7. ตาราง ปวส.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา
2
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2562
3
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี ครูที่ปรึกษา นางอัญชลี วรรณะเศรษฐี ห้องประจำ SAN 704
4
วัน / คาบ
12345678
5
เวลา
08.30 - 09.20
09.20 - 10.10
10.30 - 11.20
11.20 - 12.10
12.10 - 13.00
13.30 - 14.20
14.20 - 15.10
15.10 - 16.00
6
จันทร์ กิจกรรมหน้าเสาธง 08.10 - 08.30
อังกฤษฯสื่อสารทางธุรกิจฯ
การบัญชีชั้นสูง 1
โฮมรูม 20 นาทีหลักเศรษฐศาสตร์พักกลางวันพักเบรค 30 นาทีเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
7
ม.ศตพรพิสุทธิ์ 602
มสุจิตราม.อรัญญาม.อมรีภรณ์ (คอม3)
8
อังคารการภาษีอากร
คณิตฯและสถิติฯ
ระบบบัญชีพักกลางวันกิจกรรมเสริมอังกฤษฯบัญชี
9
ม.เสาวรัก 705ม.ลัดดาม.เสาวรักม.จุฑามาศ
10
พุธระบบบัญชีพักกลางวันกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1การบัญชีชั้นสูง 1
11
ม.เสาวรักมสุจิตรา
12
พฤหัสบดี
อังกฤษฯสื่อสารทางธุรกิจฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การบัญชีต้นทุน 1
พักกลางวันคณิตฯและสถิติ
13
ม.ศตพรพิสุทธิ์ 602
ม.อมรีภรณ์ (คอม2)
ม.เพชรรัตน์ม.ลัดดา
14
ศุกร์หลักการจัดการการภาษีอากรพักกลางวันการบัญชีต้นทุน 1
15
ม.สมยศ 208ม.เสาวรัก 705ม.เพชรรัตน์
16
17
18
19
ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................
20
(นางอัจฉราภรณ์ ชินโคตร)(บาทหลวงอนุสรณ์ สุริยัพ)
21
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...