งานวิจัยที่พิมพ์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี พ.ศ.2556
2
3
ลำดับที่
การตีพิมพ์เผยแพร่ใช้ประโยชน์
ชื่องานวิจัยผู้วิจัยแหล่งทุน
ระยะเวลาดำเนินการ
แหล่งที่เผยแพร่
4
1ระดับชาติการกำจัดเงื่อนไขการเกิดยุงลายเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนตลาดพฤหัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจรวย สุวรรณบำรุงสกว.ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/300,000 บาท1 สค 53 - 31 กค 54วารสารการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พค-มิย 56 หน้า 59-75 ประเทศไทย
5
2ระดับชาติผลของการให้การปรึกษาร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองต่อภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายกัญญา บุญธรรมโม ศุภวดี บุญวงศ์ สายฝน เอกวรางกูรผลงานนักศึกษา ม.ทักษิณ-วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มค-เมย 56 หน้า 17-18 ประเทศไทย
6
3ระดับชาติกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยการพัฒนาต้นทุนชีวิต เด็กและเยาวชนภาคใต้ตอนบนสายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิลงบประมาณองค์การแพธ-วารสารเกื้อการุณย์ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มค-มิย 56
7
4ระดับนานาชาติการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมการสูงวัยอย่างมีสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทุนทางสุขภาพและสังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุนบท (จากชุดโครงการวิจัยการสร้างดุลยภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในชนบท)ลัดดา เถียมวงศ์งบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 168,000 บาท15 กพ 53-14 กพ 55Nursing and Health Science ปีที่ 15 ฉบับที่ - ปี 2013 หน้า 256-261 ประเทศญี่ปุ่น
8
5ระดับชาติการพัฒนารููปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว : ชุมชนมุสลิมบ้านท่าสูงเกียรติกำจร กุศลงบประมาณแผ่นดิน ปี 2553 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 168,000 บาท1 ธค 52-30 พค 54วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2556 หน้า 98-108 ประเทศไทย
9
6ระดับชาติการคิดทวนซ้ำภาคคิดในขั้นตอนที่ 2 ของการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานทัศน์ศรี เสมียนเพชร--วารสารพยาบาล ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556
10
7ระดับชาติพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนสายฝน เอกวรางกููร--วารสารเกื้ื้อการุณย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
11
8ระดับชาติการบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การติดตามสนับสนุน และการพัฒนาเชิงบวกกับการพัฒนาสมรรถนะและความภาคภูมิใจในวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลสายฝน เอกวรางกูร อุบุญรัตน์ ธุรีราช--วารสารเกื้ื้อการุณย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
12
9ระดับชาติความสัมพันธ์ระหว่างการคิดวิเคราะห์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นสายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล--วารสารพยาบาล ปีีที่ 62 ฉบับที่ 4 ตุลาคม -ธันวาคม 2556
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu