สำเนาของ ม.2/4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ผู้ประเมิน 1. นายอำนวย ทะลายรัมย์ 2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เอกศิริ
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายณัฐพงศ์ แสงงาม
0000000000000.00FALSE
8
2
นายชุตินนท์ พึ่งวารี
3333333333333.00ดี
9
3
เด็กชายกิตติกร บุดดาลี
3434444444443.83ดีมาก
10
4
เด็กชายคชพล ศุภสร
3333333434333.17ดี
11
5
เด็กชายเจษฎา วาลา
3343434343333.33ดี
12
6
เด็กชายชลชัย ทองชุม
3434334343433.42ดี
13
7
เด็กชายณัฐกิตติ์ ท้าวแก้ว
3434334343333.33ดี
14
8
เด็กชายแทนทัย จันทาทอง
3434334343433.42ดี
15
9
เด็กชายนพวินทร์ หมื่นอินทร์
3334343433333.25ดี
16
10
เด็กชายนราวิชญ์ แก้วหล่อ
3434444444443.83ดีมาก
17
11
เด็กชายพัชรพล ผลพันธ์
3333433443333.25ดี
18
12
เด็กชายภูมิภัทร ธานี
3334343433333.25ดี
19
13
เด็กชายรชต อาษาพล
3434343333333.25ดี
20
14
เด็กชายวชิราวุธ ประเสระกัง
3434443444443.75ดีมาก
21
15
เด็กชายวิศวชิต เชาวฤทธิ์
3333333434343.25ดี
22
16
เด็กชายศิวกร มุทาพร
3334343434343.42ดี
23
17
เด็กชายสุริยัน สมตน
3434343434333.42ดี
24
18
เด็กชายอดุลย์ เจริญนิตย์
3434343434343.50ดี
25
19
เด็กชายอัครพล บุญล้อม
3434343434343.50ดี
26
20
เด็กชายอินทรี สุระภี
3434343434333.42ดี
27
21
เด็กชายพชร จำปารัตน์
0000000000000.00FALSE
28
22นายธีรเทพ ไชยโย0000000000000.00FALSE
29
23
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทาศิริ
3434334333333.25ดี
30
24
เด็กหญิงจุฑาสินี คนเพียร
3434444444443.83ดีมาก
31
25
เด็กหญิงณัฐิดา ออมแก้ว
3434444444443.83ดีมาก
32
26
เด็กหญิงธัญชนก พาชอบ
3334444444443.75ดีมาก
33
27
เด็กหญิงนริศรา นันทการ
3434333333333.17ดี
34
28
เด็กหญิงเนตรนภา โดดนาดี
3334343433333.25ดี
35
29
เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์ขันธ์
3433343433333.25ดี
36
30
เด็กหญิงประกายยิ้ม ยืนยิ่ง
3333333434343.25ดี
37
31
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ท้าวแก้ว
3333333434343.25ดี
38
32
เด็กหญิงปิยฉัตร บุญศิริ
3434444344443.75ดีมาก
39
33
เด็กหญิงพรนภา ลาวัลย์
3433434444443.67ดีมาก
40
34
เด็กหญิงระกากาญจน์ กองกาญจน์
3434343433333.33ดี
41
35
เด็กหญิงวราภรณ์ สงค์พิมพ์
3434343333333.25ดี
42
36
เด็กหญิงวิชญาพร เสือทอง
3334343333333.17ดี
43
37
เด็กหญิงวิสสุตา รักษาแก้ว
3434444444443.83ดีมาก
44
38
เด็กหญิงสุชาดา ทองล้วน
3434444444443.83ดีมาก
45
39
เด็กหญิงอภิชยา จันดีสาร
3433444444443.75ดีมาก
46
40
เด็กหญิงอารยา แห่งธรรม
3434343333333.25ดี
47
41
เด็กหญิงเก็จมณี ศิริบูรณ์
3333343434343.33ดี
48
42
เด็กหญิงชุติมา ศรีสุราช
3434444434443.75ดีมาก
49
43
เด็กหญิงมนัสนันท์ กำทอง
3333444444443.67ดีมาก
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu