การประเมินคุณ + อ่าน + 3r8c 1_2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
ประเมินคุณลักษณะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2
เลขที่เลขประจำตัวชื่อนามสกุลผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมินผลการประเมินสรุปผลการประเมิน
3
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน3R8Cสมรรถนะ
4
1234567812345R1R2R3C1
C2
C3C4C5C6C7C812345
5
33333333333333333333333333333
6
104549
เด็กชายกิตติพงษ์
โพธิ์ชัย
333332323222222221233333333211333
7
204550
เด็กชายกิตติศักดิ์
เคารพ333333323222222223223322332233323
8
304551
เด็กชายกีรติ
อินทะศร333333323222222222233333333222332
9
404552
เด็กชายไชยพด
พลรักษ์322332323222222221232333322111332
10
504553
เด็กชายณัชพล
แสงกล้า333333323222222222233333333222332
11
604554
เด็กชายดำรงศักดิ์
เต่าทอง333333323112222222223322332122332
12
704555
เด็กชายธนกร
กำเกิด323333323222222222233333333222332
13
804556
เด็กชายธรรมสรณ์
วงษ์นคร323333323222222221223333322211332
14
904557
เด็กชายธวัชชัย
ศรีอินทร์
333332323222222221223322332211322
15
1004558
เด็กชายบุญชู
โพธิสาร333333333333333333333333333333333
16
1104559
เด็กชายพรศักดิ์
เทพวงค์333333323233333332233333333322333
17
1204560
เด็กชายพงศ์ศิริ
สังข์ภักดี
000000000000000000000000000000000
18
1304561
เด็กชายพิภพ
ไชยรินทร์
323332333333333331223322323311323
19
1404563
เด็กชายวัชรพงศ์
เดชกล้า333333323222222223333333333333333
20
1504564
เด็กชายศิริชัย
มูลคำ333333333333333333333333333333333
21
1604565
เด็กชายสิทธิชัย
ธรรมรักษ์
333333323333223223333333333333333
22
1704566
เด็กชายสิรภัทร
วรอรรถ333333323111111122233333333222332
23
1804567
เด็กชายสุทธิลักษ์
อาริภู333333333222222222333333333222332
24
1904568
เด็กหญิงกุลชา
กองไตรศรี
333333333333333333333333333333333
25
2004569
เด็กหญิงชลธิชา
การะพัฒน์
333333333333333332333322333322322
26
2104570
เด็กหญิงชาดาพร
คมไสย333333333333333333333333333333333
27
2204571
เด็กหญิงดวงเดือน
ไทยอ่อน333333333333333333333333333333333
28
2304572
เด็กหญิงดารารัตน์
สอนบาล333333333333333332223333333322333
29
2404573
เด็กหญิงธญานี
ดำดิน333333333333333332223333333322333
30
2504574
เด็กหญิงเบญญาภา
กล้าหาญ333333333333333332233333333322333
31
2604575
เด็กหญิงปภาวดี
เคารพ333333333333333333233333333333333
32
2704576
เด็กหญิงปวีณา
ชิณวงษ์323222322222222222223333333222332
33
2804577
เด็กหญิงปารีณา
บุญใหญ่333333333333333332333333333322333
34
2904578
เด็กหญิงพัชรพร
สมสนุก333333333333333332333333333322333
35
3004579
เด็กหญิงภัคนันท์
สิทธินาม
333333333333333332333333333322333
36
3104580
เด็กหญิงมนทิตา
คำแพงจีน
333333333333333332333333333322333
37
324581
เด็กหญิงรุจิมาภรณ์
ทนนศักดิ์
333333333333333333333333333333333
38
334582
เด็กหญิงวรรณวิภา
กุลหอม333333333333333332333333333322333
39
3404583
เด็กหญิงสาลินี
มีใจ333333333333333333333333333333333
40
3504584
เด็กหญิงสุภัสสร
สะเทือน333333333333333333333333333333333
41
3604585
เด็กหญิงอรปรียา
สมบัติ333333333333333333333333333333333
42
3704586
เด็กหญิงอินทิรา
พาคำสุข333333333333333333333333333333333
43
104587
เด็กชายจักรกฤษณ์
เต่าลอย333323333222222332233333323222332
44
204588
เด็กชายจักรกฤษณ์
จันลา000000000000000000000000000000000
45
304590
เด็กชายชิติพัทธ์
ทองนุ่ม333333333333333332223333333322333
46
404592
เด็กชายณัฐพล
วันทาแท่น
333333333333333333333333333333333
47
504593
เด็กชายเตชิน
แก้วศรี333333323333333332223333333322333
48
604594
เด็กชายนิพัทธ์
รัตนวัน333333333111111112223333333222332
49
704595
เด็กชายพงศ์ศิริ
คมศรี333333323333333232223333303222332
50
804596
เด็กชายพัฒนา
กำลังเหลือ
333333333333333333333333333333333
51
904597
เด็กชายพีรวัฒน์
