ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
รออยู่นะคะท่าน ศน. วันนี้24 ตค60 ปิด จะเตรียมเพื่อประชุมศุกร์ที่ 27 นี้คะ
อย่าลืม ลง KPI นะคะ จัดสรรงบต้องดู ตาม KPI คะ
3
ค่าอาหาร 90 บาท/คน/มื้อ
4
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 บาท/คน/มื้อ
5
ค่าวัสดุ /เอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 70 บาท/คน
6
ค่าห้องประชุม ตามเดิม
7
ที่ชื่อโครงการวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความสำเร็จ(KPI) เป้าหมายปี 61กิจกรรมหลักเป้าหมายการประชุม/อบรมรายการงบประมาณ (บาท)รวมทั้งสิ้นระยะเวลาดำเนินการกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ
8
KPIเป้าหมายกลุ่มป้าหมายคนวันค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการใช้สอยค่าห้องประชุมค่าที่พักวัสดุค่าครุภัณฑ์ค่าสิ่งก่อสร้างค่าพิธีเปิด/ป้าย
9
เบี้ยเลี้ยงอาหารอาหารว่างฯน้ำมันรถยนต์/ค่าพาหนะ
10
1นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 25611.เพื่อส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง1. ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ สร้างนวัตกรรม สื่อ และเครื่องมือ
ศึกษานิเทศก์171--1,5301,020---5,000---7,550พ.ย.61
กลุ่มนิเทศฯ/นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
11
2.เพื่อนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาตามกลยุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการนำแผนปฏิบัติการนิเทศ นวัตกรรม สื่อ และเครื่องมือก่อนนำไปใช้
ศึกษานิเทศก์171--1,5301,020-------2,550ธ.ค.61
12
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองกลยุทธทั้ง 7 กลยุทธ์ตัวชี้วัด3.นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการนิเทศ (เฉลี่ยคนละ 15,360 บาท)ศึกษานิเทศก์17--97,920-163,200------261,120ต.ค.60 - ก.ย. 61
13
พัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเรียนรวม ปีงบประมาณ 25604. ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำเดือนศึกษานิเทศก์17---30,60010,200-------40,800ต.ค.60 - ก.ย. 61
14
3.เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 25605. ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปรายงานการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์171--1,5301,020---4,500---7,050ก.ย. 61
15
4.เพื่อประเมินสะภาพแวดล้อมและห้องเรียนคุณภาพ
6. การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (คูปอง)
ศึกษานิเทศก์15--------150,000150,000มิ.ย. 61
16
5.เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความสามารถในการติดตามนิเทศการศึกษา
7. การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศึกษานิเทศก์175--21,2504,25020,400-19,200----65,100ก.ค. 61
17
8. การประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการนิเทศการศึกษาและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษานิเทศก์ระดับประเทศ
ศึกษานิเทศก์175--21,2504,25020,400-19,200----65,100ก.ค. 61
18
รวมงบประมาณ97,92077,69021,760204,000-38,4009,500--150,000599,270
19
20
2
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2561
1.เพื่อทบทวนบทบาทภาระกิจกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล1.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560คณะกรรมการ201--1,8001,200-5,000-2,000---10,000พ.ค. 61
กลุ่มนิเทศฯ/นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง
21
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 212.ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงานผู้บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2560ผู้บริหาร403-1920030000240070000-2000---123600มิ.ย. 61
22
3.เพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นสถานศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน3.ประเมินคัดเลือก นำเสนอผลงาน โรงเรียนดีประจำตำบล ลักษณะ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณ์โรงเรีียน1001--90006000------7000085000ส.ค.-ก.ย.61
23
รวมงบประมาณ218,600
24
25
26
3
พัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561
1. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนจัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมทุกโรง
1. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน/โครงการการจัดการเรียนร่วม ปี 2561 จำนวน 26 คนผู้บริหารโรงเรียน 312,3401,560---3,000--135,000141,900มี.ค. - เม.ย. 61
กลุ่มนิเทศฯ /นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ
27
ให้สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้มาตรฐานการเรียนร่วมทั้ง ๔ ด้าน ครูผู้สอน 18
28
2. เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ 3------------
