นำโครงการเข้าระหว่างปี2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
โครงการวิจัยเข้าระบบ MIS ระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
วัน/เดือน/ปี
หน่วยงานชื่อแบทช์กองทุนหน่วยงานแผนงานผังบัญชีแหล่งทุนประมาณจ่ายประมาณรับนำส่งส่วนกลางกิจกรรมแหล่งเงินไฟล์เอกสาร
3
942,889.08942,889.08145,534.00ตุลาคม 2561
4
5
6
10/10/2018สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์AD-57419000/843030101574100996201010103070994080000009915375,989.0898,844.00
การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ
สสสhttps://goo.gl/FxzjAq
7
03010157410099620101010307099BO05-00000015375,989.08
8
11/10/2018สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/107903010157210099620101010302099408000000992920,000.00โครงการ การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวชhttps://goo.gl/PGHWHP
9
03010157210099620101010302099BO05-0000002920,000.00งวดที่ 2
10
03010157210099620101010303099408000000992980,000.00
โครงการพััฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager:RM)
วช
11
03010157210099620101010303099BO05-0000002980,000.00งวดที่ 2
12
30/10/2018สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/1136030101572100996201010103050994080000009960466,900.00
โครงการสถานการณ์และประเมินสถานภาพการปนเปื้อนของสารหนูในวัฏจักรน้ำและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ฯ
จังหวัดสุราษฏร์ธานีhttps://goo.gl/K68L79
13
03010157210099620101010305099BO05-00000060466,900.0046,690.00(งวดที่ 1)
14
680,000.00680,000.0010,500.00พฤศจิกายน 2561
15
1/11/2018สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/114003010157210099620101010306099408000000999735,000.00โครงการ การสังเคราะห์ Succinic acid โดยตัวเร่งปฏิริยาวิวิธพันธุ์ที่เป็นกรดและน้ำสภาวะกึ่งวิฤต
สำนักพัมนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์กรมหาชน)
https://goo.gl/X1QVRC
16
03010157210099620101010306099BO05-0000009735,000.00
17
22/11/2018สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/1170030101572100996201010103080994080000009997540,000.00
ประชุมวิชาการรดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11
รายได้จากโครงการhttps://goo.gl/AY8d2N
18
03010157210099620101010308099BO05-00000097540,000.00
19
23/11/2018
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AD-572700/1180030101572700996201010103090994080000009997105,000.00โครงการ "การพัมนาน้ำบูดูปรุงรสจากน้ำหมักปลาดุกร้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์"สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)https://goo.gl/3B5qRk
20
03010157270099620101010309099BO05-00000097105,000.0010,500.00(งวดที่ 1)
21
2,502,876.00802,876.00153,536.00ธันวาคม 2561
22
3/12/2018สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/1178030101572100996201010103100994080000009929400,000.00โครงการฝึกอบรม การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ วช
23
03010157210099620101010310099BO05-00000029400,000.00งวดที่ 1 (เงือนไขไม่นำส่งค่าบริหารโครงการ)
24
3/12/2018สำนักวิชาวิทยาศาสตร์AD-57520000/168003010157520099620101010108099408000000999753,550.00
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่องทฤษฏีจำนวนและการประยุกต์(International Conference on Number Theory and Application 2018 (ICNA2018))
รายได้จากค่าลงทะเบียน
25
03010157520099620101010108099BO05-0000009753,550.00ของดเว้น
26
6/12/2018สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/1193030101572100996201010103110994080000009997153,536.00
โครงการ "การประเมินนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เขตสุภาพที่ 11 เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายในระยะถัดไป"
เขตสุภาพที่ 11
27
03010157210099620101010311099BO05-00000097153,536.00153,536.00นำส่งค่าบริหารโครงการงวดสุดท้าย
28
11/12/2018สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/1205030101572100996201010103120994080000009997167,790.00
โครงการ การติดตั้งระบบควบคุมการอบไม้ยางพาราอัตโนมัติ (DryWooD) งวดที่ 1
29
03010157210099620101010312099BO05-00000097167,790.00
30
17/12/2018สำนักวิชาวิทยาศาสตร์AD-57520000/173903010157520099620101010108099408000000999728,000.00
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่องทฤษฏีจำนวนและการประยุกต์(International Conference on Number Theory and Application 2018 (ICNA2018))
รายได้จากค่าลงทะเบียน
31
03010157520099620101010108099BO05-0000009728,000.00ของดเว้นเพิ่มเติม
32
18/12/2018ศูนย์บริการวิชาการAD-57150100/129903010157150099620101010313099BO05-0000002D1,700,000.00โครงการวิจัยการเกษตร
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)
33
ยืมเงินสำรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยไปดำเนินการก่อน
34
5,315,865.005,315,865.00167,063.00มกราคม 2562
35
7/1/2019สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์AD-57539000/15832030101572100996201010101030994080000009997150,000.00ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนภายใน)
36
03010157210099620101010103099BO05-00000097150,000.00
37
18/1/2019
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
AD-572300/66030101572300996201010103140994080000009915140,000.00
โครงการวิจัยสถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ม.สร้างสุขภาคใต้
สสส
38
