ปฏิทินนิเทศ๑.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ปฏิทินการออกนิเทศนักศึกษา ฝึกปฏิบัติการสอน๑ ครั้งที่ ๑
3
ประจำภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐
4
๑. สายนอกเมือง เดินทางโดยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
5
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
6
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
7
29-มิ.ย.-60โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)
นางสาวประภาพร วันเพ็ญ
คณิตศาสตร์
ผศ.ประเสริฐ
อ.ชัยมงคล
8
8:30-11:30 น.
นายอลงกต พลอินทร์
คณิตศาสตร์
088-3156055
ผศ.ประเสริฐ
"
9
นายอนุวรรษ จันทาทุม
คอมพิวเตอร์
086-0603048
อ.วิเชษฐ์
"
10
นายยุทธนา สุมังเกษตร
คอมพิวเตอร์
088-3007557
อ.วิเชษฐ์
"
11
นางสาวประภาศรี ดาสิน ภาษาไทย
085-6961092
อ.ศาริศา
"
12
นางสาวสตรีขวัญ ขานตา ภาษาไทย
061-9741891
อ.ศาริศา
"
13
08:30-11:30 น.โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากวิทยา
นางสาวจุฑารัตน์ วิลันดา
ภาษาไทย
084-9234017
อ.พิมพ์พนิต
อ.ชัยมงคล
14
นางสาวลลิตา พลโยธา
ภาษาไทย
090-1922090
อ.พิมพ์พนิต
"
15
12:30-15:30 น.
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรพ์
นายจักรกฤษณ์ ชุมดี
คณิตศาสตร์
061-9725098
ผศ.ประเสริฐ
อ.ชัยมงคล
16
นายอิทธิพล เขจรสัตย์
คอมพิวเตอร์
092-9548361
อ.วิเชษฐ์
"
17
นางสาวธิดารัตน์ ช่วยเงิน ภาษาไทย
062-1816606
อ.ศาริศา
"
18
นางสาวสุธากร หนูดา ภาษาไทย
094-2819220
อ.พิมพ์พนิต
"
19
20
21
22
23
๑. สายนอกเมือง เดินทางโดยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
24
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
25
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
26
27-มิ.ย.-60โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษานางสาวแพรวฟ้า ไชยสิทธิ์
คณิตศาสตร์
084-0620317
อ.นิ่ม
อ.ชัยมงคล
27
8:30-11:30 น.นางสาวไอลดา วันเพ็ญ
คณิตศาสตร์
080-7637423
อ.นิ่ม "
28
นายเกริกเกียรติ ชาลีคาร
ภาษาอังกฤษ
062-1957991
อ.สมศักดิ์
"
29
นางสาวดรุณี สีคราม
ภาษาอังกฤษ
098-6944223
อ.สมศักดิ์
"
30
8:30-11:30 น.โรงรียนเทศบาลบ้านไผ่
นายณัฐวุฒิ ลือคำหาญ
คณิตศาสตร์
087-7219676
อ.นิ่ม
อ.ชัยมงคล
31
นางสาวจิรภา ชาวโพธิ์
คอมพิวเตอร์
088-5404668
อ.ธนกร "
32
นางสาวนวพร ภัทรณัฐากูร
คอมพิวเตอร์
062-7457559
อ.ธนกร "
33
นายดนุพล เสมอหน้า ภาษาไทย
084-6863050
อ.พิมพ์พนิต
"
34
นางสาวเมทนี บุตรี ภาษาไทย
093-5451244
อ.พิมพ์พนิต
"
35
นางสาวมุฑิตา เคนานันท์
ภาษาอังกฤษ
094-2800352
อ.สมพิศ "
36
นางสาวสุชาดา ปากเมย
ภาษาอังกฤษ
097-3303120
อ.สมพิศ "
37
13:00-15:30 น.โรงรียนชนบทศึกษา
นางสาวสาวิตรี ยมโคตร์
คณิตศาสตร์
087-1674250
อ.นิ่ม
อ.ชัยมงคล
38
นางสาวสุวนันท์ โนนศรีคำ
คณิตศาสตร์
088-3007745
อ.นิ่ม "
39
นายธนวิชญ์ โคนชัยภูมิ
คอมพิวเตอร์
095-7670201
อ.ธนกร "
40
นางสาวลลิตา นาคา
คอมพิวเตอร์
068-0144225
อ.ธนกร "
41
นางสาววิจิตรา สารเงิน
ภาษาไทย
099817-6441
อ.พิมพ์พนิต
"
42
นางสาวศิรินารถ สมคะแณย์
ภาษาไทย
087-4269940
อ.พิมพ์พนิต
"
43
นางสาวจิราภา โพธิ์ศรีดา
ภาษาอังกฤษ
088-7384542
อ.สมศักดิ์
"
44
นางสาวมณีรัตน์ หงษ์เวียง
ภาษาอังกฤษ
084-5182475
อ.สมพิศ "
45
46
๒. สายรอบเมือง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของอาจารย์
47
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
48
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
49
27/มิย/60 เช้า
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
นางสาวชนิสรา อ่อนตาแสง
คณิตศาสตร์
086-4592086
ผศ.ประเสริฐ
อ.ธิติญา
50
27/มิย/60 เช้า
นายวีรพันธ์ ชมพูวิเศษ
คณิตศาสตร์
094-3769367
ผศ.ประเสริฐ
23/มิย/ เช้า
51
23/มิย/60 เช้า
นางสาวขนิษฐา จันทร์เทา
คอมพิวเตอร์
095-3170278
อ.อรนงค์
"
52
23/มิย/60 เช้า
นางสาวพัฒน์นรี ยุบลชัย
คอมพิวเตอร์
081-2634902
อ.อรนงค์
"
53
23/มิย/60
นางสาวดาริณี สัจจานนท์
ภาษาอังกฤษ
094-8437198
อ.ฐรัณภรณ์
"
54
23/มิย/60
นางสาวณัฏฐณิชา ไชยคำ
ภาษาอังกฤษ
087-7406426
อ.ฐรัณภรณ์
"
55
27/มิย/60 บ่าย
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
นางสาวภัชริดา ฤทธิลี
คณิตศาสตร์
098-1102701
ผศ.ประเสริฐ
อ.ธิติญา
56
30/มิย/60 เช้า
นางสาวสุปรียา จันทกล
ภาษาไทย
098-4972280
อ.กฤติกา
29/มิย/ บ่าย
57
30/มิย/60 เช้า
นางสาวหฤทัย สุขใจ ภาษาไทย
080-7580324
อ.กฤติกา
"
58
28/มิย/60 นางสาวพรรนิดา เมฆขุนทด
ภาษาอังกฤษ
093-4940838
อ.ฐรัณภรณ์
"
59
28/มิย/60
นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีบูอ่ำ
ภาษาอังกฤษ
093-4940838
อ.ฐรัณภรณ์
"
60
27/มิย/60 บ่าย
โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
นายกรกช ศรีแสง
คณิตศาสตร์
093-5051732
ผศ.ประเสริฐ
อ.ธิติญา
61
23/มิย/60
นางสาวช่อประภา เชื้อกลางใหญ่
ภาษาอังกฤษ
091-4177211
อ.ฐรัณภรณ์
23/มิย/ บ่าย
62
23/มิย/60
นางสาวปวีณา สีเคนา
ภาษาอังกฤษ
098-2076126
อ.ฐรัณภรณ์
"
63
23/มิย/60
นางสาวชรินทิพย์ ชะมะศรี
ภาษาอังกฤษ
อ.ฐรัณภรณ์
"ฝึกฯ 2.
