ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
POST GRADUATE CENTRE, A V COLLEGE
2
COURSEII YEARI YEARIII YEAR
3
Name of the Mentor(s)Name of the mentor (s)Name of the Mentor(s)
4
5
MBAMs.Taruna Shah(12)Ms. Meera Sehgal (12)Ms. Archana Bhaganagare (11)Ms. Srilatha (12)S. Sravya (12)Ms.Taruna Shah(09)Ms. Meera Sehgal (10) Ms. Archana Bhaganagare ( 10 )Ms. Srilatha ( 10 )S.Sravya ( 10 )
6
Roll Number 1053-18-672 1053-19-672 4,11,12,19,20,22, 27,32,47,48,50,551,07,08,15,16,33,38, 39,46,52,57,596,10,14,21,29,30,35,36,42,58,6018,23,41,49,45,51, 5,17,28,26,37,31.2,3,9,13,24,25,,34,40,44,53,54,566, 21, 38, 1, 8 14, 22, 27, 3411,31,49,2,9,15,23,28,35,4517,32,42,3,10,16,24,29,40,4619,36,44,4,12,18,25,33,41,4730,37,07,5,13,20,26,48,43,49
7
MCAN. BHASKAR RAO (25)V. BHANU MURTHY (19)N.Bhaskare Rao ( 16 )M.Snehalatha (14)K.Shivani (16)
N. BHASKAR RAO ( 19 )
K. SHIVANI ( 15 )
8
1053-18-8621053-18-862-002, 004, 007, 011, 012, 014, 016, 018, 019, 020, 021, 023, 025, 026, 029, 033, 034, 035, 036, 038, 039, 040, 041, 042, 0451053-18-862-001, 003, 005 006, 008, 010, 013, 015, 017, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 037, 044 1053-19-862- 001, 004, 007, 010, 013, 019, 022, 025, 028, 031, 034, 037, 040, 043 1053-19-862-002, 005, 008, 011, 014, 017, 020, 023, 026, 029, 030, 032, 035, 038, 041, 045 1053-19-862- 003, 006, 009, 012, 015, 016, 018, 021, 024, 027, 033, 036, 039, 042, 0441053-17-862-005, 007, 009, 010, 011, 014, 015, 016, 017, 018, 019,022, 026, 028, 029, 035, 036, 037, 0381053-17-862-001, 003, 006, 008, 012, 013, 020, 021, 023, 025, 030, 033, 040, 041, 042
9
MSc MathsShivaleela.G (10)N.Jagadish Rao (7)K.Srihari (10)A. Jayanthi (10)N. Jagadish Rao ( 8 )K.Srihari (13 )Shivaleela.G ( 13)A. Jayanthi (08)
10
1053-18-505-002,10,13,20,27,30,32,33,39,44
1053-18-505-001,003,,014,022,031,038,040
1053-18-505-004,005,012,015,019,021,025,036,037,0431053-18-505-006, 008,011,017,018,023,034,035,041,042
1053-19-505-001. 009,014, 016,024, 038,039,040
1053-19-505-004.006,007,008,012,019,025,026,028,030,031,0371053-19-505-002, 005,010,011, 013,015,017,020, 027, 029, 034, 035, 0411053-19-505-003,018,021,022,023,032,033,042
11
Msc App. MathsS.Vagdevi (10)N.Jagadish Rao (2)A. Jayanthi (03)Jahangeer (14 )K.Srihari (2)Jahangeer ( 14)N. Jagadish Rao ( 06 )A.Jayanthi (04)S Vagdevi (14)
12
1053-18-506-001,003,006,008,012,013,016,023,031,0341053-18-506-004,0271053-18-506-020,025,0381053-18-506-002,005,007,010,014,017,019,021,022,024,026,032,035,041
1053-18-506-011,028
1053-19-506-006,009,010,011,015,016,019,022,023,027, 028,029,033,034
1053-19-506-001, 002, 003,005,008,0121053-19-506-004,014,030,0321053-19-506-007, 013, 017, 018, 020, 021, 024, 025, 026, 031, 035, 036, 037, 038
13
MSc PhysicsDr. S. Gopi krishna (13)
Dr. YV.S. Rama Krishna (13)
Dr. T.S.P.L. N . Prasad (14)
Ms. T. Vijaya Lakshmi (19)
Dr. N. Jyothi (15)
MSc PhysicsDr. S. Gopi krishna (13)
Dr. YV.S. Rama Krishna (13)
Dr. T.S.P.L. N . Prasad (14)
Ms. T. Vijaya Lakshmi (19)
Dr. N. Jyothi (15)
14
1053-18-509 008 to 013014 to 019020 to 26027 to 037001 to 0071053-19-509001 to 007008 to 014015 to 021022 to 029030 to 037
15
16
MSc ChemistryCh.Anjaiah ( 10 )N.Madhavi ( 09 )V.Pramod Kumar ( 10 )G.Upender (10 )Ch.Anjaiah (09 )N.Madhavi ( 09 )V.Pramod Kumar ( 09 )G.Upender ( 09 )
17
Roll Number 1053-18-503 1053-19-5031053-18-503-003,007,011,015,019,023,027,031,035,0391053-18-503-004,008,012,016,020,024,028,032,0361053-18-503-002,006,010,014,018,022,026,030,034,0381053-18-503-001,005,009,013,017,021,025,029,033,0371053-19-503-003,007,011,015,019,023,027,031,0351053-19-503-004,008,012,016,020,024,028,032,0361053-19-503-002,006,010,014,018,022,026,030,0341053-19-503-001,005,009,013,017,021,025,029,033
18
MSc Bio-TechnologyB.Y Kavitha ( 05)C.Swetha ( 06 )K.Swathi ( 05)B.Anitha( 06 )
G.Umasree( 06 )
Shruti joshi ( 06 )
B.Y Kavitha ( 06 )C.Swetha (06 )K.Swathi ( 06)B.Anitha ( 06 )G.Umasree (06)Shruti joshi (06)
19
Roll Number 1053-18-516 1053-19-5164,5,15,,28,292,7,31,32,33,346,13,19,23,381,14,24,26,36,373,11,12,17,30,358,9,10,18,20,271,7,13,19,25,312,8,14,20,26,323,9,15,21,27,334,10,16,22,28,345,11,17,23,29,356,12,18,24,30,36
20
MSc Comp ScienceT.Vamshi Krishna Reddy(10)D.Deepika(11)
M.Subramaneshwar Rao(12)
K.E.Chaitanya Prasad(12)
T.Vamshi Krishan Reddy(10)
D.Deepika(12)
M.Subramaneshwar Rao(13)
K.E.Chaitanya Prasad(13)
21
Roll Number 1053-18-504 1053-19-504(1053-18-504-001,6,15,17,32,36,38,41,44,47)(1054-18-504-002,5,11,14,18,20,23,35,39,40,45)(1053-18-504-004,8,9,12,16,22,25,27,29,31,37,46)(1053-18-504,-003,7,10,13,19,24,26,30,33,34,42,43)

1053-19-504-001,002,009,017,
035,036,038,041,044,047
1054-19-504-005,006,011,014,018,020,023,032,
039,040,045,48
1053-19-504-004,008,012,015,016,022,025,027,028,029,031,037,0461053-19-504-003,007,010,013,019,021,024,026,030,033,034,042,043
22
M ComT.Sudhakar (4)P.Chanti (10)M.Meghna(15)G.Thirumala ( 10 )T.Sudhakar(04)P.Chanti ( 10 )M.Meghna(10)G.Thirumala (09 )
23
Roll Number 1053-18-408 1053-19-4081053-19-408-008,09,20,36(4)1053-18-408-001,04,20,22,24,25,34,35,36,42,43 (11) 1053-19-408-005,06,11,18,23,26,29,32,37,39 (10)1053-18-408-003,5,6,7,10,12,15,18, 23, 31, 39 ( 11) 1053-19-408-001,02,03,07,12,13,15,16,17,21,24,30,33,35,38 (15) 1053-18-408-008, 9, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 41 (14) 1053-19-408-004,10,13,14,22,25,27,28,31,35, ( 10)
1053-19-408-008,009,020,036
1053-19-408-005,006,011,018,023,026,029,032,037,039
1053-19-408-,002,007,015,019,021,024,030,033,034,038
1053-19-408-004,010,014,022,025,027,028,031,035
24
MA TeluguDr. K. Lakshmi vijaya ( 08)B. Jyothi (11)Y. Sathyanarayana (11 )Dr. Chandraiah S ( 13 )Dr. K. Lakshmi vijaya ( 12 )B. Jyothi (12 ) Y. Sathyanarayana (13 )Dr. Chandraiah S (13 )
25
Roll Number 1053-18-014 1053-19-014
1053-18-014-501,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11
1053-18-014-512,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
1053-18-014-525,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
1053-18-014-537,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
1053-19-014-501,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,12
1053-19-014-513,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
1053-19-014-525,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
1053-19-014-537,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100