06 02 62 - 9.30-11.30 น.- แม่ริม (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. ชั้นปี
4. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) สาขา (Major)
2
21/1/2019, 19:21:09
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161568
นางสาว วรารัตน์ ชูเลิศ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3
21/1/2019, 19:26:12
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161568
นางสาว วรารัตน์ ชูเลิศ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4
21/1/2019, 19:37:40
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161533
นางสาวรัฐชฎาพร สกุลสำราญใจ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5
21/1/2019, 19:38:11
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161512
นางสาวดวงฤทัย อุแสงศรี
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6
22/1/2019, 9:54:17
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161533
นางสาวรัฐชฎาพร สกุลสำราญใจ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7
23/1/2019, 10:11:17
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61181053อริสา โทเสริฐชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
8
25/1/2019, 23:32:56
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121726
นาย​ กิตติธัช​ พันธ์​มี​
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
9
25/1/2019, 23:33:03
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121725นาย กฤตมุข พันธ์มีชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
10
25/1/2019, 23:40:44
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121734
นางสาวบัณฑิตา น้ำแก้ว
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
11
25/1/2019, 23:40:59
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121715นางสาวพรพิมล แสงคำชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
12
25/1/2019, 23:41:04
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121719
นางสาววรกัญญา แสนจันทอง
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
13
25/1/2019, 23:41:23
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121715นางสาวพรพิมล แสงคำชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
14
25/1/2019, 23:41:23
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121713
นางสาวเปมิกา นิระมาน
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
15
25/1/2019, 23:41:26
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121715นางสาวพรพิมล แสงคำชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
16
25/1/2019, 23:41:28
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121720
นางสาวกัญญรัตน์ สิทธิบุญทา
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
17
25/1/2019, 23:41:37
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121702
นางสาววิภาดา สุดตะบุตร
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
18
26/1/2019, 0:22:48
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121722
นางสาวสุชานรี ฮุยนอก
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
19
26/1/2019, 8:14:09
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121741
นางสาวนันท์นภัส ปันต๊ะ
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
20
26/1/2019, 9:50:41
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121705
นางสาวภัทธรียา ชะนะคำ
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
21
26/1/2019, 12:10:03
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121714
นางสาวพชรวรรณ ศรีวนารักคีรี
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
22
26/1/2019, 12:10:36
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121723
นางสาว หัสยา สิทธิเจริญ
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
23
26/1/2019, 12:17:00
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121724
นางสาวอรษา ยลนภาสว่าง
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
24
26/1/2019, 12:18:44
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121718นางสาววฐิตา ภูใจชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
25
26/1/2019, 12:19:58
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121711
นางสาว ธัญญลักษณ์ คำอ้าย
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
26
26/1/2019, 12:33:53
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121709จุฑารัตน์​ ตามะกูล​ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
27
26/1/2019, 21:34:17
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121706
นาง​สาว​ กัลยา​ ​เลิศ​นิมิต​เมตตา​
ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
28
26/1/2019, 21:41:33
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61121717นาง​สาว​ ​เรณู​ ​ร​ำ​ไ​พ​วนา​ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
29
30/1/2019, 14:45:13
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161509
นางสาวชมดาว ยั่งยืนกุล
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
30
30/1/2019, 14:45:13
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
61161524พรสุดา ปราบปรามภัยชั้นปีที่ 1สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
31
30/1/2019, 22:24:09
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58151166นาย สรวิศ คำพรชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
32
31/1/2019, 10:07:12
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58121712
นางสาวกมลทิพย์ พัชรพจนากรณ์
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
33
31/1/2019, 10:07:13
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58121743
นางสาวกนกวรรณ อุปละ
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
34
31/1/2019, 10:07:18
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58121772
นาวสาวชนาภา สองเมือง
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
35
31/1/2019, 10:07:24
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58121767
นางสาวกุลธิดา แปงเชียงแสน
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
36
31/1/2019, 10:07:31
วันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ) ศูนย์แม่ริม
58121742
นางสาว ศิริรัตน์ เป็งตา
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu