Systematisk mappe overlappende variabler mellom alle registrene, og dermed få full oversikt over hvilke variabler som finnes og hvorvidt de overlapper.
Lenker til sammenstillingsarbeid (pågående):
3
Sekundærmål: Systematisk mappe variabler opp mot nasjonale og internasjonale terminiologier, med tanke på integrasjon med kliniske systemer og kobling mot utenlandske registersettTest av sammenstilling av variabler pr. typemodell:
4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmGwov6hVeFl_psXhF2_XsRg6zEY5T5KBIfViuEO7y0/edit#gid=823262614
5
Dette arbeidet er pågående og ligger under Nasjonalt helseregisterprosjekt – Hjerte- og karregisteret. Utført av Linn Brandt (phd kandidat og lege Gjøvik sykehus/Diakonhjemmet sykehus), med administrativ hjelp fra hjerte-karregisteret og arbeidet med variabelbiblioteket utført av SKDE (særlig takk til Kevin Thon) . Dersom du ønsker å hjelpe til, eller komme med kommentarer, ta kontakt: brandtlinn@gmail.com
6
Test av sammenstilling av hyppig forekommene variabler (for enklere å kunne vurdere muligheter for harmonisering)
7
Leseveiledning: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n7UoizGq_dDWigLXiv3jjLrBNikS5ZM2SMNIlYXG7bg/edit#gid=1827785376
8
1. Hvert registerskjema i kvalitetsregistrene er mappet hver for seg, matrialet er tatt fra variabelbiblioteket på arketyper.no
9
2. Registre som ikke har skjema som fylles ut, som IPLOS og NPR er mappet som en enhet, og matrialet kommer fra Excel-skjemaer registrene selv har tilgjengeliggjortTest Mapping SNOMED -CT
10
3. En variabel er definert som en verdi som har et database-punkt i et register https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k81L30rbMABhvHvSfQhCEP44Yj-rwP8pGy1stLX0Hxk/edit#gid=0
11
4. Variabler har enten en fritekst tekst-streng, gitte valgmuligheter eller en checkbox - dette er tatt med i mappingen
12
5. Der variablen har gitte valgmuligheter vil variablen bare bli registrert som samme variabel dersom valgmulighetene overlapper. Det er skilt mellom valgmuligheter som har betydelig forskjellig ordlyd (selv om sannsynligheten er stor for at meningen er lik), eller forskjellig numrering. Dette er for å poengtere forskjeller som må tas hensyn til i et eventuelt sammenstillingsarbeid/ konsolideringHoved-Mapping mot kodeverk
13
6. Veiledningsmatrialer er lagt inn i arketyper.no og er brukt til å bedre kunne detaljere variablene på en måte som gjør de mer "kodebare" opp mot terminologier og kodespråk (NEKLAB, ICD-10, ATC). Det er mulig det finnes yttligere presisering/veiledning andre steder, det har isåfall ikke kommet med så langt. Gi gjerne beskjed om så er tilfelle.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uCcJgpEdx356UtcvHRJYNZJFPBBZXbA_ZHgDNioiO2U/edit#gid=649555802
14
7. Estimeringen over hvor mange skjemear som fylles ut årlig er foreløpig ikke klarlagt, og data er ikke hentet inn for alle registrene.
15
8. Tidsestimatet over hvor tid som årlig brukes i klinikken er basert på antall variabler, og årlig antall skjemaer. Det er kun et estimat for å illustrere hvor tiden brukes, og hvilket omfang det er snakk om. Det kan bare brukes som et usikkert estimat, ikke som kvalitetssikrede tall. Noen viktige funn så langt:
16
9. Det er en flik med total-tall (Totals), denne henter tall fra de andre flikene. I Totals finner du hvor mange variabler som totalt er mappet samlet, for hvert registerskjema1. Det er svært mange forskjellige variabler som registreres. (1605 pr. status 17.sept. 2015 )
17
10. Det er 10 andre fliker med hovedmappingen, delt opp i temaområder gr. omfanget.2. Noen variabler har svært mange forskjellige valg i de forskjellige registrene, og vil vanskeliggjøre implementasjon i EPJ om man ikke forenkler/konsoliderer. F.eks 16 variabelsett for samme variabel-verdi er ikke implementerbart i EPJ, men det betyr heller ikke at man må ende opp med 1 variant.
18
11. Alle registerskjemaene har hver sin kollonne og antall variabler i fliken er summert opp i raden under kollonne overskriften/ registerskjemanavnet. Dersom cellen med oppsummert antall variabler er grønn, så betyr det at Skjemaet er ferdig mappet ut.3. Noe variasjon er faglig basert, og skal finnes. Men mange variabel-variasjoner virker praktisk/historisk-basert og vil derfor kunne være mindre problem for fagmiljøene å konsolidere.
19
12. I kollonne A i hver flik finner du variabelnavnene (i tykk skrift), og dens valgmuligheter (ikke-tykk skrift) listet opp. Dersom variablen er en fritekst variabel eller en checkbox står det anført. 4. Noen forskjeller er små, som forskjeller i valg: 0:Nei, 1:Ja, 99:Ukjent vs. 1:Ja, 2:Nei, 9:Ukjent 

20
13. I kollonne B i hver flik finner du summen av hvor mange registre som har en variablen anført i kollonne A, og i kollonne C står hvor mange av disse som kommer fra Hjerte-kar registreret. 5. Noen forskjeller er små, men kan gi problemer med bakoverkomptibilitet/ historiske data, som f.eks å øke valgmuligheter fra 'Ja og Nei' til 'Ja, Nei og Ukjent'
21
14. I kollonne D finner du summen av hvor mange registre som har et av variabelvalgene anført i kollonne A6. Om man nå enkelt kan få detaljer (Emconcor vs. b-blokker) via kobling mot pasientjournal/eResept, vil man ha detaljer eller fortsette med registrering på gruppenivå?
22
15. For å finne hvilke registre som har variablen eller variabel-valget du er ute etter, scroll sidelengs til du finner en '#' i kollonnen hvor variabelen finnes, eller 'x' i kollennen hvor variabel-valget finnes7. For å trekkes ut av EPJ må variablen være detaljert. (f.eks. blodprøven kreatinin må være spesifisert med første, siste, høyeste, pre-op, post-op el. gjennomsnitt )
23
16. I kollonne E finner du mapping mot en klinisk terminologi. Kilder for terminologi: volven.no, http://bioportal.bioontology.org/, https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog, finnkode.no
24
25
Manglende kvalitetsregistere (fordi de ikke er kartlagt i variabelbiblioteket)
26
Usecases for en database med variabler og valgsettDemens
27
1. Jeg Skal opprette et nytt lokalt/nasjonalt kvalitetsregister og har en ide om hvilke variabler jeg ønsker å registrere. Jeg ønsker å vite: http://www.kvalitetsregistre.no/cerebral-pareseregisteret-i-norge_2_2_2_3/
28
a. Finnes disse variablene i andre registre?Cerebral Parese (CPRN)
29
b. Evnt nærliggende variabler?http://www.siv.no/omoss_/avdelinger_/cp-register_
30
c. Om det finnes flere kandidat-variabler jeg kan bruke, hvilke blir brukt i flest registreBarne og ungdomsdiabetes
31
d. Om det finnes flere kandidat-variabler jeg kan bruke, hvilke har kobling mot eksisterende kodeverk, og hvilke kodeverk.http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/diabetes/nasjonalt-medisinsk-kvalitetsregister-for-barne-og-ungdomsdiabetes/
32
e. Hvilke av disse variablene er koblet mot allerede implementerte skrkturerte elementer i EPJ-system, og hvilke EPJ-systemer.Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV)
33
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/infeksjoner/norsk-kvalitetsregister-for-hiv/
34
Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank
35
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/nervesystemet/norsk-ms-register-og-biobank/
36
Norsk Nefrologiregister (NNR)
37
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/nyre/norsk-nefrologiregister/
38
Norsk nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK)
39
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/skade-og-intensivbehandling/norsk-nyfoedtmedisinsk-kvalitetsregister/
40
Norsk porfyriregister
41
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/andre/norsk-porfyriregister/
42
Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet
43
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/rehabilitering/nasjonalt-kvalitetsregister-for-doevblindhet/
44
Norsk Nyrebiopsiregister
45
http://www.kvalitetsregistre.no/resultater/nyre/det-norske-nyrebiopsi-registeret/
46
47
48
Dokumentasjon brukt for "Snart"- registere Dokumentasjon brukt for Sentrale registere
49
EPJ-løft-lista for rapportering Dødsårsaksregisteret (variabelliste + utfylningsblankett)
50
En intern liste fra Espen Hetty Carlsenxxhttps://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/variabelliste---dodsarsaksregisteret-pdf.pdf
51
Helsekort for Gravidexhttps://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/839/Legeerklering-om-dodsfall-melding-om-unaturlig-dodsfall-IS-1025.pdf
52
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1040/IS-2253-Helsekort-for-gravide.pdfxMedisinsk fødselsregister
53
http://www.fhi.no/helseregistre/medisinsk-fodselsregister
54
http://www.fhi.no/dokumenter/9e820d7495.pdf
55
Informasjonxhttp://www.fhi.no/dokumenter/4BE814930D.pdf
56
Koder for grupperingxhttp://www.fhi.no/dokumenter/95342c9521.pdf
57
SNOMED CT 363662004 Duplicate conceptRegister over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)
58
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problemhttps://helsedirektoratet.no/Documents/Seksuell%20helse/Begjering-om-svangerskapsavbrudd.pdf
59
http://www.fhi.no/dokumenter/c739ff6642.pdf
60
xhttp://www.fhi.no/dokumenter/A370CC20BA.pdf
61
xhttp://www.fhi.no/dokumenter/9c1897a839.pdf
62
Meldingssystem for smittsomme sykdommer - MSIS
63
xhttp://www.fhi.no/dokumenter/e667912e27.pdf
64
Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
65
xhttp://www.fhi.no/dokumenter/9f01190ee8.pdf
66
xhttp://www.fhi.no/dokumenter/715031ded6.pdf
67
NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober
68
xhttp://www.unn.no/norm/category8926.html
69
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)
70
http://www.fhi.no/helseregistre/nois-prevalens-undersokelser
71
http://www.fhi.no/helseregistre/nois-prevalens-undersokelser/definisjoner
72
xhttp://www.fhi.no/dokumenter/4a599a88c2.pdf
73
Reseptregisteret
74
xhttp://www.fhi.no/dokumenter/b75ab8ac5b.pdf
75
Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)
76
?http://www.fhi.no/helseregistre/ravn
77
Loading...