ขันธวงค์
323333323333333332223333323222332
52
1004598
เด็กชายวชรพล
แก้วคูณ000000000000000000000000000000000
53
1104599
เด็กชายวรปรัชญ์
พับเพิง333333323111111122223333333222332
54
1204600
เด็กชายวิษณุ
บุษบรรณ333333333333333333333333333333333
55
1304601
เด็กชายศตายุ
ใกล้จันอัด
333332323333333332223333333222332
56
1404602
เด็กชายศุภกิตติ์
ผลชัยภูมิ
333332323222222332223333333322333
57
1504603
เด็กชายสิทธินนท์
วรรณประภา
323332323222222332223333323222332
58
1604604
เด็กชายสุธินันท์
ลาโพธิ์323332333111111122223333322222332
59
1704605
เด็กชายสุระวุฒิ
กองไตรศรี
323332333111111122223333322222332
60
1804606
เด็กชายเอกราช
บุญลา333333333333333333333333333333333
61
1904607
เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์
ทองด้วง323333333333333332223333323322333
62
2004608
เด็กหญิงจิราภา
แวงวรรณ333333333333333333333333333333333
63
2104609
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ
จันทร์ชนะ
323333323333333332223333333322333
64
2204610
เด็กหญิงณัฐริกา
พงษ์พา323233323222222332223333323222332
65
2304611
เด็กหญิงปวีณา
สมาพงษ์323333323222222332223333333222332
66
2404612
เด็กหญิงปัญญพร
ดอกเกษ333333333333333333333333323333333
67
2504613
เด็กหญิงปาริตา
โรจไน333333333333333333333333333333333
68
2604614
เด็กหญิงพรพิมล
โกศล333333333333333333333333333333333
69
2704615
เด็กหญิงรุ้งฟ้า
ลิลัน333333333333333333333333333333333
70
2804616
เด็กหญิงวิกานดา
กระต่ายจันทร์
333333333222222332223333333222332
71
2904617
เด็กหญิงวิภาดา
คันทา333333333333333333333333333333333
72
3004618
เด็กหญิงสุจิรา
ท่วงที333333333333333333333333333333333
73
3104619
เด็กหญิงอนุธิดา
สุระเสน333333333333333332223333333322333
74
3204620
เด็กหญิงอรจิรา
แพงมา333333333333333333333333333333333
75
3304621
เด็กหญิงอรณิชา
ถนอม333333333333333333333333333333333
76
3404622
เด็กหญิงอรญา
ภาละกาล333333333333333333333333333333333
77
3504623
เด็กหญิงอัจฉราพร
ศาลางาม333333333333333333333333333333333
78
3604591
เด็กหญิงบัณฑิตา
จันทมั่น
333333333333333332223333333322333
79
3704713
เด็กชายสิทธิพร
หนูเตี้ย
333333333222222333333333333333333
80
3804721
เด็กชายพิษณุ
ภูนาเถร333333333333333333333333333333333
81
104624
เด็กชายกฤษฎา
อำคาคูณ333333333333333332223333333322333
82
204625
เด็กชายจิรายุทธ
สังสิงหา
333333333222222222223333333222332
83
304626
เด็กชายชัยภัทร
เสาศิริ333333333222222222223333333222332
84
404629
เด็กชายปฎิพล
คมศรี333333333222222222223333333222332
85
504630
เด็กชายประเสริฐ
ประสวนศรี
333333333222222332223333333222332
86
604631
เด็กชายภาณุวัฒน์
ติงชาติ323333333111111111113322321111321
87
704632
เด็กชายภูริพัฒน์
พละศักดิ์
312111321222222221112322312111321
88
804633
เด็กชายวีรภัทร
สมเทศ312111321222222221112322312111321
89
904635
เด็กชายศิวกร
น้อยม่วง
333313333222222222223333333122332
90
1004636
เด็กชายสิทธิศักดิ์
นิลบรรพต
312111321222222221112322312111321
91
1104637
เด็กชายสุทธินันท์
บัวงาม322212322222222121112322322211322
92
1204638
เด็กชายสุริยา
ณะนิมิตร
322231322222222221112333333111331
93
1304639
เด็กชายสุปัญญา
กำลังเหลือ
333333333333333333333333333333333
94
1404640
เด็กชายอดิเรก
อิ่มเปรม
333333333222222222223333333222332
95
1504641
เด็กชายอภิชัย
โคตรวงค์
333333333222222333333333333233333
96
1604642
เด็กชายอภิลักษณ์
บุญเยี่ยม
322231322222222231112333323211331
97
1704643
เด็กชายอภิสิทธิ์
แก้วพวง000000000000000000000000000000000
98
1804644
เด็กชายอิทธิพล
นามวงษ์222111322222222221112311321111311
99
1904645
เด็กชายเอกนรินทร์
ศรีแสง333333333333333332223333333222332
100
2004646
เด็กหญิงกรพิณ
พันโภคา333333333333333332223322333322322
Loading...