โรงเรียนรายละเอียดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560