ม.2/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ผู้ประเมิน 1. นางสิรินทร์ดาว์ บุพศิริ 2. นางสาวพร นนทบุตร
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายคามิน ผลดี
4444444444444.00ดีมาก
8
2
เด็กชายคามิน ผลดี
4444444444444.00ดีมาก
9
3
เด็กชายคามิน ผลดี
4444444444444.00ดีมาก
10
4
เด็กชายคามิน ผลดี
4444444444444.00ดีมาก
11
5
เด็กชายคามิน ผลดี
1212321111111.42
ควรปรับปรุง
12
6
เด็กชายคามิน ผลดี
4444444444444.00ดีมาก
13
7
เด็กชายทินกร เงาเพ็ชร
4444444444444.00ดีมาก
14
8
เด็กชายธีรภัทร แสงโชติ
4444444444444.00ดีมาก
15
9
เด็กชายธีรวัฒน์ อุณาภาคย์
4444444444444.00ดีมาก
16
10
เด็กชายนิติพงษ์ พรจันทร์
2222222222222.00พอใช้
17
11
เด็กชายพีรวิชญ์ ภูผา
4444444444444.00ดีมาก
18
12
เด็กชายภูวเดช พรหมลาศ
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กชายรักษิต องค์สวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
20
14
เด็กชายวีระพงษ์ จารุไชย
4444444444444.00ดีมาก
21
15
เด็กชายศิวกร สีหาบุตร
4444444444444.00ดีมาก
22
16
เด็กชายสิรธรรม วงศ์สวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
23
17
เด็กชายสุวิจักขณ์ พิมพ์บูลย์
4444444444444.00ดีมาก
24
18
เด็กชายอชิตพล วิลาเลิศ
4444444444444.00ดีมาก
25
19
เด็กชายอดิศักดิ์ สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
26
20
เด็กชายชาญวิทย์ แก้วเวหา
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
27
21
เด็กชายวริศ บัวถา
4444444444444.00ดีมาก
28
22
เด็กหญิงจิตรลดา บุญเรือง
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงชนาภา ยุรอด
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงชลธิญา สีแสด
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงธีรนุช ข่าขันมะลี
4444444444444.00ดีมาก
32
26
เด็กหญิงนมิดา แก้วสวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงนริศรา วันดี
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงนันท์ธิดา ไชยรักษ์
4444444444444.00ดีมาก
35
29
เด็กหญิงนันท์นภัส พูลเพิ่ม
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงปลายฟ้า อยู่เจริญสุข
4444444444444.00ดีมาก
37
31
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุระมาศ
4444444444444.00ดีมาก
38
32
เด็กหญิงพิชชาพร นางาม
4444444444444.00ดีมาก
39
33
เด็กหญิงมนัสนันท์ เงินจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
40
34
เด็กหญิงวิยะดา เกษมสุข
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
41
35
เด็กหญิงศิรินภา ชาตะเคน
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงสุชาวดี ขุนแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขาววงศ์
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงหทัยชนก ภิรมย์ไกรภักดิ์
0000000000000.00FALSE
45
39
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ สินธุโกศล
3333333333333.00ดี
46
40
เด็กหญิงอารีญา อุดมศรี
4444444444444.00ดีมาก
47
41
เด็กหญิงธนัญญา จันทร์ศรี
4444444444444.00ดีมาก
48
42148.423.710416667
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1