งบประมาณ2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2ณ วันที่24/02/2560
2
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
2000200594
2000226001500004
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน601141023,000.0023,000.000.00%
6
12000200594
2000226004000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ (รายการงบประจำ)‎60112002,415,017.00926,380.611,488,636.3938.36%
7
2000200594
2000226004500002
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขต‎ทุรกันดาร6011410430,000.00430,000.000.00%
8
22000200594
2000226005000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (รายการงบประจำ)‎
60112001,319,440.00801,553.49517,886.5160.75%
9
32000200594
2000226005110048
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
10
42000200594
2000226005110049
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
11
52000200594
2000226005110050
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
12
62000200594
2000226005110052
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
13
72000200594
2000226005110053
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
14
82000200594
2000226005110055
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
15
92000200594
2000226005110057
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
16
102000200594
2000226005110059
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
17
112000200594
2000226005110060
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
18
122000200594
2000226005110061
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
19
132000200594
2000226005110062
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
20
142000200594
2000226005110253
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
21
152000200594
2000226005110258
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
22
162000200594
2000226005110260
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
23
172000200594
2000226005110261
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
24
182000200594
2000226005110262
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
25
192000200594
2000226005110263
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
26
202000200594
2000226005410011
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนอง‎6011320103,000.00103,000.00.00100.00%
27
212000200594
2000226005410012
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ6011320100,000.00100,000.00.00100.00%
28
222000200594
2000226005410041
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมาร‎60113201,153,751.001,153,750.29.71100.00%
29
232000200594
2000226005410079
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา601132099,000.0099,000.00.00100.00%
30
242000200594
2000226016500003
ค่าหนังสือเรียน‎6011410974,460.00967,309.007,151.0099.27%
31
252000200594
2000226016500004
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎60114101,353,750.00486,709.00867,041.0035.95%
32
262000200594
2000226016500005
ค่าจัดการเรียนการสอน‎60114105,643,860.002,228,925.723,414,934.2839.49%
33
272000200594
2000227039700001
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
601150070,800.0070,800.000.00%
34
282000200594
2000227039700114
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง‎601150030,000.004,549.0025,451.0015.16%
35
292000200594
2000228030700001
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎60115001,262,400.0099,390.051,163,009.950.00%
36
302000200594
2000228030700063
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎6011500240,000.00240,000.000.00%
37
312000200594
2000239035700001
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150091,800.0091,800.000.00%
38
322000200594
2000239035700060
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150010,200.0010,200.000.00%
39
332000200594
2000253010000000
งบบุคลากร‎ (ค่าตอบแทน พนง. ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)601110012,464,100.0010,187,175.002,276,925.0081.73%
40
342000200594
2000253010000000
งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน/ค่าประกันสังคม พนง.ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)
6011200543,000.00419,418.00123,582.0077.24%
41
รวมทั้งสิ้น28,599,578.0017,845,760.1610,753,817.84
42
43
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ62.40%
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผนภูมิ1
แผนภูมิ2