แผนอยู่เวรรักษาพยาบาลฯและเวรยามสถานที่ราชการ ปีงบ 2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนอยู่เวรปฏิบัติงานรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ปีงบประมาณ 2563
2
รพ.สต.
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งต.ค.2562พ.ย.2562ธ.ค.2562ม.ค.2563ก.พ.2563มี.ค.2563เม.ย.2563พ.ค.2563มิ.ย.2563ก.ค.2563ส.ค.2563ก.ย.2563
3
โคกสูง
นายทินกร พันธ์สมบัติ
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
4
นางสาวระพีพันธุ์ ชาติจันทึก
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5
นางสาววฤณดา ไลไธสง
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
6
นางสุรัสวดึ เพ็ชร์ทองกลม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
7
นางสาวสุภารักษ์  หอมวัน
พนักงานช่วยการพยาบาล
8
นางทองมา สารนอก
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
9
โคกสว่าง
น.ส.ปัทมา ชะวาลิสันต์
พยาบาลวิิชาชีพปฏิบัติการ
16-31
10
นางพรรณี แพนแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
11
น.ส.อัจฉรา สงฆ์เจริญธรรม
พยาบาลวิชาชีีพชำนาญการ
1-15
12
นางโอ นาคินชาติ
พนักงานช่วยการพยาบาล
1-15
13
นางสาวนาถตยา ศรีพระจันทร์
พนักงานช่วยเหลืือคนไข้
16-31
14
หนองไผ่
นายศิวาฤทธิ์ ปรีชาพูด
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
15
นางสาวชวลัคน์ ไทยกลาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
16
นางสาวกรรภิรมย์ บัวเผื่อน
นวก.สาธารณสุุข
17
นายสมศักดิ์ สุขแสวง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
18
นางสาวพรนรินทร์ ฤทธิพิศ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
19
นางเสงี่ยม งามแสง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
20
นายจักรินทร์ สุขแสวง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
21
ขามน้อย
นายปิยะ รัตน์ประโคน
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
22
น.ส.แสงระวี ปรูกระโทก
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
23
น.ส.รัศมี ปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
24
นายสมควร สงเจริญธรรม
ผู้ช่วยเจ้าสถานีอนามัย
25
น.ส.พรุ่งสว่าง นามโคตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
26
น.ส.รัฐนันท์ สท้านธรนิน
พนักงานช่วยการพยาบาล
27
ดอนอะราง
นางสุมประสงค์ รัตน์ประโคน
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
28
น.ส.สิริณัฏฐ์ ณัฏฐาพรสิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29
น.ส.ศิริรัตน์ เพียขันทา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
30
น.ส.สมพร พื้นดงเค็ง
พนักงานช่วยการพยาบาล
31
น.สศิริรัตน์ เภสัชชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
32
33
ลุงขี้หนู
นายบรรณรต เฉียงกลาง
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
3-70,17-237-13,21-294-10,18-244-10,18-24
1-7,15-21,29-30
1-5,13-19,27-31
1-2,10-16,24-30
8-14,22-285-11,19-252-8,16-22,30
34
น.ส.สุนันทา บุบผามาโล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1,2,17-76,24-31
1-6,14-20,30-31
1-3,11-17,25-28
1-3,11-17,25-31
8-14,22-286-12,20-263-9,17-23
1-7,15-21,29-31
1-4,12-18,26-31
1,9-15,23-29
35
นางอรทัย เปลี่ยนไธสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1-9,111-101-91-101-111-101-101-10,131-10,131-10
36
นางสุนทร คชศักดิ์
พนักงานช่วยการพยาบาล
10,12-20,2211-2010-1811-20,2312-19,2211-19,2111-19,2211-12,14-20,2211-12,14-2111-19,21
37
น.ส.ชลธิชา ดีนาน
พนักงานช่วยการพยาบาล
21,23-3121-3119-2821-22,24-3120-21,23-3020,22-3120-21,23-3021,23-3122-3120,22-30
38
โคกสะอาด
นายใหญ่ ภาพยนต์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
39
นางวันเพ็ญ ขอสุข
40
น.ส.มะลิวัลย์ วัฒนกูล
41
น.ส.ขอนแก่น พิมพา
42
สระขุด
นายดิเรก อาสานอก
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
43
นางสุมาลี อาสานอก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44
น.ส.ณัฐชลียาร์ หิรัญวิภาส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
45
นางบัวไข คชเสียนสืบ (พกส.)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
46
หนองกี่
นางบุปผา ป้องสีดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11-2011-2011-2011-2011-2011-2011-20,3111-2011-20
47
นายวิชิต จีนชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
1-10,311-101-101-101-101-101-101-10,311-10
48
น.ส.จุรีภรณ์ พิงกระโทก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
21-3021-2821-3121-3021-3121-3021-3021-3021-30
49
น.ส.หนูทิพย์ บุญปลูก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
50
บุกระสัง
นายสำเริง ดัดตนรัมย์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
51
นางเขมปภาภัค หะขุนทด
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
52
นางสาวชุติญา พาทองทวด
พยาบาลวิชาชีพ
53
นางสโรชา ดัดตนรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
54
นางจวน แท่นกระโทก
พนักงานช่วยการพยาบาล
55
นายสำราญ แตงกระโทก
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
56
ขามใหญ่
นายอดิศักดิ์ แกล้วกล้า
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
21-25,28-311-3,9-10,21
57
น.ส.เบญจวรรณ พิมซันน์
นวก.สาธารณสุข
1-6,11-15,19-20
11-20
58
นางศิวาการ นามปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7-8,16-18,26-27
4-8,22-28
59
นายเทียม ดวงคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
21-3121-2821-3121-3021-3121-3021-3121-3121-30
60
น.ส.ปิม แก้วก่อง
พนักงานช่วยการพยาบาล
1-101-101-101-101-101-101-101-101-10
61
นางกนกอร บุญล้อม
พนัักงานช่วยเหลือคนไข้
11-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-20
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...