ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ĐANG CÒNTECCO GARDEN BLOCK A1
2
ĐÃ BÁN
3
ĐANG LOCK
4
Căn12345678
5
DT XD14887.593.6134.5134.5112105.8148
6
DT TT1418288127.6127.6106.6100.5141
7
Hướng cửaTBĐBĐNĐNĐNTNTNTB
8
Hướng BCTN - ĐNĐN - TBTB - ĐNTN - TBĐB - TBTB - TBĐN - ĐNĐB - ĐN
9
Số PN42244334
10
Tầng3
Gạch
Gạch
2.571
Gạch
2.571
Nền
2.309

Gạch
11
4Gạch
3.051

Gạch
Gạch
2.571
Gạch
2.571
Cán nền
2.309
Gạch
3.051
12
5Gạch
3.051

Gạch

Gạch
Gạch
2.571
Gạch
2.571
Gạch
3.051
13
6Gạch
3.051
Gạch
2.571
Gạch
2.571
GạchGạch
3.051
14
7Gạch
3.051

gạch

gạch
Gạch
2.571
Gạch
2.571

Gạch
15
8Gạch
3.146

Gạch

Gạch
Gạch
2.657

gạch
Gạch
3.146
16
9Gạch
3.146
Gạch
2.657
Gạch
2.657
Gạch
3.146
17
10Gạch
3.146
Gạch
2.657
Gạch
2.657

Gạch
18
11Gạch
2.657
19
12
Gạch

Gạch
Gạch
2.657
Gạch
2.339
20
13
Gạch
Gạch
2.455
Gạch
2.455
Gạch
2.213
Gạch
2.924
21
14Gạch
3.146

gạch
Gạch
2.657
Gạch
2.657
Gạch
3.146
22
15Cán Nền
2.657
Gạch
2.657

Gạch
23
16
Gạch
Gạch
2.657
Gạch
2.657
24
17Gạch
3.146

Gạch

gạch
Cán Nền
2.657
Gạch
2.657

Gạch

Cán Nền
25
18Gạch
2.657
Gạch
2.381
26
19Gạch
3.146

Gạch
Gạch
2.657
Gạch
2.657

gạch
27
20
cán nền
Gạch
2.599
Cán Nền
2.599
Gạch 3.082
28
21
gạch
Gạch
29
22Cán nền
3.082
Gạch
2.599
2226
gạch
30
23Cán nền
3.082

gạch
Gạch
2.599
Cán nền
2.599
31
24
32
25
Cán Nền

Cán Nền
33
Căn12345678
34
35
THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA TẬP ĐOÀN TECCO - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
36
TÊN TÀI KHOẢN: TẬP ĐOÀN TECCO - CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI
37
SỐ TÀI KHOẢN: 3180201021330
38
NGÂN HÀNG: AGRIBANK CHI NHÁNH THANH TRÌ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100