แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปี ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
2
คำชี้แจง ขอให้ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ในงานมหกรรมความสามารถทางคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรม
3
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 กรอกชื่อ สกุล เพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปี
4
5
ที่รายการ
ผลการแข่งขันฯ
โรงเรียน
ชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกสอน
ชื่อ- สกุล ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี (ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย)
6
1คิดเลขเร็ว ป.1-3
เข้าร่วมฯ
บ้านป่าถล่ม
นางสาวจุฑามาศ แสงนิล
7
2คิดเลขเร็ว ป.4-6
เข้าร่วมฯ
บ้านป่าถล่ม
นายดำรงค์ชัย เชียวไปรเวช
8
3คิดเลขเร็ว ม.1-3
เข้าร่วมฯ
บ้านดอนกลาง
นางสาวกัลยา ชำนาญพล
9
4
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
เข้าร่วมฯ
บ้านป่าถล่ม
นางสาวจุฑามาศ แสงนิล
10
5
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
เข้าร่วมฯ
บ้านป่าถล่ม
นายดำรงค์ชัย เชียวไปรเวช
11
6
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
เข้าร่วมฯ
บ้านหนองพรานพุก
นายกันตพัศฐ์ สุขอยู่
12
7A-MATH ป.1-6ทองแดง
บ้านป่าถล่ม
นางสาวมลิวัลย์ แป้งหอม , นางสาวจุฑามาศ แสงนิล
13
8A-MATH ม.1-3ทองแดง
บ้านหนองหญ้าปล้อง
นายกรัณฑา นามทิพย์ , นางสาวนวรัตน์ ฉิมผูก
14
9ซูโดกุ ป.1-6
เข้าร่วมฯ
บ้านหนองหมู
นางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี
15
10ซูโดกุ ม.1-3เงิน
บ้านดอนกลาง
นางสาวกัลยา ชำนาญพล
16
11เวทคณิต ป.1-3ทองแดง
โรตารีกรุงเทพ
นางสาวศิวพร บุญแท้
17
12เวทคณิต ป.4-6
เข้าร่วมฯ
บ้านดอนกลาง
นางชุตินันท์ คีรีนิล
18
13เวทคณิต ม.1-3
เข้าร่วมฯ
บ้านตำหรุ
นางสาวอำไพ ชื่นอารมย์
19
14
สร้างสรรค์ผลงานด้วย GSP ป.4-6
ทองแดง
อนุบาลกุยบุรี
นยายณัชพล มาทอง , นางสาวสุวาร๊ สิงห์โตงาม
20
15
สร้างสรรค์ผลงานด้วย GSP ม.1-3
ทองแดง
บ้านหนองหอย
นายศักดิ์ชัย วงศ์วิศาล , นางสาวณอร แก้วประดิษฐ์
21
16
โครงงาน ประเภทสร้างทฤษฎีฯ ป.4-6
ทองแดง
วัดทุ่งน้อย
นางสาวกาญจนา เครือแตง , นางสาววรรณนภา ทิมแท้
22
17
โครงงาน ประเภทสร้างทฤษฎีฯ ม. 1-3
ทอง (ชนะเลิศ)
บ้านหนองหอย
นายศักดิ์ชัย วงศ์วิศาล , นางสาวธัญญารัตน์ แก้วเรืองฤทธิ์
23
18โครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสต์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6ทองแดง
บ้านหนองตาเย็น
นางเอมพร สงวนวงษ์ , นางสาวสุกัญญา สิงห์บัวขาว
24
19โครงงานประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสต์ไปประยุกต์ใช้ ม. 1-3เงิน
บ้านหนองขาม
นางสาวสุนันทา จิรวัฒนพงศ์ , นางสาวสุภาวดี เอียดสี
25
20
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
บ้านป่รือน้อย
นางสาวอรชุมา ใจหมั่น
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu