โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสารสนเทศในสำนักงาน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงานที่สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ (0XX-XXXXXXX)
E-mail สถานะ
2
14/11/2017, 15:55:41
นายรังสี ศศิสุวรรณพงศ์
นักวิชาการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการ
089-5734434
rungsee11@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 1
3
15/11/2017, 10:02:53
นางสาวสมฤทัย วงษาหมี
นักวิชาการงานประกันคุณภาพ093-3208465
qc.lru.ac.th@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 2
4
15/11/2017, 17:32:16
นางสาวปราณี ทะนะสูตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
กองนโยบายและแผน062-9244648
pranee2533@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 3
5
16/11/2017, 8:24:14
นางสาวอภิญญา พิมพ์ประเสริฐ
ช่างเทคนิค
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
081-4864569
art.culture.lru@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 4
6
16/11/2017, 14:36:20
นางสุพัตรา จันทร์รอด
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
081-0615563
supatar_ot@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 5
7
16/11/2017, 17:09:01
ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน089-7139653
sirikwan22@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 6
8
17/11/2017, 9:36:08
นาวสาวสุภาพร เมืองจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัตงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
098-1016467
supapornkook64@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 7
9
17/11/2017, 10:21:41
นางสาวปุยฝ้าย อเนกบุณย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
091-8651004
puyfai_boon@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 8
10
17/11/2017, 10:24:39
นางสาวศกุลตรา วงศ์ลา
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
093-3238847
Sakultara97@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 9
11
17/11/2017, 10:26:53
นางสาวสุนีนารถ พลซา
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
093-3215716
suneenad-@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 10
12
17/11/2017, 10:29:26
นางสาวบัวบาล จุตะโน
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
098-0027450
bb_lru-@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 11
13
17/11/2017, 11:09:38
นางวันเพ็ญ บุญทะวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
083-3473893
wanpen.boo@lru.ac.th
แจ้งยกเลิก
14
17/11/2017, 14:57:07
นายประทวน เนตรแสงศรี
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ
กองพัฒนานักศึกษา063-0545298loei.lru@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 12
15
20/11/2017, 9:35:54
นางสาวธิราภรณ์ สุทธศรี
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
098-6654751
jajamo2185@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 13
16
20/11/2017, 9:41:36
นางสาวสุรพิชญา ราชพรหมมา
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
061-6951497
zonya1033@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 14
17
20/11/2017, 9:44:01
นางศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
088-5613798
supkarn.bam@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 15
18
20/11/2017, 9:46:52
นางสาวปวีณา แพงสอน
อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
063-0478685
2578686488@qq.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 16
19
26/11/2017, 20:24:06
นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ
อาจารย์คณะครุศาสตร์089-1522526
kanokporn.pro@lru.ac.th
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 17
20
27/11/2017, 9:34:14
นางสาววิไลภรณ์ จันทร์สว่าง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
063-0231164
wilaiporn.ae07@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 18
21
28/11/2017, 12:22:11
ว่าที่ร้อยเอกนรชัย สอนใส
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ080-6179911
ajnorachailru@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 19
22
29/11/2017, 12:11:32
นางสาวสุภาวดี เณรพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารกองพัฒนานักศึกษา087-8628210
tukta100125@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 20
23
29/11/2017, 12:13:47
นางสาววนิดา ศิริภักดิ์
นักวิชาการกองพัฒนานักศึกษา087-2307233
tonwarn@hotmail.com
แจ้งยกเลิก
24
4/12/2017, 10:43:28
นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ087-3004357
cheeppanich1989@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 21
25
7/12/2017, 22:40:18
นายชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์
อา่จารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
099-6506249
chulongbhu@yahoo.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 22
26
8/12/2017, 10:43:21
นางวารุณี. กุลบุตร
ครูรรฺ.อนุบาลเลย847430302
warunee2002@gmail.com
27
8/12/2017, 10:44:18
นางวารุณี. กุลบุตร
ครูรรฺ.อนุบาลเลย847430302
warunee2002@gmail.com
28
8/12/2017, 10:44:21
นางวารุณี. กุลบุตร
ครูรรฺ.อนุบาลเลย847430302
warunee2002@gmail.com
29
8/12/2017, 10:44:42
นางวารุณี. กุลบุตร
ครูรรฺ.อนุบาลเลย847430302
warunee2002@gmail.com
30
8/12/2017, 14:46:29
นายธีระพล บุษบา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081-0521610
shirohamurez@gmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 23
31
8/12/2017, 14:52:53
นายณัฐพงษ์ เพ็ญพลกรัง
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
083-348-5058
Hotaru_13@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 24
32
8/12/2017, 15:21:38
นายธีรภัทร์ อนุชาติ
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
089-6176761
teera_anu@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 25
33
8/12/2017, 15:54:09
นายสุวัชชัย มิสุนา
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
096-6201563
suwatchai_fic@hotmail.com
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 26
34
13/12/2017, 11:48:38
นางพรรณธวรรณ. บุตรดีสุวรรณ
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ819652369
pantawan.but@gmail.com
35
นางสาวอาภาภรณ์ แก่นศรียา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 27
36
นางสาวปาริชาติ แสงระชัฎ
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 28
37
นายนริศ บ่อบัวเงิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 29
38
นางสาวจิราภรณ์ สิงห์ทองลา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 30
39
นายวิโรจน์ อภัยสูงเนิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 31
40
นางสาวอนงค์ พรมมาวัน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 32
41
นายรักชาติ บุตรเต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 33
42
นายศราวุฒิ วังคีรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 34
43
นายสราวุฒิ พลลาชม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 35
44
นายภัทรพล ไชยแสง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 36
45
นายวัลลภ พงษ์พันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 37
46
นางอมรรัตน์ ยางสุด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 38
47
นายฤทธิพล ดวงศรี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 39
48
นางสาวชลดา บุญมาก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้สิทธิ์อบรม
ลำดับที่ 40
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu