รายงานเดินทางไปราชการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานการเดินทางไปราชการของอาจารย์
2
ลำดับที่
ชื่อสกุลหัวข้ออบรมกำหนดการ
เดินทางไปราชการ
สถานที่หมายเหตุ
3
ผศ.ยุพาภรณ์อุไรรัตน์
แนวทางการจัดการการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
18/1/195918/1/1959อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4
ผศ.เบญจลักษณ์เข้มคุ้ม
แนวทางการจัดการการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
18/1/195918/1/1959อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5
นางสาวปรัศนีย์กายพันธ์
แนวทางการจัดการการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
18/1/195918/1/1959อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6
นางสาวมนต์ทนาคงแก้ว
อบรมหลักสูตรพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและพื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงิน
6/2/19595-7 ก.พ. 59ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7
นางสุพินดาโจนส์
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการบัญชีเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
12-13 ก.พ. 599-16 ก.พ. 59จังหวัดเชียงใหม่
8
นายปรีชาเจริญสุข
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการบัญชีเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC
12-13 ก.พ. 599-16 ก.พ. 59จังหวัดเชียงใหม่
9
ผศ.ธันยาภรณ์ดำจุติ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 6
มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
10
นางสาวมนต์ทนาคงแก้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 6
มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
11
นางชฎามาศแก้วสุกใสอบรมภาษีอากร 255921-25-ม.ค.-59กรุงเทพฯ
12
นางนงเยาว์อินทสโรอบรม13-17 ม.ค. 59โรงแรมแฮมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
13
นางชิดชนกหมาดหมานนิเทศนักศึกษาฝึกงาน11-14 ก.พ. 59กรุงเทพฯ
14
นางสาวพลอยกนกขุนชำนาญโครงการจัดความรู้ด้านการวิจัย28-29 ก.พ. 59วีแอล หาดใหญ่ สงขลา
15
นางสาวธันยพรอริยะเศรณีโครงการจัดความรู้ด้านการวิจัย28-29 ก.พ. 59วีแอล หาดใหญ่ สงขลา
16
นางอัจฉรารัตนมา
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9
31 ม.ค.-7 กพ. 59
จังหวัดเชียงใหม่
17
รศ.เยาวพาณ นครนิเทศนักศึกษาฝึกงาน23/2/195922-25 ก.พ. 59กรุงเทพฯ
18
ผศ.ชัยนันท์ปัญญาวุทโส
เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32
6-14 ก.พ. 59จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19
นางสาวกมลพรวรรณชาติฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชียุค AEC18-20 ก.พ. 5918-20 ก.พ. 59อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20
นางสาวปรัศนีย์กายพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชียุค AEC18-20 ก.พ. 5918-20 ก.พ. 59อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21
ผศ.ชัยนันท์ปัญญาวุทโสประชุม27/1/195927/1/1959สสว. กรุงเทพฯ
22
ผศ.ชัยนันท์ปัญญาวุทโสโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
23
ผศ.เบญจลักษณ์เข้มคุ้มโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
24
นางสาวกมลพรวรรณชาติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
25
นางสาวกิตติยาอินทกาญจน์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
26
นายจตุพรจิรันดรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
27
นางชวนพิศเจยาคมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
28
นางสาวดนยรัตน์คัดโนภาสโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
29
ผศ.นัดพลพิชัยดุลยวาทิตโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
30
นายบุญรัตน์บุญรัศมีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
31
นางสาวบุสรินทร์คูนิอาจโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
32
นางสาวปรัศนีย์กายพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
33
ผศ.ปรีชญาชุมศรีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
34
ผศ.พศิกาชำนาญเวชกิจโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
35
นายภาคภูมิบุญญาศรีรัตน์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
36
นางสาวรักขิฏาเอี่ยมวิจารณ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
37
นางสาวรัตนาพัฒโนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
38
ผศ.สุริยานิตย์มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
39
นางสาวอาอีฉ๊ะบิลละเต๊ะโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
40
ผศ.สันติพงศ์ตั้งธรรมกุลประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ29/1/195929/1/1959วิทยาขเตทุ่งใหญ่ นครศรีฯ
41
ดร.อรพรรณจันทร์อินทร์
ประชุมการร่วมกลุ่มวิจัยเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพและวิจัยหลากหลายทางชีวภาพ
10/2/19598-12 ก.พ. 59มรภ.อุบลราชธานี
42
ผศ.สันติพงศ์ตั้งธรรมกุลไปปฏิบัติราชการเพื่อให้ถ้อยคำ5/2/1959สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีฯ
43
ผศ.สันติพงศ์ตั้งธรรมกุลประชุม8/2/1959
7 ก.พ. -9 ก.พ. 59
มรภ.สวนสุนันทา
44
นางพรวดีเพ็งสุวรรณฝึกอบรมหัวข้อ เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ20/4/195919-21 เม.ย. 59มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45
นางภัทราภรณ์
แก้วกนิษฐารักษ์
ฝึกอบรมหลักสูตร การคิดเชิงรุก28/4/1959มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
46
นางนงเยาว์อินทสโรฝึกอบรมหลักสูตร การคิดเชิงรุก28/4/1959มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47
นางสุชาดาศรีเชื้อฝึกอบรมหลักสูตร การคิดเชิงรุก28/4/1959มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
48
นางปาลิตาเอกอุรุฝึกอบรมหัวข้อ 45 ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล25/3/195924 -26 มี.ค. 59โรงแรมเอส ดี อเวนิล กรุงเทพฯ
49
ผศ.เบญจลักษณ์เข้มคุ้มประเมินผลการสอน เวลา 10.30 น.11/2/195911/2/1959คณะศิลปศาสตร์
50
ผศ.สันติพงศ์ตั้งธรรมกุล
สัมมนาหัวข้อ เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
24/3/195922-26 มี.ค. 59โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
51
นางชวนพิศเจยาคม
สัมมนาหัวข้อ "เทคนิคการจัดเก็บเอกสารและบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
24/3/195922-26 มี.ค. 59โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
52
ผศ.ดร.ยุพาภรณ์อุไรรัตน์เข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามทร.ศรีวิชัย27-28 ก.พ. 59
27-28 ก.พ. 2559
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
53
ผศ.ชัยนันท์ปัญญาวุทโสเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามทร.ศรีวิชัย27-28 ก.พ. 59
27-28 ก.พ. 2559
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
54
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์เข้มคุ้มเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามทร.ศรีวิชัย27-28 ก.พ. 59
27-28 ก.พ. 2559
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
55
นางสาวพลอยกนกขุนชำนาญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามทร.ศรีวิชัย27-28 ก.พ. 59
27-28 ก.พ. 2559
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
56
ผศ.ดร.ยุพาภรณ์อุไรรัตน์เข้าร่วมโครงการสัมมนาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย15-17 ก.พ. 59
15-17 ก.พ. 2559
จ.ตรัง
57
นายจตุพรจิรันดร
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง
58
นายบุญรัตน์บุญรัศมี
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง
59
นางสาวปรัศนีย์กายพันธ์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง
60
น.ส.กิตติยาอินทกาญจน์อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรังานบริหารทรัพยากรมนุษย์
18-20 มี.ค. 59
18-20 มี.ค. 59สถาบันสอนภาษาซีไบร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
61
ผศ.ดร.เบญจลักษณ์เข้มคุ้ม
เข้าร่วมหารือรายละเอียดรายวิชากิจการเพื่อสังคมของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
21/3/195919-23 มี.ค. 59มทร.ราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
62
นางสาวรัตนาพัฒโน
เข้าร่วมหารือรายละเอียดรายวิชากิจการเพื่อสังคมของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
21/3/195919-23 มี.ค. 59มทร.ราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
63
นางชฎามาศแก้วสุกใสนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
15-17 มี.ค. 59
15-17 มี.ค. 59จ.ภูเก็ต
64
นางสาวรักขิฏาเอี่ยมวิจารณ์นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
15-17 มี.ค. 59
15-17 มี.ค. 59จ.ภูเก็ต
65
นางสาวธันยพรอริยะเศรณี
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
17-18 มี.ค. 59
17-18 มี.ค. 59มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ
66
นางสุพินดาโจนส์เดินทางไปราชการ บริการวิชาการ
26-27 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
67
นางสาวกมลพรวรรณชาติเดินทางไปราชการ บริการวิชาการ
26-27 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
68
นางสาวชิดชนกหมาดหมานเดินทางไปราชการ บริการวิชาการ
26-27 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
69
นายณัฐวุฒิจันทร์ศรีบุตรเดินทางไปราชการ บริการวิชาการ
26-27 เม.ย. 59
26-27 เม.ย. 59ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
70
ผศ.สุทธยาสมสุขนิเทศนักศึกษาฝึกงาน9-10 มี.ค. 599-10 มี.ค. 59จังหวดกระบี่
71
นางนวรัตน์ผิวนวลนิเทศนักศึกษาฝึกงาน22/3/195922/3/1959อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
72
นางนงเยาว์อินทสโรนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
14-15 มี.ค.59
14-15 มี.ค.59จังหวัดภูเก็ต
73
ผศ.วีราวรรณมารังกูรนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
13-15 มี.ค. 59
13-15 มี.ค. 59เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
74
ผศ.ชัยนันท์ปัญญาวุทโสอบรมหลักสูตร Digital marketint รวยด้วย Lnwshop & Facebook19/3/195917-20 มี.ค. 59มทร.ธัญบุรี
75
นายณัฐวุฒิจันทร์ศรีบุตร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
30-31 มี.ค. 59
30-31 มี.ค. 59จ.สตูล
76
นางสาวปรัศนีย์กายพันธ์
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม LISREL
1-2 เม.ย. 591-2 เม.ย. 59มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
77
นางชิดชนกหมาดหมาน
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม LISREL
1-2 เม.ย. 591-2 เม.ย. 59มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
78
นางสาวกมลพรวรรณชาติ
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูงโดยใช้โปรแกรม LISREL
1-2 เม.ย. 591-2 เม.ย. 59มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
79
ผศ.ชัยนันท์ปัญญาวุทโส
อบรมเชิงปฏิบัติการดครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง
24-25 มี.ค. 59
24-25 มี.ค. 59โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
80
นางสาวกมลพรวรรณชาติ
อบรมเชิงปฏิบัติการดครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง
24-25 มี.ค. 59
24-25 มี.ค. 59โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
81
นางสาวสุภาพรทองราชไปราชการนิเทศนักศึกษาสหิจ18/3/255918/3/2559บ.เอสวี ฟอร์เวิร์ดดิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จ.สงขลา
82
นางอัจฉรารัตนมาไปราชการนิเทศนักศึกษาสหิจ18/3/255918/3/2559จ.สงขลา
83
นางพรวดีเพ็งสุวรรณไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน30/3/255930/3/2559จ.นครศรีธรรมราช
84
นางภัทราภรณ์
แก้วกนิษฐารักษ์
ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน30/3/255930/3/2559จ.นครศรีธรรมราช
85
นางภัทราภรณ์
แก้วกนิษฐารักษ์
ไปราชการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา21/3/255921/3/2559อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
86
ผศ.สันติพงศ์ตั้งธรรมกุลประชุมสัมมนาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมทร.ทั้ง 9 แห่ง
31 มี.ค.59-2 เม.ย. 59
29มี.ค. -4 เม.ย. 59
มทร.รัตนโกสินทร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบ
29 มี.ค. เดินทางเวลา 16.30 น. 4 เมษายนกลับ 08.00 น.
87
นางสาวอรพรรณจันทร์อินทร์ไปราชการเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย6-8 เม.ย. 596-8 เม.ย. 59อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
88
นางสุพิินดาโจนส์์ไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึึกงาน5-6 เม.ย. 595-6 เม.ย. 59จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. อ.เมือง 2.อ.ทุ่งสง
89
นางชวนพิิศเจยาคมนิเทศนักศึกษาสหกิจ5/4/25595/4/2559อ.เมือง จ.สงขลา
90
นางสุชาดาศรีีเชื้อนิเทศนักศึกษาสหกิิจ19/4/255919/4/2559อ.เมือง จ.สงขลา
91
นางนงเยาว์์อินทสโรนิเทศนักศึกษาสหกิจ19/4/255919/4/2559อ.เมือง จ.สงขลา
92
ผศ.เบญจลักษณ์เข้มคุ้ม
ประชุมจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ
7/4/25597/4/2559อ.สทิงพระ จ.สงขลา
93
นายณััฐวุฒิจันทร์ศรีีบุตร
ประชุมจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ
7/4/25597/4/2559อ.สทิงพระ จ.สงขลา
94
ผศ.สันติพงศ์ตั้ั้งธรรมกุลประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ8/4/25598/4/2559ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัยสงขลา
95
นางอัจฉรารััตนมาประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ8/4/25598/4/2559ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัยสงขลา
96
นางบุสรินทร์คูนิิอาจนิเทศนักศึกษาสหกิจ20/4/255920/4/2559มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่
97
นางบุสรินทร์คูนิิอาจนิเทศนักศึกษาสหกิจ27/4/255927/4/2559มหาวิทยาลัยหาดใหญ่่
98
นางชิดชนกหมาดหมานอบรมในหัวข้อเรื่อง เรื่องง่าย ๆ สไตล์งบการเงิน8 มิ.ย.2559
6-10 มิถุนายน 2559
สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพฯ
99
นางสาวพลอยกนกขุุนชำนาญ
อบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
26 เม.ย.255924-28 เม.ย. 59
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ
100
ผศ.สันติพงศ์ตั้งธรรมกุลประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/5922 เม.ย.255922 เม.ย.2559
Loading...
 
 
 
อาจารย์ 59
เจ้าหน้าที่ 59
การจัดการ 60
สารสนเทศ 60
การตลาด 60
การบัญชี 60
สายสนับสนุน 60