งบทดลอง ก.ค.60.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ยอดยกมาบัญชีแยกประเภทเดบิตเครดิตยอดยกไป
2
0.00 1101010101 เงินสดในมือ 5,319,163.00 (5,319,163.00) 0.00
3
350,000.00 1101010104 เงินทดรองราชการ 0.00 0.00 350,000.00
4
0.00 1101010112 พักเงินนำส่ง 3,005,615.17 (3,005,615.17) 0.00
5
0.00 1101010113 พักรอ Clearing 2,835,997.09 (2,835,997.09) 0.00
6
4,177,623.71 1101020501 เงินฝากคลัง 2,481,083.24 (2,849,763.74) 3,808,943.21
7
0.00 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. 8,340,967.03 (8,340,967.03) 0.00
8
0.00 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 2,680,762.25 (2,680,762.25) 0.00
9
2,221,955.05 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน 2,078,297.50 (2,284,201.75) 2,016,050.80
10
751,325.01 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ 234,973.60 (236,200.22) 750,098.39
11
68,050.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว
146.12 (10,146.12) 58,050.00
12
0.00 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. 0.00 0.00 0.00
13
0.00 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. 0.00 0.00 0.00
14
0.00 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. 0.00 0.00 0.00
15
5,000.00 1102050124 ค้างรับจาก บก. 11,020,729.28 (11,025,729.28) 0.00
16
49,448,000.00 1205010101 อาคารพักอาศัย 0.00 0.00 49,448,000.00
17
0.00 1205010102 พักอาคารพักอาศัย 0.00 0.00 0.00
18
(9,347,704.28)1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย 0.00 (104,992.34)(9,452,696.62)
19
46,924,309.68 1205020101 อาคารสำนักงาน 0.00 0.00 46,924,309.68
20
(2,537,723.25)1205020103 คสส. อาคาร สนง. 0.00 (99,636.79)(2,637,360.04)
21
219,900.00 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 219,900.00
22
(172,215.04)1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง 0.00 (1,866.45)(174,081.49)
23
160,130,503.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
0.00 0.00 160,130,503.00
24
(71,577,076.79)1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ 0.00 0.00 (71,577,076.79)
25
246,800.00 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน 0.00 0.00 246,800.00
26
0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน
0.00 0.00 0.00
27
(185,873.06)
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
0.00 (2,383.79)(188,256.85)
28
21,957,517.54 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0.00 0.00 21,957,517.54
29
(11,390,081.44)
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
0.00 (305,106.35)(11,695,187.79)
30
4,976,320.20
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
0.00 0.00 4,976,320.20
31
0.00 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 0.00 0.00
32
(2,338,516.25)1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ 0.00 (88,720.03)(2,427,236.28)
33
521,089.26 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 521,089.26
34
0.00 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 0.00 0.00
35
(513,443.32)1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา 0.00 (152.88)(513,596.20)
36
414,050.00 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ 0.00 0.00 414,050.00
37
(142,269.68)1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ 0.00 (4,394.95)(146,664.63)
38
1,278,618.00 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 1,278,618.00
39
0.00 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ 0.00 0.00 0.00
40
(569,273.04)
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
0.00 (13,482.56)(582,755.60)
41
4,198,233.14
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
0.00 0.00 4,198,233.14
42
0.00 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00
43
(2,460,666.56)1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ 0.00 (87,884.22)(2,548,550.78)
44
46,275.00 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม 0.00 0.00 46,275.00
45
(46,269.00)1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม 0.00 0.00 (46,269.00)
46
1,136,704.34 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น 0.00 0.00 1,136,704.34
47
(303,859.85)1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น 0.00 (12,027.26)(315,887.11)
48
31,087,774.00 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 0.00 0.00 31,087,774.00
49
(31,086,983.00)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
0.00 0.00 (31,086,983.00)
50
0.00 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น 0.00 0.00 0.00
51
5,796,360.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง
0.00 0.00 5,796,360.00
52
0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง
0.00 0.00 0.00
53
0.00 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก 3,857,891.56 (3,857,891.56) 0.00
54
(1,501,542.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ
3,797,593.57 (3,218,684.54)(922,632.97)
55
0.00 2101020101 จ/น อปท. 347,695.00 (347,695.00) 0.00
56
0.00 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน 12,200.00 (12,200.00) 0.00
57
0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
719,422.39 (719,422.39) 0.00
58
0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก
10,000.00 (10,000.00) 0.00
59
0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย
0.00 0.00 0.00
60
(5,000.00)2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย 10,630,454.75 (10,625,454.75) 0.00
61
0.00 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) 3,090.11 (3,090.11) 0.00
62
0.00 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) 29,642.23 (29,642.23) 0.00
63
0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น
0.00 0.00 0.00
64
0.00 2109010199 รดรอการรับรู้อื่น 0.00 0.00 0.00
65
0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว
165,968.99 (165,968.99) 0.00
66
(6,277,403.77)2111020199 เงินรับฝากอื่น 4,856,944.57 (4,281,133.20)(5,701,592.40)
67
(123,500.00)2112010199 เงินประกันอื่น 0.00 0.00 (123,500.00)
68
0.00 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง 0.00 0.00 0.00
69
(350,000.00)2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน 0.00 0.00 (350,000.00)
70
0.00 2213010101 ร/ดรอรับรู้ 0.00 0.00 0.00
71
(3,838,753.62)3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ 0.00 0.00 (3,838,753.62)
72
(42,791,715.83)3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม 0.00 0.00 (42,791,715.83)
73
0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด
0.00 0.00 0.00
74
(146,607,569.21)3105010101 ทุนของหน่วยงาน 0.00 0.00 (146,607,569.21)
75
(10,824.00)4201010112 ร/ดอนุญาตต่างด้าว 0.00 (1,600.00)(12,424.00)
76
(23,556.44)4201020103 ร/ดค่าปรับคดี 0.00 (1,541.40)(25,097.84)
77
(11,242,189.68)
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก
0.00 (115.86)(11,242,305.54)
78
0.00
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย
0.00 0.00 0.00
79
(155,000.00)4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น 0.00 (20,000.00)(175,000.00)
80
(138,270.00)4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง 0.00 (21,650.00)(159,920.00)
81
(1,357,185.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด
0.00 (352,954.00)(1,710,139.00)
82
(7,431.75)4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก 0.00 (3,050.67)(10,482.42)
83
(9,985.00)4206010102 ร/ดเหลือจ่าย 0.00 0.00 (9,985.00)
84
(3,812.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น
0.00 (250.00)(4,062.00)
85
9,285,421.25 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ 0.00 0.00 9,285,421.25
86
(2,677,120.00)4307010104 TR-รับงบลงทุน 0.00 (1,171,240.00)(3,848,360.00)
87
(48,194,638.41)4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน 4,000.00 (10,530,608.95)(58,721,247.36)
88
(30,000.00)4307010106 TR-รับงบอุดหนุน 0.00 (7,500.00)(37,500.00)
89
(1,919,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น
0.00 (50,700.00)(1,969,700.00)
90
(9,678,162.30)4307010108 TR-รับงบกลาง 0.00 (761,957.50)(10,440,119.80)
91
(19,431,601.25)4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก 0.00 (2,680,762.25)(22,112,363.50)
92
(20,721,048.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง
0.00 (2,481,083.24)(23,202,131.69)
93
(3,915,110.59)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม
0.00 (3,032.50)(3,918,143.09)
94
(207,150.00)4308010121 รายได้ระหว่างกัน 0.00 0.00 (207,150.00)
95
4,169,500.00 5101010108 ค่าล่วงเวลา 1,060,860.00 0.00 5,230,360.00
96
393,960.00 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย 121,680.00 0.00 515,640.00
97
681,200.00 5101020108 ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 681,200.00
98
30,000.00 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น 7,500.00 0.00 37,500.00
99
5,086,042.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร
412,612.00 0.00 5,498,654.25
100
2,211,164.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
172,368.00 0.00 2,383,532.00
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu