มฐ.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
วันที่.......................เดือน........................................พ.ศ................................ครั้งที่ ....................
5
ชื่อผู้เรียน เด็กชายกิตติศักดิ์ ขวัญตาชั้น.ประถมศึกษาปีที่ 4 /1
6
คำชี้แจง
ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
7
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
8
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
9
10
ที่รายการพฤติกรรมการปฏิบัติ
11
ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1
12
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
13
1ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง4
14
2ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม3
15
3ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด4
16
4ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน3
17
5ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ3
18
6เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน4
19
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ129
20
สรุปผลการประเมิน3.50
21
22
เกณฑ์ในการพิจารณา
23
ระดับ ๕ ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
24
ระดับ ๔ ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
25
ระดับ ๓ ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป้นบางครั้ง
26
ระดับ ๒ ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
27
ระดับ ๑ ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Loading...
 
 
 
1.1
1.1(รวม)
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6