ตรวจสอบรายชื่อ การตอบปัญหา(มัธยมปลาย)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLM
1
Timestampชื่อสถานศึกษาคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/19/2019 11:29:16โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาดร. สุทธาสินี กตัญญูนางสาวปรียานุช เสมรบุณย์นางสาวณัชยา หายทุกข์
3
7/19/2019 11:31:07โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาดร. สุทธาสินี กตัญญู
นางสาวรัตญาภรณ์ แทนสุวรรณ
นางสาวพิชญาภัค กันแก้ว
4
7/19/2019 15:00:25โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนานวรชัย กาญจนธารทิพย์นางสาวศศิธร ปงรังษีนายวัชรพล ปุนคำ
5
7/19/2019 15:02:25โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนายอัจฉริยา รังสิวุฒาภรณ์นางสาวปารมี จันทร์ป้างนายวรพล ผิวดี
6
7/20/2019 13:53:40โรงเรียนรังษีวิทยานางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์นายวิริทธิ์พล ราศรีนายเทวฤทธิ์ สมฤทธิ์
7
7/20/2019 15:55:07โรงเรียนรังษีวิทยานางณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะนางสาวเปรมกมล อินหวัน
8
7/22/2019 13:42:39
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
นางทองเพียร สิงห์ชัยนายญาณินท์ อินสอนนายไมตรี เเซ่ลี
9
7/22/2019 13:46:18
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย เชียงราย
นางทองเพียร สิงห์ชัยนายสุรพีร์ สุวรรญ์ นายเสกข์ ภูสด
10
7/26/2019 14:20:21โรงเรียนปิยมิตรวิทยา นายภาสวิชญ์ จันต๊พิงค์นางสาวรวงข้าว ถุงออนนายอภิเชษฐ์ เพิ่มพูน
11
7/26/2019 15:43:43โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยนายนิคม พุทธิมานาย เดชาวัต เรืองสังข์นาย ธนภัทร สีมาขจร
12
7/26/2019 15:45:59โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยนายนิคม พุทธิมานาย พิศิษฐ์ ปลูกปัญญาน.ส. ณัฐวศา กล่อมแก้ว
13
7/29/2019 11:06:11โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้านายวีระกุล สุขสบายนายพัทดนย์ บัวผันนางสาวศวรรยา พรหมโวหาร
14
7/29/2019 11:09:25โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้านายวีระกุล สุขสบายนายธนชัย กุเลานางสาวขวัญชนก ไอ่หล่า
15
7/30/2019 13:08:26โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนางสาวช่อผกา สุวรรณฤทธิ์นายพศิน ตั้งจิตต์นายทัตเทพ รัตนจันทร์
16
7/30/2019 13:10:01โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมนางสาวปาริชาต งานดีนายธนรัตน์ ไชยสมบูรณ์
นางสาวจินดารัตน์ แก้วเมือง
17
7/31/2019 9:31:46โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีปนายชาติชัย ชาญชนวุฒิ
นางสาววิจิตรา อมตชีวานนท์
นางสาวสิริญญา แซ่ลี
18
7/31/2019 15:32:31เด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
นางสาวทัชชภร โคตรโสภานายภากร คุณาแปง
19
7/31/2019 15:36:50เด็กดีพิทยาคม
นางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียนย
นางสาวธัญชนก อานุภาพนางสาวพรสวรรค์ นามะกรณ์
20
8/1/2019 12:28:48รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางวิไล พรหมขัติแก้วนางสาวแสง หนามแฝงนายธรรมนูญ ก้องไกรลาศ
21
8/1/2019 12:32:17รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางรุ่งรัตน์ กันทะเตียนนายนพดล ใจวงค์ปานนางสาวมาลี แซ่ลี
22
8/1/2019 13:02:37โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมนายปิยวัฒน์ คนเก่งนางสาวอนันยตา ตาลำนางสาวมัณฑนา ใจเกิด
23
8/1/2019 13:14:34โรงเรียนยางฮอมวิทยาคมนางสาวทองเหรียญ วงค์ชัยนายพิชิตชัย คลาปูนนายธีรศักดิ์ ถาริยะ
24
8/1/2019 13:20:23บ้านแซววิทยาคมนายชนาธิป โหตรภวานนท์นางสาวผกามาศ วาเพ็ชรนางสาวอรัญญา ส่งแสงอมล
25
8/1/2019 15:37:32โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายนางสาวอริญรดา พระภักดี
นายเฉลิมเกียรติ ท้าวคำหล่อ
นายศุภวิชญ์ สังข์ทอง
26
8/1/2019 15:39:33โรงเรียนบ้านแซววิทยานาย ชนาธิป โหตรภวานนท์นายชินกร แซ่ซ่งนายอนุชา แซ่ซ่ง
27
8/1/2019 15:42:32โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางสาว เสาวลักษณ์ ตอโนนสูงนาย วรชิต พรมธินางสาว ชยากรณ์ มะตะโก
28
8/1/2019 15:44:21โรงเรียรห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคาภิเษกนางสาวเสาวลักษณ์ ตอโนนสูง,
นายก่อสกุล วิลังคะ
นายเกียรติ์ชนะ แปงชิดนางสาวณัชชา ร่วมวงษ์
29
8/1/2019 15:49:10โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายนางสาวอริญรดา พระภักดีนายชินโนะสุเกะ ยาดะนางสาวอัญมณี ขันสุธรรม
30
8/1/2019 16:49:04โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ,นางศิริลักษณ์ ค้ากำยานนายกฤตพจน์ ศรีวรรณรมย์นายวัทธิกร ชุ่มมงคล
31
8/1/2019 17:00:29โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง, นางสาวรัชนีกร เงินโน
นางสาวระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์
นางสาวอรจิรา ศรีจุมปา
32
8/2/2019 8:35:48โรงเรียนพะเยาพิทยาคมนางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้มนายชิษณุพงศ์ ชัยทองนางสาวธัญวรัตม์ คำพันธ์
33
8/2/2019 8:39:11โรงเรียนพะเยาพิทยาคมนางสาวลัดดาวัลย์ บุญคุ้ม
นายเจษฎาภรณ์ กำจรพานิชเจริญ
นายนราธร คงพิบูลย์กิจ
34
8/2/2019 17:12:22โรงเรียนเทิงวิทยาคม
นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว,นางสาวชลธิชา นันติวงศ์ชัย
นางสาวนิลุบล เงินแท้นางสาวอติพร อินต๊ะวิภาค
35
8/2/2019 17:16:00โรงเรียนเทิงวิทยาคม
นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว,นางสาวชลธิชา นันติวงศ์ชัย
นางสาวบุญญารัตน์ ธิมาชัยนางสาวนารีรัตน์ วรรณชัย
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...