29
3.เพื่อพัฒนาการครูในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ศึกษานิเทศก์ 2
30
และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)2. แจ้งแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม ในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน 214 โรงโรงเรียน214-เม.ย. - พ.ค. 61
31
4. เพื่อพัฒนาครูในการจัดหา ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ3.อบรมครูปฏิบัติหน้าที่คัดกรองคนพิการทางการศึกษา 125 คนครูผูู้สอน125310,800-33,75022,5001,50015,0001,5008,030---93,080เม.ย. - มิ.ย. 61
32
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
4.ประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ทางปัญญา รวม 41 คน ครููผู้สอน413--11,0707,38018,450เม.ย. - พ.ค. 61
33
5.เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านคิดคำนวณ
และจัดสรรงบดำเนินการโดยใช้โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมเป็นฐาน และทดลองเครื่องมือ คู่มือเข้าค่ายสร้างสรรค์ทางปัญญา
34
ด้านการอ่านเขียน สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
5. จัดค่ายวิชาการสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสำหรับ
จัดสรรงบประมาณ รร.ชุมชนนาคำไฮวิทยา73263,40063,400เม.ย. - ก.ค. 61
35
6.เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
คนพิการรวมในการพัฒนาทักษะวิชาชีพจัดสรรงบประมาณ รร.โนนสังวิทยาสรรค์57250,60050,600เม.ย. - ก.ค. 61
36
7. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนการ
จัดสรรงบประมาณ รร.ดอนปอวิทยา71261,80061,800เม.ย. - ก.ค. 61
37
และจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนIEP,IIP และข้อมูล (IEP)ออนไลน์ เพื่อรับคูปองการศึกษา จำนวน 225 คน และระบบโปรแกรม SETจำนวน 201โรง
201 โรงเรียน225216,20037,80025,200-10,000-14,700---103,900เม.ย. - มิ.ย. 61
38
8.เพื่อนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการดำเนินงานจัดการเรียนร่วม7.ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ201 โรงเรียน22530-3,6004,8004,20040,200--14,070--5,00071,870ส.ค. - ก.ย. 61
39
40
41
42
4
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เด็กที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ1. ประชุมชี้แจง coaching teams กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เข้าแข่งขันในระดับภาค ศึกษานิเทศก์ ผอ. รร. ครูผู้เชี่ยวชาญ501-4,5003,5005,00013000พ.ย. 60
43
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครู ผู้บริหารโรงเรียน จัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของเด็ก2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ นิเทศติดตาม ของ coaching teams ระดับภาคศึกษานิเทศก์ ผอ. รร. ครูผู้เชี่ยวชาญ507-42,00056,00098,000พ.ย - ธ.ค. 60
44
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ3. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ นิเทศติดตาม ของ coaching teams ระดับประเทศ15 โรง 15 กิจกรรม253-9,00012,00021,000ธ.ค. 60 - ก.พ 61
45
3. เพื่อจัดสรรงบประมาณในการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ4. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน การเข้าแข่งขันระดับภาค 88 โรง 228 กิจกรรม และบุคลากรเขต1,2212-293,040206,400243,000742,440ธ.ค. 60
46
5. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน การเข้าแข่งขันระดับประเทศ20 โรง 20 กิจกรรม และบุคลากรเขต703-50,400105,00072,000227,400ก.พ. 61
47
48
49
50
5ท้าพิสูจน์วิทยาศาสตร์1. เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์1. โรงเรียนฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากแบบฝึกทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 214 โรง
51
2. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากห้องนิเทศออนไลน์ ศน.อัมรา เวียงแสง
52
2. โรงเรียนประเมินทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ป. 1 - ม. 3214 โรง
53
3. ประเมินทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการ ป. 1 - ม. 3 214 โรง3001-36,00090,00050,0005,000181,000ม.ค. 61
54
4. มอบโล่ ให้ห้องเรียน โรงเรียน214 โรง50,00050000มี.ค. 61
55
56
6
พัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน
1. เพื่อน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน
1.ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนละ 2 คน (ผู้บริหาร 1 คน ครู 1 คน) จัดเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน214 โรง496310,000-44,64029,760-9,000-30,380123,780มี.ค.61กลุ่มนิเทศฯ/นางสุลัคนา เสาวรส
57
ในสถานศึกษา2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญา2. ประเมินเพื่อรับรองสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2561
20 โรง52012,00020,00030,00062,000ส.ค. 61
58
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนและผู้เรียนทุกคน
3. ศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
12 โรงเรียน รวม 98 คน1-ก.ค. 61
59
3.เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ประชุมเตรียมการ12 โรงเรียน 301--2,7001,800-------4,500ก.ค. 61
60
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด- ทัศนศึกษาดูงาน12 โรงเรียน 981-12,00011,520-40,000-----1,50065,020ก.ค. 61
61
5. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ- สรุปผลการไปศึกษาดูงาน12 โรงเรียน 501--4,5003,000-5,000-3,500--16,000ก.ค. 61
62
4. ค่ายสร้างสรรค์การพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย:เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 โรงเรียน ครู 30 คน นักเรียน 60 คน9027,200-16,20010,800-6,000-6,300---46,500มีิ.ย. 61
63
สำหรับนักเรียนและครู
64

5. นิเทศติดตามเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสถานพอเพียงปี 2561
69 โรง
63525,200--35,000-,3,000---63,200มิ.ย.- ก.ค. 61
65
6. ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2561
69 โรง 63525,200--35,000--5,000---65,200ก.ค.-ส.ค. 61
66
รวม446,200
67
7ปลูกจิตสำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี
2.เพื่ื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สพฐ.(OBEC Library Automaton System)
1. ประชุมปฏิบัติการวิทยกรโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำอำเภอ รวม3 อำเภอ 35 คน จำนวน 2 วันครู 30 โรง /ศึกษานิเทศก์ 5 คน35 คน2 วัน36006,3004,20010,00024,100พ.ค 61กลุ่มนิเทศฯ / พจนี เหล็กกล้า
68
จำนวน 129 โรง2. ประเมินห้องสมุดโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน สพฐ. จำนวน 129 โรงผู้บริหาร /ครู /ศึกษานิเทศก์96 คน2 วัน23,04025,80032,25081,090ก.ย 61
69
3.เพื่อประเมินห้องสมุดโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์สพฐ.(OBEC Library Automaton System)
3.นิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดตามเกณฑ์ สพฐ.รุ่นที่1-6 จำนวน 85 โรงผูู้้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์64 คน2 วัน15,36011,60026,960พ.ย 60-ก.ค 61
70
จำนวน 129 โรง4.จัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมินสัยรักการอ่าน ครูู /นักเรียน/ศึกษานิเทศก์260 คน1 วัน23,40015,6003,00010,0003,00055,000พ.ค-มิ.ย 61
71
4.เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
72
5.เพื่อนิเทศติดตาม ความยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดตามเกณฑ์ สพฐ. รุ่นที่1-6 จำนวน 85 โรง
73
74
8
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สู่ Thailand 4.0 ปีการศึกษา 2561
1) ศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 สู่ Thailand 4.0
2141)ศึกษาสภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ธ.ค.2560กลุ่มนิเทศฯ/น.ส.เกดสินี พลบูรณ์
75
2) พัฒนาหลักหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้่นฐาน ในศควรรษท่ี 21 สู่ Thailand 4.0
ประชุมปฏิบัติการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 สู่ Thailand 4.0
2142) ประชุมปฏิบัติการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่ Thailand 4.0
ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าวิชาการโรงเรียน โรงละ 2 คน
428 คน2 วัน2400770405136010000240029960173160มี.ค.2848089 278 0495
76
3) นิเทศ ติดตาม และสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ โดยใช้ Coaching & Mentoring และ AAR ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
214 โรง3) นิเทศติดตาม และสะท้อนผลบุคลากรในโรงเรียน 214 โรง214 โรง214 โรง8560085600เม.ย.-ต.ค.2561
77
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติท่ี่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลสำเร็จ
214 โรง4) สรุปรายงานผล214 โรง214 โรง214 โรง2500025000ก.ย.2561
78
5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Network) โดยใช้ระบบออนไลน์
ร้้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาสู่สาธารณชน
251 เล่ม5) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติท่ีประสบผลสำเร็จ (Best Practice)บุุคลากร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง250 เล่ม2500025000ก.ย.2561
79
80
9
การขับเคลื่อนการดำเนินตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2561
รวม308760
81
1) ขยายผลการดำเนินตามแนวทางนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2561
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
82 โรง
