งบประมาณ2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2ณ วันที่21/3/2560
2
3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
12000200594
2000226001500004
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน601141023,000.0023,000.000.00%
6
22000200594
2000226004000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ (รายการงบประจำ)‎60112002,506,817.001,115,295.661,391,521.3444.49%
7
32000200594
2000226004500002
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขต‎ทุรกันดาร6011410430,000.00430,000.000.00%
8
42000200594
2000226005000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (รายการงบประจำ)‎
60112001,319,440.00989,072.95330,367.0574.96%
9
52000200594
2000226005110048
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
10
62000200594
2000226005110049
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
11
72000200594
2000226005110050
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
12
82000200594
2000226005110052
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
13
92000200594
2000226005110053
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
14
102000200594
2000226005110055
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
15
112000200594
2000226005110057
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
16
122000200594
2000226005110059
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
17
132000200594
2000226005110060
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
18
142000200594
2000226005110061
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
19
152000200594
2000226005110062
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
20
162000200594
2000226005110253
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
21
172000200594
2000226005110258
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
22
182000200594
2000226005110260
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
23
192000200594
2000226005110261
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
24
202000200594
2000226005110262
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
25
212000200594
2000226005110263
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131016,000.0015,800.00200.0098.75%
26
222000200594
2000226005410011
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนอง‎6011320103,000.00103,000.00.00100.00%
27
232000200594
2000226005410012
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ6011320100,000.00100,000.00.00100.00%
28
242000200594
2000226005410041
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมาร‎60113201,153,751.001,153,750.29.71100.00%
29
252000200594
2000226005410079
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา601132099,000.0099,000.00.00100.00%
30
262000200594
2000226016500003
ค่าหนังสือเรียน‎6011410974,460.00967,309.007,151.0099.27%
31
272000200594
2000226016500004
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎60114101,353,750.00790,705.00563,045.0058.41%
32
282000200594
2000226016500005
ค่าจัดการเรียนการสอน‎60114105,644,860.003,015,701.202,629,158.8053.42%
33
292000200594
2000227039700001
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
601150070,800.0067,200.003,600.0094.92%
34
302000200594
2000227039700114
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง‎601150030,000.0012,403.0017,597.0041.34%
35
312000200594
2000228030700001
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎60115001,262,400.00343,365.65919,034.350.00%
36
322000200594
2000228030700063
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎6011500240,000.00240,000.000.00%
37
332000200594
2000239035700001
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150091,800.0091,800.000.00%
38
342000200594
2000239035700060
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150010,200.0010,200.000.00%
39
352000200594
2000253010000000
งบบุคลากร‎ (ค่าตอบแทน พนง. ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)601110012,464,100.0012,233,395.00230,705.0098.15%
40
362000200594
2000253010000000
งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน/ค่าประกันสังคม พนง.ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)
6011200543,000.00504,668.0038,332.0092.94%
41
รวมทั้งสิ้น28,692,378.0021,763,465.756,928,912.2575.85103525%
42
43
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ75.85%
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผนภูมิ1
แผนภูมิ2