รายงานเดินทางไปราชการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
2
ลำดับที่
ชื่อสกุลหัวข้ออบรมกำหนดการ
เดินทางไปราชการ
สถานที่
3
นางสาวพัชรีเถาว์ถวิลโครงการจัดความรู้ด้านการวิจัย28-29 ก.พ. 5928-29 ก.พ. 59วีแอล หาดใหญ่ สงขลา
4
นายกมลเทพเซี้ยนอุ้ยโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
5
นายกิติพจน์กาญจนเพ็ญโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
6
นางสาวจริยาจันทวงศ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
7
นายฐาปกรณ์จารุวรรณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
8
นางณัฏฐนันท์นิวาสวุฒิกิจโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
9
นางสาวรัตดาวรรณแก้วสวัสดิ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
10
นางวัลภาย่องสัญเจริญโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
11
นางสาวเสาวลักษณ์ชัยกิจโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
12
นางสาววิริยาปิ่นสุวรรณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรสายวิชาการ26-28 ก.พ. 5926-28 ก.พ. 59นินีรีสอร์ท จ.ตรัง
13
กิตติพจน์กาญจนเพ็ญร่วมพิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียน ฯ คณะครุศาสตร์ฯ27/1/1959คณะครุศาสตร์ฯ
14
นายอานนท์บัวศรีวิทยากร29/1/1959
โรงแรมไดมอนต์ พลาซ่า หาดใหญ่
15
กิตติพจน์กาญจนเพ็ญวิทยากร
29 มี.ค.-2 เม.ย. 2559
29/3/1959สวนสัตว์สงขลา
16
กิตติพจน์กาญจนเพ็ญวิทยากรโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามทร.ศรีวิชัย27-28 ก.พ. 255927-28 ก.พ. 2559
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
17
นางสาวสริตาชื่นชมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
29 ก.พ. - 1 มี.ค. 59
ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง
18
นางสาวพัชรีเถาว์ถวิลประชุมการขอทุนงานวิจัยสายสนับสนุนของสวพ.9/3/19599/3/1959
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
19
นางณัฏฐนันท์นิวาสวุฒิกิจประชุมการขอทุนงานวิจัยสายสนับสนุนของสวพ.9/3/19599/3/1959
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
20
นางวิไลพร
ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
ประชุมการขอทุนงานวิจัยสายสนับสนุนของสวพ.9/3/19599/3/1959
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
21
นางสาวกิตติธัญญา
ติ้นไล่เดชาวัฒน์
ประชุมการขอทุนงานวิจัยสายสนับสนุนของสวพ.9/3/19599/3/1959
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
22
นางสาวิริยาปิ่นสุวรรณประชุมการขอทุนงานวิจัยสายสนับสนุนของสวพ.9/3/19599/3/1959
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
23
นางเปมิกาเมืองคำประชุมการขอทุนงานวิจัยสายสนับสนุนของสวพ.9/3/19599/3/1959
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
24
นางสาวพัชรีเถาว์ถวิล
อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
17-18 มี.ค. 5917-18 มี.ค. 59
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ
25
นายเมธีจันทโรเดินทางไปราชการ บริการวิชาการ26-27 เม.ย. 5926-27 เม.ย. 59
ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
26
นายกิติพจน์กาญจนเพ็ญวิทยากรบรรยายพิเศษ10/3/195910/3/1959
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
27
*นางสาวนลินรัตน์คลังธารชูสินอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advanced Excel25-26 มิ.ย. 5923-28 มิ.ย. 59มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยกเลิกไปราชการ
28
นางสาวพัชรีเถาว์ถวิลอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advanced Excel25-26 มิ.ย. 5923-28 มิ.ย. 59มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
กิตติพจน์กาญจนเพ็ญอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบไวนิลเพื่อการปชส.16-17 มี.ค. 5916-17 มี.ค. 59มรภ.สงขลา
30
นายเมธีจันทโร
เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
30-31 มี.ค. 5930-31 มี.ค. 59จ.สตูล
31
นายอานนท์บัวศรี
เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
30-31 มี.ค. 5930-31 มี.ค. 59จ.สตูล
32
นางสาวพัชรีเถาว์ถวิลประชุมหารือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประกันคุณภาพการศึกษา21/3/195921/3/1959มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
33
นางสาวสริตาชื่นชมประชุมหารือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานประกันคุณภาพการศึกษา21/3/195921/3/1959มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
34
นางสาวกิติต์ธัญญา
ติ้นไล่เดชาวัฒน์
ฝึกอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ยุค AEC
27-28 เม.ย. 5925-30 เม.ย. 59
โรงแรมซีบรีซจอมเทียน จ.ชลบุรี
35
นายนราวิชญ์ชัยสิทธิ์
ฝึกอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ยุค AEC
27-28 เม.ย. 5925-30 เม.ย. 59
โรงแรมซีบรีซจอมเทียน จ.ชลบุรี
36
นายเมธีจันทโร
ประชุมจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมฯ
7/4/25597/4/2559อ.สทิงพระ จ.สงขลา
37
นางเปมิกาเมืองคำอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Advanced Excel25-26 มิ.ย. 5923-28 มิ.ย. 59มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
นางณััฐฏนันท์นิิวาสวุฒิกิจประชุมงานวิจัย13 พ.ค.255913 พ.ค.2559สถาบันวิจัยและพัฒนา จ.ตรัง
39
นางวิไลพร
ฟุุ้งเกียรติไพบูลย์
ประชุมงานวิจัย13 พ.ค.255913 พ.ค.2559สถาบันวิจัยและพัฒนา จ.ตรัง
40
นางสาวพัชรีีเถาว์ถวิลประชุมงานวิจัย13 พ.ค.255913 พ.ค.2559สถาบันวิจัยและพัฒนา จ.ตรัง
41
นางสาวอารมณ์รอดลอยทรัพย์ประชุมแนวทางการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส Plus ประจำปี 255823 พ.ค.5923 พ.ค.59
ห้องประชุม Conference สำนักวิทยบริการวข.สงขลา
42
นางเปมิกาเมืืองคำเข้าร่วมโครงการพััฒนาผู้นำและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่นักกิจกรรมมืออาชีพ31 พ.ค.- 1 มิ.ย.5931 พ.ค.- 1 มิ.ย.59
ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท จ.พัทลุง
43
นางสาวกัญญาภัทรอินทนนท์เข้าร่วมโครงการพััฒนาผู้นำและส่งเสริมความเป็นเลิศสู่นักกิจกรรมมืออาชีพ31 พ.ค.- 1 มิ.ย.5931 พ.ค.- 1 มิ.ย.59
ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท จ.พัทลุง
44
นายเมธีจันทโรเดินทางไปราชการบริการวิชาการ 30 มิ.ย.5930 มิ.ย.59
โรงเรียนหลวงประธานราษฎร์นิกร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
45
นางณัฏฐนัันท์ นิวาสวุุฒิกิจอบรมหลักสูตร ศิลปะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ 27-28 ก.ค. 5925-30 ก.ค. 59โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
46
นางสาวสริิตาชื่่นชมเข้าร่วมโครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร13 ก.ค.5913 ก.ค.59
ห้องประชุุมใช้บางยาง วิทยบริการฯ
47
นายเมธีจันทโรเดินทางไปราชการบริิการวิชาการแก่สังคม27 ก.ค.59
ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
48
นายกมลเทพเซี้ยนอุ้ยเดินทางไปราชการบริิการวิชาการแก่สังคม27 ก.ค.59
ชุมชนท่าเมรุ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
49
นายธนภัทรพันธุ์ทองสำรวจความต้องการชุมชน18 ต.ค.5918 ต.ค.59อ.สะเดา จ.สงขลา
50
นายธนภัทรพันธุ์ทองสำรวจความต้องการชุมชน4 พ.ย. 594 พ.ย. 59อ.สะเดา จ.สงขลา
51
นางพิมพ์จรัสบุญเลิศสำรวจความต้องการชุมชน4 พ.ย. 594 พ.ย. 59อ.สะเดา จ.สงขลา
52
นายฐาปกรณ์จารุวรรณกุลเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย29 พ.ย.594 ธ.ค. 59จ.นครศรีธรรมราช
53
นางสาวนลิินรัตน์คลังธารชูสินเข้าร่วมอบรมมหาวิทยาลัย 4.014-15 พ.ย.5911-17 พ.ย.59จ.เชียงใหม่
54
นางวิไลพร
ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
โครงการฝึก ปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งที่ สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ข
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 5928 พ.ย. – 4 ธ.ค. 59
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
55
นางณัฏฐนันท์นิวาสวุฒิิกิจ
โครงการฝึก ปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งที่ สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ข
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 5928 พ.ย. – 4 ธ.ค. 59
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
56
นางสาวนลินรัตน์คลังธารชูสิน
โครงการฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานและใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งที่ สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 5928 พ.ย. – 4 ธ.ค. 59
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 59
การบัญชี 60
การจัดการ 60
สารสนเทศ 60
อาจารย์ 59
การตลาด 60
สายสนับสนุน 60