Jēkabpils Agrobiznesa koledžas BARKAVAS struktūrvienības - STUNDU SARAKSTS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
STUNDU SARAKSTS 16.10.17. - 20.10.17.
2
VB1V2BL2VL3AK3V4B4L4BVBV1BV2SPA1SPA2LA1LA2EV2A1A2
3
Viesnīcu pak.BūvdarbiViesnīcu pak.BūvdarbiLauku īpaš.a.Viesnīcu pak.Lauku īpaš.a.ApmetējiViesnīcu pak.BūvdarbiLauku īpaš.a.ESF BūvdarbiESF BūvdarbiESF BūvdarbiESF Skaist.p.s.ESF Skaist.p.s.ESF Lauku īp.a.ESF Lauku īp.a.ESF PavārsESF LietvedisESF Lietvedis
4
5
Pirmdiena16.10.17.Sanitārija unSportsPirmā svešval.ApmešanasAgrobioloģijaSaimniec.d.Uzņēm.d.org.KvalifikācijasKvalifikācijasKvalifikācijasKvalifikācijasKrāsošanas unBūvfizikaKvalifikācijasSabiedr.unKvalifikācijasTehnikas m.unKvalifikācijasTehnoloģ.ProfesionālāKvalifikācijas
6
hig.16.Sports 029.k.Angļu val.10.darbu teh.Agrobioloģija13.darba org.un raž.e.016.k.prakse līdzprakse līdzprakse līdzprakse līdztapešu līm. t. 2.Būvfizika 1.prakse līdzcilv.droš.11.prakse līdzl.p.r.m.008.k.prakse līdzproc.dok.19.sv.Krievu v.20.prakse līdz
7
SportsLietišķā(prakse)Augkopība(prakse)Likumdošanas01.03.18.01.03.18.01.03.18.01.03.18.Apdares darbuBūvvēsture20.10.17.Masāžas20.10.17.Traktori un20.10.17.Tehnoloģ.Sabiedr.un15.12.17.
8
Sports 029.k.komun.3.8 st.Augkopība 13.8 st.009.k.pamati 016.k.teh.un org.2.Būvvēsture 8.pamati 102.l.teh.u.008.k.proc.dok.19.cilv.droš.11.
9
FizikaĶīmijaĒdināšanas d.003.k.AugkopībaProf.otrā sv.Darba norm.BūvdarbuSPA proc.Sabiedr.unĒdināšanasDokumentu
10
Fizika 1.Ķīmija 017.k.darb.org.16.Augkopība 13.Krievu v.20.t.pam.2.tehnoloģija 8.tehnoloģ.101.cilv.droš.11.uz.ap.19.pārvald.016.k.
11
ĶīmijaFizikaMatemātikaSabiedr.unApdares darbuBūvdarbuSPAUzņēmējdar.ĒdināšanasSaskarsmes
12
Ķīmija 017.k.Fizika 1.Matemātika 20.cilv.droš.11.teh.un org.2.tehnoloģija 8.materiāl.101.pamati 016.k.uz.ap.19.
psiholoģija36.b.
13
14
Otrdiena17.10.17.SportsFizikaViesu uzņ. dien.ApmešanasTehnikas m.unLietišķāTirgzinībaSiltināšnasBūvdarbuMasāžasAugkopībaĒdienu gat.Latv.val.stilist.
15
Sports 029.k.Fizika 1.
darba org. 009.k.
darbu teh.l.p.r.m.008.k.komun.3.Tirgzin. 016.k.darbitehnoloģija 19.pamatiAugkopība 13.tehnol.16.
un rediģēšana 9.
16
FizikaĶīmijaViesu(prakse)Tehnikas m.unSportsSports(prakse)Būvdarbu(prakse)AgrobioloģijaĒdienu gat.Dokumentu
17
Fizika 1.Ķīmija 017.k.apkalp.009.k.8 st.l.p.r.m.008.k.Sports 029.k.Sports 029.k.4 st.2.tehnoloģija 19.8 st.
Agrobioloģija13.
tehnol.16.pārvald.016.k.
18
LatviešuRasēšanaMatemātika003.k.AugkopībaMatemātikaMatemātikaApdares darbuBūvvēsture102.Pirmā prof.Ēdienu gat.Dokumentu
19
valoda 9.Rasēšana 11.Matemātika 20.Augkopība 13.Matemātika 1.Matemātika 1.teh.un org.2.Būvvēsture 19.sv.Angļu v.8.tehnol.16.pārvald.
20
ĶīmijaRasēšanaUzņēmumaAgrobioloģijaLatviešuLatviešuKrāsošanas unBūvvēsturePirmā prof.Ēdienu gat.(prakse)
21
Ķīmija 017.k.Rasēšana 11.d.org.009.k.Agrobioloģija13.valoda 9.valoda 9.tapešu līm. t. 2.Būvvēsture 19.sv.Angļu v.8.tehnol.16.4 st.016.k.