1) อบรมปฏิบัติการให่่แก่บุคลากรในโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหาร และหัวหน้าวิชาการในโรงเรียนท่ีสมัครอีก 82 โรง
164 คน2 วัน56752029520196801000011480600638800ก.พ.2561กลุ่มนิเทศฯ/น.สเกดสินี พลบูรณ์
82
2) ประชุมถอดบทเรียนผลการดำเนินตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2558-2560
ร้้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคู่มือ และแนวทางในการบริหารจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเววลารู้
1322) ถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2
ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าวิชาการในโรงเรียนท่ี่ีเข้าร่วมโครงการรุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 132 โรง รวม 264 คน
1 วัน237601584050001848060063680มี.ค.2561089 278 0495
83
3) อบรมปฏิบัติการจัดทำเว็ปไซน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ปีการศึกษา 2561
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีเว็ปไซน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
132 โรง3) อบรมปฏิบัติการจัดทำเว็ปไซน์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู็"ผู้ดูแลระบบในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ132 คน1 วัน12001200มี.ค.2561
84
4) จัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ สำหรับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 132 โรง
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ี่ีเข้าร่วมโครงการได่้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้
132 โรง 4) จัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ 132 โรง บุคลากรครู นักเรียน และผู้ปกครอง 132 โรง132 โรง2 วัน396000396000เม.ย.-พ.ค.2561
85
รวม1099680
86
87
10การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ Active Learning1) รวบรวมและจัดทำเอกสารประศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูร้อยละ 100 1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูคณะกรรมการจัดทำเอกสาร205วัน-12,000--30,000--3,00045,000เม.ย. 61นายสุขอนันต์ อักษร
88
2) อบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ Active Learning
ร้อยละ 100 214 โรง2. อบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ Active Learningอบรมปฏิบัติการ214 โรง2 วัน20,000-38,52025,68010,00080014980--109,980พ.ค. 61
89
3) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 214 โรง3. นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตามโดยคณะกรรมการโรงเรียนต้นแบบ30 คน5 วัน-18,000--25,00043,000มิ.ย.-ก.ย. 61
90
รวม197,980
91
11ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา1) เพื่อประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบปรมาณ 2560ร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่ได้ประชุมตามเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาไม่น้อยกว่า6ครั้ง
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และวางแผนำพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
96 วัน108,000--4,320---27,680--ต.ค.60 - ก.ย.61กลุ่มนิเทศฯ นายอุทัย เมืองคุณ
92
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้กำกับติดตามการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรร
2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
081 954 2063
93
3.ให้ความเห็นชอบของแผนนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
94
4.สรุปผลการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
95
รวม140,000
96
12
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ศิลปะของผู้เรียนผ่านโรงเรียนแกนนำเครือข่ายฯ
1) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการสอนศิลปะผ่านโรงเรียนแกนนำเครือข่ายฯ214 โรง1) จัดงบประมาณให้โรงเรียนแกนนำ 3 อำเภอเพื่อประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายฯเพื่อคณะกรรมการเครือข่ายอำเภอละ 20 คน รวม 60 คน3 วัน-16,20010,80034,200--9,00070,200
97
2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ ( (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ )
จัดทำสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ )
98
3) เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะได้แสดงความสามารถผ่านเวทีต่างๆ
ไว้ที่ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.สุลัคนา เสาวรส
99
ผ่านกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล2) จัดงบประมาณให้โรงเรียนแกนนำจัดตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำเภอละ 20 คน รวม 60 คน5 วัน36,00020,00056,000
100
(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ )รวม126,200