งบประมาณ2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2ณ วันที่27/04/2560
2
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
12000200594
2000226001500004
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน601141023,000.0023,000.000.00%
6
22000200594
2000226004000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ (รายการงบประจำ)‎60112003,919,242.001,486,025.112,433,216.8937.92%
7
32000200594
2000226004500002
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขต‎ทุรกันดาร6011410860,000.00860,000.000.00%
8
42000200594
2000226004500003
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่ว‎ยเหลือผู้พิการ
60114107,850.007,850.000.00%
9
52000200594
2000226005000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (รายการงบประจำ)‎
60112002,953,880.001,194,027.241,759,852.7640.42%
10
62000200594
2000226005110048
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
11
72000200594
2000226005110049
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
12
82000200594
2000226005110050
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
13
92000200594
2000226005110052
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
14
102000200594
2000226005110053
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
15
112000200594
2000226005110055
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
16
122000200594
2000226005110057
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
17
132000200594
2000226005110059
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
18
142000200594
2000226005110060
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
19
152000200594
2000226005110061
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
20
162000200594
2000226005110062
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
21
172000200594
2000226005110253
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
22
182000200594
2000226005110258
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
23
192000200594
2000226005110260
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
24
202000200594
2000226005110261
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
25
212000200594
2000226005110262
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
26
222000200594
2000226005110263
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00200.0098.75%
27
232000200594
2000226005410011
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนอง‎6011320103,000.00103,000.00.00100.00%
28
242000200594
2000226005410012
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ6011320100,000.00100,000.00.00100.00%
29
252000200594
2000226005410041
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมาร‎60113201,153,751.001,153,750.29.71100.00%
30
262000200594
2000226005410079
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา601132099,000.0099,000.00.00100.00%
31
272000200594
2000226016500003
ค่าหนังสือเรียน‎60114101,757,440.00967,309.007,151.0099.27%
32
282000200594
2000226016500004
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎60114102,030,625.00933,865.00439,690.0067.52%
33
292000200594
2000226016500005
ค่าจัดการเรียนการสอน‎60114108,418,040.003,842,778.941,992,705.4764.70%
34
302000200594
2000227039700001
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
601150070,800.0067,200.003,600.0094.92%
35
312000200594
2000227039700114
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง‎601150060,000.0023,351.009,152.0069.49%
36
322000200594
2000228030700001
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎60115001,262,400.00641,106.65690,493.350.00%
37
332000200594
2000228030700063
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎6011500240,000.0055,369.00201,831.000.00%
38
342000200594
2000239035700001
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150091,800.003,600.0088,200.000.00%
39
352000200594
2000239035700060
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150010,200.002,400.008,400.000.00%
40
362000200594
2000253010000000
งบบุคลากร‎ (ค่าตอบแทน พนง. ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)601110024,606,840.0014,279,615.0010,327,225.0058.03%
41
372000200594
2000253010000000
งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน/ค่าประกันสังคม พนง.ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)
60112001,074,750.00589,918.00484,832.0054.89%
42
รวมทั้งสิ้น44,850,583.0025,510,982.8219,339,600.1856.87993581%
43
44
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ56.88%
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผนภูมิ1
แผนภูมิ2