สำเนาของ ม.2/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายณัฐพงศ์ แสงงาม
0.00FALSE
8
2
นายชุตินนท์ พึ่งวารี
0.00FALSE
9
3
เด็กชายกิตติกร บุดดาลี
0.00FALSE
10
4
เด็กชายคชพล ศุภสร
0.00FALSE
11
5
เด็กชายเจษฎา วาลา
0.00FALSE
12
6
เด็กชายชลชัย ทองชุม
0.00FALSE
13
7
เด็กชายณัฐกิตติ์ ท้าวแก้ว
0.00FALSE
14
8
เด็กชายแทนทัย จันทาทอง
0.00FALSE
15
9
เด็กชายนพวินทร์ หมื่นอินทร์
0.00FALSE
16
10
เด็กชายนราวิชญ์ แก้วหล่อ
0.00FALSE
17
11
เด็กชายพัชรพล ผลพันธ์
0.00FALSE
18
12
เด็กชายภูมิภัทร ธานี
0.00FALSE
19
13
เด็กชายรชต อาษาพล
0.00FALSE
20
14
เด็กชายวชิราวุธ ประเสระกัง
0.00FALSE
21
15
เด็กชายวิศวชิต เชาวฤทธิ์
0.00FALSE
22
16
เด็กชายศิวกร มุทาพร
0.00FALSE
23
17
เด็กชายสุริยัน สมตน
0.00FALSE
24
18
เด็กชายอดุลย์ เจริญนิตย์
0.00FALSE
25
19
เด็กชายอัครพล บุญล้อม
0.00FALSE
26
20
เด็กชายอินทรี สุระภี
0.00FALSE
27
21
เด็กชายพชร จำปารัตน์
0.00FALSE
28
22นายธีรเทพ ไชยโย0.00FALSE
29
23
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทาศิริ
0.00FALSE
30
24
เด็กหญิงจุฑาสินี คนเพียร
0.00FALSE
31
25
เด็กหญิงณัฐิดา ออมแก้ว
0.00FALSE
32
26
เด็กหญิงธัญชนก พาชอบ
0.00FALSE
33
27
เด็กหญิงนริศรา นันทการ
0.00FALSE
34
28
เด็กหญิงเนตรนภา โดดนาดี
0.00FALSE
35
29
เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์ขันธ์
0.00FALSE
36
30
เด็กหญิงประกายยิ้ม ยืนยิ่ง
0.00FALSE
37
31
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ท้าวแก้ว
0.00FALSE
38
32
เด็กหญิงปิยฉัตร บุญศิริ
0.00FALSE
39
33
เด็กหญิงพรนภา ลาวัลย์
0.00FALSE
40
34
เด็กหญิงระกากาญจน์ กองกาญจน์
0.00FALSE
41
35
เด็กหญิงวราภรณ์ สงค์พิมพ์
0.00FALSE
42
36
เด็กหญิงวิชญาพร เสือทอง
0.00FALSE
43
37
เด็กหญิงวิสสุตา รักษาแก้ว
0.00FALSE
44
38
เด็กหญิงสุชาดา ทองล้วน
0.00FALSE
45
39
เด็กหญิงอภิชยา จันดีสาร
0.00FALSE
46
40
เด็กหญิงอารยา แห่งธรรม
0.00FALSE
47
41
เด็กหญิงเก็จมณี ศิริบูรณ์
0.00FALSE
48
42
เด็กหญิงชุติมา ศรีสุราช
0.00FALSE
49
43
เด็กหญิงมนัสนันท์ กำทอง
0.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1