งบประมาณ2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ณ วันที่02/10/2560
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
3
4
ที่
รหัสหน่วยรับงบประมาณ
รหัสงบประมาณชื่อรหัสงบประมาณแหล่งของเงินงบประมาณยอดใช้งบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
% การเบิกจ่าย
5
12000200594
2000226001500004
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน601141023,000.0023,000.00.00100.00%
6
22000200594
2000226004000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ (รายการงบประจำ)‎60112004,035,242.004,035,231.7210.28100.00%
7
32000200594
2000226004500002
โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขต‎ทุรกันดาร6011410860,000.00860,000.00.00100.00%
8
42000200594
2000226004500003
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่ว‎ยเหลือผู้พิการ
60114107,850.007,005.00845.0089.24%
9
52000200594
2000226005000000
งบดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (รายการงบประจำ)‎
60112003,007,880.003,007,879.74.26100.00%
10
62000200594
2000226005110048
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
11
72000200594
2000226005110049
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
12
82000200594
2000226005110050
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
13
92000200594
2000226005110052
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
14
102000200594
2000226005110053
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
15
112000200594
2000226005110055
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
16
122000200594
2000226005110057
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
17
132000200594
2000226005110059
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
18
142000200594
2000226005110060
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
19
152000200594
2000226005110061
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
20
162000200594
2000226005110062
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
21
172000200594
2000226005110253
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
22
182000200594
2000226005110258
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
23
192000200594
2000226005110260
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
24
202000200594
2000226005110261
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
25
212000200594
2000226005110262
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
26
222000200594
2000226005110263
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน601131015,800.0015,800.00.00100.00%
27
232000200594
2000226005410011
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงหนอง‎6011320103,000.00103,000.00.00100.00%
28
242000200594
2000226005410012
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านธิ6011320100,000.00100,000.00.00100.00%
29
252000200594
2000226005410041
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมาร‎60113201,153,751.001,153,750.29.71100.00%
30
262000200594
2000226005410079
ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทา601132099,000.0099,000.00.00100.00%
31
272000200594
2000226016500003
ค่าหนังสือเรียน‎60114101,726,486.001,726,486.00.00100.00%
32
282000200594
2000226016500004
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน‎60114102,640,480.002,496,867.20143,612.8094.56%
33
292000200594
2000226016500005
ค่าจัดการเรียนการสอน‎601141010,960,910.0010,960,851.2958.71100.00%
34
302000200594
2000227039700001
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
6011500141,000.00140,641.00359.0099.75%
35
312000200594
2000227039700027
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
601150013,200.0013,200.00.00100.00%
36
322000200594
2000227039700114
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูง‎601150060,000.0056,581.003,419.0094.30%
37
332000200594
2000228030700001
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎60115002,524,500.002,516,711.747,788.2699.69%
38
342000200594
2000228030700063
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน‎6011500480,000.00479,867.75132.2599.97%
39
352000200594
2000228030700078
โครงการศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิ‎เศษ601150015,200.0015,175.0025.0099.84%
40
362000200594
2000228030700080
โครงการพัฒนาครู กศน‎. ‎ต้นแบบการสอนภาษาอัง‎กฤษ601150052,000.0052,000.00.00100.00%
41
372000200594
2000239035700001
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150091,800.0087,898.003,902.0095.75%
42
382000200594
2000239035700060
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขย‎ะ601150010,200.008,075.002,125.0079.17%
43
392000200594
2000253010000000
งบบุคลากร‎ (ค่าตอบแทน พนง. ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)601110024,606,840.0024,515,755.0091,085.0099.63%
44
402000200594
2000253010000000
งบดำเนินงาน(ค่าเช่าบ้าน/ค่าประกันสังคม พนง.ครูอาสาฯ / ครู กศน.ตำบล)
60112001,074,750.001,042,568.0032,182.0097.01%
45
รวมทั้งสิ้น54,055,689.0053,770,143.73285,545.2799.47175723%
46
47
คิดเปอร์เซนต์ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ99.47%
48
49
50
**
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนั‎กงาน จำนวน 17 ชุด
6011310268,600.00บาท
51
**ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอ จำนวน 4 แห่ง60113201,455,751.00บาท
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu