FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อโรงเรียนอีเมล
2
โรงเรียน ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
nts1@saraburi2.go.th
3
โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง)
wks@saraburi2.go.th
4
โรงเรียน ชุมชนวัดไทยงาม
wtn@saraburi2.go.th
5
โรงเรียน ชุมชนวัดบำรุงธรรม
wbt@saraburi2.go.th
6
โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
wwd@saraburi2.go.th
7
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
trw@saraburi2.go.th
8
โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
nts2@saraburi2.go.th
9
โรงเรียน นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
nst@saraburi2.go.th
10
โรงเรียน บ้านเขานมนาง
bkn@saraburi2.go.th
11
โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
bkm@saraburi2.go.th
12
โรงเรียน บ้านคลองไทร
bksi@saraburi2.go.th
13
โรงเรียน บ้านคลองม่วงเหนือ
bkmn@saraburi2.go.th
14
โรงเรียน บ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง)
bkh@saraburi2.go.th
15
โรงเรียน บ้านโคกสะอาด
bksa@saraburi2.go.th
16
โรงเรียน บ้านช่อง
bch@saraburi2.go.th
17
โรงเรียน บ้านซับกระดาน
bsk@saraburi2.go.th
18
โรงเรียน บ้านซับดินดำ
bsd@saraburi2.go.th
19
โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
bsnts@saraburi2.go.th
20
โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
snn@saraburi2.go.th
21
โรงเรียน บ้านซับบอน
bcb@saraburi2.go.th
22
โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
bsp@saraburi2.go.th
23
โรงเรียน บ้านซับพริก
bspr@saraburi2.go.th
24
โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
bsnn@saraburi2.go.th
25
โรงเรียน บ้านท่าพลู
btp@saraburi2.go.th
26
โรงเรียน บ้านท่าฤทธิ์
bthr@saraburi2.go.th
27
โรงเรียน บ้านบางกง
bbk@saraburi2.go.th
28
โรงเรียน บ้านป่าลานหินดาด
bpl@saraburi2.go.th
29
โรงเรียน บ้านป่าวังกวาง
bpw@saraburi2.go.th
30
โรงเรียน บ้านปึกสำโรง
psr@saraburi2.go.th
31
โรงเรียน บ้านโป่งเก้ง
bpkn@saraburi2.go.th
32
โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
bpkt@saraburi2.go.th
33
โรงเรียน บ้านโป่งตะขบ
bpkb@saraburi2.go.th
34
โรงเรียน บ้านโป่งไทร
bps@saraburi2.go.th
35
โรงเรียน บ้านผังสามัคคี
bpskm@saraburi2.go.th
36
โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
bmc@saraburi2.go.th
37
โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
brj@saraburi2.go.th
38
โรงเรียน บ้านลำพญากลาง
blpk@saraburi2.go.th
39
โรงเรียน บ้านลำสมพุง
bls@saraburi2.go.th
40
โรงเรียน บ้านหนองกรดสามัคคี
bnks@saraburi2.go.th
41
โรงเรียน บ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 1)
bnj1@saraburi2.go.th
42
โรงเรียน บ้านหนองตอตะเคียน
bntk@saraburi2.go.th
43
โรงเรียน บ้านหนองโป่ง
bnp@saraburi2.go.th
44
โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
bnpb@saraburi2.go.th
45
โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
bnphn@saraburi2.go.th
46
โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
bnm@saraburi2.go.th
47
โรงเรียน บ้านหนองสองห้อง
bns@saraburi2.go.th
48
โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
bna@saraburi2.go.th
49
โรงเรียน บ้านหลังเขา
blk@saraburi2.go.th
50
โรงเรียน บ้านหัวถนน
bht@saraburi2.go.th
51
โรงเรียน บ้านหินซ้อน
bhs@saraburi2.go.th
52
โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์)
bmt@saraburi2.go.th
53
โรงเรียน วัดกะเหรี่ยงคอม้า
wkm@saraburi2.go.th
54
โรงเรียน วัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์)
wkhi@saraburi2.go.th
55
โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
wkc@saraburi2.go.th
56
โรงเรียน วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
wkng@saraburi2.go.th
57
โรงเรียน วัดขอนหอม
wkh@saraburi2.go.th
58
โรงเรียน วัดเขาแก้วมุขดาราม
wkkm@saraburi2.go.th
59
โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
wknj@saraburi2.go.th
60
โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม พิพัฒน์คีรีเขต
wkl@saraburi2.go.th
61
โรงเรียน วัดคลองห้า
wkha@saraburi2.go.th
62
โรงเรียน วัดคลองใหม่
wkmi@saraburi2.go.th
63
โรงเรียน วัดคำพราน
wkp@saraburi2.go.th
64
โรงเรียน วัดโคกกระต่าย (วารราษฎร์อุปถัมภ์)
wkkt@saraburi2.go.th
65
โรงเรียน วัดโคกกรุง
wkk@saraburi2.go.th
66
โรงเรียน วัดโคกกลาง
wkkl@saraburi2.go.th
67
โรงเรียน วัดเจริญธรรม
wjt@saraburi2.go.th
68
โรงเรียน วัดชัยเฉลิมมิตร (ไพศาลวิทยาคม)
wcc@saraburi2.go.th
69
โรงเรียน วัดชำผักแพว
wcp@saraburi2.go.th
70
โรงเรียน วัดตาลเดี่ยว
wtd@saraburi2.go.th
71
โรงเรียน วัดเตาปูน
wtp@saraburi2.go.th
72
โรงเรียน วัดถ้ำเต่า
wtt@saraburi2.go.th
73
โรงเรียน วัดท่าคล้อ
wtk@saraburi2.go.th
74
โรงเรียน วัดท่ามะปราง
wtm@saraburi2.go.th
75
โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
wts@saraburi2.go.th
76
โรงเรียน วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ)
wnss@saraburi2.go.th
77
โรงเรียน วัดนาบุญ
wnb@saraburi2.go.th
78
โรงเรียน วัดบ่อโศรก
wbs@saraburi2.go.th
79
โรงเรียน วัดบัวลอย (สามัคคีสงเคราะห์)
wbl@saraburi2.go.th
80
โรงเรียน วัดบ้านจาน
wbj@saraburi2.go.th
81
โรงเรียน วัดบ้านดง
wbdn@saraburi2.go.th
82
โรงเรียน วัดบ้านดอน
wbd@saraburi2.go.th
83
โรงเรียน วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร)
wbtt@saraburi2.go.th
84
โรงเรียน วัดบ้านไผ่
wbp@saraburi2.go.th
85
โรงเรียน วัดบ้านลาด
wbk@saraburi2.go.th
86
โรงเรียน วัดบ้านลำ (บ้านลำวิทยาคาร)
wblw@saraburi2.go.th
87
โรงเรียน วัดบ้านหมาก
wbma@saraburi2.go.th
88
โรงเรียน วัดบึงไม้
wbm@saraburi2.go.th
89
โรงเรียน วัดบุรีการาม
wblk@saraburi2.go.th
90
โรงเรียน วัดปากน้ำ
wpnm@saraburi2.go.th
91
โรงเรียน วัดป่าไผ่
wpp@saraburi2.go.th
92
โรงเรียน วัดโป่งก้อนเส้า
wpk@saraburi2.go.th
93
โรงเรียน วัดโป่งมงคล
wpm@saraburi2.go.th
94
โรงเรียน วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
wpn@saraburi2.go.th
95
โรงเรียน วัดโพนทอง
wpt@saraburi2.go.th
96
โรงเรียน วัดมวกเหล็กใน
wmln@saraburi2.go.th
97
โรงเรียน วัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา)
wrc@saraburi2.go.th
98
โรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ (สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
wrj@saraburi2.go.th
99
โรงเรียน วัดราษฎร์บำรุง
wrb@saraburi2.go.th
100
โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
wrs@saraburi2.go.th