HomeStayBizMethod Live Training - Registration Report.xlsx : Sheet0