03010157230099620101010314099BO05-00000015140,000.0014,000.00
39
18/1/2019
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
AD-572300/11080301015723009962010101031509940800000099971,900,000.00
โครงการ การสังเคราะห์แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพแบคทีเรียเซลลูโลส เพื่อใช้ในการบำบัดมลภาวะอากาศ
40
03010157230099620101010315099BO05-000000971,900,000.00
41
21/1/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/24030101572100996201010103150994080000009997190,950.00โครงการ การสังเคราะห์แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพแบคทีเรียเซลลูโลส เพื่อใช้ในการบำบัดมลภาวะอากาศสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
42
03010157210099620101010315099BO05-00000097190,950.0014,500.00
43
21/1/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/250301015721009962010101031609940800000099151,644,224.00การประเมินการดำเนินการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สสส
44
03010157210099620101010316099BO05-000000151,644,224.0037,654.00
45
22/1/2019สำนักวิชาการจัดการAD-57319000/2659030101573100996201010103170994080000009997900,000.00
โครงการวิจัยรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่มีความสมดุล
ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
46
03010157310099620101010317099BO05-00000097900,000.0090,000.00
47
23/1/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/97030101572100996201010103180994080000009903270,691.00โครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต
48
03010157210099620101010318099BO05-00000003270,691.00
49
31/1/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/95030101572100996201010103190994080000009911120,000.00
โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำวิจัย
สสวท
50
03010157210099620101010319099BO05-00000011120,000.0010,909.00
51
1,932,012.001,932,012.00125,455.00กุมภาพันธ์ 2562
52
11/2/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/1330301015721009962010101032009940800000099971,380,000.00โครงการการศึกษาความเป็นไปได้(Feasibility)ของโครงการเวชนครในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
53
03010157210099620101010320099BO05-000000971,380,000.00125,455.00
54
20/2/2019
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
572700/80030101572700996201010103210994080000009997310,200.00
โครงการ "การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)"
55
03010157270099620101010321099BO05-00000097310,200.00
56
27/2/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/16803010157210099620101010322099408000000999793,441.00
โครงการ ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส)
57
03010157210099620101010322099BO05-0000009793,441.00นำเข้าเฉพาะค่าบริหารโครงการ
58
27/2/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/167030101572100996201010103230994080000009997148,371.00
โครงการทัศนคติและระดับความมั่นใจในการทำงานนิติเวชศาสตร์ของแพทย์ทั่วไปในภาคใต้ตอนบน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส)
59
03010157210099620101010323099BO05-00000097148,371.00นำเข้าเฉพาะค่าบริหารโครงการ
60
1,652,490.651,652,490.6589,244.45มีนาคม 2562
61
6/3/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/19203010157210099620101010324099408000000999797,000.00
โครงการ การพัฒนาน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ในผู้สูงอายุ
62
03010157210099620101010324099BO05-0000009797,000.009,700.00
63
8/3/2019สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์AD-57419000/135030101574100996201010103250994080000009997572,400.00
โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
สภาพยาบาล
64
03010157410099620101010325099BO05-00000097572,400.00
65
8/3/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/207030101572100996201010103260994080000009997331,600.00
โครงการพัฒนาพันธุ์ปลานิลทนโรคเตรปโตคอคโคซิส โดยใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
66
03010157210099620101010326099BO05-00000097331,600.0027,200.00
67
8/3/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/208030101572100996201010103270994080000009997171,000.00
โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน
68
03010157210099620101010327099BO05-00000097171,000.0015,545.45
69
13/3/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/265030101572100996201010103280994080000009997242,990.65
โครงการ การศึกษาความต้องการใช้คลื่นความถี่ของประเทศไทย
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
70
03010157210099620101010328099BO05-00000097242,990.6524,299.00
71
26/3/2019
สำนักวิชาถถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
AD-57569000/188030101575600996201010103290994080000009997237,500.00
โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP(OTOP Tourism Village) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมโฮมสเตย์ จ.นครศรีฯ
72
03010157560099620101010329099BO05-00000097237,500.0012,500.00
73
7,798,899.007,798,899.00336,547.00เมษายน 2562
74
2/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/31503010157210099620101010330099408000000990368,181.00
โครงการภาวะการจ้างงานและความต้องการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดกระบี่และพังงา
สกว.
75
03010157210099620101010330099BO05-0000000368,181.0068,181.00เข้าเฉพาะค่าบริหารโครงการ
76
4/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/326030101572100996201010103310994080000009997150,000.00
โครงการ Putting iron (III) Spin crossover materials under Pressure
สกอ.และรัฐบาลฝรั่งเศษ
77
03010157210099620101010331099BO05-00000097150,000.0015,000.00
78
5/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/297030101572100996201010103320994080000009997262,200.00
โครงการ การสังเคราะห์แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพแบคทีเรียเซลลูโลส เพื่อใช้ในการบำบัดมลภาวะอากาศ งวดที่ 2
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
79
03010157210099620101010332099BO05-00000097262,200.0014,500.00
80
5/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/295030101572100996201010103330994080000009997150,000.00
โครงการการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อและกระแสความสนใจของคคนกลุ่มวัยต่างๆ เชิงลึก(ภาคใต้)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)
81
03010157210099620101010333099BO05-00000097150,000.0015,000.00
82
5/4/2019
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AD-572700/291030101572700996201010103340994080000009901700,000.00
โครงการพัฒนาระบบควบคุมการผลิตก๊าชชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานบีบน้ำมันปาล์ม(POEM)ร่วมกับกากตะกอนปาล์ม
สกอ.
83
03010157270099620101010334099BO05-00000001700,000.00ของดเว้น
84
030101572700996201010103350994080000009901300,000.00โครงการพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์สกอ.
85
03010157270099620101010335099BO05-00000001300,000.00ของดเว้น
86
10/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/336030101572700996201010103270994080000009997399,000.00
โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
87
03010157270099620101010327099BO05-00000097399,000.0036,273.00
88
18/4/2019สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์AD-57419000/2450301015727009962010101030709940800000099152,200,000.00
การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสุขภาวะ ปีที่ 2
สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
89
03010157270099620101010307099BO05-000000152,200,000.0088,100.00
90
25/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรม572300/511030101572100996201010103160994080000009915771,250.00
การประเมินการดำเนินการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาสังคมในการควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
91
03010157210099620101010316099BO05-00000015771,250.0077,125.00
92
25/4/2019
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
AD-57569000/239030101575600996201010103290994080000009997237,500.00
โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมโฮมสเตย์
93
03010157560099620101010329099BO05-00000097237,500.00
94
AD-57569000/239-1030101572100996201010103290994080000009997237,500.00
โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OTOP Tourism Village)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านแหลมโฮมสเตย์
95
03010157210099620101010329099BO05-00000097237,500.00
96
25/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/393030101572100996201010103370994080000009997130,000.00
โครงการการประเมินโดยภาพถ่ายรังสิตของกระดูกเบ้าฟันที่ถอนและใส่กระดูกเทียมที่ขึ้นรูป
97
03010157210099620101010337099BO05-00000097130,000.00
98
26/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/36103010157210099620101010338099408000000999730,000.00เงินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2562
99
03010157210099620101010338099BO05-0000009730,000.00
100
29/4/2019สถาบันวิจัยและนวัตกรรมAD-572100/347030101572100996201010103390994080000009997263,268.00
โครงการวิเคราะห์โซ่คุณค่าปู่ม้าเพื่อการส่งออกในพื้นที่อ่าวบ้านดอน
Loading...