22
23
Trešdiena18.10.17.Latvijas tūr.ApmešanasSabiedr.unApmešanasTehnikas m.unLiteratūraLiteratūraApdares darbuOtrā prof.s.MasāžasIevadsTehnoloģ.Ātrakstīšana
24
res.un p.016.k.darbu teh.cilv.droš.11.darbu teh.l.p.r.m.008.k.Literatūra 9.Literatūra 9.teh.un org.2.Krievu v.20.pamatilauksaim. 13.proc.dok.19.Ātrakst.010.k.
25
Sanitārija un(prakse)Latviešu(prakse)Tehnikas m.unLietišķāUzņēm.d.org.SiltināšnasKrāsu un st.(prakse)AugkopībaTehnoloģ.Profesionālā
26
hig.16.8 st.valoda 9.8 st.l.p.r.m.008.k.komun.3.un raž.e.016.k.darbimācība 36.b.8 st.Augkopība 13.proc.dok.19.sv.Krievu v.20.
27
Ēdināšanas d.022.k.Pirmā svešval.003.k.Sabiedr.unMatemātikaMatemātika(prakse)Otrā prof.s.102.LikumdošanasĒdināšanasLatv.val.stilist.
28
darb.org.16.Angļu val.10.cilv.droš.11.Matemātika 1.Matemātika 1.6 st.2.Krievu v.20.pamati 016.k.uz.ap.19.
un rediģēšana 9.
29
Latvijas un pas.Sabiedr.unLatviešuLatviešuBūvķīmijaOtrā prof.s.ĒdināšanasDokumentu
30
vēsture 11.cilv.droš.11.valoda 9.valoda 9.Būvķīm. 017.k.Krievu v.20.uz.ap.19.pārvald.016.k.
31
32
Ceturtdiena19.10.17.Latvijas tūr.ApmešanasMatemātikaApmešanasMežsaim. unLietišķāAugkopībaSiltināšnasPirmā prof.SaskarsmesTehnikas m.unLietišķā
33
res.un p.016.k.darbu teh.Matemātika 20.darbu teh.mežizstr.11.komun.3.Augkopība 13.darbisv.Angļu v.8.psiholoģija36.b.l.p.r.m.008.k.inform. 010.k.
34
Sanitārija un(prakse)Viesu uzņ. dien.(prakse)Mežsaim. unSaimniec.d.Augkopība(prakse)BūvķīmijaUzņēmējdar.Traktori unLatv.val.stilist.
35
hig.16.8 st.
darba org. 009.k.
8 st.mežizstr.11.darba org.3.Augkopība 13.8 st.2.Būvķīm. 017.k.pamati 016.k.l.teh.u.008.k.
un rediģēšana 9.
36
Ēdināšanas d.022.k.Sports003.k.AugkopībaSaimniec.d.Mežsaim. unBūvfizikaAnotomijas unPirmā prof.Dokumentu
37
darb.org.16.Sports 029.k.Augkopība 13.darba org.3.mežizstr.11.Būvfizika 1.fiziol.p.017.k.sv.Angļu v.8.pārvald.016.k.
38
LiteratūraUzņēmumaAgrobioloģijaLietišķāMežsaim. unKrāsu un st.Sanitārija unUzņēmējdar.Saskarsmes
39
Literatūra 9.d.org.009.k.Agrobioloģija13.komun.3.mežizstr.11.mācība 20.hig.017.k.pamati 016.k.
psiholoģija36.b.
40
41
Piektdiena20.10.17.Sanitārija unApmešanasLiteratūraApmešanasAugkopībaSaimniec.d.TirgzinībaSiltināšnasPirmā prof.
Veselīga dzīvesv.
Tehnikas m.unLietišķā
42
hig.16.darbu teh.Literatūra 9.darbu teh.Augkopība 13.darba org.Tirgzin. 016.k.darbisv.Angļu v.8.pamati 017.k.l.p.r.m.008.k.inform. 010.k.
43
Saimniec.d.(prakse)Sports(prakse)Agrobioloģija(prakse)Uzņēm.d.org.(prakse)BūvfizikaAnotomijas unTraktori unĀtrakstīšana
44
darba org.3.6 st.Sports 029.k.6 st.Agrobioloģija13.6 st.009.k.un raž.e.016.k.6 st.2.Būvfizika 1.fiziol.p.017.k.l.teh.u.008.k.Ātrakst.010.k.
45
Viesmīlības022.k.Fizika003.k.AgrobioloģijaLikumdošanasKrāsu un st.Sanitārija unSatiksmes n.Biroja teh.
46
noz.pam.3.Fizika 1.Agrobioloģija13.pamati 016.k.mācība 36.b.hig.017.k.un k.d.008.k.nodr.010.k.
47
48
49
Sastādīja: Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības vadītājas vietniece audzināšanas jomā - R.Sondore
50
51
"Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros", vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
stundu saraksts
Lapa3