64
28/มิย/60 เช้า
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรก
นางสาวนิภาพร งามลุน
คณิตศาสตร์
086-3337920
ว่าที่ รต.ธเนศพลร์
อ.ชัยงมงคล
65
28/มิย/60 เช้า
นางสาวสุพัตรา ปํญญาพิมพ์
คณิตศาสตร์
088-5093675
ว่าที่ รต.ธเนศพลร์
28/มิย/ เช้า
66
23/มิย/60 บ่าย
นายคมกริช ศรีอุทธา
คอมพิวเตอร์
061-9299053
อ.อรนงค์
"
67
23/มิย/60 บ่าย
นายอาทิตย์ ทองยา
คอมพิวเตอร์
097-0913518
อ.อรนงค์
"
68
69
70
๒. สายรอบเมือง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของอาจารย์
71
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
72
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
73
28/มิย/60 เช้า
โรงเรียนบ้านสะอาด
นางสาวชาณัฐดา มูลแก่น
คณิตศาสตร์
061-0788178
ผศ.ประเสริฐ
อ.ธิติญา
74
28/มิย/60 เช้า
นางสาวสกุลรัตน์ ศิริคำ
คณิตศาสตร์
085-0126061
ผศ.ประเสริฐ
27 มิย
75
27/มิย/60 เช้า
นายุทธภูมิ จันทำมา
คอมพิวเตอร์
061-9372256
อ.วิเชษฐ์
"
76
77
28/มิย/60 บ่าย
โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
นางสาววารุณี มูลเกษร
คณิตศาสตร์
063-0512948
ผศ.ประเสริฐ
อ.อัจฉรา
78
28/มิย/60 บ่าย
นางสาววิจิตรา บุบผา
คณิตศาสตร์
084-7152176
ผศ.ประเสริฐ
29 มิย เช้า
79
28/มิย/60นางสาวธนัชชา แก้วชนะ
ภาษาอังกฤษ
094-0096091
อ.นันทนิตย์
"
80
28/มิย/60นางสาวนัชธพร รักภักดี
ภาษาอังกฤษ
088-0673079
อ.นันทนิตย์
"
81
82
27/มิย/60 บ่าย
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2นายณัฐดนัย ปานเกิด
คอมพิวเตอร์
อ.อรนงค์
อ.อรนงค์
ฝึกฯ 2.
83
84
29/มิย/60 บ่าย
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
นางสาวศุภิสรา บุพตา
คณิตศาสตร์
063-7416665
อ.นิ่ม
อ.อัจฉรา
85
27/มิย/60 บ่าย
นางสาวกานต์รวี เกตุแก้ว
คอมพิวเตอร์
อ.อรนงค์
29 มิย บ่าย
86
28/มิย/60นางสาวจุฑารัตน์ สุขสงคราม
ภาษาอังกฤษ
098-2382748
อ.นันทนิตย์
"
87
28/มิย/60นางสาวสุมานะ บุญโคกล่าม
ภาษาอังกฤษ
089-3965969
อ.นันทนิตย์
"
88
89
90
91
92
93
๒. สายรอบเมือง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของอาจารย์
94
วันที่/เวลาโรงเรียนนักศึกษาอาจารย์นิเทศก์หมายเหตุ
95
ชื่อ-สกุลสาขา
เบอร์โทรศัพท์
สาขาทั่วไป
96
29/มิย/60 เช้า
โรงเรียนบ้านหนองหลุบ
นางสาวธัญญลักษณ์ เผ่าบ้านฝาง
คณิตศาสตร์
098-6222075
อ.นิ่ม
อ.ชัยมงคล
97
29/มิย/60 เช้า
นางสาวยุวดี แก้วลา
คณิตศาสตร์
086-3973116
อ.นิ่ม
26 มิย 60
98
27/มิย/60 เช้า
นางสาวศศิธร คนเพียร
ภาษาไทย
096-0916510
อ.กฤติกา
"
99
27/มิย/60 เช้า
นางสาวอชิรญา โสภี
ภาษาไทย
080-1949892
อ.กฤติกา
"
100
26/มิย/60
นางสาวเจนจิรา พิลากูล
ภาษาอังกฤษ
095-6846842
อ.นันทนิตย์
"
Loading...
 
 
 
Sheet1